• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Adwaith rhwng asid hydroclorig - sodiwm thiosylffad

Extracts from this document...

Introduction

ENW: Sean Elfed Lewis RHIF ARHOLIAD: 8058 RHIF Y GANOLFAN: 68424 Adwaith rhwng asid hydroclorig A sodiwm thiosylffad * Mi rydwyf yn ceisio darganfod sut mae newid y crynodiad o sodiwm thiosylffad yn mynd i effeithio ar gyfradd yr adweithedd rhwng asid hydroclorig a'r sodiwm thiosylffad. * Y newidynnau gall effeithio ar yr arbrawf yw cyfaint asid, tymheredd, crynodiad y sodiw thiosylffad a'r cyfaint o ddwr. (Catalydd), (Arwynebedd arwynebol). * Y newidyn byddaf yn ei newid yn yr arbrawf fydd y crynodiad o sodiwm thiosylffad. Mi fyddai'n defnyddio amrediad rhwng 10 a 50 cm� hefo'r sodiwm thiosylffad yn mynd i fyny 10 cm� bob tro. Fyddai'n gwneud yr un arbrawf tair gwaith i bob crynodiad o sodiwm thiosylffad. Mi fyddai yn newid crynodiad o sodiwm thiosylffad drwy ychwanegu dwr i'r arbrawf. * Mi fyddaf yn rheoli y gweddill gan wneud yr un arbrawf yn yr un ystafell i wneud yn siwr fod y tymheredd yn gyson. ...read more.

Middle

Mae molecylau dwr yn cael ei ychwanegu felly mae'n anoddach eto oherwydd mae'n gweithio fel rhwystr. I wrthdaro wyneb yn wyneb mae'r molecylau angen llawer iawn o egni. Diagram i egluro Mae lleihau crynodiad adweithydd yn golygu llai o gronynnau sy'n gallu gwrthdaro ac yna adweithio. Mae llai o wrthdrawiadau yn golygu adwaith arafach. Offer * 450cm� o sodiwm thiosylffad * 150cm� o asid hydroclorig * sbectol diogelwch * Fflasg gonical 50cm� * Teilsen wen hefo croes arno * 300 cm� o ddwr Dull * Gwisgo sbectol diogelwch * Paratoi fflasg gonical a'r teilsen wen * Rhoi 50cm� o sodiwm thiosylffad yn y fflasg gonical * Rhoi 10cm� o asid hydroclorig yn y fflasg * Unwaith rydych wedi rhoi yr asid yn y dwr cychwynwch y stopwats * Rhoi y fflasg gonical ar y teilsen wen * Cyfri'r amser mae hi'n ei gymeryd i'r groes ddiflannu * Gwneud yr arbrawf tair gwith gyda'r un mesuriadau * Ar ol gwneud yr arbawf 50cm� o sodiwm thiosylffad gwnewch gyda 40 cm� a adio 10cm� o ddwr ond cadw crynodiad yr asid yr un fath. ...read more.

Conclusion

Rwyf wedi gwneud yr arbrawf tair gwaith i ei wneud yn arbrawf deg. Wrth wneud yr arbrawf tair gwaith mi rydwyf yn medru darganfod cyfartaledd y tri canlyniad a hefyd darganfod yr amrediad. Rwyf wedi newid pob dim i eiliadau oherwydd mi fydd yn haws gweithio hefo unedau sydd yr un fath. Mae'r golofn amrediad yn dangos i fi y gwahaniaeth rhwng y canlyniad o phob arbrawf. Mae hefyd yn dangos fy mod faint agos oedd bob arbrawf at eiliadau yr arbrofion eraill. Os fyswn yn edrych ar linell dau rwyf yn gweld bod yr amrediad yn 1.3 eiliad sy'n golygu fod y tri arbrawf wedi cael yr un canlyniad bron iawn. Pan mae'r rhif yn isel mae'ramrediad yn gorffen yn weddol isel on hefo'r arbrawf olaf mae gwahaniaeth o 28.5 eiliad sydd sy'n bell iawn o fod yn gyson. Felly i ddweud y gwir mae'r amrediad yn dangos faint manwl yw'r arbrawf. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Nid oes ganddi ffrindiau na theulu o gwbl, does ganddi neb, heblaw,am ei chi. Cyfrinachau sydd yn gwneud Jini yn rhyfedd ac yn unig, mae Jini yn cuddio y tu ol i lawer o gyfrinach ddirgel. Yn wahanol i'r ferch yn'Y Rhif Anghywir' mae Jini yn dewis bod ar ei phen ei hyn, er bod llawer un yn gyfeillgar wrthi.

