• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Fiziksel guzellik - jane eyre ve madam bovary

Extracts from this document...

Introduction

Serra Ercil 05/04/2005 Fiziksel Guzellik Fiziksel g�zellik, pek �ok kisi tarafindan �ok �nemli ve imrenilesi bir nitelik gibi g�r�l�r, ancak i�sel g�zellik ve karakter saglamligiyla da desteklenmeyen fiziksel g�zellik insana kalici basari, huzur ve mutluluk getiremez, hatta zaman zaman zarar dahi verebilir. Fiziksel olarak g�zel kisiler toplumsal konumlarini y�kseltmek i�in bunun yeterli oldugunu d�s�nerek kendilerini gelistirme ihtiyaci duymazlar ve bu durum onlarin hayatta basarisiz olmalarina neden olur; on sekiz ve on dokuzuncu y�zyillara bakildiginda bu d�nemde hakim olan fiziksel g�zelligin tehlikeli oldugu d�s�ncesinin temelinde dinsel doktrinlerin de oldugu g�r�lmektedir. Bu d�s�nceler Charlotte Bronte'nin "Jane Eyre" ve Gustave Flaubert'in "Madame Bovary" adli romanlarinda da ortaya atilmistir. Fiziksel olarak g�zel kisiler toplumsal konumlarini y�kseltmek i�in bunu yeterli g�rerek kendilerini gelistirme ihtiyaci duymazlar ve bu durum onlarin hayatta basarisiz olmasina neden olur. G�zellik bazi durumlarda kolayciliga neden olabileceginden kisi i�in tehlikeli de olabilir. "Erdem, g�zelligi yola getirinceye kadar, g�zellik erdemi fahiseye �evirir." diyen Shakespeare de fiziksel g�zelligin kontol�n�n zor ve tehlikeli oldugunu ortaya koymaktadir. �zellikle fiziksel a�idan g�zel olan kadinlarin, toplumun daha �st katmanlarina y�kselebilmek i�in �ok �alismak ve kendilerini gelistirmek yerine, g�zelliklerini kullanarak zengin bir koca bulmak ve bu hedefe kolay yoldan ulasmak gibi bir y�ntemi denedikleri tarih boyunca g�r�lm�st�r ve bu egilim g�n�m�zde de varligini korumaktadir. ...read more.

Middle

"Madame Bovary"de ise bu tanima uyan baslica karakter Madame Homais'dir. Zaten dogal bir g�zelligi bulunmayan, bir de �st�ne sicak su d�k�lmesi sonucu yanmasi nedeniyle daha da �irkin bir hale gelen ve g�zel g�z�kmek i�in de hi�bir sey yapmayan Madame Homais roman boyunca hep saf, iyiliksever ve yardimsever bir karakter olarak karsimiza �ikmistir. Zaten Emma'nin da onun i�in, "Koyun gibi halim selim, �ocuklarini, anasini, babasini, akrabasini candan seven, baskalarinin felaketine aglayan ... bir kadincagiz" (Flaubert, 107) demesi Madame Homais'nin ne kadar iyi kalpli oldugunu kanitlamaktadir. Fiziksel g�zellige sahip olmayan kadinlar i�in bu b�y�k bir eksiklik olmadigi gibi zaman zaman onlarin degerini de arttirabilir. G�zel olmamanin eksikligini kalpleri ve karakterleriyle kapatabilen kadinlar bunu basarmaya gerek duymayan g�zel kadinlara g�re daha degerlidir ve bunun da �d�l�n� su veya bu sekilde alirlar. Bu �d�l duruma g�re gerek maddi gerekse manevi sekilde alinabilir. Saglam karakterli kisilerin hayatta daha basarili olmasi ve daha b�y�k takdir toplamasi bu �d�l�n toplum tarafindan verilmesinin bir �rnegidir. Bu �d�l ayni zamanda ilahi adalet seklinde de ortaya �ikarak insan�st� bir varlik tarafindan bu kisilere verilebilir. Bu baglamda degerlendirildiginde Jane'e amcasindan kalan servet, Romantizm akiminin bir �zelligi olarak bu romanlarda etkileri sik�a g�r�len, doga�st� g��ler (Tanri) ...read more.

