• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

GCSE: Welsh

Browse by

Currently browsing by:

Meet our team of inspirational teachers

find out about the team

Get help from 80+ teachers and hundreds of thousands of student written documents

 1. 1
 2. 2
 1. Mae natur yn cael eu galwn Nature mae natur yn ddigwyddiad rydym ni fel person yn datblygu yn naturiol hynny yw pethau sydd yn dod or genynnau e.e. edrychiad.

  E.e. lliw eich llygaid, lliw eich croen, Mae hyn yn y swyddogaethau i'r genynnau i gyd rydym yn etifeddu. Mae rhai nodweddion ffisegol eraill yn ymddangos i fod o leiaf yn gryf i ddylanwadu gan y cyfansoddiad genetig ein rheini, E.e. taldra, pwysau, colli gwallt ( yn ddynion) afiechydon penodol e.e. cancr y bron mewn menywod yn gadarnhaol cydberthyn rhwng unigolion cysylltiedig yn fiolegol. Mae'r ffeithiau hyn wedi arwain at lawer o feddyliau am os mae'r nodweddion seicolegol fel nodweddion personoliaeth a galluoedd meddyliol a'i ymddygiad yn rhan ohonom ni cyn roeddwn ni wedi cael eu geni. Mae magwraeth yn golygu'r ffordd yr ydych wedi cael eu magu.

  • Word count: 1883
 2. Eglurwch sut gallech chi fod wedi defnyddio sgiliau cyfathrebu eich hunain i wneud y rhyngwthion fwy Un Un Claf yn dioddef o cancr

  Wnes I promptio'r claf gan roi lawer o symudiadau e.e. nodio pen, dweud (ham, ie) ac roedd y claf wedi rhoi digon o adborth i fi rhoi cymorth. Wnes I dangos canolbwyntied a thrin y claf fel person pwysig a rhoi cymorth iddi am eu dewisiadau a phenderfyniadau am pa fath o triniaeth oedd ar gael i'r claf, pa fath o gymorth. Wnes I roi lawer o amser i'r cyfathrebiad a gwario lawer o amser yn trafod gogreidiau i'r plentyn i wneud tra bod ni'n delio gyda'r sefyllfa gan ddarparu adnoddau e.e.

  • Word count: 1803
 3. Mae symboliaeth yn nodwedd holl bwysig iw gael mewn dramau a gwelir hyn yn glir yng nghyfres deledu Alan Beasdale, sef Boys from the Blackstuff.

  Gellir dadlau ei bod yn feirniadaeth ar bolisiau economaidd Thatcher. Roedd Alan Bleasdale yn realydd cymdeithasol a seiliodd ei gymeriadau ar bobl cyffredin, nid oedd wedi glamareiddio unrhyw nodwedd o'r stori. Galluogodd hyn i'r gwylwyr uniaethu �'r cymeriadau a'i gwneud yn haws iddynt dosturio � hwy. Dywed yn y llyfr Boys from the Blackstuff, The Making of a TV Drama, "Bleasdale's writing is noted for its truth-to-life, particulary Liverpool life. The situations, the events, the characters and the dialogue were generally accepted by the audience as an accurate reflection of life on the dole in Britain in the 1980s."1 Profa hyn yr effaith a gafodd y ddrama hon ar fywydau pobl Brydain yn y cyfnod.

  • Word count: 1406
 4. A Ddylai Iddewon Priodi genedl ddynion?

  Mae priodi o fewn y crefydd felly yn bwysig iawn i'r Iddewon, mae tua 50% o Iddewon tu allan i Israel yn priodi tu allan i'r crefydd, a dim ond un treuan o blant sy'n dod o briodas cymysg sy'n cael eu codi fel Iddewon. Mewn Israel nid yw'n bosib gael priodas gwladol, dim ond priodasau crefyddol. Mae rhaid i Iddewon felly cael priodas sy'n cadw at rheolau halakhic, nid yw'n bosib priodi tu allan i'r crefydd. Os mae Iddewon yn priodi tu allan i'r grefydd nydd y crefydd yn marw allan.

