• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Immume van een recessie

Extracts from this document...

Introduction

Immume van een recessie Peru was een van de best presterende economie�n in Latijns-Amerika vorig jaar, met GDPgrowth van 9,8% zelfs hoger dan dat van China (9%). Ondanks een ernstige wereldwijde economische borstbeeld en scherp vertragende binnenlandse groei, de Andes-land zal blijven, relatief gezien, een ster performer in 2009. Peru's groei is hoger dan die van de meeste andere landen in de regio in de afgelopen zeven jaar, vooral door hoge prijzen en de mondiale mineralen groeiende uitvoer van de natuurlijke rijkdommen, met inbegrip van de enorme natuurlijke Camisea-gasveld. In 2008 alleen Uruguay de spectaculaire groei van 11% verduisterde die van Peru. Maar alle economie�n zijn vertraagd omdat de laatste maanden van vorig jaar in antwoord op de verslechterende externe omstandigheden, een verkrapping van krediet en voorzichtiger consumenten en beleggers. ...read more.

Middle

Terug naar het verleden Voor Peruanen gebruikt om dynamische groei in de afgelopen jaren is deze vertraging mei gevoel dat het einde van de giek tijden. Dit jaar zijn de trends zullen versnellen: fors lagere prijzen voor grondstoffen (80% van de Peruaanse export) en lagere kapitaalinvoer invloed zullen zijn op de externe rekeningen en verdere uitholling van de consument en het bedrijfsleven vertrouwen. Het effect van een stijging van de inflatie in 2008-de hoogste in tien jaar-in combinatie met de stijgende werkloosheid zal beteugelen re�le inkomens van de huishoudens dit jaar, terwijl de tragere groei van de kredietverlening verder zal belemmeren de particuliere consumptie. Vraag naar Peru uitvoer zal ook afnemen in het kader van de recessie in de VS en Europa en duidelijk lagere groei in Azi�. ...read more.

Conclusion

Hoewel ruim onder de trendmatige groei van de afgelopen jaren, zal dit plaats Peru, opnieuw onder de snelst groeiende landen in de regio. Politieke gevolgen Het probleem voor de regering van president Alan Garc�a, die in toenemende mate populair zijn, is dat sociale onrust zou kunnen stijgen als de economie vertraagt. Administratieve ineffici�ntie, samen met de politieke fragmentatie, zal afbreuk doen aan de doeltreffendheid van het beleid gericht op het opvangen van de gevolgen van de wereldwijde economische teruggang op de lagere inkomensgroepen Peruanen. Nog voordat de laatste recessie, de levensstandaard daalden in het afgelopen jaar als gevolg van de hoge inflatie. Verkiezingseenheid factoren zullen in toenemende mate factor in de vergelijking voor de presidents-wedstrijd 2011. Als de regering niet in staat is te leveren op de toezeggingen van betere sociale omstandigheden in het midden van de economische neergang, de aantrekkingskracht van de politieke oppositie zal worden gestimuleerd. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE German section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month
 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work