• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

iki aykiri kadin - jane ve emma Her toplumun kendisine kural sayd baz davranlar vardr

Extracts from this document...

Introduction

Serra Ercil IKI AYKIRI KADIN Her toplumun kendisine kural saydigi bazi davranislar vardir. D�nyanin herhangi bir yerinde veya herhangi bir zamaninda yasayan degisik toplumlar, kendi aralarinda yazisiz kanunlar gibi belli toplum kurallari yaratmislardir. Fakat toplumun her �yesi bu kurallara uymaz. Bazi insanlar kisilikleri dolayisiyla toplumda aykiri olarak g�r�l�rler. Bu insanlar toplumun kendilerinden bekledikleri gibi davranmayi reddeden insanlardir. D�s�nceleriyle ve hayat karsisindaki tutumlariyla diger insanlardan ayrilirlar. 19. y�zyil Ingiliz Edebiyati'nin romantik yazarlarindan Charlotte Bronte'un "Jane Eyre" adli romaninda ve 19. y�zyil Fransiz Edebiyati'nin realist yazarlarindan Gustave Flaubert'in "Madame Bovary" adli romaninda Jane ve Emma karakterlerinin duygusal iliskileri ve yasama katilimlari, bu karakterlerin topluma aykiri kisilikler olduklarini g�sterir. Her iki karakterin de erkeklerle kurduklari duygusal iliskiler kendine g�ven konusunda farkli kadinlar olduklarini ve kendi kaderini belirleme asamasinda yaptiklari se�imler topluma aykiri kisilikler gelistirdiklerini ve sergilediklerini g�sterir. Her iki romanda da ana karakterlerin yasadiklari duygusal iliskiler onlarin toplumdan aykiri kisilikler olduklarini g�sterir. Iki karakter de erkeklerle olan iliskileriyle zamanin kadinlarindan farklilik g�sterir. "Madame Bovary" romaninda Emma, kendisini s�rekli bir sikinti ve bosluk i�inde hissetmektedir. Evlenince k�y yasamindan kurtulup sehir yasamina kavusacagini d�s�nse de, hayalleri ger�ek olmaz. Emma kocasina sevgi beslememektedir. Evlendigine pismandir. Kocasindan adeta tiksinmekte, onun kendisini utandirdigini d�s�nmektedir. "Emma bazen onun fanilalarinin kirmizi kenarini yeleginin i�ine sokar, kravatini d�zeltir, giymege kalktigi soluk eldivenleri bir kenara atardi; bunlari Charles kendi i�in sanirdi ama hi� de �yle degildi; Emma sirf kendini d�s�nd�g� i�in, sinirine dokundugu i�in yapardi." ...read more.

Middle

Bu davranisi da Jane'in diger kadinlardan farkli bir kisilik sergiledigini g�sterir. Bunun yaninda, Emma kendini kisitlamaksizin mutlulugu farkli erkeklerde aramaya devam eder. Rodolphe'e asik oldugunda hi�bir su�luluk duygusu hissetmeden onu sik sik g�rmeye baslar. Bu sefer yalniz hayallerinde degil, ger�ekten kocasini aldatir. "Aklina, okudugu kitaplarin kahramani olan kadinlar geldi. Kocalarini aldatmis bu kadinlarin lirik alayi, hafizasinda, kendisini b�y�leyen sirdas sesiyle sarki s�ylemeye basladi. Bizzat kendisi de, hayalinde canlanan bu �lemin ger�ek bir par�asi oluyor, kendini, o kadar imrenmis oldugu bu tip sevdali kadinlardan biri yerine koyarak, gen�liginin o uzun h�lyasini ger�ege �eviriyordu. Bir yandan da, intikam almanin zevkini duyuyordu. �ektigi istirap k�fi degil miydi? Ama simdi zafer onundu; o kadar zaman, i�inde tuttugu ask duygusu, sevin�le fikir fikir, b�t�n b�t�ne g�nl�nden fiskiriyordu. Vicdan azabi, endise ve tel�s duymaksizin bunun tadini �ikariyordu." (Flaubert, 172) Emma kocasini aldatmayi bir zafer olarak g�r�r. Kendisinin bunu hak ettigini d�s�n�r. Kocasini aldatirken bile kendisine duydugu g�ven, onun aykiri bir kisilik gelistirdigini g�sterir. Emma'nin kocasini aldatmasi ve g�z�n�n hep baska erkeklerde olmasi, Jane'in ise hem kalbini hem mantigini dinlemesi ve �zg�r olup kendi ayaklarinin �st�nde durmak istemesi, iki kadini da toplumdan ayiran �zelliklerdir. Iki kadin da erkekle yasadiklari iliskilerde kendilerine g�venirler ve toplumun diger kadinlarindan farkli kisilikler sergilerler. Her iki romanda da ana karakterlerin kaderlerini �izerken yaptiklari se�imler, toplumdan aykiri kisilikler olduklarini g�sterir. ...read more.

