• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Godot'u Beklerken Getiimiz dnemde Samuel Beckett'in unutulmaz eseri "Godot'u Beklerken

Extracts from this document...

Introduction

Dunya Edebiyat 2 2B: Yartici �alisma (makale) Godot'u Beklerken Ge�tigimiz d�nemde Samuel Beckett'in unutulmaz eseri "Godot'u Beklerken" bazi okullarin m�fredatindan kaldirilmis; neden olarak ta �grencileri depresyona sokup intihara s�r�kleyebilecegi g�sterilmistir. Kitabin insanlari depresyona soktugunun d�s�n�lmesi, "Godot'u Beklerken" eserinde Beckett'in hayatla ve insanin i�inde bulundugu durumla ilgili ortaya �ikardigi ger�eklerin �n�ne ge�memelidir. Samuel Beckett eserinde insanin i�inde bulundugu durumla ilgili �nemli saptamalarda bulunmus ve insan hayatindaki bir�ok �arpikligi g�z �n�ne sermistir ve Beckett, oyununun ilk perdesinin daha ilk b�l�m�nden bu saptamalara deginmistir. Vladimir ve Estragon her insanin sahip oldugu acilara, problemlere sahiptir ve herkes gibi zayif oldugu taraflar s�z konusudur. Didi ve Gogo bu problemlerinin �z�mlerinin gelecegini ve Godot'un bu problemleri onlar i�in �zecegine inanmaktadir. Ikisi de hayal ve ideallerinden bahsetmekte fakat disaridan bir etkinin hayatlarina girip i�inde bulunduklari konumu degistirecekleri g�r�s�ne geri d�nmektedirler. Ne zaman veya nasil olacaklarini hatta ne oldugunu bile kesin olarak bilmeseler de yine de Godot'u beklemektedirler. ...read more.

Middle

G�zle g�r�len her sey hi�bir zaman tam bir dogru degildir. Anlamlarin ve dogrularin, kimligin yok olumuyla beraber par�alandigi g�n�m�zde , g�r�nen disinda baska arayislara ihtiya� duyulmaktadir. Arayis, �znenin var edilebilmesidir. "Godot'u Beklerken"deki anlamsizligin altinda yatan bu arama s�recidir. Vladimir ve Estragon'un i�inde yasadigi hayat kosullarini g�rmek �grencilerin hayati toz pembe g�rmeyi birakip ger�ekleri g�rmelerine yardimci olacaktir. Okullar, �grencilere bilgiye dayali egitim saglamanin yani sira �grencileri hayata hazirlamali ve hangi yasta olurlarsa olsunlar onlara hayatin zorluklarini g�stermelidir. Bu, �grenciler karsilastiklari her sorun karsisinda pes etmeli, depresyona girmeli veya intihar etmeli demek degildir. Hayatin acimasizligini g�rs�nler ki birseyler basarmak i�in �alissinlar ve �aba g�stersinler. Bu oyunu �nemli ve i�sel kilan bir neden daha var ki bu da; Godot'yu bekleyenlerin, gelecek olandan, varliklarinin yitip gitmesi pahasina umduklari seyin aslinda, bir hi� olmasidir. B�t�n sorun, hi�lik beklentisi �zerine kurulmus bir hayatin, yine doga ve insan�st� bir hi�lik tarafindan vaad edilmis olarak kavranmasinda yatiyor. Insanoglu her g�n�n�, her saatini Tanri'dan acilarini sona erdirecek bir isaret beklemekle ge�irmektedir, ve hi�bir zaman Tanri gelmez. ...read more.

Conclusion

Oyunun bir�ok yerinde Vladimir ve Estragon ufak tefek nedenlerden �t�r� agiz dalasi yapip yanlis anlasilsalar da oyunun geri kalan b�l�mlerinde ikinci perdede Estragon'un uyumasi �zerine Vladimirin Estragonun �st�n� ceketiyle �rtmesi gibi birbirilerine karsi sefkatli ve yardimseverdirler. Ilk perdenin basinda ise Vladimir a�ik bir sekilde "D�nmene sevindim. Ebediyen gittigini saniyordum" der ve bu s�z, Estragon'u sonsuza dek kaybetmenin Vladimir'in hayatinda �nemli �l�de bir bosluk yaratabilecegini g�stermektedir. Vladimir Estragon'un d�v�lmesiyle ilgili endiselerini dile getirir ve hemen ardindan korumaci kisiligine b�r�n�r. Vladimir ve Estragonun arasinda g�zardi edilemeyecek kadar b�y�k bir arkadaslik vardir ve bu arkadaslik bile kitabin �grencileri depresyona sokup intihara s�r�kleyebilecegi d�s�ncesinin ne kadar y�zeysel oldugunu g�stermektedir. �yleyse d�n�n ve bakin hayatiniza.! Eger umduklarinizla, ger�ek varliginizi hissetmeniz arasinda duran, "sa�malik" gibi ,o k��k ayrintinin farkinda degilseniz, Godot'un size de randevu vermis oldugunu d�s�nmenizde bir sakinca yoktur. Iste sizin ger�eginiz!. Varsa beklentilerinizle hesaplasmaya cesaretiniz, yapabileceginiz muhtemel iki seyden biri intihardir. �tekisi ise, b�t�n bu yanilsamalarin disinda �iglik olabilmek. Ne demis Beckett: Hep denedin, hep yenildin. Olsun. Gene dene, gene yenil. DAHA IYI YENIL! S�zc�k sayisi: 1006 Serra Er�il 000755020 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Writing to Inform, Explain and Describe section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Writing to Inform, Explain and Describe essays

 1. Bangers 'n' mash.

  Whatever it was it worried me for hours, until I eventually drifted off. I woke up early the next morning, as I tried desperately to rekindle my flame of criminal desire. I sat on my hard hotel bed watching early morning cartoons on the black and white telly, struggling to

 2. Discuss the picaresque elements in Lazarillo de Tormes.

  so that he may eat the funeral parlours, because they were the only place where he could get a good meal. Weakened by starvation L�zaro is left questioning his morals and unable to leave his cruel master, due to his physically wakened state from starvation and the belief that each new master will be crueller than the last.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work