• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Adroddiad prac fy nghrwp.

Extracts from this document...

Introduction

Adroddiad prac fy nghrwp Gosodwyd tasg I ni fel grwp i greu a pherfformio darn dramatig yn seiliedig ar sbardun. Am dyddiau roedd ein grwp yn chwilio am sbardun ac or diwedd, dawn ni o hyd i un - sef can Kelly Rowland- stole. Roedd y grwp wedi dewis y gan yma ar gyfer sbardun oherwydd mae neges bwysig yn y gan ac mae hyn yn ymddangos yn glir. Roedd Mrs.Davies wedi rhoi cyfarwyddiadau ein bod rhaid i ni cyflwyno sgript iddi hi ymhen cwpwl o wythnosau a dyna beth aeth y grwp ymlaen i siarad amdano. Roedd gan y grwp syniadau da ar gyfer y sgript ond roedd y grwp yn ffeindio fe'n annodd i ysgrifennu'r syniadau i lawr ar babur, roedd hyn wedi achosi problemau i pawb yn y grwp. (gweler y storm syniadau yn fy nyddiadur) Ond penderfynon ni actio'r darn allan ac yna mynd ymlaen i ysgrifennu'r sgript ar ol gorffen y gwaith byrfyfyr. Cefndir i'n darn ni oedd geiriau'r can sef bod pawb yn marw yn yr un cymdeuthas o wahanol achosion, roedd yn rhaid inni dewis yng gyntaf beth oedd pawb yn mynd i farw o, ond ar ol hyn roedd y gwaith ysgrifennu'n rhwydd. ...read more.

Middle

Roedd un rhaid eto trafod fel grwp i ddatrys y broblem. Roedd pawb wedi penderfynnu actio efo'n gilydd cyn y monologau a darn Kelly dechrau- wrth i'r gerddoriaeth chwarae. Penderfynnon ni hefyd i wneud yr actio mewn meim oherwydd yr oedd y gerddoriaeth oedd yn chwarae yn disgrifio beth oedd yn mynd ymlaen yn y darn- hefyd roedd ein symydiadau yn ddigon i weld beth oedd yn mynd ymlaen. Roedd gan pawb yn y grwp eu rhannau i gyflawnu- roedd pawb ond Kelly gorfod cyflwyno eu monologau i weddill y grwp, ac yna roedd rhaid i Kelly cyflwyno darnau ei hyn. Roedd y trefnu yn llwyddianus ond efallai fe fyddaf o'n well os oedd y trefnu wedi cael i wneud yn fwy cyflym, yn hytrach na cymryd oesau i penderfynnu beth i wneud- ond ym y diwedd roedd o'n llwyddianus ac roedd ni'n falch o gael cyfle i ysgrifennu'n greadigol. Roedd yn rhaid i pawb creu proffil personnol o'i cymeriad a dyna sut y creodd pawb ei cymeriadau. Roedd cymeriad pawb yn wahanol oherwydd roedd gan cymeriad Kelly personoliaeth, ond doedd dim un gan pawb arall fel symbol o ddim pwysicrwydd yb y cymdeithas. ...read more.

Conclusion

Ac yn y diwedd roeddwn yn hapus efo'r perfformiad terfynnol. Roedd ein grwp wedi wynebu sawl problem fach ar y ffordd oherwydd roedd o wedi cymryd amser i ni gael ysgrifennu'r sgript i lawr ar bapur ond ar ol hynny roedd pobeth wedi mynd- fel maen't yn dweud yn y saesneg 'plain sailing'. Roeddwn wedi datrys y problemau a wynebon wrth trafod fel grwp, nid fel unigolion. Trwy'r broses o paratoi'r darn roeddwn wedi datblygu'r sgil o drafod fel grwp, ac hefyd y sgil o weithio fel tim, oherwydd roedd hyn yn bwysig trwy gydol y broses o paratoi hyd yn oed ar y diwrnod o berfformio roedd hyn yn bwysig oherwydd os nad oedd pawb wedi gweithio fel tim fi fyddaf pobeth wedi mynd yn anghywir- ond ni ddigwyddodd. Roeddwn wedi wastraffi tamau bach o amser wrth paratoi props pryd gall pawb mynd dros eu llinellau- ond yr amser eraill roedd y grwp wedi defnyddio'n doeth. Os o'n ni'n cael ail gyfle rwyn credu gallwn ni fod wedi ysgrifennu'r sgript tipyn yn gloiach ac efalli gwella ar y meim ar ddechrau'r perfformiad- ond roeddwn yn bles efo pobeth arall a wnaethon ni fel grwp a fi fel unigolyn. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol ...

