• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

GCSE: Welsh

Browse by
Word count:
fewer than 1000 (39)
1000-1999 (32)
2000-2999 (10)
3000+ (3)

Meet our team of inspirational teachers

find out about the team

Get help from 80+ teachers and hundreds of thousands of student written documents

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 1. Dadl yr iaith gymraeg

  Roedd y teulu yn arfer dod o'r ddinas fawr, ac wedi disgyn mewn cariad gyda'r ardal. Yn rhyfeddol roedd y teulu byth wedi ffermio yn ei bywyd or blaen. Ond yr oeddent yn teimlo ym mhen cwpwl o misoedd yr oeddent wedi cael ei dderbyn fel teulu, oherwydd roeddent wedi gwneud ymdrech i cyfrannu i'r cymdeithas a'r economi. Mae hyn yn dangos yr ymdrech mae'r teulu wedi gwneud. Ond rwyn siwr y cytunwch, yr ydyn nhw ar anfantais mawr, eisiau mynd i'r arwerthiant i ddechrau ei bywyd ffermio heb byth wedi ffermio yn ei bywyd o'r blaen.

  • Word count: 1244
 2. Essay on Tchaikovsky

  ond hefyd yr oedd wedi cael breuddwyd i gyfansoddi'r math yma o gerddoriaeth. Agorawd fywiog sydd i Act 1 y bale i dynnu sylw'r gynulleidfa. Wrth roi'r marc 'dolce' i'r obo, mae hyn yn dangos bwriad Peter Ilyich Tchaikovsky i gael agorawd bywiog ac ysgafn. Yr alaw yn yr agorawd yw thema'r bale 'Swan Lake'. Fe'i hatebir gan y clarin�t wrth yr obo, yna yn pasio drwy'r soddgrwth. Yna mae'r chwyth a'r cyrn yn creu nodweddion triphlyg, gydag ateb yn cael ei roi i'r ffidlau. Mae'r datblygiad o (x) yn arwain at uchafbwynt pwerus (allegro ma non troppo).

  • Word count: 1803
 3. "We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd y rhyfel byd cyntaf ar y 1af o Fedi 1939 pan wnaeth yr Almaen o dan Adolf Hitler ymosodiad ar Pwyl

  Wnaethant hwn achos bod peryg mawr i'r plant o golli'i fywydau yn y cyrchoedd awyr dros y dinasoedd mawr, cymron y plant allan o'r lefydd yma i drio safio cenhedlaeth o fywydau. Rheswm arall i ymgilio oedd i roi llonnydd meddyliol i'r milwr oedd yn ymladd i ffwrdd o'i teuluoedd, wrth iddyn gwybod bod eu plant mewn lle saff bu'n codi'i ysbryd lan. Roedd gan y teuluoedd y dewis o anfon eu plant i fwrdd neu cadw nhw efo nhw.Roedd y plant yn teithio mewn tren neu ar bws allan i'r cefn wlad.

  • Word count: 2258
 4. Cyfradd adwaith yw; pa mor gyflum mae adwaith yn digwydd. Pan mae dau gronnyn

  Rydyn yn mynd i ymchwilio i fewn i effaith crynodiad ar cyfradd adwaith. Byddwn yn defnyddio asid hydroclorig a magnesiwm. Asid hydroclorig + Magnesiwm = Magnesiwm Clorid + Hydrogen 2HCl + Mg = MgCl2 + 2H Gwnaethom arbrawf rhagbrofol yn gyntaf i ymarfer gwneud yr arbrawf ac i ymchwilio mewn i ba mesuriadau i ddefnyddio. Dyma'r canlyniadau 4cm o fagnesiwm, 40cm3 o asid. Amser Hydrogen (cm3) 0 0 5 16 10 30 15 45 20 50 25 52 30 52 4cm o fagnesiwm, 20cm3 o asid, 20cm3 o ddwr Amser Hydrogen 0 0 5 5 10 7 15 10 20

  • Word count: 1937
 5. Teitl y ddrama oedd "Crash" gan Sera Moore Williams, a cafodd ei gyflwyno gan gwmni Arad Goch

  Roedd golau yn dod o du ol cefn y cynulleidfa ac yn aros ar dripod. Yr unig amser oedd y goleuadau yn newid oedd pan fod cysgodion newydd yn cyfwrth y cefnlen, sef y sgrin tu ol i'r llwyfan. Roedd y goleuadau hefyd yn newid pryd daeth y disgo, daeth goleuadau lliwgar ar disgo ball allan. Roedd y sgrin yn effeithiol iawn ac yn creu awyrgylch y mor i ni. Roedd yna deiars hefyd ar ochr y llwyfan trwy'r ddrama I greu y syniad o grasio ceir.

