• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Nr. 2 Rygter og sladder

Extracts from this document...

Introduction

Nr. 2 Rygter og sladder Hvis jeg umiddelbart skulle definere rygter og sladder, ville jeg sige at det var en slags umoralsk og un�dvendig kommunikationsform der udelukkende praktiseres af folk der har overskud af tid. Men efter at have l�st uddraget af en artikel i tidsskriftet Samvirke "Det er ganske vist" af Nanet Poulsen, har jeg �ndret min mening betydeligt. I teksten var det antropolog Hans Henrik Philipsen, der bl.a. har lavet sin magisterkonferens om rygter og sladder som social modstandsform, der pr�senterede sin holdning til rygter og sladder. Han gjorde os klar at en stor del af vores kommunikation faktisk best�r af denne uformelle kommunikationsform, der til tider kan v�re ganske magtfuld. Efter hans mening kan et rygte, hvis dets politiske sammenh�ng er i orden samt bliver brugt med talent, skabe den �nskede identitet omkring noget. Det er selvf�lgelig ogs� n�dvendigt at kunne bekr�fte rygtets sandsynlighed, samt give folk interesse i at viderebringe dette. Med andre ord kan rygter og sladder betragtes som magt. ...read more.

Middle

Hvis der er nogle der fort�ller rygter til en er det bare et tegn p� fortrolighed fra modpartens side. Et positivt billede p� sladder og rygter kan vises ved at d�r hvor sladderen findes, er der den bedste sociale f�llesskab. Der er bleven lavet unders�gelser i engelske betonghettoer hvor man levede i stor ensomhed, som stort set skyldtes at der intet socialt liv og f�llesskab fandtes hvis fundament oftest best�r af rygter og sladder. Udover det negative forbindes sladder ofte med kvinder. Hans H. Philipsen fastslog at det ogs� er et udtryk for socialitet. Det er dem der har de sociale kontakter i familien, og dem der holder det sociale netv�rk sammen. Som tidligere n�vnt var jeg blevet meget overrasket efter at have l�st denne artikel. Den har virkelig �ndret det d�rlige rygte om rygter og sladder. Og jeg er enig i de fleste Hans H. P.'s synspunkter. Dog har jeg undret mig over, hvorfor de fleste af os alligevel har f�et denne negative indstilling overfor rygter. ...read more.

Conclusion

Det hele starter til en fest, som det mest omtalte k�restepar p� skolen ogs� deltog i. En anden fyr der �benbart er forelsket i pigen men af adskillige grunde ikke kan f� hende, beslutter derfor med 2 venner at sprede et rygte om k�resteparret. Uden noget stort arbejde, blev der sat gang i rygtesmederiet. I starten havde k�resteparret kun sex under festen, men til sidst blev rygtet �ndret til at fyren endda havde voldtaget pigen. Da pigen selv h�rte dette, troede hun selv p� rygtet og anklagede sin k�reste for voldt�gt, hvilket voldede i endnu st�rre problemer... Selvf�lgelig er dette kun en film, men jeg mener at det alligevel giver os et indtryk af rygters negative sider. Alt i alt er jeg blevet meget imponeret af artiklen, der viser nogle nye vinkler p� rygter. Jeg er blevet klar over at rygter ikke bare er en uformel kommunikationsform som sladretanter bruger for at fordrive tiden med, men i stedet er en stor del af vores tilv�relse. Dog synes jeg ikke at man burde have s�dan en positiv indstilling overfor rygter, da de ligesom penge ofte er roden til alt ondt. DANSK STIL 01.04.2002 1 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE German section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month
 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work