• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Henrik Ibsen

Extracts from this document...

Introduction

Henrik Ibsen Den norska dramatikern Henrik Ibsen f�ddes �r 1828 i den lilla byn Skien. Hans pappa var en k�pman och d�rf�r ganska v�lb�rgad. Familjen frotterade sig i de borgerliga kretsarna. Detta liv i sus och dus fick dock ett abrupt slut n�r fadern gick i konkurs. Det fanns inte l�ngre pengar till att han Henrik i den finaste skolan. S� hans utbildning blev eftersatt. Under 7 �r var han apoteksl�rling i Grimstad. Detta hindrade honom dock inte fr�n att ta examen som privatist. Hans liv fick dock en h�ftig v�ndning 1851 n�r han blev anst�lld som dramatisk f�rfattare efter det att han f�tt sina f�rsta dramer publicerade, Brynjolf Bjarme och Christina Theater. ...read more.

Middle

Han f�rsta drama skrev han 1850 och det hette "Catilina", det skrev han redan n�r han pluggade privat. Den har dock aldrig spelats och det �r inte speciellt m�nga som har l�st den. Nej d� �r dramat "Kongsemnene" desto k�ndare. Det r�knas till hans f�rsta storverk och �r en historisk pj�s som utspelas p� 1200-talet. Den var en avspegling av det politiska l�get i Norge under den tiden. Hans st�rsta historiska sk�despel �r dock "Brand" och "Peer Gynt". Dessa tv� pj�ser gjorde honom snabbt till den mest omtalade f�rfattaren i Skandinavien. ...read more.

Conclusion

Dessa var dock inte de enda verken som var avsedda att skapa debatt. Det �r inte ovanligt att hans dramer avslutas med ett fr�getecken av n�got slag. Till skillnad fr�n Zola s� var Ibsen inte en "deterministisk" naturalist allts� en som f�rs�ker finna en vetenskaplig f�rklaring till allt utan var flexibel och ins�g att samh�llsf�rh�llandena f�r�ndras med tiden. Ibsens dramer blev senare ganska pessimistiska och behandlade m�nniskor som lever i en livsl�gn. Det kan t.ex. handla om konstn�rens kall i livet kontra hans livslycka. Alla Ibsens sk�despel �r v�ldigt logiskt uppbyggda och beskriver personen ganska detaljerat. Den �r ocks� skriven p� moderna prosa vilket anses vara ett av hans st�rre bidrag till v�rldsdramatiken. Henrik Ibsen dog 1906. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our AS and A Level Henrik Ibsen section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month
 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work