• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Y Synagogue: "Ty cwrdd, Ty Gweddi, Ty Dysg"

Extracts from this document...

Introduction

Aseiniad Gwaith Cwrs TGAU mewn Astudiaethau Crefyddol Y Synagog Iddewiaeth Cwestiwn 1 "Ty cwrdd, Ty Gweddi, Ty Dysg" Mae Synagog yn ganolfan gymunedol i'r Iddew heddiw ac mae fel petai'n ail gartref iddynt. Weithiau bydd y gymuned Iddewig yn ei chael hi'n anodd i godi digon o arian er mwyn prynu safle addas er mwyn cynnal gwasanaethau iddewig felly byddant yn mynd i dai eu gilydd. Dyna sut dechreuodd lawer o synagogau. Mae llawer o synagogau yn cynnal gwasanaethau bob dydd . Byddant yn cynnal gwasanaeth yn y bore a'r hwyr ac hefyd y gwasanaethau sy'n cael eu cynnal ar y Saboth ac ar ddyddiadau gwyliau'r Iddew. Ni fedr Iddewon addoli'n hawdd iawn ar ei ben ei hun oherwydd bod eu haddoli'n golygu cyd-drafod a gwneud cymaint o bethau ynghlwm �r bywyd iddewig gyda'i gilydd. Mae gan y rhan fwyaf o synagogau lawer o ystafelloedd er mwyn cynnal gweddi, cyfarfodydd a gweithgareddau cymdeithasol a hefyd i addysgu. Ond, mewn rhai synagogau hyn dim ond un ystafell fawr a geri o fewn y synagog sef y brif ystafell a ddefnyddir ar gyfer pob math o weithgareddau. Daw'r gair "Synagogue" o'r gair Groegaidd 'Sunageun'', a gelwir y synagog yn Shul neu teml gan Iddewon Almaeneg a hefyd yn Bet Haknesset. Mae tri enw arno; sef "Ty Cwrdd", "Ty Gweddi" a "Ty Dysg" aphob un ohonynd yn dweud rhywbeth am y ffordd y ddefnyddir yr adeilad. Serch hynny, "Ty Cwrdd" yw'r enw a ddefnyddir yn Israel. Yn y Synagog felly, gellir dweud fod yr iddew'n cyflawni tri pheth pwysig sef gweddio, astudio a chynorthwyo eraill. Sut y dechreuodd y Synagogau? Credir i Synagogau darddu yn oddeutu 25 canrif yn �l ym Mabilon. Doedd dim lle i'r Iddewon a oedd yn gaethglud yno i addoli Iawe felly dyma nhw'n dechrau ymgynnull yn eu tai er mwyn cyd-weddio ac astudio'r Torah (llyfr sanctaidd yr Iddew) i gadw'r ffydd yn fyw. ...read more.

Middle

Os mae dyna oedd ei ddymuniad, oni fyddai'n beth doeth i ni fel Iddewon ddilyn ei esiampl? Mae mynychu'r synagog yn un o'r ffyrdd y gallwn ni gadw'r grefydd yn fyw a dangos teyrngarwch a pharch i Iawe. Cwestiwn 2 (a) Trwy fynychu'r synagog mae'n gyfle i ni ddysgu ac ymarfer ein darllen a'n defnydd o'r Hebraeg, hefyd cawn ddysgu rhagor am hanes y grefydd, ac am wahanol rannau o'r Torah. Mae addysg y pen, dwylo a'r galon yn cael ei ddysgu yn y synagog. Rydym ni fel iddewon yn gallu cefnogi elusennau ac achosion da oherwydd ein bod ni wedi cael ein harwain a'n addysgu yn y synagog, mae dysgu am y galon yn ein galluogu ni i deimlo y ffydd a chariad a chonsyrn am eraill. Gall problemau personol yr Iddew gael eu datrys o fewn y Synygog gyda'r Rabbi yn gwahodd unrhyw un sydd � phroblem i siarad ag ef. Felly nid yn unig bod mynd i'r synagog yn help i'r grefydd ond mae e o fudd i ni yn bersonol. Hefyd yn aml iawn mae ein cyd addolwyr yn barod iawn wrando ar broblemau ei gilydd. Yn ogystal, gallwn ddweud felly bod aelodau'r gymdeithas Iddewig o fewn y Synagog yn gweithredu fel math o weithwyr cymdeithasol sy'n rhoi help a chefnogaeth i'w cyd-addolwyr. Felly credaf yn gryf ei fod hi'n hynod o bwysig i ni fel iddewon fynychu'r synagog oherwydd mae'n draddodiad cryf o fewn ein crefydd. Drwy fynychu cedwir y Synagog, yr iaith, y gwyliau ar berthynas rhyngom ni �'r synagog yn fyw, yn �l y traddodiad. Er mwyn cynnal y gwyliau hyn y tu fewn i'r synagog, rhaid sicrhau Minyan-sef lleihafswm o 10 dyn yn bresennol-felly dewch yn llu! Diolch i chi yn olaf am wrando yn astud yn ystod fy araith ac fy mod wedi bod o ryw gymorth i chi, byddaf yn edrych ymlaen yn eiddgar i'ch gweld ar y Saboth. ...read more.

