• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

groei die daalt

Extracts from this document...

Introduction

groei die daalt Wanneer de mobiele-telecommunicatie-industrie onlangs ontmoet in Barcelona voor het Mobile World Congress, de grootste wereldwijde dansfeestje, hoofd en lichaam leek vreemd gescheiden. Bazen beklaagde de neergang en eiste vrije radiospectrumbeleid ter stimulering van de industrie. Maar op de beurs was het moeilijk bij te houden van alle nieuwe "slimme" telefoons en diensten. Deze verbinding zal waarschijnlijk nog enige tijd. Ondanks de verwachtingen van het tegendeel, de industrie is niet immuun voor de recessie. Makers van mobiele telefoons, die de consument ter vervanging langzamer zullen worden zwaar getroffen: de verkoop zal naar verwachting dalen met ten minste 10% dit jaar, een stijging met 6% in 2008 tot 1,2 miljard. Maar tegelijkertijd de industrie gaat door een transformatie die beloften aan brandstof snelle groei in de komende jaren. Te trekken uit een parallel computing, het is alsof de personal computer (PC), de grafische user-interface, high-speed internet toegang en open source-software hadden allemaal uit op dezelfde tijd. Conventionele toestellen zijn heel goed in het maken van telefoongesprekken en het verzenden van SMS-berichten, maar doet niets meer complexe, zoals surfen op het web, is pijnlijk. ...read more.

Middle

Zoals handsets langzaam veranderen in computers, mobiele industrie zal eindelijk ondergaan de verschuiving die is voorspeld voor meerdere jaren: niet verticaal ge�ntegreerd te worden gesneden in afzonderlijke, horizontale technologie lagen, zoals netwerken, apparatuur, besturingssystemen en applicaties. De verticale "worst" dat was de industrie wordt steeds meer een gelaagde "hamburgers", zegt Carl-Henric Svanberg, de baas van Ericsson, de grootste maker van gsm-netwerk vistuig. Dit zal de economie van de industrie. Historisch, netwerkexploitanten zijn in de sterkste positie, verklaart Ben Wood van CCS Insight, een markt-onderzoeksbureau. Zij eigenaar van het radiospectrum, de netwerken gebouwd, onderhouden van de relaties met klanten en daarna pakte het grootste deel van de buit. Maar in de nieuwe wereld, voorspelt de heer Wood, ze zullen moeten delen in de inkomsten en de winst met aanbieders van software en diensten, zoals Apple, Google en Facebook. Wanneer het internet bereikt eerste mobiele telefoons in de late jaren 1990, exploitanten geprobeerd om abonnees in "walled gardens" van de diensten die ze beheerst. Wanneer dit uiteindelijk niet (die plaats terug de gehele industrie), werd het modieus om te voorspellen dat de exploitanten zou eindigen als "domme pijpen"-gegevens eenvoudig leidingen die niet veel waarde toevoegen. ...read more.

Conclusion

Omgekeerd lijkt het onwaarschijnlijk dat handsets zal ooit zo veel van een grondstof als pc's. De handset is rijpen en de meeste groei zal komen uit software en diensten (wat is de reden waarom Nokia heeft ovi, een poging om een wereldwijde 'one-stop shop voor een dergelijk aanbod). Maar we zijn nog veel meer persoonlijke dan pc's en bieden meer ruimte voor innovatie. Dan, natuurlijk is er de vraag hoe groot de nieuwe hamburger zal zijn. Informatie, een markt-onderzoeksbureau, projecten inkomsten uit content en diensten van $ 240 miljard in 2012. Hoewel de meeste applicaties op Apple's App Store zijn gratis, de consumenten besteden wat geld er: een zesde van de Amerikaanse iPhone-gebruikers meer dan $ 100 in het afgelopen jaar, volgens ABI Research, een andere markt-onderzoeksbureau. Het blijft te bezien of deze veelbelovende nieuwe bron van inkomsten bewijst duurzaam. Maar ondanks de economische onrust elders, de industrie lijkt gerechtvaardigd in haar vertrouwen dat de smart-phone is eindelijk ontpopt zich als een krachtige, innovatieve en lucratieve nieuwe computing platform. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE German section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE German essays

 1. Britian economie

  van de commerci�le banken, is het cre�ren van geld net zo zeker als ware het afdrukken van notities. Het beleid kan rammelen inflatoire zenuwen, maar het is in feite gericht op de bestrijding van deflatie, de nieuwe boeman. Consumer-inflatie is al gedaald van een commodity-gedreven piek van 5,2% in het afgelopen najaar tot 3% in het jaar tot januari.

 2. Immume van een recessie

  Een agressieve fiscale stimulans zal opvangen van de klap van een verwachte inkrimping van de particuliere investeringen en de particuliere vertragende groei van de vraag. Het merendeel van de overheidsuitgaven gaat naar infrastructuurprojecten, het gebouw van de sociale woningbouw en andere sociale programma's.

 1. Europa's grootste kredietverstrekker van marktwaarde

  En net als veel banken, HSBC stelt dat er ten minste enkele kans mark-to-market verliezen overdrijven de ultieme afwaardering zal worden geconfronteerd. Het ABS verlies is erg vluchtig, een verdubbeling in zes maanden en staat op tien keer HSBC's "stress test"-raming van de vermoedelijke hit.

 2. Writing about Computers and Films

  der Bildschirm ist viel größer im Kino. die Tonqualität ist auch besser als es zu Hause ist. dort gewohnt die gleicheAtmosphäre wie zu Hause zu sein. the advantages of new media is that it helps you with your homework. it helps you get resources for your homework.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work