• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Adroddiad ar sut i cludo cemegolion a sylweddau yn ddiogel

Extracts from this document...

Introduction

Adroddiad ar sut i cludo cemegolion a sylweddau yn ddiogel Rydw I'm ysgrifennu'r adroddiad hyn er mwy'n dweud sut I cludo ac trosglwyddo cemegolion yn ddiogel. Mae'n bwysig gwybod sut I wneud hyn yn ddiogel er mwyn lles iechyd. Rydw I'n mynd I trafod sut I cludo : 1. Cemegolion amrywiol 2. Cemegolion Tocsig 3. Offer miniog 4. Sylweddau sydd ddim yn heintiol 5. Solidau cyrydol 6. Hylifau cyrydol 7. Solidau fflamadwy 8. Sylweddau heintiol 9. Carbon Deuocsid solid a Hylifau cryogenig 10. Mercwri 11. Addasiad I gerbydau Cemegolion Amrywiol Wrth gludo cemegolion amrywiol mewn cerbydau mae rhaid gwneud yn siwr bod yna symbolau diogelwch priodol yn arddangos tu allan i'r cerbyd er mwy'n rhybuddio pobl o'r perygl. Wrth gludo cemegolion yn y cerbyd mae rhaid gwneud yn siwr bod y cemegolion mewn cynhwysydd addas ac sydd wedi cael ei chysylltu'n addas ac yn ddiogel i'r cerbyd er mwyn rhwystro unrhyw arllwysiadau wrth i'r cerbyd symud. ...read more.

Middle

Rhaid hefyd gosod y cynhwysydd tu fewn i gynhwysydd arall fel enghraifft bocs cardfwrdd cryf neu silindr metel yn dibynnu ar beth yw sylwedd. Sylweddau cyrydol Cyn cludo solidau cyrydol mae'n rhaid hydoddi solidau yn ofalus ac yma gwanedu yn llwyr. Os yw'n bosib gyda rhai sylweddau cyrydol rydych yn gallu niwtralu'n llwyr gyda sodiwm carbonad cyn golchi i ffwrdd gyda dwr. Hylifau Cyrydol I gludo hylifau cyrydol mae rhaid gwanedu a niwtralu gan ddefnyddio sodiwm carbonad am asidau. Ond ar gyfer alcal�au mae rhaid defnyddio asid ethanoig cyn golchi gyda chyfeintiau mawr o ddwr. Un enghraifft o hylif cyrydol yw asid hydroclorid. Solidau fflamadwy Os oes gennych chi gyfeintiau mawr o solidau fflamadwy fel enghraifft potasiwm sylffad mae'n rhaid trefni gasgliad ar ei gyfer. Solidau heintiol Os oes gennych chi sylweddau heintiol mae rhaid i'r pecyn gynnwys y symbol diogelwch priodol er mwyn rhybuddio pobl o'r perygl. ...read more.

Conclusion

Tu allan i'r cerbyd mae angen symbol perygl ac mae rhaid bod y pecyn wedi labelu'n gywir. Mae hefyd angen i'r gyrrwr dderbyn hyfforddiant addas. Mercwri Mae rhaid fod y sample o mercwri wedi cael ei buro cyn iddo cael ei symud. Ac mae angen bod cyfeintiau bach wedi cael ei storio mewn potel gryf yn barod I gael ei chasglu gan unrhyw cofrestrif. Addasiad i gerbydau Mae angen I cerbydau cael y addasiadau rhain er mwyn cludo ynrhyw cemegolion neu sylweddau peryglus. ?Mae angen ardal sydd o dan tymheredd o 4�c ?Mae angen bod yna llawr esmwyth er mwyn lanhau yn hawdd os oedd ynrhyw arllwysiadau. ? Mae angen cael llawr gwrth dwr ? Mae angen drws sydd yn cloi er mwyn diogeli chemegolion mwyaf peryglus. ? mae angen golau tu fewn ? Mae angen bod y symbol diogelwch priodol art u allan ir cerbyd. ? Mae angen bod y gyrrwr wedi cael hyfforddiant priodol. ?? ?? ?? ?? ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ...

  ddim wedi cael eu gwahaniaethu oherwydd eu lliw croen, crefydd a rhyw. Mae hyrwyddo cydraddoldeb(equality) (Impartial, reasonable and fair) wrth gefnogi'r fam-gu yn bwysig oherwydd mae'n caniatáu twf a rhyddid mynegiant ar gyfer pob person. Mae hefyd yn wneud syniad bod pob person yn y byd yn cael gwahaniaethau a does dim person sydd yr un peth.

 2. Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

  Rydych yn gallu weld gwahaniaeth enfawrth rhwng bywydau y tirfeddianwyr a'r ffermwyr trwy ddarllen tystiolaeth arall. Nid roedd y tirfeddianwyr yn dlawd fel y ffermwyr, nhw oedd yn berchen 90% o'r tir. Roeddynt yn Saeson a oedd wedi derbyn addysg ac nid oedd y fferwyr Cymraeg yn gallu siarad Saesneg.

 1. Adwaith rhwng asid hydroclorig - sodiwm thiosylffad

  Ond, pan mae llai o grynodiad mae llai o siawns i wrthdaro oherwydd dim gymaint o folecylau ag egni i wrthdaro a dim cymaint o gyfeiriant cywir felly ddim yn gwrthdaro mor aml.

 2. A1) Dadansoddwch sut mae cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn cynorthwyo cleifion ...

  Hefyd bod Mrs Bernstein yn gallu dibynnu ar eu mab i ddelio gyda sefyllfa yn lle ac wedi gallu meindio mas beth oedd wedi digwydd. Mae'r anfanteision ydy mai Mrs Bernstein wedi dibynnu ar y staff gyda gwybodaeth bersonol ac maen nhw wedi gadael iddi lawr.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work