  • Word count: 847
 6. Unrhyw beth, unrhyw le am amser da - dyna fi mewn saith gair

  Cyn gynted a gyrhaeddais sylweddolais fod y lle dan ei sang. Pawb yn dawnsio fel ffyliaid, fflyrtio a'i gilydd, pawb yn ceisio ei wneud e'n noson bythgofiadwy. "Hei!" gwaeddodd un o'm ffrindiau "Pawb draw i 'Mammas' nawr?" Roeddwn bob amser yn cwpla yno ar �l noson allan. Fe rhuthrodd pawb allan or dafarn a gwneud ei ffordd o ochr arall y dref i ymuno a'r ciw. Roeddwn ar fin talu pan sylweddolais bod bownsar yn syllu arnai. Roeddwn yn gwybod beth oedd yn mynd i'w ddweud.

  • Word count: 839
 7. Grampa - Dyn yn wreiddiol o Sir Benfro yw Frederick Fred James Scourfield neu Grampa i fi.

  Byddem bob amser yn cael croeso mawr wrth gerdded i mewn i'r ty. Yn aml byddai'r drws ar agor i ni gerdded i mewn a byddai Grampa yn cysgu yn ei gadair a'r set deledu dal ymlaen. Ond basai'n dihino bob tro wrth i ni fynd i eistedd. Ymarfer c�r yw un o bethau mwyaf bwysig i Grampa. C�r Meibioin Aberafon fydd yn chwarae ar y chwaraewr CD yn y gegin pob tro.

  • Word count: 448
 8. Dydi Penderfyniad I Stopio Pob Ac Unrhyw Fath O Driniaeth Ddim Yn Benderfyniad I Ladd Claf

  Yn gyfreithlon, mae gan y ddynes berffaith hawl i gael ddiffodd y peiriant, ond nid yw'n gallu. Yr hyn sy'n rhaid i'r llys ei benderfynu yw ydi'r ddynes yn gymwys i wneud y penderfyniad yma. Felly, gyfeillion, beth ydych chi'n feddwl? Pwy ddylai cael yr hawl i wneud y penderfyniad terfynol os dylai rhywun fyw neu marw? Dywedodd Duncan Vere o'r Christian Medical Fellowship; "The art of medicine involves making decisions on limited amounts of information and expecting to adjust or correct them as new evidence emerges." Ond mae rhai cleifion yn camgymryd y newid safbwynt yma fel y meddyg yn gwneud camgymeriad.

  • Word count: 1630
 9. Gwaith Cwrs: Mynegi barn

  Nawr lluosi beth ydych yn dychmygu'r mae'r pobl yma yn mynd trwy efo 1000 ac fe welwch nid yw'r pobl yma yn cael bywyd yn hawdd. Siaradaf nawr am beth yn unig sydd yn digwydd mewn bywyd llafur caethweision. Mae'r pobl yn gweithio oriau hir mewn amodau budr, ac mae'r rhif o caethwesion yn cynyddu. Rhai o'r labelau cynllunydd yw'r trosweddwyr gwaethaf mewn gorchestio'r pobl yma, sy'n ennill llai na chost par o esgidiau mewn blwyddyn. Mae'r llywodraethau gorllewinol yn cael ei holi i ymdrechu pwysau ar y cenedlaethol-lluorif i awdurdodi ei cyflenwyr yn mwy ffyrm.

  • Word count: 905
 10. Dyddiadur Siwan

  Gobeithiaf yn wir nid yw digwyddiadau heno yn mynd i beryglu'r briodas. I "Dafydd y rhois i 'mywyd i euro'i deyrnas" a bydd ei briodas yn cyflawni uchelgais fy mywyd. Dwi'n dyheu am "ddal mab fy mab, etifedd / Llewelyn, / Uwchben y bedyddfaen yn goron ar waith fy oes." Tra roedd Alis yn cribo fy ngwallt, canodd hi am Drystan ac Esyllt. Teimlais fel troseddwr wrth i fy mhechodau berlymu i fyny yn fy mol. Ofnaf yr alla Alis weld yr euogrwydd yma yn fy ngwyneb ac efallai y byddai hi'n drwgdybio rhywbeth - os nad yr oedd hi yn barod.

  • Word count: 1925
 11. Beth oedd effaith yr Ail Ryfel Byd ar fywyd gartref yng Nghymru a Lloegr?

