• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month
Page
 1. 1
  1
 2. 2
  2
 3. 3
  3
 4. 4
  4
 5. 5
  5
 6. 6
  6
 7. 7
  7
 8. 8
  8
 9. 9
  9
 10. 10
  10
 11. 11
  11
 12. 12
  12
 13. 13
  13
 14. 14
  14
 15. 15
  15
 • Level: GCSE
 • Subject: Maths
 • Word count: 5775

Strukturalizm

Extracts from this document...

Introduction

Strukturalizm, jeden z najważniejszych kierunków nowoczesnego literaturoznawstwa w XX w., ukształtowany po 1930. Związany ściśle z rozwojem metod badawczych lingwistyki strukturalnej, a także rosyjskiej szkoły formalnej. Przeciwstawiał się metodom genetycznym w badaniach literackich.

Struktualizm został najpełniej sformułowany w latach 30. i 40. XX w. przez tzw. praską szkołę językoznawczą (do której należeli m.in. R. Jakobson, J. Mukařovský, F. Vodička). Do głównych tez struktualizmu należą:

1) traktowanie utworu literackiego jako wypowiedzi, w której główną rolę odgrywa funkcja estetyczna.

2) każdy, najmniejszy element struktury dzieła coś znaczy, a całość jest wysoko zorganizowanym tworem semantyczno-językowym.

3) język poetycki trzeba interpretować w odniesieniu do systemu języka ogólnego i tradycji literackiej.

4) utwór literacki należy do zjawisk semiotycznych (semiotyka) i w tym charakterze musi być rozważany jako składnik społecznej sytuacji komunikacyjnej (twórca - odbiorca).

5) badacz literatury powinien dokonywać zarówno synchronicznego opisu struktury dzieła (np. system wersyfikacyjny), jak i diachronicznego.

Struktualizm rozpowszechnił się w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu głównie w USA (np. prace R. Welleka), a także we Francji (m.in. R. Barthes, T. Todorov) i ZSRR (J.M. Lotman i in.).

Strukturalizm, kierunek w nauce uważany raczej za metodę badania rzeczywistości niż określoną szkołę filozoficzną. Powstał, kiedy lingwista szwajcarski F. de Saussure rozróżnił: 1) język jako obiektywny i niezależny od konkretnego człowieka system relacji determinujących możliwości użycia słów i zdań oraz 2) mowę jednostkową polegającą na tym, że w określonej sytuacji wybiera się z systemu językowego określone zwroty.

Językoznawstwo strukturalistyczne sformułowało zasady odnoszące się do: a) języka jako komunikacji społecznej, b)

...read more.

Middle

Odwrócenie wartości

Mimo zdecydowanej przewagi w ich programie elementów negatywnych, dadaiści odczuwali przecież potrzebę stworzenia czegoś nowego, oczywiście nie w sensie ponownego poddania się rzeczywistości, co byłoby zdradą główną wobec podstawowych założeń ich doktryny. Nowa sztuka miała egzystować poza wszelką uznawaną dotychczas waloryzacją formalną, i choć mogła się składać z elementów zapożyczonych z konkretnej rzeczywistości życia, to przecież zespolonych poza jakimikolwiek kanonami konstrukcji i kompozycji. Dadaistów zupełnie nie obchodziły konwencjonalne pojęcia piękna czy brzydoty, logiki i prawdopodobieństwa, porządku, proporcji i hierarchii. Wszystko ustawione było na jednej płaszczyźnie i poziomie. Co więcej, ponieważ mogłoby się zdarzyć, że to, co w potocznym i tradycyjnym rozumieniu uchodzi za "ładne, szlachetne, harmonijne i doskonałe, mogłoby podnieść głowę, przeto należało okazywać specjalne upodobanie w tym, co śmieszne, podłe, wulgarne, niezrównoważone, nieprzewidziane i bezkształtne".

