• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Adolygwch effeithiolrwydd eich sgiliau cyfathrebu o fewn y ddau ryngweithiad yma Unigolyn un ar un cyfarfod am unigolyn gyda phroblemau a symptomau clefyd y galon.

Extracts from this document...

Introduction

P6) Cwestiynau Adolygwch effeithiolrwydd eich sgiliau cyfathrebu o fewn y ddau ryngweithiad yma Unigolyn un ar un cyfarfod am unigolyn gyda phroblemau a symptomau clefyd y galon. Croesawais i'r claf ar blentyn mewn i'r ystafell dawel yn yr ysbyty a chefais i gyfarfod gan ddefnyddio posteri a symbolau i gyfathrebu i drosglwyddo'r neges yn glir ac yn trio gwneud en liwgar ac yn hwyl. Wnes I ddefnyddio sgiliau cyfathrebu addas gan ddefnyddio promptio i dangos rydym wedi deall a thalu sylw. Doedd y cyfathrebiad ddim yn ddigon effeithiol na ddim llwyddiant oherwydd doedd y claf ddim wedi defnyddio cyswllt llygaid neu ddim wedi rhoi adborth yn ´┐Żl. Digwyddodd hyn oherwydd doedd fi ddim wedi adeiladu perthynas gyda'r claf ac roedd y claf yn teimlo'n rhi upset i siarad gyda i am beth mae'r person yn teimlo ac yn fynd trwy. Roedd y plentyn yn crio ac roedd tensiwn wedi codi ac roedd swn yn effeithio'r cyfathrebiad ac roedd angen siarad yn uchel ardraws y swn o'r plentyn yn crio ac yn tynnu ar goes eu fam. Roedd y cyfathrebiad wedi dod yn well trwy ddefnyddio cwestiynau caeedig ac atebodd y claf y cwestiynau e.e. "Oes ganddo fe'r symptom yma?" ...read more.

Middle

Gall wneud y newidiadau yma trwy drio siarad am bethau yn naturiol gan rannu gwybodaeth a theimladau eu hunain. Mae angen edrych ar y claf gyda chysylltiad llygaid effeithiol ac yn dangos bod rydym yn gwrando ac yn ganol bwyntio ar beth sydd yn cael eu trafod. P6) Cwestiynau Adolygwch effeithiolrwydd eich sgiliau cyfathrebu o fewn y ddau ryngweithiad yma Grwp therapi i drafod gwybodaeth am iechyd. Yn gyntaf wnes i groesawi bawb i'r ystafell dawel. Hefyd wnes i gyflwyno fy hunain gan sefyll a wnes i wneud i bawb teimlo'n gyfforddus trwy wneud Iddyn nhw eistedd ar bwys ei gilydd yn gylch i gwrdd ei gilydd a thrafod pethau cyn dechrau'r cyfarfod. Wnes I ddefnyddio sgiliau cyfathrebu addas oherwydd wnes i gadw'n broffesiynol trwy'r cyfarfod ac wedi cadw canolbwyntio ar bawb a thrin pawb gyda'r un agwedd, hefyd gan ddefnyddio promptio i dangos rydym wedi deall a thalu sylw. Roedd y cyfathrebiad yn llwyddiannus oherwydd wnes i drio ofyn cwestiynau agored i'r bobl am os mae nhw'n ysmygu, yfed alcohol neu cymryd cyffuriau, trwy ddefnyddio cwestiynau mwy effeithiol na caeedig, sydd yn gallu rhoi atebion am deimladau, problemau am eu iechyd neu ffordd mae rhai o nhw'n byw, os mae nhw'n ysmygu yn rhi aml neu beidio, ac hefyd eu dewisiadau i gael eu trafod yn fwy ...read more.