  • Word count: 1542
 5. Dadl yr iaith gymraeg

  Roedd y teulu yn arfer dod o'r ddinas fawr, ac wedi disgyn mewn cariad gyda'r ardal. Yn rhyfeddol roedd y teulu byth wedi ffermio yn ei bywyd or blaen. Ond yr oeddent yn teimlo ym mhen cwpwl o misoedd yr oeddent wedi cael ei dderbyn fel teulu, oherwydd roeddent wedi gwneud ymdrech i cyfrannu i'r cymdeithas a'r economi. Mae hyn yn dangos yr ymdrech mae'r teulu wedi gwneud. Ond rwyn siwr y cytunwch, yr ydyn nhw ar anfantais mawr, eisiau mynd i'r arwerthiant i ddechrau ei bywyd ffermio heb byth wedi ffermio yn ei bywyd o'r blaen.

  • Word count: 1244
 6. Essay on Tchaikovsky

  ond hefyd yr oedd wedi cael breuddwyd i gyfansoddi'r math yma o gerddoriaeth. Agorawd fywiog sydd i Act 1 y bale i dynnu sylw'r gynulleidfa. Wrth roi'r marc 'dolce' i'r obo, mae hyn yn dangos bwriad Peter Ilyich Tchaikovsky i gael agorawd bywiog ac ysgafn. Yr alaw yn yr agorawd yw thema'r bale 'Swan Lake'. Fe'i hatebir gan y clarin�t wrth yr obo, yna yn pasio drwy'r soddgrwth. Yna mae'r chwyth a'r cyrn yn creu nodweddion triphlyg, gydag ateb yn cael ei roi i'r ffidlau. Mae'r datblygiad o (x) yn arwain at uchafbwynt pwerus (allegro ma non troppo).

  • Word count: 1803
 7. Cyfradd adwaith yw; pa mor gyflum mae adwaith yn digwydd. Pan mae dau gronnyn

  Rydyn yn mynd i ymchwilio i fewn i effaith crynodiad ar cyfradd adwaith. Byddwn yn defnyddio asid hydroclorig a magnesiwm. Asid hydroclorig + Magnesiwm = Magnesiwm Clorid + Hydrogen 2HCl + Mg = MgCl2 + 2H Gwnaethom arbrawf rhagbrofol yn gyntaf i ymarfer gwneud yr arbrawf ac i ymchwilio mewn i ba mesuriadau i ddefnyddio. Dyma'r canlyniadau 4cm o fagnesiwm, 40cm3 o asid. Amser Hydrogen (cm3) 0 0 5 16 10 30 15 45 20 50 25 52 30 52 4cm o fagnesiwm, 20cm3 o asid, 20cm3 o ddwr Amser Hydrogen 0 0 5 5 10 7 15 10 20

  • Word count: 1937
 8. Dydi Penderfyniad I Stopio Pob Ac Unrhyw Fath O Driniaeth Ddim Yn Benderfyniad I Ladd Claf

  Yn gyfreithlon, mae gan y ddynes berffaith hawl i gael ddiffodd y peiriant, ond nid yw'n gallu. Yr hyn sy'n rhaid i'r llys ei benderfynu yw ydi'r ddynes yn gymwys i wneud y penderfyniad yma. Felly, gyfeillion, beth ydych chi'n feddwl? Pwy ddylai cael yr hawl i wneud y penderfyniad terfynol os dylai rhywun fyw neu marw? Dywedodd Duncan Vere o'r Christian Medical Fellowship; "The art of medicine involves making decisions on limited amounts of information and expecting to adjust or correct them as new evidence emerges." Ond mae rhai cleifion yn camgymryd y newid safbwynt yma fel y meddyg yn gwneud camgymeriad.

