• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Kunstnik ja dekoraator.

Extracts from this document...

Introduction

“Nimed marmortahvlil”

Kaks kitse söövad kino taga rohtu.

Nad leiavad rohust “Nimed marmortahvlil”

filmirulli ja näksivad seda.
- “Päris hea.”
- “Jah, aga mitte nii hea kui raamat.”

Kauaoodatud ja enimvaadatud. Need on esimesed omadussõnad, mis varakult üles haibitud uue eesti filmiga “Nimed marmortahvlil” esmalt assotseeruvad. Tegelikult oli film ikkagi üle eesti keskmise. Tore oli vaadata, et sellist uimerdamist ja tühje maastikuvaateid oli vähem kui tavaliselt ühes eesti mängufilmis kombeks, kuid ainult sellest ikkagi ei piisa… Järgnevas kriitilises analüüsis püüabki autor anda hinnangu filmi kohta üldiselt ning vaagida ka filmi erinevaid aspekte.

Kunstnik ja dekoraator.

Kui filmi kunstnikutööst rääkida, siis tekib küsimus, kas seal ikka peale tavadekoraatori üldse mõni teine tegelane oli, kes ennast kunstnikuks võiks nimetada. Kõik ajastule kohased asjad olid ilusti välja valitud ja kenasti tähestiku (või pikkuse) järgi lauale laotud, ebavajalik kaadrist välja lohistatud, aga… kes seda uskuma jäi? Hoole ja armastusega paika pandud "juhuslikult" naalduvad ja vedelevad tünnid, lauad ja jahukotid laastatud poe ees mõjuvad vastupidiselt taotletavale juhuslikkusele just nii, nagu nad oleks sinna sihilikult asetatud.

...read more.

Middle

Stsenaarium, tegelased ja näitlejad.

Hoopis hullem on aga, et kogu loo stsenaarium ei ole suurem asi. Siin on vildakat ja juba eos parandamist väärinut liigagi palju... Nii palju ebaloogikat ja küsimusi ühe filmi kohta, on nüüd küll palju. Esiteks ebaloomulik dialoog, mida tegelased  esitasid – kas tõesti ei tee filmi stsenaristid eesti kirja- ja kõnekeelel vahet? Tegelaste ülidramaatiline ja ebaloomulik jutt ei lase hetkekski unustada, et tegu on fiktsiooni, filmi ja näitlejatega.

Tegevustiku puhul tundub, et need olid kuidagi väga suvaliselt jaotatud ja välja mõeldud eesmärgiga lihtsalt kaader täita, mis aga pingutustest hoolimata ei õnnestunud (siin oma osa eespool mainitud kunstnikdekoraatori tööl). Ei usu mina, et poisid pärast lahingut ja klassikaaslaste surma rongi katusele lällavaks sihtmärgiks läheksid, et siis neidki sama saatus tabaks. Üleüldse ei jätnud ükski poisike võitleja muljet, saan aru, et tegu ei olnudki professionaalsete sõduritega, kuid mingisuguse instruktaaži või õpetussõnad pidid nad ikkagi enne lahingusseminekut saama. Siin oli aga üks täielik ajudeta kamp, kes varem või hiljem naeruväärselt surma saavad.

...read more.

Conclusion

“Nimed marmortahvil” on, nagu “Kevadegi”, eesti film eestlastele. Ei usu, et pealiskaudne ja kiirustav lugu eestlaste vabadusvõitlusest mõnel hispaanlasel või jaapanlasel mingeid emotsioone esile kutsuks. See on lihtne film meile (lollile eestlasele?) endile, kus saame nii nutta kui ka naerda. Üritati teha hollywoodilikku filmi, mis palju sisse tooks, kõik eeldused olid ju et peaaegu olemas  – suur eelarve, andekad näitlejad, tunnustatud operaator – kuid sisu peale ei mõeldud… Ehk läheb järgmine kord paremini. Kõigest negatiivsest hoolimata on see ikkagi siiani eesti parim mängufilm. Kahju muidugi…

Lõpuks pean vist nõustuma ikkagi kitsede arvamusega: “Päris hea, aga mitte nii hea kui raamat.”

Tanel Toom,

FV-11

...read more.

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Open Box Problem section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Open Box Problem essays

 1. Investigation: The open box problem.

  �x2.25 V = 162.5625 This means that the value X = 2.17 gives the largest volume. Size of card - 14cm by 14cm X must be 0<X<7: This is because if X is 0 there would not be a side to fold and if X is 7 then there would be nothing left.

 2. Maximum box investigation

  I got a volume of 73.9 cm�. I also tried the corner square length being 1.8, 1.25, 1.3 and 1.4 but none of these numbers gave a higher volume when they were the corner square length. Therefore, the maximum volume of a box made from a 10 x 10 cm piece of paper is 73.9 cm�.

 1. Open Box Problem

  largest possible volume: X=A/6 X=20/6 X=3.33333cm This makes it easier for me to calculate the optimum cut, without going to the trouble of finding it on Exel Spreadsheets, which can be quite time consuming. This means that the largest possible volume of a 20cm x 20cm square is: V= X (A-2X)

 2. Tbe Open Box Problem

  I can see that the highest volume that will be achieved is between 4.2 and 4.3: Cut off (cm) Width (cm) Length (cm) Height (cm) Volume (cm�) 4.21 31.58 11.58 4.21 1539.581844 4.22 31.56 11.56 4.22 1539.597792 4.23 31.54 11.54 4.23 1539.599868 4.24 31.52 11.52 4.24 1539.588096 4.25 31.5 11.5

 1. THE OPEN BOX PROBLEM

  Below are the results I got through this spreadsheet: Card Size: 10cm by 20cm- TO FIND EXACT CUT OUT SIZE Width Length Cut out size Volume 6.00 16.00 2.00 192.000 5.98 15.98 2.01 192.076 5.96 15.96 2.02 192.146 5.94 15.94 2.03 192.208 5.92 15.92 2.04 192.263 5.90 15.90 2.05 192.311

 2. The open box problem

  Plan 1. Look at other pieces of square card. 2. Look at answers to 3dp. 3. Look at overall picture and try to find a rule that enables me to predict. 4. Extend investigation. Now I'm going to look at different square bits of card, and in accordance with the plan I'm

 1. Investigate the volume of an open box constructed by one piece of rectangular card ...

  length and another using this information to work out the maximum volume without constructing a net or working out the cut size. Rectangle card size I am now going to use a rectangle for the original card size; however there are an infinite number of combinations of width and length to try.

 2. The Open Box Problem.

  As you can see by this table, the largest volume is arrived at when the corners cut off the box are 3.3cm�. I have also drawn another graph to illustrate these results. This graph shows me that to get even more accurate results, to 2 decimal places, I am going

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work