• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Adroddiad prac fy nghrwp.

Extracts from this document...

Introduction

Adroddiad prac fy nghrwp Gosodwyd tasg I ni fel grwp i greu a pherfformio darn dramatig yn seiliedig ar sbardun. Am dyddiau roedd ein grwp yn chwilio am sbardun ac or diwedd, dawn ni o hyd i un - sef can Kelly Rowland- stole. Roedd y grwp wedi dewis y gan yma ar gyfer sbardun oherwydd mae neges bwysig yn y gan ac mae hyn yn ymddangos yn glir. Roedd Mrs.Davies wedi rhoi cyfarwyddiadau ein bod rhaid i ni cyflwyno sgript iddi hi ymhen cwpwl o wythnosau a dyna beth aeth y grwp ymlaen i siarad amdano. Roedd gan y grwp syniadau da ar gyfer y sgript ond roedd y grwp yn ffeindio fe'n annodd i ysgrifennu'r syniadau i lawr ar babur, roedd hyn wedi achosi problemau i pawb yn y grwp. (gweler y storm syniadau yn fy nyddiadur) Ond penderfynon ni actio'r darn allan ac yna mynd ymlaen i ysgrifennu'r sgript ar ol gorffen y gwaith byrfyfyr. Cefndir i'n darn ni oedd geiriau'r can sef bod pawb yn marw yn yr un cymdeuthas o wahanol achosion, roedd yn rhaid inni dewis yng gyntaf beth oedd pawb yn mynd i farw o, ond ar ol hyn roedd y gwaith ysgrifennu'n rhwydd. ...read more.

Middle

Roedd un rhaid eto trafod fel grwp i ddatrys y broblem. Roedd pawb wedi penderfynnu actio efo'n gilydd cyn y monologau a darn Kelly dechrau- wrth i'r gerddoriaeth chwarae. Penderfynnon ni hefyd i wneud yr actio mewn meim oherwydd yr oedd y gerddoriaeth oedd yn chwarae yn disgrifio beth oedd yn mynd ymlaen yn y darn- hefyd roedd ein symydiadau yn ddigon i weld beth oedd yn mynd ymlaen. Roedd gan pawb yn y grwp eu rhannau i gyflawnu- roedd pawb ond Kelly gorfod cyflwyno eu monologau i weddill y grwp, ac yna roedd rhaid i Kelly cyflwyno darnau ei hyn. Roedd y trefnu yn llwyddianus ond efallai fe fyddaf o'n well os oedd y trefnu wedi cael i wneud yn fwy cyflym, yn hytrach na cymryd oesau i penderfynnu beth i wneud- ond ym y diwedd roedd o'n llwyddianus ac roedd ni'n falch o gael cyfle i ysgrifennu'n greadigol. Roedd yn rhaid i pawb creu proffil personnol o'i cymeriad a dyna sut y creodd pawb ei cymeriadau. Roedd cymeriad pawb yn wahanol oherwydd roedd gan cymeriad Kelly personoliaeth, ond doedd dim un gan pawb arall fel symbol o ddim pwysicrwydd yb y cymdeithas. ...read more.

Conclusion

Ac yn y diwedd roeddwn yn hapus efo'r perfformiad terfynnol. Roedd ein grwp wedi wynebu sawl problem fach ar y ffordd oherwydd roedd o wedi cymryd amser i ni gael ysgrifennu'r sgript i lawr ar bapur ond ar ol hynny roedd pobeth wedi mynd- fel maen't yn dweud yn y saesneg 'plain sailing'. Roeddwn wedi datrys y problemau a wynebon wrth trafod fel grwp, nid fel unigolion. Trwy'r broses o paratoi'r darn roeddwn wedi datblygu'r sgil o drafod fel grwp, ac hefyd y sgil o weithio fel tim, oherwydd roedd hyn yn bwysig trwy gydol y broses o paratoi hyd yn oed ar y diwrnod o berfformio roedd hyn yn bwysig oherwydd os nad oedd pawb wedi gweithio fel tim fi fyddaf pobeth wedi mynd yn anghywir- ond ni ddigwyddodd. Roeddwn wedi wastraffi tamau bach o amser wrth paratoi props pryd gall pawb mynd dros eu llinellau- ond yr amser eraill roedd y grwp wedi defnyddio'n doeth. Os o'n ni'n cael ail gyfle rwyn credu gallwn ni fod wedi ysgrifennu'r sgript tipyn yn gloiach ac efalli gwella ar y meim ar ddechrau'r perfformiad- ond roeddwn yn bles efo pobeth arall a wnaethon ni fel grwp a fi fel unigolyn. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Ym mha fodd yr oedd y chwechdegau yng Nghymru yn gyfnod o brotest wleidyddol ...

