• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

GCSE: Welsh

Browse by
Word count:
fewer than 1000 (39)
1000-1999 (32)
2000-2999 (10)
3000+ (3)

Meet our team of inspirational teachers

find out about the team

Get help from 80+ teachers and hundreds of thousands of student written documents

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 1. Waltz Welsh Coursework

  Roedd pobl yn galw yn y dawnsfeydd, doedd y ffrencwyr ddim yn gallu cael digon o'r dawns yma. Doedd rhai o'r garcheidwaid ddim yn cytuno a'r dawns chwyrlio gwallgof yma, felly ni gyrhaeddodd y waltz Lloegr nes 1812. Yn y llys Prwsaidd yn Berlin, cafodd ei wahardd nes 1818, er bod y frenhiness Louise wedi bod yn dawnsio'r ddawns ers 1794. Ni 'all y garcheidwaid wneud dim mwy ond i wylio y ddawns yn cyraedd ei buddigoliaeth llwyr a trechu y byd. Ar (l nifer o ganrifoedd, nid oedd y ffrencwyr yn gosod y ffasiwn. Yn 1819 roedd gwahoddiad Carl Maria von Weber yn dangos ei chariad i'r ddawns.

  • Word count: 598
 2. Wrth Defnyddio Gwahanol Crynodiadau O Hcl, Cawn Canlyniadau Gwahanol.

  Gan defnyddio asid cymharol crynodedig (1.5M) cawn 32cm o H mewn 55 eiliad. Wrth defnyddio asid cymharol gwanedig (0.25M) cawn 8.5cm o nwy H mewn 5 munud. Er y ffaith ni oedd yr arbrawf wedi gorffen, wrth defnyddio asid 1.5M, cawn mwy o nwy hydrogen mewn amser llai nag oeddwn yn cael mewn 5 munud yn yr arbrawf 0.25M.

  • Word count: 215
 3. Datganiad Personol

  Mae gen i lawer o ddiddordebau tu allan i'r ysgol yn cynnwys rygbi, pel-droed ac pysgota. Rwyf wedi bod yn chwarae rygbi am tri mlynedd i sawl glwb yn cynnwys Clwb Rygbi yr Wyddgrug, tim Sir y Fflint ac tim yr ysgol ac rwyf wedi llwyddo i ennill llawer i'r glwbiau yma.

  • Word count: 339
 4. Traddodiadau Cymru: "hual am ein traed"?

  wedi difetha harddwch allanol y wlad: ond mea'n troi nol hefyd ac yn gweld bod y pethau ysbrydol fel crefydd a diwylliant wedi diflannu hefyd dyna pam mae'n disgrifio'r "enaid yn gornwydydd ac yn grach": mae'n dweud bod ysbryd y wlad ar fin marw a bod ei dyfodol y ddim mwy na breuddwyd ffol bellach: yn y pwdwarawd yma eto mae'r ton yn gas ar eiriau'n arw a chreulon: mae'r ton yn sbeitlyd iawn ac yn sarhaus: ond amddiffyn ei hun y mae'r bardd yma mewn gwirionedd - fel pob un ohonom pan ein bod ni'n gwybod bod beth rydym

  • Word count: 816
 5. Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd (Act 1)

  Ar y dydd fe’m crëwyd roedd ei lygaid mawr dwfn yn llawn llonder a gobaith. Fe’i syfrdanwyd gan fy ngwallt euraidd a’m croen difrucheulyd, heb ei gyffwrdd gan law dyn. Bu distawrwydd rhyngom wrth iddo ymgolli yn fy harddwch. Syllais o’m cwmpas. Roedd popeth yn newydd, yn rhyfedd. Gafaelodd Llew ynof a’i freichiau cyhyrog a’m cusanu’n frwd. Roedd yn bleserus ond heb angerdd. Wrth iddo dynnu i ffwrdd gwelais fflach yn ei lygaid. Siom efallai? Colled? Tristwch hyd yn oed? Nid oes cariad rhyngom hyd heddiw ond heb gwmni Llew wrth fy ochr daw gwacter i’m calon.

  • Word count: 2621
 6. Gwrthiant mewn Gwifren

  Y mae gwrthiant hefyd yn cael ei effeithio gan tymheredd. Y poethaf y wifren y mwyaf o wrthiant sydd. Y mae hyn oherwydd pan mae?r wifren yn poethi mae?n achosi i?r electronau wrthdaro mwy. Y mae hyn yn golygu ni fydd yr electronau?n llifo mor hawdd gan achosi gwrthiant. Rhagfynegiad Yn yr arbrawf yma mi fydda i?n edrych ar sut mae hyd gwifren yn effeithio ar ei wrthiant. Rwy?n rhagfynegi y hiraf y wifren y mwyaf y gwrthiant. Rwy?n credu hyn oherwydd mae mwy o atomau i?r electronau wrthdaro gyda mewn gwifren hir sy?n gwneud hi?n fwy anodd i?r cerrynt lifo gan achosi gwrthiant.

  • Word count: 1335
 7. Helping a child with Welsh. Informal - Micky mouse-prynhawn da siwt I ti ?

