• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Adroddiad prac fy nghrwp.

Extracts from this document...

Introduction

Adroddiad prac fy nghrwp Gosodwyd tasg I ni fel grwp i greu a pherfformio darn dramatig yn seiliedig ar sbardun. Am dyddiau roedd ein grwp yn chwilio am sbardun ac or diwedd, dawn ni o hyd i un - sef can Kelly Rowland- stole. Roedd y grwp wedi dewis y gan yma ar gyfer sbardun oherwydd mae neges bwysig yn y gan ac mae hyn yn ymddangos yn glir. Roedd Mrs.Davies wedi rhoi cyfarwyddiadau ein bod rhaid i ni cyflwyno sgript iddi hi ymhen cwpwl o wythnosau a dyna beth aeth y grwp ymlaen i siarad amdano. Roedd gan y grwp syniadau da ar gyfer y sgript ond roedd y grwp yn ffeindio fe'n annodd i ysgrifennu'r syniadau i lawr ar babur, roedd hyn wedi achosi problemau i pawb yn y grwp. (gweler y storm syniadau yn fy nyddiadur) Ond penderfynon ni actio'r darn allan ac yna mynd ymlaen i ysgrifennu'r sgript ar ol gorffen y gwaith byrfyfyr. Cefndir i'n darn ni oedd geiriau'r can sef bod pawb yn marw yn yr un cymdeuthas o wahanol achosion, roedd yn rhaid inni dewis yng gyntaf beth oedd pawb yn mynd i farw o, ond ar ol hyn roedd y gwaith ysgrifennu'n rhwydd. ...read more.

Middle

Roedd un rhaid eto trafod fel grwp i ddatrys y broblem. Roedd pawb wedi penderfynnu actio efo'n gilydd cyn y monologau a darn Kelly dechrau- wrth i'r gerddoriaeth chwarae. Penderfynnon ni hefyd i wneud yr actio mewn meim oherwydd yr oedd y gerddoriaeth oedd yn chwarae yn disgrifio beth oedd yn mynd ymlaen yn y darn- hefyd roedd ein symydiadau yn ddigon i weld beth oedd yn mynd ymlaen. Roedd gan pawb yn y grwp eu rhannau i gyflawnu- roedd pawb ond Kelly gorfod cyflwyno eu monologau i weddill y grwp, ac yna roedd rhaid i Kelly cyflwyno darnau ei hyn. Roedd y trefnu yn llwyddianus ond efallai fe fyddaf o'n well os oedd y trefnu wedi cael i wneud yn fwy cyflym, yn hytrach na cymryd oesau i penderfynnu beth i wneud- ond ym y diwedd roedd o'n llwyddianus ac roedd ni'n falch o gael cyfle i ysgrifennu'n greadigol. Roedd yn rhaid i pawb creu proffil personnol o'i cymeriad a dyna sut y creodd pawb ei cymeriadau. Roedd cymeriad pawb yn wahanol oherwydd roedd gan cymeriad Kelly personoliaeth, ond doedd dim un gan pawb arall fel symbol o ddim pwysicrwydd yb y cymdeithas. ...read more.

Conclusion

Ac yn y diwedd roeddwn yn hapus efo'r perfformiad terfynnol. Roedd ein grwp wedi wynebu sawl problem fach ar y ffordd oherwydd roedd o wedi cymryd amser i ni gael ysgrifennu'r sgript i lawr ar bapur ond ar ol hynny roedd pobeth wedi mynd- fel maen't yn dweud yn y saesneg 'plain sailing'. Roeddwn wedi datrys y problemau a wynebon wrth trafod fel grwp, nid fel unigolion. Trwy'r broses o paratoi'r darn roeddwn wedi datblygu'r sgil o drafod fel grwp, ac hefyd y sgil o weithio fel tim, oherwydd roedd hyn yn bwysig trwy gydol y broses o paratoi hyd yn oed ar y diwrnod o berfformio roedd hyn yn bwysig oherwydd os nad oedd pawb wedi gweithio fel tim fi fyddaf pobeth wedi mynd yn anghywir- ond ni ddigwyddodd. Roeddwn wedi wastraffi tamau bach o amser wrth paratoi props pryd gall pawb mynd dros eu llinellau- ond yr amser eraill roedd y grwp wedi defnyddio'n doeth. Os o'n ni'n cael ail gyfle rwyn credu gallwn ni fod wedi ysgrifennu'r sgript tipyn yn gloiach ac efalli gwella ar y meim ar ddechrau'r perfformiad- ond roeddwn yn bles efo pobeth arall a wnaethon ni fel grwp a fi fel unigolyn. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd yr ail rhyfel byd ar fywydau pobl yn Nghymru ...