Conclusion

Mae angen edrych ar y person sydd yn siarad pob amser i dangos bod gan ddiddordeb, hefyd bydd angen i fi cydymdeimlo i wneud y person teimlo'n well, ac rydym yn dangos y fath o broblemau a theimladau sydd yn cael eu mynd trwyddo yn y drafodaeth. Mae angen i edrych ar bob person yn naturiol a gall eistedd yn y canol o'r grwp yn edrych yn gyferbyn i dangos bod mae pawb yn cael eu trin y'r un peth ac yn gwneud en fwy effeithiol gan gyfathrebu ac mae pob un unigolyn yn cael eu trin yr un peth. Roedd y cyfathrebiad yn llwyddiannus oherwydd roedd pawb wedi gadael yn llawn gwybodaeth ac wedi adeiladu perthynas gyda gilydd ac wedi trafod eu teimladau a dewisiadau gyda phawb ac wedi creu mwy o hyder. Yn y dyfodol mae angen i fi dangos fwy o ganolbwyntio trwy ddefnyddio cysylltiad llygaid a defnyddio fwy o promptio i'r bobl swil i siarad am broblemau difrifol. I wneud y newidiadau yma yn y defodol mae angen i fi cadw cyswllt llygaid gyda phob un, mae angen i edrych ar bob person yn naturiol a gall eistedd yn y canol o'r grwp yn gyferbyn y bobl yma i dangos hynny wneud en fwy effeithiol gan gyfathrebu ac mae pob un unigolyn yn cael eu trin yr un peth. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ...

  Gofyn cwestiynau ar sut ydy'r diet cytbwys, elyrgedd, bwydydd ddim yn hoffi neu ddiet arbennig e.e. ddim bwyta cig, caws neu laeth, i wneud yn siwr mae eu hanghenion yn cael eu cwrdd. Gall aelodau o staff cynnig paned o de tra bod yr aelodau o'r teulu yn aros yn

 2. Clod - Sicirhau cywirdeb o fewn y technegau a ddefnyddiwyd dadansoddiad maintiol.

  Canlyniadau ditradu gyda'r asid hydrocsid Tro Cyfaint dechreuol yr asid (cm3) Cyfaint diwedd yr asid (cm3) Cyfaint yr asid defnyddiwyd (cm3) 1 0 9.4 9.4 2 9.4 18.1 8.7 3 18.1 26.7 8.6 4 26.7 35.3 8.6 5 35.3 43.8 8.5 O'r canlyniadau credaf mai yna patrwm a darganfod ais

 1. Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ...

  gwneud i'r fam-gu teimlo bod hin gallu roi gallu ney bwer i(To give ability or power to)bod yn rhydd o hiliaeth(abusive or agressive language or behaviour based on the beilef that some races are superior to others). Pwysigrwydd cydnabod amrywiaeth(diffrence)

 2. Mae natur yn cael eu galwn Nature mae natur yn ddigwyddiad rydym ni fel ...

  Mae'r rheini fi wedi cefnogi i drwy'r bywyd ac oedd eisiau i fi wneud y gorau fedra i. Pan roeddwn i'n babi wnes fy mam a thad wedi gwahanu ond doedd hynna ddim wedi effeithio'r fagwraeth oherwydd doeddwn i ddim yn gwybod y dyn yma.

 1. A1) Dadansoddwch sut mae cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn cynorthwyo cleifion ...

  mae hi wedi cael eu cam drin ac mae'r hunain barch Mrs Smith a'r claf yn risg oherwydd maen nhw wedi cadw'n dawel ac wedi cymryd eu hamser i gael eu gweld. Sefyllfa Mrs Bernstein Mae'r ail sefyllfa sef sefyllfa Mrs Bernstein yn dioddef o orddryswch.

 2. Eglyrwch anghenion cyfathrebu penodol o eiddo claf lle gall fod angen cefnogaeth, yn cynnwys ...

  peirannau dalen y text a siarad ar gyfer y person, gall trosglwyddo'r neges yn haws ac yn gyflym. Pa fath o bobl bydd yn defnyddio nhw? Mini Com - Bydd mini com yn cael eu defnyddio gan bobl sydd yn cael problemau clywed ac os dydyn nhw ddim eisiau i

 1. Eglurwch sut gallech chi fod wedi defnyddio sgiliau cyfathrebu eich hunain i wneud y ...

  Wnes I ddim cyflymu'r sefyllfa i roi fy amser i helpu'r claf a dangos posteri ac arwyddion i wneud yn siwr mae'r claf wedi deall ac yn hapus bod hi'n gallu siarad gyda rhywun sydd yn gwybod beth rydyn nhw'n siarad am.

 2. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  yn meddwl am yr Arglwydd Penrhyn, ond gan mai dyn or undeb yw Will Mellor, sydd eisiau i bobl roi cymorth i'r chwarelwyr , rydym yn gwybod fod y ffynhonell hon yn unochrog iawn ac nid ydym yn gallu dibynu arni.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work