  roedden nhw'n barod i fynd i carchar. Roedd achosion llys ar profiad o fod mewn carchar yn beth cyffredin ymhlith y Cymry ifanc. Mae'r symudiad yn erbyn diriwiad yr iaeth gymraeg yn cael ei ddisgrifio fel miliwraethus gan John Davies yn ffynhonell C5, a hefyd ddisgrifiwyd yr holl ddatblygiadau ddaeth

 2. Mae symboliaeth yn nodwedd holl bwysig iw gael mewn dramau a gwelir hyn yn ...

  Oherwydd y sefyllfa economaidd yr oeddynt yn sownd ynddi roedd dros 3 miliwn o bobl yn ddiwaith, gellir deall felly sut ei bod wedi bod yn gyfres mor ddylanwadol. Disgrifir symboliaeth fel "the practice of representation by symbols"2 sef "a mark or sign or something other than itself, especially of

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Ffrind cogio-bach ydi Jo, mae'r bachgen yn treulio amser gyda Jo gan nad oes unrhywun arall yn fodlon bod yn ffrindiau gydag ef. Tra mae e allan gyda Jo, mae o'n ei weld o. Bachgen bach tua tair mlwydd oed yn trio tynnu sylw ei fam yn y ciw yn

 2. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Cafodd c�r chwarelwyr Bethesda ei seflydlu er mwyn casglu arian ar gyfer bobl Bethesda. Yn ogystal fe gyfranodd papurau newydd Llundain �5600 gyda Undebau Llafur Prydain yn casglu �33000 a bobl Bethesda Green yn Llundain yn cyfranu �300 i'r gronfa.

 1. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol ...

  Yn 1965 wnaeth Tom Jones fynd ar y soie "The Ed Sullivan Show" ac wrth cael y teimlad o teledu yr oedd o eisau mwy ac felly wnaeth dechrau rhaglen ei hun rhwng 1969-1971 a oedd yn cael ei alw yn y "This Is Tom Jones!"

 2. Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

  Mae tystiolaeth sydd yn dod o gyfweliad o'r bwrdd gwarchodwyr Narbeth yn s�n am yr ymosiad gan y bobl yn erbyn yr Wyrcws. Roedd y bobl ac nad oedd gan swydd ac y bobl oedd yn dlawd iawn yn cael gorfodi mynd i'r wyrcws oherwydd y ddeddf diwygio deddf y tlawd.

 1. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd yr ail rhyfel byd ar fywydau pobl yn Nghymru ...

  ni bod y teulu yma wedi byw'n tlawd iawn,ond er hyn dydy'r ffynhonnell ddim yn cyfeirio at Brydain I gyd. Y mae fynhonnel A2,sef N.Lowe yn cyfeirio mwy at brofiadau pobl Prydain.Y mae'n dangos I ni bod Brydain yn dlawd yn y cyfnod hyn,ond dydy Prydain I gyd ddim mor

 2. Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd ...

  Ni fydd Blodeuwedd fyth yn deall, os na gaf i fab y mae?r wrach a ddylwn ei galw?n fam yn ennill a byddaf yn teimlo fel fy mod wedi methu am weddill fy oes. Ond yn awr, gydag addewid o fab mae fy mywyd yn gyflawn.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work