  • Word count: 1630
 9. Dyddiadur Siwan

  Gobeithiaf yn wir nid yw digwyddiadau heno yn mynd i beryglu'r briodas. I "Dafydd y rhois i 'mywyd i euro'i deyrnas" a bydd ei briodas yn cyflawni uchelgais fy mywyd. Dwi'n dyheu am "ddal mab fy mab, etifedd / Llewelyn, / Uwchben y bedyddfaen yn goron ar waith fy oes." Tra roedd Alis yn cribo fy ngwallt, canodd hi am Drystan ac Esyllt. Teimlais fel troseddwr wrth i fy mhechodau berlymu i fyny yn fy mol. Ofnaf yr alla Alis weld yr euogrwydd yma yn fy ngwyneb ac efallai y byddai hi'n drwgdybio rhywbeth - os nad yr oedd hi yn barod.

  • Word count: 1925
 10. Beth oedd effaith yr Ail Ryfel Byd ar fywyd gartref yng Nghymru a Lloegr?

  Roedd rhai dinasoedd wedi cael eu difetha'n llwyr gan ymosodiadau'r Blitzkrieg. Cafodd 43,000 o bobl eu lladd a llawer mwy eu anafu ac roedd delio �g hyn yn anodd iawn yn ystod cyfnod y Blitz. Felly, er mwyn llwyddo i ennill y rhyfel er gwaethaf yr anawsterau, roedd rhiad i bawb addasu eu bywydau bob dydd. Gwnaeth y llywodreath nifer o baratoadau ar gyfer dechrau yr ail ryfel byd. Un o rian oedd i benderfynu pa plant dylai fod yn ymgilwyr. Dechreuodd paratoadau ymgilio cyn i'r rhyfel dechrau ar y 3ydd o Fedi 1939 fel sy'n cael ei ddangos yn ffynhonnell A8 sy'n erthygl modern papur newydd sy'n s�n am blant Manceinion yn cael eu ymgilio cyn i'r rhyfel dechrau.

  • Word count: 1502
 11. Hanes-Gwaith Cwrs.

  felly ni fyddai ar y teledu, os oedd pobl ifanc yn gwario mwyafrif o'i amser yn ei wylio, neu siarad amdano, a doedd dim agwedd o Gymreictod yn agos iddo mae'n amlwg yn fygythiad. Rydym ni yn awr medru edrych yn �l a gweld doedd ddim angen poeni, ni chafodd cymaint o effaith a ddisgwylir, rydym dal yn siarad Cymraeg. 3. (a)Mae gyd o'r ffynonellau gydai gilydd yn ddefnyddiol iawn, ar ben ei hun ni fuaswn. Fel ysgrifennwyd uchod, mae erthygl papur newydd yn medru fod yn unochrog, mae y 'Western Mail' eisiau plesio'r dosbarth canol, felly ar ben ei

  • Word count: 1416
 12. Y chwedegau yng Nghymru.

  Yn y ffynhonnell disgrifir teledu "bygythiad difrifol i'r Gymraeg a Chymreictod", credu'r hyn oherwydd mae un grwp bychan oedd yn ei rheoli, a Saeson cyfoethog o Lundain ac Americaniaid ar hynny, doedd dim modd i nhw wybod ddim byd am arferion a diwylliant Cymru, felly ni fyddai yn cael i'w gefnogi ar y teledu. Os oedd pobl ifanc yn gwario mwyafrif o'i amser yn ei wylio, neu siarad amdano, a doedd dim agwedd o Gymreictod yn agos iddo mae'n amlwg yn fygythiad.

  • Word count: 1714
 13. Beth sy'n effeithio ar ddargludiad cerrynt mewn gwifren?

