• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

dividenden in Amerika

Extracts from this document...

Introduction

dividenden in Amerika Het voelde als de dood door duizend sneden. Al deze maand is er genoeg te ratelen stockmarkets, uit vreselijke economisch nieuws op de voortdurende bloedvergieten bij American International Group, een verzekeraar. Commodity bedrijven kregen een uitstel op 4 maart door de hoop op een grote stimulans pakket in China-hoewel ze al was herbevestiging van het land van 8% groei doelstelling. Ondertussen werd een nieuwe angst achtervolgt de markten: de montage van het aantal bedrijven drastisch hun dividenden. Dat banken en verzekeringsmaatschappijen zullen hakken hun betalingen wordt nu begrepen, maar de pijn heeft verspreid. General Electric (GE) heeft gesneden zijn dividend voor het eerst in 71 jaar, Dow Chemical voor de eerste keer sinds 1912. In Europa eerder betrouwbare betalers zoals Telecom Italia en Anglo-Amerikaans, een mijnbouw-onderneming, hebben hun uitbetalingen, en zelfs BP heeft gezegd kan niet meer dividend op de huidige olieprijzen. ...read more.

Middle

En de kwaliteit van de winst daalde. Financi�le ondernemingen droegen ongeveer een derde van de $ 736 miljard aan dividend uitgekeerd wereldwijd door beursgenoteerde ondernemingen in 2007. Standard & Poor's, een ratingbureau, schat dat de dividenden in Amerika zou kunnen dalen met ongeveer een kwart van dit jaar de steilste daling sinds 1938. Ook dit kan een onderschatting van de achteruitgang. Financi�le ondernemingen uitbetalingen zal instorten, zelfs relatief goed gekapitaliseerde banken zoals JPMorgan Chase hebben hun dividenden. En meer van de industri�le ondernemingen die de andere twee-derde van de totale dividend zal snijden ook. Pessimisten wijzen op 1931-35, toen dividend per aandeel in Amerika daalde met 45% van piek tot dal. Voor veel bedrijven dividend verlagingen zijn een onaangename taak die niet moet worden shirked. Er is geen punt in hongerende een gevaar voor het bedrijfsleven en van een onderneming op de balans om te voldoen aan macho dividend verbintenissen. ...read more.

Conclusion

Had zij uitbetaald minder kapitaal zou, in theorie, is in evenredigheid hoger. De belangrijkste reden waarom de investeerders zich zorgen maken is dat dividenden zijn een gids voor managers' opvattingen van toen de winst zou kunnen bereiken hun dieptepunt: ze willen niet betalen van het dividend van de lening, of erger, snijd het opnieuw. Af en toe deze verdieping is geschonden-Amerika in 1933 de winst per aandeel gedaald tot onder de dividenden. Vandaag heeft GE gesneden haar driemaandelijkse dividend van 31 cent per aandeel tot tien cent. Dat is deels te verminderen gearing, maar suggereert ook managers "laag vertrouwen in analisten de ramingen voor de winst van ongeveer 30 cent. Ook als de Amerikaanse dividenden vallen door een derde van hun recente piek, toen-uitgaande ze een woord voor winst-inkomsten zou onderste uit op ongeveer twee derde onder het niveau van 2007. Dat zou een druppel op een lijn met de jaren 1930 en veel lager dan de meeste prognoses. Een scenario misschien aanmatigend, maar de schrik over dividenden blijkt dat tal van beleggers zijn nog steeds te optimistisch. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE German section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE German essays

 1. German Oral General Conversation – Sample Questions

  I usually go to bed at ten o'clock. Sometimes I go to bed later because I have been out with my friends. Wie viele Stunden Schlaf brauchst du im allgemeinen? How many hours sleep do you get generally? Normalerweise erhalte ich ungef�hr acht Stunden Schlaf.

 2. Japan heeft

  De lopende rekening van de betalingsbalans is de kloof tussen binnenlandse investeringen en de totale besparing-met inbegrip van die door ondernemingen en de overheid als de huishoudens. Sinds 1990 Japanse ondernemingen hebben zwaaide worden grote kredietnemers voor grote spaarders zoals ze hebben geprobeerd terug te betalen schulden.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work