• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Adolygiad o'r gyfrol 'O! Tyn y gorchudd' gan Angharad Price.

Extracts from this document...

Introduction

Becky Gallagher Awst 23 2002 Adolygiad o'r gyfrol 'O! Tyn y gorchudd' gan Angharad Price Enw'r hunangofiant hon yw 'O! Tyn y gorchudd' a gafodd ei ysgrifennu gan Angharad Price. Mae teitl y llyfr; 'O! Tyn y gorchudd' yn llinell o emyn, a gafodd ei ysgrifennu gan Hugh Jones, ac efallai dewisodd Angharad Price y teitl yma gan ei fod yn gallu cyfeirio at ddallineb rhai o'r cymeriadau; fel bod gorchydd dros eu medr i weld. Mae Angharad Price yn dweud hyn am y teitl - "Ymbil am gael gweld yn glir sydd yn emyn Hugh Jones...Ychydig a wyddai y byddai i'r geiriau...adleisiau dwys i'n teulu ni." Hefyd, mae'r clawr yn cyfeirio at ddallineb gan ei fod yn ddangos llun gwyneb yn y cefndr gyda rhywbeth yn gorchuddio eu lygaid. Ennillodd y llyfr cystadleuaeth Y Fedal Ryddiaith, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, 2002, ac gwobr Llyfr y Flwyddyn yng Ngwyl y Gelli 2003. Mae'r hunangofiant ei hun yn ddychmygol er i'r rhan fwyaf o'r stori bod yn gwir, ac mae'n glyfar y ffordd mae hi'n cyfuno ffaith a dychymyg. Cafodd y peth ei hysgrifennu gan Angharad Price yn esgus bod yn Rebecca Jones (chwaer thaid Angharad). Wnaeth Angharad Price ail-greu bywyd dychmygol i Rebecca gan fod Rebecca, mewn wirionedd, wedi marw o diptheria yn unarddeg mlwydd oed. ...read more.

Middle

Wrth gwrs erbyn diwedd y nofel cyhoeddwyd bod Rebecca wedi marw'n 11 oed a bod hanes ei bywyd hi'n dychmygol. Yn ogystal � Rebecca roedd chwech plentyn arall. Roedd Bob yn iau na Rebecca ac roedd yn gobeithio bod yn meddyg pan oedd yn hyn, ond roedd yn rhaid iddo weithio ar y fferm, ac mae'n debyg roedd yn ffermwr wael. Gruff oedd y mab nesaf a cafodd e ei enu'n ddall ond roedd yn alluog iawn ac astudiodd hanes ym Mhrifysgol Bryste, gan mynd ymlaen i fod yn ficer. Wili oedd y nesaf ac roedd e hefyd wedi'i enu'n ddall, mae e yn cyfieithu Braille. Cafodd y nesaf, Ieuan, ei enu heb nam ar ei olwg o gwbl, ond ar ei ben-blwydd yn 5 oed bu farw o diptheria. Y baban nesaf oedd merch arall ond gwaetha'r modd bu farw yn ond pythefnos oed - "Fe'i cofiaf yn awr yn gorwedd yn llonydd ac yn llwyd ym mreichiau fy mam." Yr fab olaf i cael ei enu oedd Lewis, ac er iddo peidio cael ei enu'n ddall aeth yn ddall ar ol sbel, serch hynny mae e'n arlynydd! Lewis oedd wedi helpu Angharad i ysgrifennu'r llyfr. Mewn 2 cymeriad mae yna datblygiad amlwg yn ystod y nofel, a nhw yw Gruff a Wili. ...read more.