  Er engraifft, os fydd 20cm o wifren yn 5? bydd 40cm o wifren yn cynhyrchu o gwmpas 10?. Byddaf yn creu graff canlyniadau I brofi hyn ar ol yr arbrawf. Ymchwil I'r Deddf Ohm Yn 1826 astudiodd Gorge Simon Ohm, athro Ffiseg mewn ysgol yn K�ln, y berthynas rhwng y cerrynt sy'n llifo trwy ddargludydd a'r gwahaniaeth potensial ar ei draws. Y canlyniad oedd y Deddf Ohm. Yn �l deddf Ohm ar dymheredd cyson mi fydd y foltedd a cherrynt ar gyfranedd union. Rwyf am gyfrifo'r wrthiant gan ddefnyddio fformwla Ohm - R = V I Offer Bydd angen y holl offer fel y welir isod I gyflawni'r cylched a wedyn setio'r offer lan I gael gylched fel

  • Word count: 1071
 14. RHYFEL a’r ymosodiad a’r Irac.

  Ond pam ymosododd Prydain a America a'r Irac? Ym mis Awst 1990, fe ymosododd milwyr Saddam Hussein ar Kuwait, gwlad fach dros y ffin ag Irac. Roedd pobl ar draws y byd yn anghytuno � hyn ac felly fe gafodd milwyr o nifer o wledydd, gan gynnwys Prydain ac America, eu hanfon yno i wthio Saddam allan. Dyma oedd Rhyfel y Gwlff. Er i Kuwait ddod yn rhydd, fe arhosodd Saddam yn arweinydd ar Irac, ac mae llawer yn teimlo mai dyna sydd wedi arwain at sefyllfa heddiw.

  • Word count: 1620
 15. Gwaith Cwrs Effaith cyfaint Asid Hydroclorig ar stribed o Magnesiwm Cyflwyniad.

  Ffactorau i cadw'n gyson Yn ystod yr arbrawf yma fyddaf yn cadw'r ffactorau yma yn gyson sef:- * Tymheredd - mi fydd tymheredd yn cyflymu'r cyfradd adwaith oherwydd wrth i'r tymheredd codi mae'r molecylau asid yn symud yn gyflymach ac felly yn gwrthdaro'r magnesiwm yn mwy amlaf ac felly fydd mwy o Hydrogen yn cael ei rhyddhau * Hyd y Magnesiwm - mi fydd hyd yr Magnesiwm yn cyflymu'r cyfradd adwaith oherwydd wrth i'r hyd yr Mg codi mi fydd gan y'r Mg arwynebedd mwy ac felly fydd mwy o gwrthdrawiadau yn digwydd ac felly mwy o Hydrogen yn cael

  • Word count: 1214
 16. Annwyl Mr Jones, Yn ystod y seremoni agoriadol Gemau Olympaidd Sydney 2000, ychwanegwyd cymal newydd at yr athletwyr sef byddai'r athletwyr yn ymdrechu hyd at gallu hunain heb gymorth cyffuriau.

  Mae llawer o athletwyr yn cymryd cyffuriau oherwydd y rheswm syml o bwyslais. Os bydd cwmni chwaraeon yn cynnig swm o arian i athletwyr am ddod yn gyntaf mewn camp, bydd yr athletwyr yn cael cymaint o bwyslais arno i ennill ac i wneud eu orau. Yn ystod y gemau Olympaidd roedd llawer o athletwyr wedi cael siawns fel hyn. Un ohonynt oedd Denise Lewis, ond i dystioolaeth yr Olympics doedd Denise heb wneud unrhywbeth allan o le ond dangos ei ddawn wir!

  • Word count: 1317
 17. Adolygiad Drama o 'Perthyn'.

  Roedd y dechreuad yma wediaddo grandawiad addawol yn syth. Fy argraff gyffredinol oedd fod y cynhyrchiad yn llwyddianus. Drama ei hun yn wych ond roeddwn yn ffeindio'n anodd iawn i chwilio am y neges trwy gydol y ddrama ond ar y diwedd roedd gwers pendant amlwg i'w ddysgu sef llosgach teulu cyfredinol. Mae na ddigonedd o ologfeydd yn sefyll yn glir yn fy nghof. Er enghraifft pryd mae llun o babell yn ymddangos ar y sgrin ar gefn y llwyfan ac mae yna gysgodion o ddau pobl sef Mari a'i thad Tom yn ymddangos yno- mae'r tad yn gofyn i'w

  • Word count: 1174
 18. Adroddiad prac fy nghrwp.

