• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Godot'u Beklerken Getiimiz dnemde Samuel Beckett'in unutulmaz eseri "Godot'u Beklerken

Extracts from this document...

Introduction

Dunya Edebiyat 2 2B: Yartici �alisma (makale) Godot'u Beklerken Ge�tigimiz d�nemde Samuel Beckett'in unutulmaz eseri "Godot'u Beklerken" bazi okullarin m�fredatindan kaldirilmis; neden olarak ta �grencileri depresyona sokup intihara s�r�kleyebilecegi g�sterilmistir. Kitabin insanlari depresyona soktugunun d�s�n�lmesi, "Godot'u Beklerken" eserinde Beckett'in hayatla ve insanin i�inde bulundugu durumla ilgili ortaya �ikardigi ger�eklerin �n�ne ge�memelidir. Samuel Beckett eserinde insanin i�inde bulundugu durumla ilgili �nemli saptamalarda bulunmus ve insan hayatindaki bir�ok �arpikligi g�z �n�ne sermistir ve Beckett, oyununun ilk perdesinin daha ilk b�l�m�nden bu saptamalara deginmistir. Vladimir ve Estragon her insanin sahip oldugu acilara, problemlere sahiptir ve herkes gibi zayif oldugu taraflar s�z konusudur. Didi ve Gogo bu problemlerinin �z�mlerinin gelecegini ve Godot'un bu problemleri onlar i�in �zecegine inanmaktadir. Ikisi de hayal ve ideallerinden bahsetmekte fakat disaridan bir etkinin hayatlarina girip i�inde bulunduklari konumu degistirecekleri g�r�s�ne geri d�nmektedirler. Ne zaman veya nasil olacaklarini hatta ne oldugunu bile kesin olarak bilmeseler de yine de Godot'u beklemektedirler. ...read more.

Middle

G�zle g�r�len her sey hi�bir zaman tam bir dogru degildir. Anlamlarin ve dogrularin, kimligin yok olumuyla beraber par�alandigi g�n�m�zde , g�r�nen disinda baska arayislara ihtiya� duyulmaktadir. Arayis, �znenin var edilebilmesidir. "Godot'u Beklerken"deki anlamsizligin altinda yatan bu arama s�recidir. Vladimir ve Estragon'un i�inde yasadigi hayat kosullarini g�rmek �grencilerin hayati toz pembe g�rmeyi birakip ger�ekleri g�rmelerine yardimci olacaktir. Okullar, �grencilere bilgiye dayali egitim saglamanin yani sira �grencileri hayata hazirlamali ve hangi yasta olurlarsa olsunlar onlara hayatin zorluklarini g�stermelidir. Bu, �grenciler karsilastiklari her sorun karsisinda pes etmeli, depresyona girmeli veya intihar etmeli demek degildir. Hayatin acimasizligini g�rs�nler ki birseyler basarmak i�in �alissinlar ve �aba g�stersinler. Bu oyunu �nemli ve i�sel kilan bir neden daha var ki bu da; Godot'yu bekleyenlerin, gelecek olandan, varliklarinin yitip gitmesi pahasina umduklari seyin aslinda, bir hi� olmasidir. B�t�n sorun, hi�lik beklentisi �zerine kurulmus bir hayatin, yine doga ve insan�st� bir hi�lik tarafindan vaad edilmis olarak kavranmasinda yatiyor. Insanoglu her g�n�n�, her saatini Tanri'dan acilarini sona erdirecek bir isaret beklemekle ge�irmektedir, ve hi�bir zaman Tanri gelmez. ...read more.

Conclusion

Oyunun bir�ok yerinde Vladimir ve Estragon ufak tefek nedenlerden �t�r� agiz dalasi yapip yanlis anlasilsalar da oyunun geri kalan b�l�mlerinde ikinci perdede Estragon'un uyumasi �zerine Vladimirin Estragonun �st�n� ceketiyle �rtmesi gibi birbirilerine karsi sefkatli ve yardimseverdirler. Ilk perdenin basinda ise Vladimir a�ik bir sekilde "D�nmene sevindim. Ebediyen gittigini saniyordum" der ve bu s�z, Estragon'u sonsuza dek kaybetmenin Vladimir'in hayatinda �nemli �l�de bir bosluk yaratabilecegini g�stermektedir. Vladimir Estragon'un d�v�lmesiyle ilgili endiselerini dile getirir ve hemen ardindan korumaci kisiligine b�r�n�r. Vladimir ve Estragonun arasinda g�zardi edilemeyecek kadar b�y�k bir arkadaslik vardir ve bu arkadaslik bile kitabin �grencileri depresyona sokup intihara s�r�kleyebilecegi d�s�ncesinin ne kadar y�zeysel oldugunu g�stermektedir. �yleyse d�n�n ve bakin hayatiniza.! Eger umduklarinizla, ger�ek varliginizi hissetmeniz arasinda duran, "sa�malik" gibi ,o k��k ayrintinin farkinda degilseniz, Godot'un size de randevu vermis oldugunu d�s�nmenizde bir sakinca yoktur. Iste sizin ger�eginiz!. Varsa beklentilerinizle hesaplasmaya cesaretiniz, yapabileceginiz muhtemel iki seyden biri intihardir. �tekisi ise, b�t�n bu yanilsamalarin disinda �iglik olabilmek. Ne demis Beckett: Hep denedin, hep yenildin. Olsun. Gene dene, gene yenil. DAHA IYI YENIL! S�zc�k sayisi: 1006 Serra Er�il 000755020 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Writing to Inform, Explain and Describe section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Writing to Inform, Explain and Describe essays

 1. VIEW 4M DA BRIDGE

  We as an audience already are aware of this but are waiting to see how the characters find out and what will happen next. Eddie shows his love for Catherine when he kisses her on the lips,[When this happens Rodolpho pulls her away and says; "Don't!

 2. Discuss the picaresque elements in Lazarillo de Tormes.

  L�zaro comes across his second master in Maqueda where 'El Cl�rigo' asks if he is able to assist him during mass. Falling into his employment L�zaro comes across more misfortune 'Escap� del trueno y di en el rel�mpago, porque era el ciego para con �ste un Alejandro Magno, con ser la misma avaricia, como he contado.'

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work