Conclusion

Su yapayalnizlik! S�rg�n gibi insan kardeslerimden uzak... Umudum gibi cesaretim de yitmisti artik." (Bronte, 428) �l�mle karsi karsiya gelecegini bilmesine ragmen Jane, bes parasiz yollara d�k�lm�s, is aramistir. Rochester'in metresi olmayi gururuna yedirememis, �lmeyi bile �zg�rl�g� ugruna g�ze almistir. Jane aldigi risklerle ve cesaretiyle d�nemin kadinlarina aykiri bir kisilik gelistirmistir. Jane'in �zg�r olmak i�in tek basina alistigi ortamlari birakip yeni sayfalar a�masi, Emma'nin ise ger�eklikten uzak hayaller d�nyasinda yasamasi, ikisinin de toplumdan aykiri tipler olduklarini g�sterir. "Jane Eyre" ve "Madame Bovary" romanlarinda, Jane ve Emma karakterleri, erkeklerle yasadiklari duygusal iliskilerde kendilerine olan g�venleriyle ve hayat karsisinda yaptiklari se�imlerde kararliliklariyla toplumdan ayrilirlar. Jane'in asik oldugunda aklini, mantikli bir yol buldugunda da kalbini dinlemesi, ayrica �zg�rl�g�ne d�sk�n oldugu i�in her nevi zorluga karsi �ikip kendi basina yeni hayatlar aramasi onu d�nemin diger kadinlarindan ayirir. Emma ise kocasini aldatmasi ve kendine hayallerinde bambaska bir d�nya yaratmasiyla d�nemin kadinlarindan ayrilir. Bu iki kadin da 19. y�zyilda yasadiklari toplumlar i�inde g�ze batan kadinlardir. Bu farkliliklar Emma'yi �l�me g�t�r�rken, Jane'i tam istedigi hayati yasamaya g�t�rm�st�r. G�n�m�zde de hala Jane ve Emma gibi topluma aykiri kisiliklere rastlanmaktadir. Bu insanlarin farkliliklari, iki romanda da oldugu gibi, kisileri gelecek i�in faydali birer birey olmaya da, �l�me kadar gidebilen yikimlara da s�r�kleyebilir. G�r�ld�g� gibi farkliliklar hem iyi hem k�t� sonu�lar verebilir. �nemli olan toplum i�inde bir birey olarak yasayabilmek, kendi kisiligiyle var olabilmektir. S�zc�k sayisi: 1690 KAYNAK�A 1) Bronte, Charlotte. Jane Eyre. Istanbul: Engin Yayincilik, 1998. 2) Flaubert, Gustave. Madame Bovary. Istanbul: Remzi Kitabevi, 2003. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Charlotte Bronte section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Charlotte Bronte essays

 1. Fiziksel guzellik - jane eyre ve madam bovary

  (Bronte, 257) s�zleriyle ortaya koymustur. �te yanda fiziksel g�zellige sahip olmayan kadinlar toplumun �st katmanlarina ulasabilmek i�in �ok �abalamak ve bu hedefe g�zelliklerini degil, g��l� karakterlerini ve akillarini kullanarak ulasmak zorundadirlar. Fiziksel a�idan g�zel olmayan Jane bunun bilincinde olarak hayati boyunca hep kendini gelistirmeye ve kendi ayaklari �zerinde durmaya �alismis, bunu da basarmistir.

 2. Jane Eyre" ve "Madame Bovary" adl romanlarda erkek karakterlerin gemilerinde yaadklar ilikiler

  Charles'in Emma'ya duydugu ask, onun cesaretini arttirir ve bu cesaretle Charles, d�s�ncelerinde bile olsa ilk karisina karsi �ikmayi g�ze alabilir. Charles'in annesi ve ilk esinden sonra Emma'yla karsilasip ona asik olmasi ve onunla evlenmek istemesi, baski altindaki yasamindan �zg�rl�ge ka�ma istegi olarak degerlendirilebilir.

 1. Jane and Emmangiliz yazar Charlotte Bronte'nin "Jane Eyre"i ile Fransz yazar Gustave Flaubert'in "Madame ...

  Emma, b�y�d�g� �evrelerde �rnek alabilecegi iliskiler g�rmediginden bu konuda da tecr�besizdir ve bu tecr�besizligi onun bu konuda da romanlara basvurmasina yol a�mistir. Aski romanlardan �grenen Emma, Leon ile olan iliskisini de bu romanlara dayanarak d�zenler ve bu askini da hayalinde y�celtir: '' Leon'a asikti; yalnizligi aramasi da onu d�s�n�p haz duymak i�indi.

 2. "Bazý þeyler paylaþýldýkça çoðalýr, mutluluk gibi. Bazý þeyler ise azalýr, üzüntü gibi. Ama bazý ...

  Raquin'e gelir, "Iste, halasi, yegenini getirdim sana. Annesi �ld�.... Ne yapacagimi sasirdim..." (T.R sf.26) deyip '...gider,... birka� yil sonra Afrika'da vurulup �ld�g�" duyulacaktir. (T.R. sf.26) B�ylece "Therese," halasinin hastalikli oglu "Camille ile bir yatakta, halasinin sicak sefkati i�inde yetisti. �ok saglam yapili bir �ocuk oldugu halde, siskaymis gibi b�y�t�ld�;...

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work