  Doedd dim dull pendant o drefnu'r gwaith gan y grwp- roedd yn rhaid i ni trafod y matter am amser. Ar ol siarad a trafod fel grwp am tipyn caeth pawb y syniad o gael Kelly fel gohebydd newyddion ac y pedwar aelod arall o'r grwp fel pobl yn y cymuneb sy'n marw o achosion gwahanool. Penderfynodd y grwp, oherwydd ein bod ni'n marw yn y darn, bydd o'n well os nad oedd ganddynt enwau oherwydd dydyn ni ddim yn bwysig yn y gymuned a dyna pan does dim enwau ganddynt.

  • Word count: 1043
 19. A oedd pobl Cymru yn frwd o blaid coroni Tywysog Siarl yng Nghaernarfon yn 1969?

  Wedi i gyfnod basio, ceisiodd Owain Glyndwr cymryd y principaliaeth. Er roedd ganddo waed brenhinol ar ochr ei dad ac roedd o liniach frenhinol o ochr ei fam, nid oedd yn cael ei adnabod fel Tywysog Cymru. A'r �l ychydig o ganrifoedd, dywed gan ffynhonnell A4 fod Edward wedi gael ei goroni fel tywysog Cymru yn 1911. Roedd y seremoni'n debyg i hwnnw a berfformwyd yn amser coroniad Edward II yn y tryydd ganrif hwyr. Cafodd y seremoni ei adlewyrchu unwaith eto pan goronwyd Siarl yn Nghaernarfon yn 1969.

  • Word count: 1964
 20. Adolygiad o'r gyfrol 'O! Tyn y gorchudd' gan Angharad Price.

  Dim ond ar y tudalen olaf o'r lyfr mae Angharad Price yn cyhoeddi y ffaith y hynny am Rebecca, ac mae'n siwr o synnu pob ddarllenwr. Mae'r llyfr yn s�n am hanes ffeithiol, rhyfeddol un teulu ffarmio, arferol o Dynybraich, Cwm Maesglasau. Fel mae'r hanes yn mynd cafodd Rebecca (y fam) a'i gwr Evan Jones saith plant - Rebecca (yr awdur), Bob, Gruff, Wili, Ieuan, Olwen ac Lewis. Yn anffodus roedd tri ohonon nhw yn ddall ac fu ddau ohonynt farw. Ond, er fod tri ohonynt yn ddall, aethent ymlaen i ddilyn bywyd arferol ac roedden nhw'n alluog dros ben.

  • Word count: 1408
 21. Traethawd 'Pam Fi Duw'

  Rydych chi'n gallu gweld hyn yn yr iaith maen nhw'n siarad adref. Mae Rhys yn siarad Cymraeg hefo'i famgu ei fam a'i chwaer ond saesneg hefo'i dad. Er dyw'r iaith yn y ty ddim yn berffaith Gymraeg mae nhw'n defnyddio geiriau fel 'blydi hel', 'pissed off' a 'byger it' yn y nofel. Mae hwn yn dangos hiwmor yn y ty yn enwedig hefo'r tad a gu. Ar y llaw arall mae Llinos, wajen Rhys yn aelod o deulu dosbarth canol. Mae ei rhieni'n Gymru sy'n siarad Cymraeg perffaith. Mae ei rhieni'n ddoctoriaid ac yn agored a hi.

