• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Adroddiad ar baratoi hydoddiant safonol a Thitradu mewn Diwydiant

Extracts from this document...

Introduction

Adroddiad ar baratoi hydoddiant safonol a Thitradu mewn Diwydiant Beth yw hydoddiant safonol - Mae hydoddiant safonol yn hydoddiant sydd gyda chrynodiad sy'n fanwl gywir? Mae crynodiad fel arfer yn cael ei mesur mewn Mol DM-3. Wrth greu hydoddiant safonol mae'n hollol bwysig bod y mas yn gywir a bod sylweddau wedi cael ei mesur yn fanwl gywir. Beth yw Titradu - Mae titradu yn cael ei defnyddio er mwyn gweithio allan beth yw crynodiad hydoddiant safonol? Mae titradu yn cael ei defnyddio mewn llawer o ddiwydiannau dyma restr o rai:- � Diwydiant gwin � Ffermydd llaethdy � Corfforaeth mwyngloddio � Diwydiant iechyd � Gorsafoedd dwr � Ffarmacoleg (Pharmacology) ...read more.

Middle

Ymchwiliad Amgylcheddol Mae pobl sydd yn gweithio gyda'r amgylchedd yn defnyddio titradu. Mae titradu yn cael ei defnyddio i fesur faint mae dwr glaw, eira wedi cael ei lygru. Maen nhw hefyd yn defnyddio titradu er mwyn mesur pa mor asidedd yw tir. Mae hyn felly yn ddefnyddiol os ydych eisiau plannu planhigion Arbennig sydd angen pridd gydag asidedd priodol. Iechyd - Mae'n holl bwysig bod moddion yn cael ei wneud yn hollol gywir. Mae titradu yn cael eu defnyddio i wneud yn siwr bod pob peth yn iawn. Mae yna lawer o ddulliau o ditradu yn cael ei defnyddio , ac yn aml mae yna offer soffistigedig sydd yn gwneud y broses yn fwy dibynadwy. ...read more.

Conclusion

Mae titradu yn dechneg sydd yn cael ei defnyddio er mwyn gwneud hyn. Mae hefyd yn cael ei defnyddio mewn ffactr�oedd sudd er mwyn mesur pa mor asidedd yw'r diodydd. Rydyn yn gallu defnyddio electrod er mwyn mesur asidedd mae diwydiant yn gallu defnyddio'r dechneg yma er mwyn amrywio ansawdd cynhyrchion a hefyd ar gyfer pobl sydd gydag anghenion maethol arbennig. Diwydiant dwr - Mae angen dadansoddi dwr brwnt er mwyn gwybod faint o lanhau mae angen arno er mwyn bod yn ddiogel i'w defnyddio. Rydyn yn defnyddio titradu er mwyn dadansoddi dwr. Mae yna offer soffistigedig ar gyfer titradu sydd yn arbenigol mewn mesur cyfaint ammonia mewn dwr a hefyd cemegolion eraill sy'n bresennol. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Adroddiad ar sut i cludo cemegolion a sylweddau yn ddiogel

  lapio cynhwysydd gyda phapur amsugnol gyda padin i rwystro gollyngiad unrhyw hylifau a'i gosod mewn bag plastig.

 2. A1) Dadansoddwch sut mae cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn cynorthwyo cleifion ...

  ac Iddo fo ddod i sylweddoli bode u mam ddim ond wedi mynd i waith ac mae angen rhywun i edrych ar ol e. Sefyllfa Mr Soloman Mae'r sefyllfa yma sef Mr Soloman yn ddall ac yn meindio fe'n anodd bwydo eu hunain.

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  efallai fod hyn y awgrym ei fod yn gweiddi am sylw gan ei fam, neu gan rhywun. Nid yw ei fam yn poeni dim am y bachgen mae'n amlwg bod ganddynt berthynas wael iawn rhyngddynt, mae hyn yn glir. Rydym yn gwybod mae unigrwydd yw'r brif themau yn y stori

 2. Bwriad yr ymchwiliad hon yw i darganfod crynodiad yr hydoddiant halen o fenw celloedd ...

  Fyddwn yn defnyddio'r un offer trwy'r arbrawf Newidyn Rheoledig * Fydd rhaid cadw'r tymheredd ystafell yn gyson am yr arbrawf i gyd * Fydd rhaid defnyddio'r un cyfaint o hydoddiant (40cm ) * Fydd rhaid cadw maint y tatws yr un peth (0.3cm)

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work