• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Adolygiad o'r gyfrol 'O! Tyn y gorchudd' gan Angharad Price.

Extracts from this document...

Introduction

Becky Gallagher Awst 23 2002 Adolygiad o'r gyfrol 'O! Tyn y gorchudd' gan Angharad Price Enw'r hunangofiant hon yw 'O! Tyn y gorchudd' a gafodd ei ysgrifennu gan Angharad Price. Mae teitl y llyfr; 'O! Tyn y gorchudd' yn llinell o emyn, a gafodd ei ysgrifennu gan Hugh Jones, ac efallai dewisodd Angharad Price y teitl yma gan ei fod yn gallu cyfeirio at ddallineb rhai o'r cymeriadau; fel bod gorchydd dros eu medr i weld. Mae Angharad Price yn dweud hyn am y teitl - "Ymbil am gael gweld yn glir sydd yn emyn Hugh Jones...Ychydig a wyddai y byddai i'r geiriau...adleisiau dwys i'n teulu ni." Hefyd, mae'r clawr yn cyfeirio at ddallineb gan ei fod yn ddangos llun gwyneb yn y cefndr gyda rhywbeth yn gorchuddio eu lygaid. Ennillodd y llyfr cystadleuaeth Y Fedal Ryddiaith, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, 2002, ac gwobr Llyfr y Flwyddyn yng Ngwyl y Gelli 2003. Mae'r hunangofiant ei hun yn ddychmygol er i'r rhan fwyaf o'r stori bod yn gwir, ac mae'n glyfar y ffordd mae hi'n cyfuno ffaith a dychymyg. Cafodd y peth ei hysgrifennu gan Angharad Price yn esgus bod yn Rebecca Jones (chwaer thaid Angharad). Wnaeth Angharad Price ail-greu bywyd dychmygol i Rebecca gan fod Rebecca, mewn wirionedd, wedi marw o diptheria yn unarddeg mlwydd oed. ...read more.

Middle

Wrth gwrs erbyn diwedd y nofel cyhoeddwyd bod Rebecca wedi marw'n 11 oed a bod hanes ei bywyd hi'n dychmygol. Yn ogystal � Rebecca roedd chwech plentyn arall. Roedd Bob yn iau na Rebecca ac roedd yn gobeithio bod yn meddyg pan oedd yn hyn, ond roedd yn rhaid iddo weithio ar y fferm, ac mae'n debyg roedd yn ffermwr wael. Gruff oedd y mab nesaf a cafodd e ei enu'n ddall ond roedd yn alluog iawn ac astudiodd hanes ym Mhrifysgol Bryste, gan mynd ymlaen i fod yn ficer. Wili oedd y nesaf ac roedd e hefyd wedi'i enu'n ddall, mae e yn cyfieithu Braille. Cafodd y nesaf, Ieuan, ei enu heb nam ar ei olwg o gwbl, ond ar ei ben-blwydd yn 5 oed bu farw o diptheria. Y baban nesaf oedd merch arall ond gwaetha'r modd bu farw yn ond pythefnos oed - "Fe'i cofiaf yn awr yn gorwedd yn llonydd ac yn llwyd ym mreichiau fy mam." Yr fab olaf i cael ei enu oedd Lewis, ac er iddo peidio cael ei enu'n ddall aeth yn ddall ar ol sbel, serch hynny mae e'n arlynydd! Lewis oedd wedi helpu Angharad i ysgrifennu'r llyfr. Mewn 2 cymeriad mae yna datblygiad amlwg yn ystod y nofel, a nhw yw Gruff a Wili. ...read more.