  • Word count: 1287
 22. Gwaith Cwrs Daearyddiaeth

  Felly yn fy marn I pwer sydd yn cael ei greu gan melinau gwynt yw'r gorau, dywedaf hyn oherwydd mae yn egni adnewyddol ac hefyd yn egni glan. Yn y dyfodol credaf mai egni gwynt buasai y gorau oherwydd bydd gwynt ar y ddaear am byth, hefyd mae gwynt am ddim. Os buasai melinau gynt yn creu rhanfwyaf or egni yn y dyfodol ni fydd angen cael llawer o weithwyr, ella mai dim ond un person fydd yn rhaid cael ar gyfer deg o felinau gwynt. Felly bydd yn rhatach iw cadw na adeiladu gorsaf niwclear arall ar yr ynys.

  • Word count: 1864
 23. Mae Leusa a Meri yn cymeriadau gwbwl gwahanol.

  Rydym gallui gweld bod Leusa yn hunanol, dim ond meddwl am ei hun yw hi trwyr amser. Ar ol cael bwyd yn y bwyty mae Leusa yn gwario fwy o arian eto, mae'n cael ei wallt 'di gwneud ac ar ol hynnu mae'n prynnu het, nawr dyna wastraff arian, ac mae'n amlwg bod angen Leusa y gorau o pobeth. Mae William yn dod gatre ar ol diwrnod caled o waith I weld tin o bron a picls ar y bwrdd am ei de.

  • Word count: 1010
 24. Bwriad yr ymchwiliad hon yw i darganfod crynodiad yr hydoddiant halen o fenw celloedd y tatws.

  Wrth rhoi planhigyn mewn hydoddiant efo crynodiad uchel o halen, fydd m�s y tatws yn lleihau oherwydd mae mwy o ddwr yng nghell-nodd y celloedd . Felly mae'r proses Osmosis yn wneud i'r dwr tu fewn i'r cell-nodd symud trwy'r pilen lled-athraidd i tu fas o'r gell. Wrth i hyn ddigwydd fydd m�s y cell yn lleihau, gall hyn fod yn problem wrth i'r mas lleihau. Fydd plasmolosis yn ddigwydd wrth i'r cytoplasm dod yn rhydd o'r cellfur ac yn wneud i'r cell myn yn flasid.

  • Word count: 1424
 25. Penderfynnais gywain gwybodaeth am alcohol gan ei fod yn un o problemau mawr ein hoes. Wrth astudio’r gwahanol fynonellau gwelais ei fod yn posibl iw rhannu I is bennawdau.

  Cefais i y tystiolaeth hyn o Lyfr Testunau Trafod CA4. Mae'r daflen Hybu Iechyd Cymru yn cytuno a hyn. Dywed, ' Mae alcohol yn effeithio mwy o rhannau'r corff na'r ymennydd yn unig.' Ar ail tudalen fy pamffled alcohol, mae tabl CH am yr Pwysau'r unigolyn yn dweud 'Os corff bach gennych, yna bydd llai o hylif yn eich corff nag sydd yng nghorff person mawr. Bydd lefel yr alcohol yn eich corff yn uwch na lefel alcohol person mawr a mwy o hylif yn ei gorff.

  • Word count: 1140
"

If you're schooled in Wales you will have to take GCSE Welsh as a compulsory subject. Under the Welsh Language Act all local authorities in Wales have to provide services in Welsh and this has meant that demand for Welsh speakers has risen in many varied sorts of business which support the economy in the country.

The GCSE in Welsh introduces you to the grammar and vocabulary of the language and, probably more than any other you'd study at GCSE, it is firmly based in the content of everyday living. Youll cover topics such as Sport, Holidays, Cinema, Music, Keeping Fit and Celebrations amongst many others of interest. As with all languages at GCSE level there is a mixture of reading, writing, listening and speaking exercises and Marked by Teachers has a good collection of GCSE Welsh answers to help you gain the valuable skills required in writing answers to examination style questions.

"

Marked by a teacher

This document has been marked by one of our great teachers. You can read the full teachers notes when you download the document.

Peer reviewed

This document has been reviewed by one of our specialist student essay reviewing squad. Read the full review on the document page.

Peer reviewed

This document has been reviewed by one of our specialist student document reviewing squad. Read the full review under the document preview on this page.