Bezpośredniość i spontaniczność

Sztuce tradycyjnej zarzucali dadaiści przede wszystkim nieszczerość, kłamstwo. Stworzone przez nią klisze i konwencje fałszują rzeczywistość i autentyczność wyrazu. Dadaizm pragnął więc oddać splątaną chaotyczność rzeczywistości poprzez swoisty prymitywizm. "Słowo "Dada" wyraża najbardziej prymitywny stosunek do otaczającej rzeczywistości; wraz z dadaizmem dochodzi do głosu nowa rzeczywistość. Życie przedstawia się jako równoczesna plątanina dźwięków, barw i rytmów duchowych, które z dnia powszedniego i w całym brutalnym realizmie wiernie przejmuje sztuka dadaistyczna ze wszystkimi sensacyjnymi wybuchami oraz rozgorączkowaniem swej zuchwałej psyche". Chodziło zatem o niczym nie zamąconą bezpośredniość, którą jednak tylko wówczas można osiągnąć, gdy się odrzuci wszelkie normy, wszelkie prawidła.

...read more.

Conclusion

     " (...)

       mówią      przepraszam(y)

       a ja mówię że to nie ja

       a wię    że to    ja

       y prze      y pra

             y  y  y "

                         " usięwodzenie siedzenie "

Wszystko to co do tej pory napisałem o Mironie Białoszewskim, chociaż mówi dosyć dużo o jego twórczości, to jednak absolutnie nie wyczerpuje tego tematu - rzeki. Białoszewski długo jeszcze zostanie dla mnie nierozwiązaną do końca zagadką. Ciągle istnieją jego wiersze, których nie rozumiem. Jednak te do których sensu docieram, zawsze zaskakują mnie niezwykle trafnymi stwierdzeniami, tym bardziej że coraz częściej zdarza mi się samemu dochodzić do podobnych wniosków, które wiersze Mirona później tylko potwierdzają. Często też zaskakuje mnie jak podobne problemy mogą mieć ludzie tak pozornie nie związani ze sobą, reprezentujący zupełnie inne środowiska. Niedawno na przykład przytrafiła mi się dość przykra sytuacja, w wyniku której przypadkowo dowiedziałem się, że większość moich przyjaciół zachowuje wobec mnie postawę zupełnie bierną. I oto w kilka dni później czytam wiersz Mirona, w którym przeżywa on zupełnie podobną sytuację (chodzi mi o wiersz "8-9 czerwca" ze zbioru "Było i było"). Takie wydarzenia zawsze wywierają duży wpływ na zainteresowanie danym poetą. Dla mnie Miron już wcześniej był jednym z pierwszych poetów, po tym wypadku objął jednak zdecydowane prowadzenie. Natomiast jeżeli chodzi o podsumowanie jego twórczości, to myślę że sam zrobił to najlepiej:

  " chcą od mojego pisania nabrania życia otoczenia

    a ja ich łapię za słowa

                 po tocznie

                 po tworzę "

                              ("Tłumaczenie się z twórczości")

I na koniec jeszcze utwór Jadwigi Stańczakowej, ze zbioru "Słyszę Mirona" :

" Nie szukajcie mnie

  na Powązkach

  bo mnie tam

  nie ma

  ja odwiedzam

  warszawskie podwórka

  z Matką Boską

  pośród krzaków bzu

  albo na jedenastym

  piętrze mrówkowca

  grywam

  na ciszy "

...read more.

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Height and Weight of Pupils and other Mayfield High School investigations section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Height and Weight of Pupils and other Mayfield High School investigations essays

 1. 1.1 Historia ubezpiecze nawiecie i w Polsce

  W Polsce historia ubezpieczen finansowych jest stosunkowo kr�tka. Do 1990 roku ten rodzaj ubezpieczen na polskim rynku byl zjawiskiem wlasciwie nieznanym. Jedynym funkcjonujacym ubezpieczeniem tego typu bylo ubezpieczenie kredytu eksportowego prowadzone od 1957 roku przez TUiR "Warta"7. Celem tego ubezpieczenia bylo zagwarantowanie krajowym przedsiebiorstwom podpisujacym kontrakty z firmami zagranicznymi wyr�wnanie strat, jakie moglyby poniesc wskutek niewyplacalnosci zagranicznych kontrahent�w.

 2. Deconstructing Cartoons: Dragonball Z and Starship Troopers

  She sacrifices her opportunity to be an aviator just to be near her crush. The message here shows that the female sacrifices her career for the male. Plus, the male pays no attention to her because he does not know that she has a crush on him.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work