Conclusion

Roedd yn hanfodol i'r gwair sychu'n drwyadl." "Torrid y gwellt yn f�n a chadw'r torrion mewn sachau i'w ddefnyddio'n borthiant i'r anifeiliaid, i ymestyn y grawn gwerthfawr." Er i mi fwynhau'r llyfr ac gwerthfawrogi y straeon emosiynol a disgrifiadau ddel roedd y llyfr yn annodd i'w ddeall ar adegau. Mae'r iaith yn eitha annodd ac i ddweud y gwir, os fyddaf wedi darllen hyn ar fy ben fy hun bydda i wedi siwr o fod rhoi lan ar ol yr ail tudalen. Beth bynnag, rwy'n falch fy mod i wedi darllen y gyfrol hon, gan fod y stori yn arbennig ond eto'n gwir. Mae yna llawer o safbwyntiau arall am y llyfr; "Mae hi'n em o gyfrol!" - Bethan Mair (Gwasg Gomer) "gofid am barhad y gymdeithas Gymraeg i'w gweld yn nrych stori Rebecca Jones." - Hywel Teifi Edward (Feirniad y cystadleuaeth) Hoffwn ail-ddarllen y llyfr er mwyn sylwi ar unrhywbeth wnes i ddim sylweddoli tro cyntaf, byddaf yn cymryd mwy o sylw o digwyddiadau a disgrifiadau penodol. Mae gan y llyfr yma neges clir am fywyd, a hynny yw, mae bywyd yn newid trwy'r amser, dydy ni ddim yn gwybod beth sydd o'n blaen a dyle ni ddefnyddio'r amser yn ddoeth achos gall pethau drwg ddigwydd unrhyw bryd. Mae'r stori'n ddangos bod natur yn gallu bod yn greulon. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ...

  Ar gyfer y GIG, mae hyn yn golygu ei gwneud eu gwaith yn fwy atebol i'r cleifion y mae'n eu gwasanaethu ac yn cael gwared â'r gwasanaethu yn y gweithle. Mae hyn yn bwysig wrth gefnogi'r unigolyn trwy barchu eu dewisiadau a phenderfynid a gwneud yn siwr bod nhw'n cadw

 2. Y chwedegau yng Nghymru.

  Credaf fod ffynhonnell C7 yn un ddibynadwy, nid yn unig oherwydd bod John Davies yn ddyn sydd yn adnabyddus am fod yn hanesydd o fri, ond hefyd oherwydd ysgrifennwyd yn 1990, mae ganddo'r fantais o gael mynediad i gyd o ffigurau yr amser, gan ddynodi ffeithiau yn blaen a chlir.

 1. Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ...

  Mae parchu a hyrwyddo amrywiaeth yn egwyddorion hanfodol o fewn y gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

 2. Mae natur yn cael eu galwn Nature mae natur yn ddigwyddiad rydym ni fel ...

  Ond ar y llaw arall mae hyn yn ddrwg oherwydd gall mam ysmygu yn ystod beichiogrwydd ac yn cymryd risg o gael babi sydd ddim yn iachus. Mae'r rhan " Mae rhai nodweddion ffisegol eraill yn ymddangos fod o leiaf yn gryf i ddylanwadau gan gyfansoddiad genetig ein rheini, e.e.

 1. A1) Dadansoddwch sut mae cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn cynorthwyo cleifion ...

  Gall hefyd defnyddio Braille a theimlo pethau i ddeall pethau. Gwendidau yw bod Mr Soloman ddim yn gallu gweld pethau os bydd angen gweld symbolau neu arwyddion. Mae Mr Soloman hefyd yn meindio'n anodd bwydo eu hunain a bydd hynny yn wneud Iddo fe deimlo'n emosiynol ac yn straen.

 2. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Yn wir, mae'r tri prif gymeriad yr ydwyf yn ei hastudio yn hollol wahanol i'w gilydd, ond mae gan y tri rhywbeth yn gyffredin, sef eu unigrwydd. Gan nad oes unrhyw gyffro i weld ym mywyd y ferch, pan mae sefyllfa wahanol a chyffrous yn codi, mae hi'n ymddwyn ychydig yn wirion.

 1. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Gan fod W.J. Parry yn aeold o'r undeb, mae eisiau parahu gyda'r streic a dim eisiau i bobl fynd yn ol i'r gwaith. Nid yw eisiau gweld diwedd i'r streic, 'Rhaid peidio a gostwng y faner yn awr'. Mae'n ceisio herio'r gweithwyr i aros yn y streic, felly mae'n amlwg ei fod am ddweud pethau drwg am yr Argwlydd Penrhyn.

 2. A Ddylai Iddewon Priodi genedl ddynion?

  Ydy hi'n afresymol fod Iddewon yn pryderi am pwy mae unigolion yn a crefydd yn priodi? Os mae hyn yn parhau ni fydd Iddewiaeth ar �l. Roedd yn Iddew uniongred hyd yn oed wedi mynd mor bell i ddweud fod "intermarriage is accomplishing what Hitler could not: the destruction of the Jewish people."

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work