• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

A oedd pobl Cymru yn frwd o blaid coroni Tywysog Siarl yng Nghaernarfon yn 1969?

Extracts from this document...

Introduction

Leah Khalil Mr. Gareth Thomas 11 Dafydd A oedd pobl Cymru yn frwd o blaid coroni Tywysog Siarl yng Nghaernarfon yn 1969? Yng Nghilmeri yn 1282, digwyddodd un o frwydron fwyaf pwysig yn hanes Cymru. Roedd y frwydr rhwng Llywelyn ap Gruffydd, Tywysog Cymru, a Edward y Cyntaf, Brenin y saeson. Dyma oedd frwydr olaf Llywelyn. Bu farw arweinwr Cymru gan un o'i filwyr ei hun nad oedd adnabod ei frenin heb ei goron. Cymerodd y Saeson rheolaeth Cymru a'i drigolion, ac o'r foment pan laddwyd Llywelyn, dechreuodd pobl i feddwl fod arwinwr gorau Cymru wedi marw. Mae'r moment yno wedi ei gadw yn atgofion yr holl Cymry.Rhai fel moment enwog mewn hanes, ac eraill fel y foment bu farw Tywysog olaf Cymru a cyfle olaf Cymru i gael unibynniaeth. Felly, pan apwyntwyd Siarl fel Tywysog Cymru yn 1969 cododd gwrthrhyfelwyr a protestio yn erbyn y symudiad, er fod rhai o blaid y symudiad, ac eraill yn difater. Ar ol marwolaeth Llywelyn, roedd Edward wedi ceisio plesio'r Cymry drwy gyflwyno'i fab newydd anedig, Edward II, fel tywysog Cymru. Roedd Edward tua dwy ar bymtheg mlwydd oed pan gafodd y teitl o Dywysog Cymru, ac yn �l ffynhonnell A2, tywysog Seisneg cyntaf oedd ef. Cymerwn y ffynhonnell yma i fod yn ddilys oherwydd cymerwyd hi o lyfr hanesyddol a fydd rhaid iddo gasglu tystiolaeth i gefnogi pob peth mae'n ysgrifennu, felly mae'r ffynhonnell yma'n ddefnyddiol iawn i ddangos i ni beth ddigwyddodd ar �l farwolaeth Llywelyn ap Gruffydd. ...read more.

Middle

dangos barn dyn o statws uchel roedd pobl yn ymddiried ynddo. Mae hefyd yn dangos barn cymdeithas yr iaith, ond eto nid yw'r ffynhonnell yn ddilys i ddangos safbwynt y Cymru i gyd. Fe ddangosir enghreifftiau eraill o bobl yn defnyddio'u creft i protestio. Mae pobl wedi mynd i'r drafferth o dynnu lluniau ac ysgrifennu barddoniaeth ynglyn a'u barn yn ffynhonnellau A1 a B1 ac mae 'na esiampl arall yn ffynhonnell B3. Mae Dafydd Iwan - cymeriad arall o statws uchel, ac yn ddyn dylanwadol - wedi ysgrifennu can o'r enw "Carlo" sef can ddirgymus yn lleisio'r ffaith fod ef a prynwyr y record yn erbyn yr arwisgo. Dangosir dau pennill o'r geiriau yn ffynhonnel B8 : Pennil 2: "Fe gafodd ei addysg yn Awstralia, do, a Sgotland Ac yna lan i Aberystwyth y daeth o, Colofn y diwylliant Cymraeg, cyfrannwr i Dafod y dDraig, Aelod o'r Urdd, gwersyllwr ers cyn co!" Pennil 4: "Bob wythnos mae e'n darllen Y Cymro a'r Herald, Mae e'n darllen Dafydd ap Gwilym yn ei wely pob nos Mae dyfodol y wlad a'r iaith yn agos at'i galon fach e A ma nhw'n dweud 'i fod e'n perthyn i'r FWA!" Mae'r geriau'n sarcastic i ddweud y lleiaf, ac yn amlwg yn dangos fod Dafydd Iwan ai wrandawyr yn erbyn yr arwisgiad yn gyfangwbl. Mae'r ffynhonnel yma'n cwbl ddilyn oherwydd gymerewyd hi o llyfr "Caneuon Gorau Dafydd Iwan" a felly y geiriau a ganwyd gan y Canwr ei hyn. ...read more.