  Minnie mouse- prynhawn da iawn dilch a ti? Micky mouse-ti?n gwybod ble mae goffy? Minnie mouse- na sori dim yn gwybod micky dyle ni mynd I edrych am goofy? Micky mouse- iawn Minnie mouse- Edrych Micky mae goofy draw fyna. Micky mouse-oh ie ewn ni I chware gyda goofy gallwn ni adeildu teleda esgus.

  • Word count: 179
 8. Cystig Fibrosis. Beth yw Ffibrosis Codennog?

  Dim on hanner y rhai sydd efo?r cyflwr sy?n debygol o fyw yn hŷn na 30 mlwydd oed. Beth sy?n achosi Ffibrosis Codennog? Mae Ffibrosis Codennog yn cael ei achosi gan ennyn unigol sy?n rheoli symudiad halen drwy?r corff. Mewn pobl gyda?r cyflwr mae?r organnau mewnol yn cael eu ?boddi? mewn mwcws guldiog, trwchus gan achosi heintiau a llid gan ei gwneud hi?n annodd i anadlu a threulio bwyd. I fabi gael ei eni gyda Ffibrosis Codennog ma?n rhaid i?r ddau riant fod yn cludo?r genyndiffygiol. Mae?r diagram yn dangos sut mae Ffibrosis Codennog yn cael ei etifeddu.

  • Word count: 823
 9. Welsh coursework - speaking assessment on Wales

  Mae Cymru yn wych, mae llawer o bethau sy?n hwyl! Mae?r mynyddoedd yn hardd ac yn gret i ddringo! Mae Caerdydd yn boblogaidd achos mae llawer o bethau diddorol i wneud e.e mwynhau gem y stadiwm Mileniwm, ymweld a chastell, ymweld ag amgueddfa. rwyt ti?n gally mynd i fwyta mewn tai yn ty bwyta a canolfannau siopa. Hefyd, rwyt ti?n gally syrffio ar lan y mor llawer of hwyl!

  • Word count: 548
 10. Gwerthfawrogi Cerdd Mae Gen i Freuddwyd

  Mae?r bardd yn edrych i?r realiti yn y byd go iawn ac yn ysgrifennu beth hoffwn yn ei wlad delfrydol ef. Yn y pennill cyntaf mae?r bardd yn ffocysu ar bawb yn cael eu trin yn gyfartal. Mae?r llinell ? Mae gen i freuddwyd am y wlad, Lle bydd pawb yn bobl? yn awgrymu i ni fod y bardd eisiau i bawb i gael eu trin yn deg ac yn gyfartal nid fel anifeiliaid. ?Lle na fydd gormes na naca, Na chas byth mwy dragwyddol? awgrymir hyn bod y bardd eisiau pawb i ddod ymlaen gyda?i gilydd a does dim angen chasineb byth eto.

  • Word count: 794
 11. Tasg Asesu Bioleg; Disgrifiad o daith moleciwl o garbohydrad drwyr

  ar y bondiau rhwng y monomeriaid yn y gadwyn starts i?w rhyddhau; mewn geiriau eraill, mae?r ensym yn gweithio fel catalydd i leihau meintiau?r polymeriaid. Mae cymeryd bwyd i fewn fel hyn yn cael ei adnabod fel safniad, ag adnabyddir yr hyn sy?n digwydd fel canlyniad iddo fel y broses o ?depolymerisation? syml, sydd, fel y mae?r enw yn awgrymu, y broses o dad-wneud cadwyn polymer yn raddol er cael, yn y diwedd, y monomeriaid unigol. Ond, ni wneir llawer o hyn oherwydd fod y bwyd ddim ond yn y ceg am gyn lleied o amser; felly, yn y rhan yma o?r corff, efallai mai dim ond torri?r cadwyni mawr i dreuannau, hecsannau ar y mwyaf efallai.

  • Word count: 1766
 12. Welsh poems - THEMA : CYMRU A CHYMREICTOD

  Dechreua’r pennill cyntaf trwy ddweud bod “saith canrif” wedi bod ers marwolaeth Llywelyn. Clywn ei bod hi’n ddiwrnod oer iawn ar ddiwrnod y cyfarfod coffa, “daeth saith canrif ynghyd yn oerfel Cilmeri”. Ar y dydd roedd hyd yn oed y dail fel pe baent yn galaru a cholli dagrau -“ a’r dail yn diferu atgofion”. Mae byd natur yn gefndir i’r gerdd ac yn adlewyrchu teimladau’r bardd am y sefyllfa. Mae’r ail bennill yn dweud ein bod wedi treulio saith can mlynedd yn edrych yn ôl yn hiraethus ar ein gorffennol, “saith canrif o sôn am orchestion hen oesau”.

  • Word count: 1035

Marked by a teacher

This document has been marked by one of our great teachers. You can read the full teachers notes when you download the document.

Peer reviewed

This document has been reviewed by one of our specialist student essay reviewing squad. Read the full review on the document page.

Peer reviewed

This document has been reviewed by one of our specialist student document reviewing squad. Read the full review under the document preview on this page.