• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month
Page
 1. 1
  1
 2. 2
  2
 3. 3
  3
 4. 4
  4
 5. 5
  5
 6. 6
  6
 7. 7
  7
 8. 8
  8
 9. 9
  9
 10. 10
  10
 11. 11
  11
 12. 12
  12
 13. 13
  13
 14. 14
  14
 15. 15
  15
 16. 16
  16
 17. 17
  17
 • Level: GCSE
 • Subject: Maths
 • Word count: 2574

Referts saistbu tiesbs.

Extracts from this document...

Introduction

LATVIJAS UNIVERSITĀTES JURIDISKĀ FAKULTĀTE

Referāts saistību tiesībās

ATBILDĪBA BŪVNIECĪBAS LĪGUMĀ

Dienas nodaļas 2.kursa J-4 grupas

studentes

Rūtas Randares

Studentes apliecība:

JurP 990132

Pasniedzējs:

prof. K. Torgāns

Rīgā, 2000

Ievads

Attīstoties tirgus ekonomikai un ražošanai un arī tirdzniecībai, palielinās tirdzniecības vietu skaits, kas nozīmē pieaugošu nepieciešamību pēc jaunām telpām, būvēm. Un šis ir tikai viens no aspektiem, kas ilustrē jaunu nekustamo īpašumu rašanās vajadzību. Tādējādi rodas priekšnosacījumi, lai attīstītos tautsaimniecības nozare – būvniecība. Būvniecības attiecībām ir sava specifika, jo no tā, kā tiks sadalīti pušu pienākumi un tiesības, atkarīgs veiksmīgs rezultāts. Nozīmīga loma tādēļ ir būvniecības līgumam, kurš kopā ar likumu nosaka būvniecības un rekonstrukcijas darbu kārtību.

Būvniecības līgumu regulējošie būvlikumi

Uzņēmuma līgumus būvniecībā papildus Civillikumam regulē Būvniecības likums (pieņemts 1995.gada 10.augustā), citi normatīvie akti, kā arī Latvijai saistošie starptautiskie līgumi. Būvniecības likuma izpildei Ministru kabinets izdevis Vispārīgos būvnoteikumus, būvnormatīvus un arī citus normatīvos aktus. Būvniecību par valsts un pašvaldību līdzekļiem nosaka normatīvie akti par būvniecību, kā arī Ministru kabineta 1994.gada 1.marta noteikumi nr.60 “Par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām” (Būvniecības likuma 19.p.). Pie būvniecību regulējošās likumdošanas vispārēja apskata, atzīmējams, ka tajā ietilpst daudz tehnisku normu, t.i.

...read more.

Middle

būvniecība paredzēta par valsts vai pašvaldības līdzekļiem;būvniecība būtiski ietekmē vides stāvokli, iedzīvotāju sadzīves apstākļus vai nekustamā īpašuma vērtību.

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvniecības dalībniekiem jānoslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties kādam no būvniecības dalībniekiem vai trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības rezultātā projektēšanas, būvdarbu vai būves ekspluatācijas laikā (Būvniecības likuma 33.p. 1.d.). Vispārīgajos būvnoteikumos noteikti gadījumi, kad var neslēgt civiltiesiskās atbildības līgumu.

Būvniecības dalībnieku atbildību par būvdarbu un ekspluatācijā nododamo objektu kvalitāti nosaka Latvijas administratīvo pārkāpumu kodekss.[3]

Būvniecības likumā un Civillikumā noteikts, ka būvniecības dalībnieki ir atbildīgi par zaudējumiem, kas radušies Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajā garantijas laikā, ja līgumā nav noteikts citādi (Būvniecības likuma 35.p. 3.d.).

Būvlikumi nosaka, ka būvniecībā jāveic autoruzraudzība, kas nodrošinātu būvprojekta autora tiesības īstenot būvprojekta autentisku realizāciju dabā un nepieļaut būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta un normatīvo aktu un attiecīgo standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā. Autoruzraudzība neatbrīvo pasūtītāju un būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu kvalitāti, atbilstību būvprojektam un Latvijas būvnormatīvu prasībām (Ministru kabineta 1997.gada 6.maija noteikumi nr.

...read more.

Conclusion

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Nolikums “Juridisko personu licencēšanas kārtība būvniecībā”//apstiprināts ar 1996.gada 7.februāra VARAM rīkojumu nr.12

Ministru kabineta ieteikumi nr.2 “Būvvaldes paraugnolikums”//pieņemts 1997.gada 25.jūnijā

Ministru kabineta noteikumi nr.168 “Būvuzraudzības noteikumi (Latvijas būvnormatīvs LBN 303 – 97)”//pieņemti 1997.gada 6.maijā

Ministru kabineta noteikumi nr.167 “Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi (Latvijas būvnormatīvs LBN 304 – 97)//pieņemti 1997.gada 6.maijā

Satura rādītājs

Ievads        

Būvniecības līgumu regulējošie būvlikumi        

Būvniecības līguma jēdziens un īpatnības        

Būvniecības dalībnieku atbildības vispārējie noteikumi        

Pasūtītāja atbildība būvniecības līgumā        

Uzņēmēja atbildība būvniecības līgumā        

Citu būvniecībā iesaistīto personu atbildība        

Nobeigums        

Izmantotās literatūras un normatīvo aktu saraksts        


[1] LKV 2.sēj., 3381.sleja, Rīga, 1928.-1929

[2]Šteinerts A. Būvniecības likums.// Mans īpašums, 1995., Nr.10 (44), 38.-39.lpp.

[3] Ministru kabineta noteikumi nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi”, 29.p.

[4] Būvvalde ir pašvaldības institūcija, kas pārzina un kontrolē būvniecību attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā (Vispārīgo būvnoteikumu 11.p.).

[5]Civillikuma komentāros par saistību tiesībām (kurus sagatavojis autoru kolektīvs prof. K. Torgāna vispārīgā zinātniskā redakcijā. Rīga, Mans īpašums, 2000) izskaidrots, ka ar “plāns” jāsaprot noteikumi par darba izpildes tehnisko veidu un sasniedzamā rezultāta raksturojums.

[6] Detalizētājā rasējumā tiek iekļauta papildu informācija, kas nepieciešama būvobjekta atsevišķu daļu un elementu īstenošanai atbilstoši tehniskā projekta risinājumam (Vispārīgo būvnoteikumu 78.p.).

[7] Vispārīgo būvnoteikumu 58.pantā noteikts, kādos gadījumos izstrādājam būvprojekts.

...read more.

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Pay Phone Problem section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Pay Phone Problem essays

 1. The woman is going to make a phone call costing any multiple of 10p. ...

  The last numbers of the formulae changes to 2, 3, 4 and 5 when we use 20p, 30p, 40p and 50p respectively. This also shows us that when 20 is divided by 10 it equals 2 and 30 divided by 10 equals 3 and so on.

 2. Algebra Coursework (payphone problem).

  Testing I am going to test the Overall Rule by putting in terms from previous tables and then look back to see if it is right. I am going to start off with the 10p and 20p coins to make a phone call costing 60p.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work