• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

GCSE: Welsh

Browse by

Currently browsing by:

Meet our team of inspirational teachers

find out about the team

Get help from 80+ teachers and hundreds of thousands of student written documents

 1. 1
 2. 2
 1. Beth ydych chi’n ceisio darganfod?

  Esboniwch eich ddamcaniaeth trwy defnyddio gwybodaeth a ddysgoch yn eich gwersi gwyddoniaeth. Math penodol o drylediad yw Osmosis. Trylediad yw molecylau yn symud o ardaloedd grynodiad uchel i ardaloedd grynodiad isel tan bod eu grynodiadau'n gyson. Mae Osmosis yn digwydd pan fydd tyllau man mewn pilen sy'n gadael i ddwr llifo trwyddo ond yn rhwystro molecylau mwy fel siwgr. Gelwir pilen fel hyn yn lledathraidd. Wrth cymryd yr enghraifft o'r arbrawf gyda pilen lledathraidd, molecylau siwgr ac Osmosis, gallwn cadarnhau yn union beth yw Osmosis.

  • Word count: 1259
 2. Golau’r Stryd

  Menywod? 'Booze'? Does gen i ddim syniad i fod yn onest. Does gen i ddim ots chwaith. Pam wnes i ddod yma yn y lle cyntaf, gofynaf i fy hun. Dyn 31 mlwydd oed, yn eistedd ar tro pob nos ac yn syllu allan ar stryd gydag dim on un lamp. Na bywyd gret ife? Dyw e ddim fel mae nhw'n eu werthu. Siawns i weld y fyd, cwrdd a pobl newydd, i fod yn rhan o dim. A fi, fel bychan 17 mlwydd oed yn eu gredu. Beth sy' wedi troi allan o hwn eh? Dwi wedi bod yn y fyddyn yma am 14 mlynedd, ac mae gen i sbel i fynd.

  • Word count: 1106
 3. Beth Sy’N Effeithio Ar Gwrthiant Gwifren?

  4. Hyd y wifren: os ydych yn cynnyddu hyd y wifren fe fydd gwrthiant yn cynnyddu hefyd. Mae hyn oherwydd mae fwy o pellter ir electronau teithio felly fydd fwy o gwrthdrawiadau gan gwneud ir gwrthiant cynnyddu Yn yr arbrawf fe fyddyaf i a fy partner yn newid hyd wifren (or un deunydd) ac ymchwilio i weld sut mae gwrthiant yn cael ei effeithio os ydym yn newid hyd y gwifren. Rhagfynegiad Yn fy marn i credaf os ydw i yn dwblu maint y wifren fe ddylai gwrthiant y gwifren dwblu hefyd. Credaf hyn oherwydd wrth i hyd wifren cynnyddu fe ddylai gwrthiant y gwifren cynnyddu hefyd (hyd y wifren mewn cyfrannedd union ar gwrthiant).

  • Word count: 1793
 4. Gwaith Cwrs Iddewiaeth

  Mae Iddewon yn credu bod plant yn eiddfedu yn gynharach nag yr ydym Ni fel Prydeinwyr. Mae'r bechgyn yn derbyn eu cyfrifoldebau oedolyn yn 13 mlwydd oed, ac fe gynheli'r seremoNi y Bar mitzvah i ddathlu y defod tyfiant pwysig hwn. Caiff merched eu hystyried yn oedolion o fewn y grefydd Iddewig pan yn 12 mlwydd oed. Yn hytrach na cynnal Bar mitzvah, fe gynheli'r gwyl Bat mitzvah i ddathlu. Nid oes llawer o Synagogueau nac Iddewon uNiongred yn cynnal gwyl y Bat mitzvah, gan taw arferiad eithaf modern ydyw. Ystyr Bar mitzvah ydyw "Mab y gyfraith" ac Bat mitzvah yw'r ddefod tyfiant i ferched, "Merch y gyfraith."

  • Word count: 1435
 5. Gwrthiant mewn Gwifren

  Y mae gwrthiant hefyd yn cael ei effeithio gan tymheredd. Y poethaf y wifren y mwyaf o wrthiant sydd. Y mae hyn oherwydd pan mae?r wifren yn poethi mae?n achosi i?r electronau wrthdaro mwy. Y mae hyn yn golygu ni fydd yr electronau?n llifo mor hawdd gan achosi gwrthiant. Rhagfynegiad Yn yr arbrawf yma mi fydda i?n edrych ar sut mae hyd gwifren yn effeithio ar ei wrthiant. Rwy?n rhagfynegi y hiraf y wifren y mwyaf y gwrthiant. Rwy?n credu hyn oherwydd mae mwy o atomau i?r electronau wrthdaro gyda mewn gwifren hir sy?n gwneud hi?n fwy anodd i?r cerrynt lifo gan achosi gwrthiant.

  • Word count: 1335
 6. Tasg Asesu Bioleg; Disgrifiad o daith moleciwl o garbohydrad drwyr

  ar y bondiau rhwng y monomeriaid yn y gadwyn starts i?w rhyddhau; mewn geiriau eraill, mae?r ensym yn gweithio fel catalydd i leihau meintiau?r polymeriaid. Mae cymeryd bwyd i fewn fel hyn yn cael ei adnabod fel safniad, ag adnabyddir yr hyn sy?n digwydd fel canlyniad iddo fel y broses o ?depolymerisation? syml, sydd, fel y mae?r enw yn awgrymu, y broses o dad-wneud cadwyn polymer yn raddol er cael, yn y diwedd, y monomeriaid unigol. Ond, ni wneir llawer o hyn oherwydd fod y bwyd ddim ond yn y ceg am gyn lleied o amser; felly, yn y rhan yma o?r corff, efallai mai dim ond torri?r cadwyni mawr i dreuannau, hecsannau ar y mwyaf efallai.

  • Word count: 1766
 7. Welsh poems - THEMA : CYMRU A CHYMREICTOD

  Dechreua’r pennill cyntaf trwy ddweud bod “saith canrif” wedi bod ers marwolaeth Llywelyn. Clywn ei bod hi’n ddiwrnod oer iawn ar ddiwrnod y cyfarfod coffa, “daeth saith canrif ynghyd yn oerfel Cilmeri”. Ar y dydd roedd hyd yn oed y dail fel pe baent yn galaru a cholli dagrau -“ a’r dail yn diferu atgofion”. Mae byd natur yn gefndir i’r gerdd ac yn adlewyrchu teimladau’r bardd am y sefyllfa. Mae’r ail bennill yn dweud ein bod wedi treulio saith can mlynedd yn edrych yn ôl yn hiraethus ar ein gorffennol, “saith canrif o sôn am orchestion hen oesau”.

  • Word count: 1035

Marked by a teacher

This document has been marked by one of our great teachers. You can read the full teachers notes when you download the document.

Peer reviewed

This document has been reviewed by one of our specialist student essay reviewing squad. Read the full review on the document page.

Peer reviewed

This document has been reviewed by one of our specialist student document reviewing squad. Read the full review under the document preview on this page.