Conclusion

Cymerwyd y ffynhonnel yma i fod yn ddilys oherwydd fod yr erthygl wedi brintio ym mhapur newydd cymraeg, ac mae'n dangos safbwynt y Rt. Hon. George Thomas, felly yn defnyddiol am y rheswm hyn hefyd. Mae 'na safbwynt iddo oherwydd fod George Thomas yn aelod seneddol, felly odan rheolaeth y frenhines. Fel roedd pobl yn ysgriffenu barddoniaeth, caneuon ac yn darlunio lluniau yn erbyn yr arwisgiad, roedd pobl hefyd yn gwneud hyn o blaid y symudiad. Roedd Lillian Gibbs wedi ysgrifennu darn o farddoniaeth ynglyn �'r arwisgiad yn ffynhonnell C4. "Welcome to Wales! All honest Welshmen Cry:" Dyma llinell gyntaf y darn yma, ac felly yn ceisio awgrymmu fod unrhyw person Cymraeg a oedd yn erbyn yr arwisgiad yn fradwr i'w wlad oherwydd fydd y dewisiad yn cam ymlaen i drigolion Cymru ar iaith. Cyhoeddwyd y darn yma yn y "Denbighshire Free Press" felly yn ddilys i ddangos safbwynt Lillian Gibbs a darllenwyr y papur newydd "Denbighshire Free Press". Cefnogwyd y safbwynt yma gan ffynhonnell C5 sef fynhonnell yn son am y niferoedd o bobl a disgwylir i droi i fynu ar ddiwrnod y Arwisgiad: "Only five days to go, and the stage is virtually set to present to the world the greatest and most spectaded Caernarfon has ever known - the investiture of the Prince Charles as Prince of Wales." Yr is deitl yr "Caernarfon expects over 200,000 people Leah Khalil 11 Dafydd ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Ymson Shirley Valentine.

  Pan gofynnod hi i mi, arhosais am eiliad cyn ateb "The Wheel, mans most important invention was." A chyn i mi gael amser i orffen roedd yr hen wrach na yn dweud fy mod i wedi cael yr ateb wrth i rywun dweud wrtha.

 2. Teitl y ddrama oedd "Crash" gan Sera Moore ...

  Un o'r cymeriadau eraill oedd Elin. Fe roedd Elin yn gymeriad hollol wahanol i Rhys. Roedd ei gwisg yr un peth ond roedd y ddau yn hollol wahanol.

 1. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd yr ail rhyfel byd ar fywydau pobl yn Nghymru ...

  Mae ffynhonnell B4 yn fwy defnyddiol,oherwydd mae'n son am mwy o llefydd,gan cymharu a B5,sydd ddim ond yn son am un lle,sef Coventry.Hefyd y person a ysgrifennodd ffynhonnell B4 oed Norman Lowe,teitl ei llyfr oedd: "Mastering modern British History".Byddau Lowe wedi rhoi ei llyfr at ei gilydd trwy astudio papurau newydd a gwahanol ffynonellau.

 2. Mae symboliaeth yn nodwedd holl bwysig iw gael mewn dramau a gwelir hyn yn ...

  mor wirioneddol sal ydi o a rhai mwy dwys megis yr olygfa lle mae George a'i wraig yn eu gwely a ceir siot o olau ar y nenfwd, awgryma hyn fod y diwedd yn agos ac y bydd George yn symud tuag at y golau unwaith iddo farw.

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  'Mae hi'n troi arnai, Y sloban dew uffar.' Rydym yn gwybod fod ei dad wedi ei adael am ddynes arall o'r enw Mandy. 'Mae'r hen Go wedi shacio i fyny hefo'i lefran newydd, Mandy'. Mae'r ffordd y mae'n disgrifio Mandy yn hollol wahanol i'r ffordd y mae'n disgrifio ei fam.

 2. Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd ...

  Mi wn nid yw yn fy ngharu ond caru’r syniad ohonaf a beth y gallaf gynnig. Plentyn, etifedd i’w orsedd. Nid yw’n deall fy chwant am fwy. Chwant am angerdd, serchogrwydd a chariad. Mae swn traed yn agosáu. A allaf adael fy hun i freuddwydio bod Llew a Gwydion yn dychwelyd?

 1. Tasg Asesu Bioleg; Disgrifiad o daith moleciwl o garbohydrad drwyr

  tryledu allan yn ol i?r gwaed yn y gweithiennau a?i gario yn ol i?r ysgyfaint, lle mae?r broses yn digwydd eto er iddynt allu dianc drwy?r organeb yn anadlu allan. Cant yna eu cynnwys mewn ffotosynthesis mewn planhigion, sef yr union wrthwyneb i?r hafaliad uchod, gan baratoi ocsigen ar gyfer

 2. Welsh poems - THEMA : CYMRU A CHYMREICTOD

  Trosiad: “ a’r dail yn diferu atgofion” Mae’r disgrifiad hwn o fyd natur yn adlewyrchu anobaith a sefyllfa dywyll y Cymry. Dod yma i goffáu wnaeth y bobl ac yn sgil y coffáu fe ddaw tristwch dros y bobl. Creda’r bardd fod byd natur yn cydymdeimlo (pathetic falacy)

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work