  Roedd rhai dinasoedd wedi cael eu difetha'n llwyr gan ymosodiadau'r Blitzkrieg. Cafodd 43,000 o bobl eu lladd a llawer mwy eu anafu ac roedd delio �g hyn yn anodd iawn yn ystod cyfnod y Blitz. Felly, er mwyn llwyddo i ennill y rhyfel er gwaethaf yr anawsterau, roedd rhiad i bawb addasu eu bywydau bob dydd. Gwnaeth y llywodreath nifer o baratoadau ar gyfer dechrau yr ail ryfel byd. Un o rian oedd i benderfynu pa plant dylai fod yn ymgilwyr. Dechreuodd paratoadau ymgilio cyn i'r rhyfel dechrau ar y 3ydd o Fedi 1939 fel sy'n cael ei ddangos yn ffynhonnell A8 sy'n erthygl modern papur newydd sy'n s�n am blant Manceinion yn cael eu ymgilio cyn i'r rhyfel dechrau.

  • Word count: 1502
 12. Hanes-Gwaith Cwrs.

  felly ni fyddai ar y teledu, os oedd pobl ifanc yn gwario mwyafrif o'i amser yn ei wylio, neu siarad amdano, a doedd dim agwedd o Gymreictod yn agos iddo mae'n amlwg yn fygythiad. Rydym ni yn awr medru edrych yn �l a gweld doedd ddim angen poeni, ni chafodd cymaint o effaith a ddisgwylir, rydym dal yn siarad Cymraeg. 3. (a)Mae gyd o'r ffynonellau gydai gilydd yn ddefnyddiol iawn, ar ben ei hun ni fuaswn. Fel ysgrifennwyd uchod, mae erthygl papur newydd yn medru fod yn unochrog, mae y 'Western Mail' eisiau plesio'r dosbarth canol, felly ar ben ei

  • Word count: 1416
 13. Y chwedegau yng Nghymru.

  Yn y ffynhonnell disgrifir teledu "bygythiad difrifol i'r Gymraeg a Chymreictod", credu'r hyn oherwydd mae un grwp bychan oedd yn ei rheoli, a Saeson cyfoethog o Lundain ac Americaniaid ar hynny, doedd dim modd i nhw wybod ddim byd am arferion a diwylliant Cymru, felly ni fyddai yn cael i'w gefnogi ar y teledu. Os oedd pobl ifanc yn gwario mwyafrif o'i amser yn ei wylio, neu siarad amdano, a doedd dim agwedd o Gymreictod yn agos iddo mae'n amlwg yn fygythiad.

  • Word count: 1714
 14. Beth sy'n effeithio ar ddargludiad cerrynt mewn gwifren?

  Er engraifft, os fydd 20cm o wifren yn 5? bydd 40cm o wifren yn cynhyrchu o gwmpas 10?. Byddaf yn creu graff canlyniadau I brofi hyn ar ol yr arbrawf. Ymchwil I'r Deddf Ohm Yn 1826 astudiodd Gorge Simon Ohm, athro Ffiseg mewn ysgol yn K�ln, y berthynas rhwng y cerrynt sy'n llifo trwy ddargludydd a'r gwahaniaeth potensial ar ei draws. Y canlyniad oedd y Deddf Ohm. Yn �l deddf Ohm ar dymheredd cyson mi fydd y foltedd a cherrynt ar gyfranedd union. Rwyf am gyfrifo'r wrthiant gan ddefnyddio fformwla Ohm - R = V I Offer Bydd angen y holl offer fel y welir isod I gyflawni'r cylched a wedyn setio'r offer lan I gael gylched fel

  • Word count: 1071
 15. RHYFEL a’r ymosodiad a’r Irac.

  Ond pam ymosododd Prydain a America a'r Irac? Ym mis Awst 1990, fe ymosododd milwyr Saddam Hussein ar Kuwait, gwlad fach dros y ffin ag Irac. Roedd pobl ar draws y byd yn anghytuno � hyn ac felly fe gafodd milwyr o nifer o wledydd, gan gynnwys Prydain ac America, eu hanfon yno i wthio Saddam allan. Dyma oedd Rhyfel y Gwlff. Er i Kuwait ddod yn rhydd, fe arhosodd Saddam yn arweinydd ar Irac, ac mae llawer yn teimlo mai dyna sydd wedi arwain at sefyllfa heddiw.

  • Word count: 1620
 16. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol a chymdeithasol.

