• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Adroddiad ar baratoi hydoddiant safonol a Thitradu mewn Diwydiant

Extracts from this document...

Introduction

Adroddiad ar baratoi hydoddiant safonol a Thitradu mewn Diwydiant Beth yw hydoddiant safonol - Mae hydoddiant safonol yn hydoddiant sydd gyda chrynodiad sy'n fanwl gywir? Mae crynodiad fel arfer yn cael ei mesur mewn Mol DM-3. Wrth greu hydoddiant safonol mae'n hollol bwysig bod y mas yn gywir a bod sylweddau wedi cael ei mesur yn fanwl gywir. Beth yw Titradu - Mae titradu yn cael ei defnyddio er mwyn gweithio allan beth yw crynodiad hydoddiant safonol? Mae titradu yn cael ei defnyddio mewn llawer o ddiwydiannau dyma restr o rai:- � Diwydiant gwin � Ffermydd llaethdy � Corfforaeth mwyngloddio � Diwydiant iechyd � Gorsafoedd dwr � Ffarmacoleg (Pharmacology) ...read more.

Middle

Ymchwiliad Amgylcheddol Mae pobl sydd yn gweithio gyda'r amgylchedd yn defnyddio titradu. Mae titradu yn cael ei defnyddio i fesur faint mae dwr glaw, eira wedi cael ei lygru. Maen nhw hefyd yn defnyddio titradu er mwyn mesur pa mor asidedd yw tir. Mae hyn felly yn ddefnyddiol os ydych eisiau plannu planhigion Arbennig sydd angen pridd gydag asidedd priodol. Iechyd - Mae'n holl bwysig bod moddion yn cael ei wneud yn hollol gywir. Mae titradu yn cael eu defnyddio i wneud yn siwr bod pob peth yn iawn. Mae yna lawer o ddulliau o ditradu yn cael ei defnyddio , ac yn aml mae yna offer soffistigedig sydd yn gwneud y broses yn fwy dibynadwy. ...read more.

Conclusion

Mae titradu yn dechneg sydd yn cael ei defnyddio er mwyn gwneud hyn. Mae hefyd yn cael ei defnyddio mewn ffactr�oedd sudd er mwyn mesur pa mor asidedd yw'r diodydd. Rydyn yn gallu defnyddio electrod er mwyn mesur asidedd mae diwydiant yn gallu defnyddio'r dechneg yma er mwyn amrywio ansawdd cynhyrchion a hefyd ar gyfer pobl sydd gydag anghenion maethol arbennig. Diwydiant dwr - Mae angen dadansoddi dwr brwnt er mwyn gwybod faint o lanhau mae angen arno er mwyn bod yn ddiogel i'w defnyddio. Rydyn yn defnyddio titradu er mwyn dadansoddi dwr. Mae yna offer soffistigedig ar gyfer titradu sydd yn arbenigol mewn mesur cyfaint ammonia mewn dwr a hefyd cemegolion eraill sy'n bresennol. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Adroddiad ar sut i cludo cemegolion a sylweddau yn ddiogel

  lapio cynhwysydd gyda phapur amsugnol gyda padin i rwystro gollyngiad unrhyw hylifau a'i gosod mewn bag plastig.

 2. A1) Dadansoddwch sut mae cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn cynorthwyo cleifion ...

  Manteision ydy gall cael lawer o adnoddau a phethau sydd yn gallu helpu dod ardraws cyfathrebiad a bwydo Mr Soloman sef cael rhywun i helpu mas gyda'r sefyllfa rhywun o'r gwasanaethau ofal.

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Mae hyn yn rhoi naws ddramatig iawn ac trist ar ddiwedd y stori. Mae'r stori'n cloi yn ben-agored iawn gyda Jo yn gofyn cwestiwn, '"Be' wnawn ni rwan ta?.."oedd cestiwn ola' Jo' Rydym ni yn gwybod beth sydd yn mynd i ddigwydd, ac mae'r awdur yn gwneud i ni ddychmygu yr holl sefyllfa erchyll ei'n hunain.

 2. Gwrthiant mewn Gwifren

  Yr amrediad byddaf yn defnyddio yw o 100cm i 20cm gan fyrhau?r hyd wrth 10cm bob tro. Byddaf yn dechrau ar yr hyd mwyaf (100cm) a gorffen ar yr hyd lleiaf (20cm) oherwydd rwy?n credu bydd y wifren yn cynhesu?n gyflymach os byddaf yn dechrau ar werth isel a gweithio fy ffordd i fyny.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work