• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Britian economie

Extracts from this document...

Introduction

Britian economie Net zoals de zogenaamd onwaarschijnlijk blijft gebeurt er met banken in de financi�le crisis, waardoor Groot-Brittanni� de economische managers vinden zelf de vaststelling van beleid dat zij nooit gedroomd noodzakelijk zou zijn. De wrede recessie veroorzaakt door de credit crunch heeft de Schatkist centraal, want het gooit miljarden in banken en herleeft de verloren kunst van het actief fiscaal beleid. De Bank van Engeland, van haar kant, is het breken steeds meer onconventionele grond. Op donderdag 5 maart de centrale bank gevorderd tot aan de grens van orthodoxe monetaire beleid, verlaging opnieuw de rente betaalt op de tegoeden die de commerci�le banken houden met het als liquide reserves. De halve punt vermindering bracht de basisrente naar 0,5%, waarschijnlijk de laatste fase in een buitengewoon snelle afdaling reis van 5% in het begin van oktober. De Europese Centrale Bank ook knippen haar benchmark rente met een half procentpunt tot 1,5%. Spreken daarna Jean-Claude Trichet, de ECB-president, zei dat hij niet uitsloot verdere bezuinigingen en toegevoegd dat de bank "te bespreken en te bestuderen" de zaak voor verdere, niet gespecificeerd, niet-standaard-monetair beleid. ...read more.

Middle

In een schuld-beladen economie, zoals de Britse, deflatie is het laatste wat iedereen zou willen, want het verhoogt de werkelijke gewicht van de last. Projectie dat de inflatie weerspiegelt de uitzonderlijk diepe recessie die naar verwachting dit jaar. De Bank van Engeland is de voorspelling dat het BBP zal dalen met 3% in 2009, de grootste daling sinds de tweede wereld oorlog, en zij vreest dat de uitkomst kan worden zelfs erger. De economische omgekeerde is het openstellen van reservecapaciteit op een schaal die zullen uitoefenen grote neerwaartse druk op de prijzen, hoewel de sterke daling in de waarde van het pond is de invoer duurder. Inderdaad, het voornaamste doel van de kwantitatieve versoepeling is niet voor het verzenden van de geldhoeveelheid in een baan, maar om hem te stoppen crasht. Op het eerste gezicht is het M4 maatregel van brede geld (liquide middelen en deposito's) neemt in hoog tempo. Maar de stijging is geconcentreerd in gespecialiseerde financi�le ondernemingen en dus nauwelijks invloed op de totale uitgaven. Door het contrast, de brede geld aangehouden door huishoudens is gestegen op een verontrustend traag tempo in het afgelopen jaar, en het bezit van particuliere niet-financi�le ondernemingen daadwerkelijk hebben laten vallen (zie grafiek). ...read more.

Conclusion

De bank heeft toegezegd om haar hypothecaire lening en de corporate-boek in Groot-Brittanni� door � 25 miljard ($ 35 miljard) in 2009 en hetzelfde nogmaals in 2010, een stijging van 10% per jaar. Lloyds, ondermijnd door de overname van noodlijdende HBOS, is de volgende in de wachtrij. Toch kwantitatieve versoepeling is geen wondermiddel. De ervaring van Japan, die probeerde het in de eerste jaren van dit decennium, is ontmoedigend voor degenen die hopen op veel dingen. Japanse banken hoarded hun extra reserves en het beleid weinig merkbare invloed op de ruime geldhoeveelheid. Zelfs als de centrale bank op de gedurfde nieuwe strategie is niet zeker van een oplossing voor Groot-Brittanni� de economische situatie, is het nog steeds waard om het te proberen, zegt David Miles, een econoom bij Morgan Stanley. Wat betreft de angst dat het misschien uiteindelijk Stoke een inflatoire golf, de hoop is dat de Bank of England kan omgekeerde cursus en opzuipen teveel geld terug door de verkoop van de activa eenmaal een herstel is in volle gang. Dat is een taak van de centrale bank zou toch veel liever de huidige taak te proberen te redden een glijdende economie ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE German section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE German essays

 1. Japan heeft

  Een grote verlaging van het begrotingstekort, van 8% van het BBP in 2003 tot 2% in 2007, ook gecompenseerd lagere besparingen van huishoudens. Intussen, sinds 1990, de investeringen is gedaald van 32% tot 23% van het BBP. Als gevolg daarvan is het overschot van de besparing op de investeringen bleef groot tot voor kort.

 2. Immume van een recessie

  De mondiale vraag naar Peru's minerale uitvoer, in het bijzonder, zal dalen in 2009 en blijft zwak in 2010. Toch, met gezonde overheidsfinanci�n en een nog steeds aanzienlijke kussen van de internationale reserves, de Peruaanse autoriteiten zijn in een sterke positie om een belangrijke anti-cyclische impuls aan de sterk vertragende economie.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work