  o fwyd a chafodd ei dogni.Mae'r ffynhonnell yn ddweud: "Estynnwyd y system yn ystod y misoedd a ddilynnodd,fel yn y diwedd roedd y rhan fwyaf o fwydydd poblogaidd Prydain wedi'u dogni." Mae'r ffynhonnell hyn wedi cael ei ffurfio mewn I pedwar rhan.Y rhan cyntaf yn son am faint o fwyd

 2. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  wnes i fwynhau'r stori fer hon gan ei bod hi'n rhoi'r ochr arall i'r stori wir ac yn gadael i ni edrych yn ddwfn i mewn i'r cymeriad i ddeall pam y wnaeth yr hyn a wnaeth. Mae'r stori hon yn ddiddorol ac yn llawn nodweddion arddull.

 1. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Ac 'pwy ond yr A.P. a wnai'r fath beth?' Mae'r ffynhonell hon yn ddefnyddiol oherwydd ei fod yn dangos safbwynt yr undeb a'r gweithwyr am y streic. Mae'n dweud fod yr Arglwydd Penrhyn yn twyllo'r bobl ac yn ceisio ei breibio yn ol i'r gwaith gyda sofren aur.

 2. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol ...

  Nid oedd neb wedi dos mas yn fyw ar ol 11:00am diwrnod y trychineb, ond yr oedd yn bron wythnos cyn i gyd o'r cyrff cael ei tynnu o'r slag yma. Roedd rhai pobl mor grac at y mwyngladd haearn wnaeth un dad o'r plentyn oedd wedi marw dweud "I want i put down on record.........killed by the mining industry".

 1. Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

  Mae'r ddwy ffynhonnell yma yn ddibynnol oherwydd ei bod yn ei gefnogi eu gilydd. Rydym hefyd yn gallu gweld o'r adroddiad Daniel Williams ei bod trais yn erbyn pobl yn cael ei wneud. Nid oedd llawer o barch gan y werin pobl tuag at yr awdurdodau oherwydd nid roeddynt yn cael ei drin yn deg.

 2. A oedd pobl Cymru yn frwd o blaid coroni Tywysog Siarl yng Nghaernarfon yn ...

  weld safbwynt Gerallt Lloyd Owen a darllenwyr "Tafod y Ddraig" ohoni mae llawer o rhagfarn efo'r ffynhonnell, er hyn, rydym yn cymryd y ffynhonnell fel un sydd yn ddilys am y rhesymau uchod er nad yw'n dangos agwedd pob un person yng Nghymru.

 1. Ym mha fodd yr oedd y chwechdegau yng Nghymru yn gyfnod o brotest wleidyddol ...

  Yn rhan (ii) o ffynhonell A4, fe welwn enghraifft arall o ffasiwn yn newid. Daeth cyflwyniad y sgirt mini, sef darn o ddilledyn hollol anarferol i'r hen tueddiadau ffasiwn. Cymerodd menywod balchder yn eu ymddangosiad, ac aeth pethau'n dynach ac yn fyrach.

 2. Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd ...

  Ni fydd Blodeuwedd fyth yn deall, os na gaf i fab y mae?r wrach a ddylwn ei galw?n fam yn ennill a byddaf yn teimlo fel fy mod wedi methu am weddill fy oes. Ond yn awr, gydag addewid o fab mae fy mywyd yn gyflawn.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work