Conclusion

Oherwydd y rheolau caeth o fewn y grefydd mae rhan fwyaf o'r iddewon yn gweithio i gwmniau Iddewig yn enwedig y rhai Uniongred. Ond i rai sydd yn ddigon ffodus o gael lefel uchel o ddeallusrwydd mae rhain yn gorfod mynd i weithio i gwmniau Prydeinig ac felly yn gorfod gweithio mwy yn yr wythnos er mwyn cael nos Wener ar Sadwrn i ffwrdd. Mae'r gwyliau fel arfer yn para yn hir felly gorfodir iddewon gymryd amser i ffwrdd. A'r Parochet, a chyn ei gau. Yn aml defnyddir y synagog gyfan er engrhaifft pan fydd y warden yn gorymdeithio gyda'r Torah o amgylch yr adeilad. Wrth wneud hyn bydd y gynulleidfa'n cyffwrdd, neu gusanu �'r Sefer Torah ac ni fyddant byth yn troi eu cefnau tuag ato, o ran parch. Defnyddir yr ystafell waelod ar gyfer cymdeithasu cael ychydig i fwyta a hefyd rhannu'r Kiddush. Mewn trefi gwledig ni fydd bwytai Iddewig i gael felly byddai'n rhaid iddynt fwytau gartref oherwydd y rheolau Kosher-Treyfah. Does dim Sochet, sef cigydd Iddewig yng Ngheredigion felly byddai'n rhaid i Iddewon deithio'n bell i gael cig sydd wedi i ladd yn y ffordd gywrain drwy ddefnyddio'r Holeff, y gyllell Iddewig. Mae rheolau Creulondeb Anifeiliaid yn ei gwneud hi'n anodd i ladd anifeiliaid yn y ffordd iddewig fel yn groes y gwddf, felly rhaid mewnforio'r cig yn aml o wlad iddewig. Serch hynny, gyda dyfodiad y rhyngrwyd mae'n bosib i brynu bwydydd Kosher dros y we ai gael wedi dosbarthu i'r cartref. Mae hyn wrth gwrs yn hwylus i Iddewon sy'n byw tu allan i ddinas. Beth bynnag yw'r anhawsterau sy'n ein gwynebu yn y gymdeithas sydd ohoni, credaf ei bod hi'n gwbwl bosib i'r Iddew ddilys y 613 o reolau sydd ganddynt os yw'r ffydd ganddynt yn ddigon cadarn. Wedi'r cyfan, mae sawl diwylliant a chrefyddau eraill yn bod, ac yn cael eu dilyn yma, ac ni ddylai crefydd yr Iddew fod yn wahanol os y cant bob rhyddid a chwarae teg i'w ddilyn fel y mynnant. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Judaism section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Judaism essays

 1. The Orthadox Synagogue

  At these times it is defiantly a focus for prayer and worship. The community join together and spend the service focusing on God and, especially at Rosh Hashanah repenting sins. Traditionally to allow communal worship it is said a quorum of 10 men (above the age of Bar Mitzvah)

 2. Describe some of the different ways in which the Sabbath is observed in Jewish ...

  In Judaism there is a saying, as Ahad Ha'am once said, "More than Israel has kept the Sabbath, the Sabbath has kept Israel. This further supports the idea that such rituals as Shabbat not only unify the family but bring them closer to God, as one.

 1. What does the word 'synagogue' mean and how did synagogues come into being?

  It is upholding the principle of transmission of the faith, as Judaism teaches that faith should be passed to the children from their parents. There will often be a miniature synagogue, for the children to worship. This teaches them of the importance and significance of various components in a synagogue.

 2. a) Pesach is the biggest of the three pilgrim festivals, along with Sukkot and ...

  Passover in a Jewish household, the youngest child at the table asks four questions to do with the food eaten at the table during this festival. All the questions are to do with the fact that things are different during Passover compared to a normal Jewish person's year.

 1. Judaism and Pesach (Passover).

  The new pharaoh knew little about Joseph and his family and cared less for their misfortunes. However many years later the country of Egypt was thrown into economic turmoil and most of their vast empire was crumbling. There was also widespread unemployment.

 2. Describe the history and symbolism of the festival Pesach.

  Next the Sukkot marks the journey through the desert on the way to their Promised Land, and lastly there is the Passover. B) How may the symbolism and the teaching of Pesach affect the life of Jews today and help them meet the demands of their faith?

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work