• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Begrepet Kald Krig.

Extracts from this document...

Introduction

BEGREPET KALD KRIG Kald krig var det anstrengende forholdet mellom USA og Sovjet (og deres allianse land) i perioden 1945-90. Det var aldri v�pnet konfrontasjon, men i stedet brukte de propaganda, psykologisk og �konomisk krigf�ring, konkurranse om innflytelse i andre verdensdeler og stedfortredende kriger i bl.a Korea, Vietnam, Afganistan og Afrika. �RSAKEN TIL KALD KRIG? 2.vk var �rsaken til den kalde krigen. Og slik var statusen etter krigen: USA Sovjetunionen Demokrati Kommunistisk diktatur Kapitalistisk Plan�konomi Ikke krigshandling p� egen jord Utmattet etter krigen Stor produsent Nedsatt produksjonsapparat A-bombe Prestisje etter krigsinnsats H�y teknologi materiell levestandard Store styrker i �st-Europa De to landene s� med aldre ord vidt forskjellige ut i 1945. Da Churchill, Roosevelt og Stalin m�ttes p� Jalta var ett av diskusjonstemaene �st Europa.De ble enige om at landene med grense til Sovjet fikk g� under det sovjetiske regimet. Sovjet krevde store krigsskade erstatninge, men vestmaktene kunne ikke g� med p� de store kravene. Og det krevde kompromisser for � f� slutt p� diskusjonene, det gjorde motsetningene st�rre og misstroen �kte. Sovjet var redd for at vestmaktene ville pr�ve � f� slutt p� kommunismen. Og vestmaktene fryktet Sovjets innflytelse i �st-Europa. I Potsdam m�ttes de igjen for � diskutere og to problemer var Polen og Tyskland. Polen fikk Oder-Neisse-linjen som vestgrense. Det ble en pr�velse p� om Stalin godtok frie, uanhengige stater i �st-Europa. Tyskland m�tte okkuperes og det ble delt i 4 okkupasjonssoner (Sovjet, Storbritannia, Frankrike og USA). ...read more.

Middle

De kommunistiske landene fikk ogs� tilbud om hjelp men takket nei fordi sovjet tvang dem til det --> Sovjet s� det p� USA sitt vis � tilr�ve seg Europa! KOREA KRIGEN Korea var okkupert under 2.vk av Russland i Nord Korea og USA i S�r Korea. Etter krigen ble det opprettet to stater istede for okkupasjonssoner. Nord Korea med tilknytting til �stblokka, S�r- til vestblokka. I 1950 br�t det ut strid mellom dem da nord ivaderte s�r. Amerikanere og andre tropper sloss under FN's flagg. FN trakk seg tilbake da Kina gikk med p� NKs side. Det ble v�penhvile i 1953. Virkninger av krigen var av Vestblokka rustet opp i Europa. CUBA KRISEN H�sten 62 fl�y spaningsfly over Cuba for � fotografere �ya. Fotoene viste at Cuba var knyttet til Sovjet og at Sovjet hadde anlagt atomrakettbaser p� Cuba. Cuba krisen var h�yt spill fra begge parter. USA omringet Cuba med krigsfart�yer, men det fantes ogs� Sovjetiske ub�ter. Hele verden ventet i spenning. Forhandlinger f�rte til at Moskva b�yde seg, Sovjet traakk rakettene tilbake og USA invaderte IKKE Cuba. En grunn til at Cuba krisen ble s� farlig var kappl�pet om v�pen. Men krigen gikk inn i en avspennings(nedrustnings)periode etter krisen. JUGOSLAVIA Jugoslavia var det eneste kommunistiske landet i �st Europa, Sovjet ikke klarte � f� makt over. Takket v�re Tito. Han holdt fast ved at alle m�tte kunne velge sin egen vei til sosialisme. ...read more.

Conclusion

januar. Denne krigen var den f�rste handlingen, etter den kalde krigen, som viste at USA mer hadde tatt p� seg en rolle som verdenspoliti. Men fra � v�re en leder i kampen mot kommunismen, var det n� tydelig at USA kun var villig til � bruke milit�r makt der de selv hadde store interesser. Dette har det v�r flere eksempler p� denne typen milit�r maktbruk �rene etter Golfkrigen, blant annet i Somalia Haiti, og deres st�tte til Israel i deres konflikt med Palestina. N� i den seneste tid synes deres internasjonale aktivitet � v�re enda mer trappet opp. I den seneste tid har USA b�de v�rt involvert i flere konflikter. Etter 11. september drev de en intensiv jakt p� Osama Bin Laden, i det de kalte en krig mot terror. Deretter rykket de inn i Afghanistan, for � fjerne Taliban-styret. Og n� senest har de rykket inn i Irak for � fjerne Saddam Hussein, og for � f� et regimeskifte. Vi kan da konkludere med at USAs nye rolle i internasjonal politikk , etter den kalde krigens slutt, har g�tt mer bort fra det � v�re en aktiv motstander av kommunismen. I stedet kan man si at USA mer har g�tt inn i rollen som et verdenspoliti, vel og merke i hovedsak der de selv har store interesser. Noe som jo kommer ganske tydelig fram n�r man ser p� hvilke konflikter USA har v�rt innblandet i, �rene etter den kalde krigens slutt. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE International relations 1945-1991 section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE International relations 1945-1991 essays

 1. The Duvalier regime compared to other dictatorships on Haiti during the middle of the ...

  sure Germany didn't occupy the island and use it as a naval base11. The US occupation of Haiti was not welcomed by the inhabitants at all. It reminded them of the age of slave owners and whites dominating over blacks.

 2. Generacion del 98 Argentina

  del tiempo, por el misterio de la existencia, por una evocaci�n constante del tiempo pasado, en el estilo, por las frases cortas y a menudo abruptas y por el detallismo en el describir. Estos elementos filos�ficos y art�sticos los comparte con otras figuras del 98.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work