  Oherwydd yr holl rhyfela yn y diweddar roedd nifer o pobl wedi cael llond bol o ymladd a phobl yn marw. Roedd y pobl yma yn cel ei alw yn Hippis. Roeddent yn gwisgo crysau T tye-dye sef amryw o liwiau mewn phatrwm arbennig, cymrud llawer o cyffuriau fel cannabis

 2. Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

  Roedd rhaid wneud gwaith anodd iawn ac nid roeddynt yn cael ei thalu llawer o gwbl. Mae'r ymosodiad yn erbyn yr Wyrcws yn fath arall o drais. Mae'r dystiolaeth o'r bwrdd gwarchodwyr yn s�n am y faith ei bod y llywodraeth yn apwyntio cwnstabl arbennig.

 1. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd yr ail rhyfel byd ar fywydau pobl yn Nghymru ...

  dlawd,a Chymru yn y cyfnod hyn.Er hyn mae yn ddangos I mi fod pobl Cymru a Lloegr wedi'u paratoi'n wael ar gyfer y rhyfel. Mae'r tair ffynhonnell yn cytuno a'I gilydd oherwydd meant i gyd son am dlodi ym Mhrydain.Mae'r ffynonellau yn anghytuno a'I gliydd oherwydd mae'r ffynonellau A1 a

 2. A oedd pobl Cymru yn frwd o blaid coroni Tywysog Siarl yng Nghaernarfon yn ...

  Dengys ffynhonnell B1 llun o dorf yn ymgrymmu o flaen Siarl mewn ffordd amharchus. Mae eu pennau-ol i fynu yn yr awyr, ac mae'n nhw'n plygu fel pe bai nhw'n addoli Siarl. Ar waelod y llun ysgrifennir y geiriau "Wylit, Wylit Llywelyn, Wylit waed pe gwelit hyn" Gerallt Lloyd Owen

 1. Mae symboliaeth yn nodwedd holl bwysig iw gael mewn dramau a gwelir hyn yn ...

  some transcendent reality."3 Defnyddir symboliaeth yn gyson drwy gydol y gyfres arbennig hon, a chan ganolbwyntio ar y bennod olaf, sef 'George's Last Ride' rwyf am drafod sut gall gor-ddefnydd o symboliaeth dynnu oddi ar brif neges y ddrama a rhediad naturiol y llinyn storiol.

 2. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  fer hon ac mae'n bwysig trwy gydol y stori, ond serch hynnu mae llawer o themau eraill wedi ei cysylltu gyda'r stori er engraifft, llofruddiaeth, marwolaeth, trosedd a camdriniaeth. Mae'n amlwg o'r dechrau bod y bachgen yn cael ei gam-drin ac mae'n themau sydd yn bwysig trwy gydol y stori,

 1. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Ond ar y llaw arall galai'r cynffonwyr fod yn gorddweud rhai pethau er mwyn cael cymorth gan y milwyr. Felly ni allwn ddibynu'n llwyr ar y ffynhonell hon. Cafodd fynhonel C4 ei ysgrifennu gan A.A. Ruck, def prif gwnstabl Sir Gaernarfon.

 2. Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd ...

  Ni fydd Blodeuwedd fyth yn deall, os na gaf i fab y mae?r wrach a ddylwn ei galw?n fam yn ennill a byddaf yn teimlo fel fy mod wedi methu am weddill fy oes. Ond yn awr, gydag addewid o fab mae fy mywyd yn gyflawn.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work