Conclusion

Sonunda bu kadinlar ya yasadiklari toplumun kurallari i�inde cezalandirilir ya da cezalarinin Tanri tarafindan verilecegine inanilir. Prosper Merimee'nin Carmen'i de g�zelligiyle bastan �ikarttigi Alfonso'nun kilicinda �l�m� bularak s�z konusu "ceza"sini �ekmistir. Emma da bu t�r yasak iliskiler yasamistir ve bu durum �evresindeki kisiler tarafindan hep onun su�u gibi algilanarak ayiplanmasina neden olmustur. Bu inanisa g�re Emma bu asklari yasadigi kisileri (Leon ve Rodolphe) bastan �ikarip kirlettigi i�in g�nahk�r sayilmaktadir ve bunun bedelini hazin bir �l�mle cezalandirilarak �demistir. Charles'in annesi de Emma i�in "... bir insanda din iman olmazsa namus da kalmaz." (Flaubert, 136) diyerek onun dinsel bakis a�isina g�re ne kadar "tehlikeli" oldugunu dile getirmistir. Fiziksel g�zelligin tehlikeli oldugu ve kisiligi bozabilecegi g�r�s� Hristiyan inancinin bir par�asi olarak da savunulmaktadir. "Madame Bovary" ve "Jane Eyre" romanlarindan yola �ikilarak yapilacak bir degerlendirmede fiziksel g�zelligin her zaman olumlu ve �zenilecek sekliyle ortaya �ikmadigi g�r�lmektedir. G�zellik kavrami derinlemesine incelendiginde kisiye kattiklarinin yani sira onu tembellige ve kolayciliga sevk ederek karakterini de bozabilir. G�zelligin bu t�r olumsuz yanlari bulunabilecegi gibi g�zel olmayan kisiler i�in de bunun bir kam�ilayici etki g�stermesi ve kisiyi daha �ok �alismaya itmesi de m�mk�nd�r. Sonu� olarak fiziksel g�zelligin kisiye yarar saglamasi i�in i�sel g�zellikle de birlesmesi gerektigi ve bu olmadan bir ise yaramayacagi g�r�s� bu iki romanda siklikla �ne �ikarilmaktadir. Kelime adedi: 1546 1 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Charlotte Bronte section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Charlotte Bronte essays

 1. Jane and Emmangiliz yazar Charlotte Bronte'nin "Jane Eyre"i ile Fransz yazar Gustave Flaubert'in "Madame ...

  Onun kendisini g�rmek, hayalin verdigi zevki bozuyordu..'' (Flaubert, 118). �te yanda ise Jane �ocuklugundan itibaren hayatin ger�ekleriyle y�zleserek b�y�m�st�r ve daha sonra da Lowood'da iyi bir egitim almistir. �ektigi bu g��l�kler ve aldigi egitim sonucunda Jane yirmili yaslarina geldiginde ayaklarini yere daha saglam basabilen ve akilci kararlar alabilen bir kisi olmustur.

 2. iki aykiri kadin - jane ve emma Her toplumun kendisine kural sayd baz davranlar ...

  Bogusma, karanlik, ates dolu, korkun� an! D�nyada hi�bir insanoglu benim sevildigimden daha �ok, daha ger�ek sevilmeyi dileyemezdi. Beni b�yle sevene ben de tapiniyordum. Gel g�r ki bu tapinagi, bu aski birakip gitmek zorundaydim. Tek bir karanlik s�z dayanilmaz g�revimi a�iklamaya yetiyordu: 'Uzaklas!'" (Bronte, Charlotte. Jane Eyre.

 1. Jane Eyre" ve "Madame Bovary" adl romanlarda erkek karakterlerin gemilerinde yaadklar ilikiler

  Ge�miste pisirik olan Leon ise Rouen'de Emma'yla tekrar karsilastiginda arkasinda b�y�k bir �apkinlik deneyimi birakmistir. Leon Paris'te yasarken, kadinlarla iliskiler kurmus, bu konudaki �zg�venini gelistirmistir. Hatta yozlasmistir. "Zaten utanga�ligi da, deli dolu insanlarla d�se kalka, hayli yipranmisti, Paris sokaklarinin asfaltini rugan ayakkabisiyla �ignemeyen herkesi k��mseyerek tasraya d�n�yordu." (Gustave Flaubert, 237)

 2. "Bazý þeyler paylaþýldýkça çoðalýr, mutluluk gibi. Bazý þeyler ise azalýr, üzüntü gibi. Ama bazý ...

  k��k hastanin yattigi sicak odadan disari �ikarilmadi." (T.R. sf.26) Jane Eyre gibi, kisitli bir ortamda yasamaya mahkum olan Therese'in de duygularini a�abilecegi bir kisi yoktur. Emma Bovary'nin annesi o daha k��kken �lm�st�r. Toprak sahibi bir �ift�i olan babasi ile tasrada bir kul�bede yasar.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work