  Hefyd yr oedd rhaglenni fel Thunderbirds (1965), Star Trek (1966) ac hefyd Captain Scarlet + Sesame Street (1967). Roedd rhaglenni fel rhain yn dinistrio tynged yr iaith Cymraeg a oedd yn cael ei defnyddio yn dyddiol gan fod pobl a oedd yn gwylio y rhaglenni yma yn fynd i'w ysgol neu yr gweithle ac eisau siarad am ei rhaglenni ac felly roeddent yn siarad Saesneg am y rhaglenni. Mi wnaeth hyn hefyd digwydd gyda fyd y ffilmiau gyda'r ffilmiau fel Pshyco (1960), Spartacus (1960), The Innocents (1961), Judgment Nuremburg (1961), Lawrence of Arabia (1962), 2001: A Space Odyssey (1968), Chitty Chitty Bang Bang (1968)

  • Word count: 2611
 17. Roedd cyrraedd Poultney, Vermont, fel cyrraedd Cymru i'r pedwar athro o Gymru a oedd newydd dreulio rhai dyddiau yn ninas wallgo Efrog Newydd.

  Nid cyd-ddigwyddiad oedd hyn oll, wrth gwrs. Yma y cynhaliwyd y cwrs Cymraeg cyntaf, ugain mlynedd yn ol, wrth i ymwybyddiaeth am y dreftadaeth Gymreig a Chymraeg gael ei deffro ymhlith rhai o'r trigolion wedi gwaith a wnaed gan rai yn y Green Mountain College. Manteisiodd y cwrs eleni ar y cysylltiadau Cymreig yn yr ardal, a dyma oedd un o'r agweddau mwyaf diddorol i'r athrawon o Gymru. Cynhaliwyd Cymanfa Ganu yn y Capel Presbyteraidd Cymreig, a threuliwyd awr ddiddan yn astudio'r casgliad llyfrau Cymraeg a'r arddangosfa yn y Coleg ei hun.

  • Word count: 863
 18. Gwaith Cwrs Effaith cyfaint Asid Hydroclorig ar stribed o Magnesiwm Cyflwyniad.

  Ffactorau i cadw'n gyson Yn ystod yr arbrawf yma fyddaf yn cadw'r ffactorau yma yn gyson sef:- * Tymheredd - mi fydd tymheredd yn cyflymu'r cyfradd adwaith oherwydd wrth i'r tymheredd codi mae'r molecylau asid yn symud yn gyflymach ac felly yn gwrthdaro'r magnesiwm yn mwy amlaf ac felly fydd mwy o Hydrogen yn cael ei rhyddhau * Hyd y Magnesiwm - mi fydd hyd yr Magnesiwm yn cyflymu'r cyfradd adwaith oherwydd wrth i'r hyd yr Mg codi mi fydd gan y'r Mg arwynebedd mwy ac felly fydd mwy o gwrthdrawiadau yn digwydd ac felly mwy o Hydrogen yn cael

  • Word count: 1214
 19. Annwyl Mr Jones, Yn ystod y seremoni agoriadol Gemau Olympaidd Sydney 2000, ychwanegwyd cymal newydd at yr athletwyr sef byddai'r athletwyr yn ymdrechu hyd at gallu hunain heb gymorth cyffuriau.

  Mae llawer o athletwyr yn cymryd cyffuriau oherwydd y rheswm syml o bwyslais. Os bydd cwmni chwaraeon yn cynnig swm o arian i athletwyr am ddod yn gyntaf mewn camp, bydd yr athletwyr yn cael cymaint o bwyslais arno i ennill ac i wneud eu orau. Yn ystod y gemau Olympaidd roedd llawer o athletwyr wedi cael siawns fel hyn. Un ohonynt oedd Denise Lewis, ond i dystioolaeth yr Olympics doedd Denise heb wneud unrhywbeth allan o le ond dangos ei ddawn wir!

  • Word count: 1317
 20. Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

  Mae'r trais sydd wedi cael ei ystyried yn un sydd yn cael ei wneud mewn grwpiau o bobl. Rydym yn gallu weld trwy ddarllen rhan o'r 'The Rebecca Riots' gan cyngor sir dyfed ar dystiolaeth Daniel Williams roedd trosedd mewn grwpiau yn boblogaidd trwy'r cyfnod. Mae'r Cyngor Sir Dyfed yn s�n am drais oedd yn cael ei wneud mewn grwpiau yn erbyn eiddo e.e perthi a ffensiai. " Roedd y drafferth wedi dilyn yr amg�u tiroedd yn San Cl�r ym 1809 ac ym Maenclochog ym 1820." Hefyd mae'r Cyngor yn s�n am ei bod y terfysgwyr yn llosgi a dinistrio clwydi a thai a oedd ar yr hen dir comin.

