• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Kunstnik ja dekoraator.

Extracts from this document...

Introduction

“Nimed marmortahvlil”

Kaks kitse söövad kino taga rohtu.

Nad leiavad rohust “Nimed marmortahvlil”

filmirulli ja näksivad seda.
- “Päris hea.”
- “Jah, aga mitte nii hea kui raamat.”

Kauaoodatud ja enimvaadatud. Need on esimesed omadussõnad, mis varakult üles haibitud uue eesti filmiga “Nimed marmortahvlil” esmalt assotseeruvad. Tegelikult oli film ikkagi üle eesti keskmise. Tore oli vaadata, et sellist uimerdamist ja tühje maastikuvaateid oli vähem kui tavaliselt ühes eesti mängufilmis kombeks, kuid ainult sellest ikkagi ei piisa… Järgnevas kriitilises analüüsis püüabki autor anda hinnangu filmi kohta üldiselt ning vaagida ka filmi erinevaid aspekte.

Kunstnik ja dekoraator.

Kui filmi kunstnikutööst rääkida, siis tekib küsimus, kas seal ikka peale tavadekoraatori üldse mõni teine tegelane oli, kes ennast kunstnikuks võiks nimetada. Kõik ajastule kohased asjad olid ilusti välja valitud ja kenasti tähestiku (või pikkuse) järgi lauale laotud, ebavajalik kaadrist välja lohistatud, aga… kes seda uskuma jäi? Hoole ja armastusega paika pandud "juhuslikult" naalduvad ja vedelevad tünnid, lauad ja jahukotid laastatud poe ees mõjuvad vastupidiselt taotletavale juhuslikkusele just nii, nagu nad oleks sinna sihilikult asetatud.

...read more.

Middle

Stsenaarium, tegelased ja näitlejad.

Hoopis hullem on aga, et kogu loo stsenaarium ei ole suurem asi. Siin on vildakat ja juba eos parandamist väärinut liigagi palju... Nii palju ebaloogikat ja küsimusi ühe filmi kohta, on nüüd küll palju. Esiteks ebaloomulik dialoog, mida tegelased  esitasid – kas tõesti ei tee filmi stsenaristid eesti kirja- ja kõnekeelel vahet? Tegelaste ülidramaatiline ja ebaloomulik jutt ei lase hetkekski unustada, et tegu on fiktsiooni, filmi ja näitlejatega.

Tegevustiku puhul tundub, et need olid kuidagi väga suvaliselt jaotatud ja välja mõeldud eesmärgiga lihtsalt kaader täita, mis aga pingutustest hoolimata ei õnnestunud (siin oma osa eespool mainitud kunstnikdekoraatori tööl). Ei usu mina, et poisid pärast lahingut ja klassikaaslaste surma rongi katusele lällavaks sihtmärgiks läheksid, et siis neidki sama saatus tabaks. Üleüldse ei jätnud ükski poisike võitleja muljet, saan aru, et tegu ei olnudki professionaalsete sõduritega, kuid mingisuguse instruktaaži või õpetussõnad pidid nad ikkagi enne lahingusseminekut saama. Siin oli aga üks täielik ajudeta kamp, kes varem või hiljem naeruväärselt surma saavad.

...read more.

Conclusion

“Nimed marmortahvil” on, nagu “Kevadegi”, eesti film eestlastele. Ei usu, et pealiskaudne ja kiirustav lugu eestlaste vabadusvõitlusest mõnel hispaanlasel või jaapanlasel mingeid emotsioone esile kutsuks. See on lihtne film meile (lollile eestlasele?) endile, kus saame nii nutta kui ka naerda. Üritati teha hollywoodilikku filmi, mis palju sisse tooks, kõik eeldused olid ju et peaaegu olemas  – suur eelarve, andekad näitlejad, tunnustatud operaator – kuid sisu peale ei mõeldud… Ehk läheb järgmine kord paremini. Kõigest negatiivsest hoolimata on see ikkagi siiani eesti parim mängufilm. Kahju muidugi…

Lõpuks pean vist nõustuma ikkagi kitsede arvamusega: “Päris hea, aga mitte nii hea kui raamat.”

Tanel Toom,

FV-11

...read more.

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Open Box Problem section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Open Box Problem essays

 1. Investigation: The open box problem.

  X = 1 X = 2 X = 3 V = (14-(2x1)) �x1 V = (14-(2x2)) �x2 V = (14-(2x3)) �x3 V = 144 V = 200 V = 192 X = 4 X = 5 X = 6 V = (14-(2x4)) �x4 V = (14-(2x5)) �x5 V = (14-(2x6))

 2. Maximum box investigation

  The last size of paper I tested was a 36 x 36 cm piece of paper. First of all (like with all the other boxes) I have shown all the different volumes I got when the corner square length is a whole number.

 1. Open Box Problem

  54.93564 1.2 2.6 17.6 1.2 54.912 1.3 2.4 17.4 1.3 54.288 1.4 2.2 17.2 1.4 52.976 1.5 2 17 1.5 51 2 1 16 2 32 2.5 0 15 2.5 0 Square cut in cm, volume in cm3 Rectangular Card Dimensions 10cm x 40cm 10 x 40 X cm Length

 2. Tbe Open Box Problem

  4.25 1539.5625 4.26 31.48 11.48 4.26 1539.523104 42.7 31.46 11.46 4.27 1539.469932 42.8 31.44 11.44 4.28 1539.403008 4.29 31.42 11.42 4.29 1539.322356 This shows that the answer is between 4.22 and 4.23: Cut off (cm) Width (cm) Length (cm) Height (cm)

 1. The Open Box Problem

  I investigated a rectangle sheet of dimensions 24x8: size of cut out 'x' (cm) volume (cm�) 1 132 1.5 157.5 2 160 2.5 142.5 3 108 3.5 59.5 4 0 I then homed in between 1.5 and 2cm for 'x': size of cut out 'x' (cm)

 2. THE OPEN BOX PROBLEM

  I also made a graph to prove that 2.5cm is the maximum cut out size. To prove that 1/6 of the size of the box gets the maximum cut out size again, I tried to prove it with a box with measurements of 20cm by 20cm.

 1. The open box problem

  With the multiplying of the cut-out a relationship can be seen between the heights and cut-outs, there are the same. It is through the equation that everything is brought together and used to give the answer, just as it is in real life.

 2. Investigate the volume of an open box constructed by one piece of rectangular card ...

  x=18 c V 1 256 2 392 3 432 4 400 5 320 6 216 7 112 8 32 The next value I am using for x will be 30, using my prediction, I predict the graph will peak at c=5 c V 1 784 2 1352 3 1728 4

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work