 2. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol ...

  Roedd y mesur yn caniatau pwrcas gorfodol o'r tir ar gyfer creu cronfa ddwr. Gwrthwynebwyd y cynnlun gan y rhan fwyaf o Aelodau Seneddol Cymru, ond nid oedd ganddynt rym i rwystro'r datblygiad gan fod y llywodraeth am wthio'r mesur drwy'r Senedd.

 1. Ym mha fodd yr oedd y chwechdegau yng Nghymru yn gyfnod o brotest wleidyddol ...

  Er hyn i gyd, roedd rhai traddodiadau dal i bara, fel yr eisteddfod. Mae yna s�n am lwyddiant yr eisteddfod yn 1964 yn ffynhonell A1. mae'n son am y niferoedd o bobl a wnaeth troi i fynu a cymryd rhan, yn glynnu at traddodiad ac yn cael hwyl yn y mwd a'r glaw.

 2. Bwriad yr ymchwiliad hon yw i darganfod crynodiad yr hydoddiant halen o fenw celloedd ...

  Mae'r diagram uchod yn dangos symudiad y molecylau o dwr os yw hyddodiant gyda crynodiad uchel o halen yn cael ei ddefnyddio. Os yw'r crynodiad tu fewn i gell-nodd cell planhigyn a'r crynodiad tu f�s i'r gell yn hafal, mae'r pwynt ecwilibriwm yn cael ei chyraedd.

 1. Beth ydych chi’n ceisio darganfod?

  Mae pilen lledathraidd yn cael ei chlymu wrth diwb ac yna ei lenwi gyda toddiant siwgr cryf. Mae'r bilen yn caelei osod mewn toddiant siwgr gwan ac mae'r hylif yn dechrau i codi fyny'rtiwb. Mae'r hylif yn codi oherwydd bod molecylau dwr yn tryledi trwy'r bilen o'r toddiant gwan i'r cryf.

 2. Beth Sy’N Effeithio Ar Gwrthiant Gwifren?

  ar voltedd, ond oherwydd mae tymhereth yn effeithio ar gwrthiant y wifren, (ac fy y wifren yn cynhesu wrth ir electronau fynd trwyddo) efallai fydd rhai or pwyntiau ar y graff allan o le ychydig. Fe ddylai fy graff gwrthiant yn erbyn hyd cael cydberthyniad posotif ac fod mwy na

 1. Cyfradd adwaith yw; pa mor gyflum mae adwaith yn digwydd. Pan mae dau gronnyn

  13 25 16 30 19 35 22 40 24 45 27 50 30 55 32 60 35 65 38 70 40 75 43 80 45 Ar �l edrych ar y canlyniadau yma rydyn ni wedi dewis defnyddio 4cm o fagnesiwm a 45 cm3 o asid.

 2. Gwaith Cwrs Effaith cyfaint Asid Hydroclorig ar stribed o Magnesiwm Cyflwyniad.

  ei rhyddhau * Amser - os yw'r amser yn newid mi fydd canlyniadau pob adwaith yn wahanol ac felly ni fydd ganddom canlyniadau dibynadwy Offer Diagram Dull * Cael sbectol diogelwch ac ei rhoi arno * Cael stondin retord * Cael stondin fflasg gonigol ac silindr mesur * Cael y

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work