  • Word count: 3131
 21. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd yr ail rhyfel byd ar fywydau pobl yn Nghymru a Lloegr?

  Mae ffynhonnell A3 yn ffotograff o'r cyfnod, ac yn dangos dynion heb waith o Gymru,yn gorymdeithio I brotestio yn Llundain yn erbyn "means test".Yn y llun mae'r dynion wedi stopio er mwyn - datrys y pathelli ar e'u traed.Y problem i'r hanesydd ydy mesur pa mor ddibynnol ydy fotograff I'r hanesydd?Mae'r dynion yn edrych yn eithaf drist I ddweud y gwir, ac yn dlawd,wedi blino ac yn welw.Mae'r ffynhonnell hyn yn cytuno ag A1 a A2 sydd hefyd yn son am ddioddefiadau'r gweithwyr.

  • Word count: 2506
 22. Ymson Shirley Valentine.

  Byth unrhyw diolch dim ond " Mam gwna baned o Horlicks i fi a darn o dost". Doedd hi ddim wedi bod yn �l am funud eto ac yn syth gofynion. Nid hi oedd yr unig un oedd ar agwedd yna. Mae'r ffl o r yna Joe yn waith byth. "Beth yw hwn? Beth. Yw. Hwn?" Allai ddim gweld sut all un wythnos heb steak effeithio ar ei fywyd. O ie, mae'r ffl yn hoffi bod mor "predictable". Gadael y t am 8:30 pob bore a dod n�l am 5:01 bob nos heb unrhyw amrywiaeth o gwbl. A phob wythnos mae'n hoffi cael bwyd penodol i ddiwrnod penodol. Wy a chips dydd Llun, Steak ar ddydd Iau.

  • Word count: 747
 23. Ar gyfer y prawf ymarferol cyntaf roedd rhaid creu darn gwreiddiol o ddrama yn seilliedig ar y thema arbennig.

  Ar ol rhannu syniadau amdano'r set pendefynwyd cael fainc yn canol yr olygfa a bydd popeth yn digwydd ogwmpas hwn. I rhoi drosodd ei fod yn orsaf tren penderfynwyd defnyddio sain tren a wnes I dod o hyd iddo are cd. Ar ol bach o trafod penderfynodd y grwp cael y cymeriadau canlynol - Menyw ifanc, llwyddiannus efo swydd da yn prif ddinas, ei gwr, menyw ifan arall nad oedd mor llwyddiannus ac roedd ganddi tri plant, hen ddyn a tramp.

  • Word count: 799
 24. Adolygiad Drama o 'Perthyn'.

  Roedd y dechreuad yma wediaddo grandawiad addawol yn syth. Fy argraff gyffredinol oedd fod y cynhyrchiad yn llwyddianus. Drama ei hun yn wych ond roeddwn yn ffeindio'n anodd iawn i chwilio am y neges trwy gydol y ddrama ond ar y diwedd roedd gwers pendant amlwg i'w ddysgu sef llosgach teulu cyfredinol. Mae na ddigonedd o ologfeydd yn sefyll yn glir yn fy nghof. Er enghraifft pryd mae llun o babell yn ymddangos ar y sgrin ar gefn y llwyfan ac mae yna gysgodion o ddau pobl sef Mari a'i thad Tom yn ymddangos yno- mae'r tad yn gofyn i'w

  • Word count: 1174
 25. Adroddiad prac fy nghrwp.

  Doedd dim dull pendant o drefnu'r gwaith gan y grwp- roedd yn rhaid i ni trafod y matter am amser. Ar ol siarad a trafod fel grwp am tipyn caeth pawb y syniad o gael Kelly fel gohebydd newyddion ac y pedwar aelod arall o'r grwp fel pobl yn y cymuneb sy'n marw o achosion gwahanool. Penderfynodd y grwp, oherwydd ein bod ni'n marw yn y darn, bydd o'n well os nad oedd ganddynt enwau oherwydd dydyn ni ddim yn bwysig yn y gymuned a dyna pan does dim enwau ganddynt.

  • Word count: 1043

Marked by a teacher

This document has been marked by one of our great teachers. You can read the full teachers notes when you download the document.

Peer reviewed

This document has been reviewed by one of our specialist student essay reviewing squad. Read the full review on the document page.

Peer reviewed

This document has been reviewed by one of our specialist student document reviewing squad. Read the full review under the document preview on this page.