• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Adwaith rhwng asid hydroclorig - sodiwm thiosylffad

Extracts from this document...

Introduction

ENW: Sean Elfed Lewis RHIF ARHOLIAD: 8058 RHIF Y GANOLFAN: 68424 Adwaith rhwng asid hydroclorig A sodiwm thiosylffad * Mi rydwyf yn ceisio darganfod sut mae newid y crynodiad o sodiwm thiosylffad yn mynd i effeithio ar gyfradd yr adweithedd rhwng asid hydroclorig a'r sodiwm thiosylffad. * Y newidynnau gall effeithio ar yr arbrawf yw cyfaint asid, tymheredd, crynodiad y sodiw thiosylffad a'r cyfaint o ddwr. (Catalydd), (Arwynebedd arwynebol). * Y newidyn byddaf yn ei newid yn yr arbrawf fydd y crynodiad o sodiwm thiosylffad. Mi fyddai'n defnyddio amrediad rhwng 10 a 50 cm� hefo'r sodiwm thiosylffad yn mynd i fyny 10 cm� bob tro. Fyddai'n gwneud yr un arbrawf tair gwaith i bob crynodiad o sodiwm thiosylffad. Mi fyddai yn newid crynodiad o sodiwm thiosylffad drwy ychwanegu dwr i'r arbrawf. * Mi fyddaf yn rheoli y gweddill gan wneud yr un arbrawf yn yr un ystafell i wneud yn siwr fod y tymheredd yn gyson. ...read more.

Middle

Mae molecylau dwr yn cael ei ychwanegu felly mae'n anoddach eto oherwydd mae'n gweithio fel rhwystr. I wrthdaro wyneb yn wyneb mae'r molecylau angen llawer iawn o egni. Diagram i egluro Mae lleihau crynodiad adweithydd yn golygu llai o gronynnau sy'n gallu gwrthdaro ac yna adweithio. Mae llai o wrthdrawiadau yn golygu adwaith arafach. Offer * 450cm� o sodiwm thiosylffad * 150cm� o asid hydroclorig * sbectol diogelwch * Fflasg gonical 50cm� * Teilsen wen hefo croes arno * 300 cm� o ddwr Dull * Gwisgo sbectol diogelwch * Paratoi fflasg gonical a'r teilsen wen * Rhoi 50cm� o sodiwm thiosylffad yn y fflasg gonical * Rhoi 10cm� o asid hydroclorig yn y fflasg * Unwaith rydych wedi rhoi yr asid yn y dwr cychwynwch y stopwats * Rhoi y fflasg gonical ar y teilsen wen * Cyfri'r amser mae hi'n ei gymeryd i'r groes ddiflannu * Gwneud yr arbrawf tair gwith gyda'r un mesuriadau * Ar ol gwneud yr arbawf 50cm� o sodiwm thiosylffad gwnewch gyda 40 cm� a adio 10cm� o ddwr ond cadw crynodiad yr asid yr un fath. ...read more.

Conclusion

Rwyf wedi gwneud yr arbrawf tair gwaith i ei wneud yn arbrawf deg. Wrth wneud yr arbrawf tair gwaith mi rydwyf yn medru darganfod cyfartaledd y tri canlyniad a hefyd darganfod yr amrediad. Rwyf wedi newid pob dim i eiliadau oherwydd mi fydd yn haws gweithio hefo unedau sydd yr un fath. Mae'r golofn amrediad yn dangos i fi y gwahaniaeth rhwng y canlyniad o phob arbrawf. Mae hefyd yn dangos fy mod faint agos oedd bob arbrawf at eiliadau yr arbrofion eraill. Os fyswn yn edrych ar linell dau rwyf yn gweld bod yr amrediad yn 1.3 eiliad sy'n golygu fod y tri arbrawf wedi cael yr un canlyniad bron iawn. Pan mae'r rhif yn isel mae'ramrediad yn gorffen yn weddol isel on hefo'r arbrawf olaf mae gwahaniaeth o 28.5 eiliad sydd sy'n bell iawn o fod yn gyson. Felly i ddweud y gwir mae'r amrediad yn dangos faint manwl yw'r arbrawf. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Beth ydych chi’n ceisio darganfod?

  mae taten wedi'i ferwi yn eistedd mewn ddwr, gyda halen ar y top. Yn ddisgl petri B,mae taten heb ei ferwi yn eistedd mewn dwr hefyd gyda halen arno. Y mae ddisgl petri C yn cynnwys taten heb ei ferwi, yn eistedd mewn ddwr gyda ddim halen arno.

 2. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  'Dwi'n gwybod sut ti'n teimlo, was, gwybod yn iawn..' Mae o'n codi ei law arno i ddod draw, jest i ddweud ei fod yn dallt, i gydymdeimlo. Mae'r hogyn bach yn sgipio ato'n ddigon hapus, yn edrych ymlaen i gael sylw mae'n siwr.

 1. Cyfradd adwaith yw; pa mor gyflum mae adwaith yn digwydd. Pan mae dau gronnyn

  Byddwn yn defnyddio y crynodiadau canlynol. - 33% 56% 67% 78% a 100% asid. Dull Offer - Flasg Gonigl, chwistrell nwy, stondyn retort, asid, dwr, magnesiwm, silindr mesur, pren mesur, amserydd, siswrn. 1. Trefnwch eich offer fel hyn: 2. Rhowch 45cm3 o asid yn y fflasg gonigl.

 2. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol ...

  Oherwydd yr holl rhyfela yn y diweddar roedd nifer o pobl wedi cael llond bol o ymladd a phobl yn marw. Roedd y pobl yma yn cel ei alw yn Hippis. Roeddent yn gwisgo crysau T tye-dye sef amryw o liwiau mewn phatrwm arbennig, cymrud llawer o cyffuriau fel cannabis

 1. Gwaith Cwrs Effaith cyfaint Asid Hydroclorig ar stribed o Magnesiwm Cyflwyniad.

  stopgloc * Mesurwch allan cyfaint yr Asid Hydroclorig penodol mewn y silindr mesur * Arllwys yr Asid Hydroclorig i fewn i'r fflag gonigol * Mesurwch allan 4cm o stibed magnesiwm * Rhoi'r Magnesiwm i fewn i'r fflasg gonigol * Rhowch y corcyn arno yn gyflym * Mesurwch cyfaint yr H2

 2. Bwriad yr ymchwiliad hon yw i darganfod crynodiad yr hydoddiant halen o fenw celloedd ...

  Mae'r diagram uchod yn dangos symudiad y molecylau o dwr os yw hyddodiant gyda crynodiad uchel o halen yn cael ei ddefnyddio. Os yw'r crynodiad tu fewn i gell-nodd cell planhigyn a'r crynodiad tu f�s i'r gell yn hafal, mae'r pwynt ecwilibriwm yn cael ei chyraedd.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work