Conclusion

Roedd yn hanfodol i'r gwair sychu'n drwyadl." "Torrid y gwellt yn f�n a chadw'r torrion mewn sachau i'w ddefnyddio'n borthiant i'r anifeiliaid, i ymestyn y grawn gwerthfawr." Er i mi fwynhau'r llyfr ac gwerthfawrogi y straeon emosiynol a disgrifiadau ddel roedd y llyfr yn annodd i'w ddeall ar adegau. Mae'r iaith yn eitha annodd ac i ddweud y gwir, os fyddaf wedi darllen hyn ar fy ben fy hun bydda i wedi siwr o fod rhoi lan ar ol yr ail tudalen. Beth bynnag, rwy'n falch fy mod i wedi darllen y gyfrol hon, gan fod y stori yn arbennig ond eto'n gwir. Mae yna llawer o safbwyntiau arall am y llyfr; "Mae hi'n em o gyfrol!" - Bethan Mair (Gwasg Gomer) "gofid am barhad y gymdeithas Gymraeg i'w gweld yn nrych stori Rebecca Jones." - Hywel Teifi Edward (Feirniad y cystadleuaeth) Hoffwn ail-ddarllen y llyfr er mwyn sylwi ar unrhywbeth wnes i ddim sylweddoli tro cyntaf, byddaf yn cymryd mwy o sylw o digwyddiadau a disgrifiadau penodol. Mae gan y llyfr yma neges clir am fywyd, a hynny yw, mae bywyd yn newid trwy'r amser, dydy ni ddim yn gwybod beth sydd o'n blaen a dyle ni ddefnyddio'r amser yn ddoeth achos gall pethau drwg ddigwydd unrhyw bryd. Mae'r stori'n ddangos bod natur yn gallu bod yn greulon. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ...

  Ar gyfer y GIG, mae hyn yn golygu ei gwneud eu gwaith yn fwy atebol i'r cleifion y mae'n eu gwasanaethu ac yn cael gwared â'r gwasanaethu yn y gweithle. Mae hyn yn bwysig wrth gefnogi'r unigolyn trwy barchu eu dewisiadau a phenderfynid a gwneud yn siwr bod nhw'n cadw

 2. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd y Rhyfel Byd Cyntaf ar fywydau’r pobl gartref?

  Roedd y menwyod yn llwyddiannus ac yn ddibynnol heb unrhyw cyngor or ddynion roedd rol y merched yn ystod y 4 mlynedd o Ryfel wedi profi beth oedd y Suffragettes yn ceisio profi am 50 mlynedd.

 1. Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ...

  Mae gwerth gofal sylfaenol yn wneud yn siwr bod buddion amrywiaeth a credodau yn cael eu parchu ac yn wneud yn siwr dydy unrhywun yn cynnwys y fam-gu yn cael eu trin yn wahanol ac mae eu angenion yn cael eu parchu.

 2. Mae natur yn cael eu galwn Nature mae natur yn ddigwyddiad rydym ni fel ...

  Dydyn ddim yn gallu dewis, neu briodasau sydd wedi digwydd trwy ddewisiadau. Gasgliad ynglyn ar ddadl natur magwraeth yng nghyswllt yr unigolyn dewisol Yn fy marn i mae'r ddadl natur-magwraeth yn ddadl sydd yn anodd i ddadl i oherwydd mae'n anodd deall sut mae'r bywyd yn gweithio ac mae'r ddau

 1. A1) Dadansoddwch sut mae cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn cynorthwyo cleifion ...

  Mae dulliau Gaeleg yn haws oherwydd roedd gan fam Billy yr hyder i ofyn am help ac am hynny bydd y staff yn parchu eu hanghenion ac yn gallu parchu eu hunain parch Billy a deall y sefyllfa ac adeiladu perthynas gyda'r fo i helpu eu sefyllfa yn fwy hawsach

 2. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Ac 'pwy ond yr A.P. a wnai'r fath beth?' Mae'r ffynhonell hon yn ddefnyddiol oherwydd ei fod yn dangos safbwynt yr undeb a'r gweithwyr am y streic. Mae'n dweud fod yr Arglwydd Penrhyn yn twyllo'r bobl ac yn ceisio ei breibio yn ol i'r gwaith gyda sofren aur.

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Mae naws trist iawn i'r cymeriad hyn. Nid ydwi'n meddwl ei bod hi eisau bod ar ei phen ei hun, mae'r ddynes hon yn ysu am gwmni, ac dyma pam y mae hi'n cynhyrfu gymaint pan mae'r dyn dierth yn dangos diddordeb ynddi ac yn ei ffonio hi'n aml.

 2. Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd ...

  Rwyf am dderbyn plentyn, mab, etifedd! Mor felys yw meddwl fy mod wedi trechu holl felltithion fy mam ar ôl brwydro am mor hir. Gwrthododd roi enw i mi ond cefais enw. Gosododd dynged na chawn i fyth arfau ond rwyf yn sefyll yma â chleddyf yn fy ngwain.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work