• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, fel y credai bobl ar y pryd?

Extracts from this document...

Introduction

Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, fel y credai bobl ar y pryd? Roedd y teulu Penrhyn yn un o'r teuleuoedd mwyaf cyfoethog yn Gymru erbyn 1900. Roedd yr Argwlydd Penrhyn yn byw yn Castell Penrhyn, Bangor a gafodd ei adeiladu yn 1827. Mi wnaeth yr Arglwydd Penrhyn brynu chwarel yn Bethesda. Rydym yn dysgu fod y teulu Penrhyn yn deulu cyfoethog iawn, Mae ganddynt gastell mawr crand. Cafodd y castell ei adeiliadu yn 1827 gan yr arglwydd cyntaf, mae hyn yn dangos ei fod yn gastell eithaf newydd. Rydw i yn gweld o llun y llyfrgell eu bod nhw yn gyfoethog iawn, mae'r llyfrgell yn anferth ac hefo dodrefn newydd crand ynddo. Mae'r llyfrgell tua yr un maint a pedwar ty teras. Rydym yn gweld o'r llun fod pob dim yn y ty yn newydd ac mae'n rhoi'r argraff i ni eu bod ganddyn lawer o bres ac wedi gweud eu ffortiwn. Yn ffynhonell A2 mae Gareth Elwyn Jones yn cefnogi ffynhonell A1 gan ei fod yn dweud fod yr Argwlydd Penrhyn yn un o'r dynion cyfoethocaf yng Nghymru. Mae ffynhonell A1 yn dangos lluniau o'r castell mawr, ac llun o'r llyfrgell newydd crand. Mi rydym ni yn gallu gweld drwy edrych ar y lluniau, fod y teulu yn gyfoethog iawn ac yn hoffi gwario eu harian. ...read more.

Middle

Mae'r ffynhonell dim ond yn dangos ochr y gweithwyr ac ochr Will Mellor. Mae'r ffynhonell B4 yn dangos y chwerwedd a achoswyd gan streic fawr y Penrhyn wrthym yn amlwg, Egura R. Merfyn Jones sut cai'r cynffonwyr ru trin yn Bethesda gan y bobl. Roedd y bobl yn galw enwau ar y bobl, fel 'Bradwyr'. Dywedodd D.R. Daniel ar y dynion i beido a siarad ar bradwyr. Roedd gan y bobl a oedd ar streic sticeri are u tai yn dweud, 'Nid oes bradwr yn y ty hwn', roedd hyn yn gwenud y bradwyr yn haws i'w targedu. Roedd hyd yn oed y papurau newydd yn printio enwau'r gweithwyr ac ei cyfeiriadau fel bod pawb yn gallu gweld ble roeddant yn byw ac er mwyn i'r bobl wybod pwy oedd pwy. Roedd y bobl yn taflu cerrig arnynt ac yn gwneud eu bywydau yn galed iawn. Roedd y bradwyr yn cael amser caled, rydym yn gwled hyn trwy'r ffynhonell B4, mae'r ffynhonell yn dangos y chwerwedd yn glir. Y penderfyniad y mae s�n amdano yn ffynhonell B5 yw, y penderfyniad i orffen y streic. Mae'n dweud wrthym fod y gweithwyr yn mynd yn nol i'w gwaith, ac fod y streic wedi gorffen. Rydym yn gwybod hyn gan ei fod yn dweud yn y ffynhonnell, 'Nos Sadwrn, Tach. 14 1903, penderfynwyd yn swyddogol fod y frwydyr ar ben'. ...read more.

Conclusion

Mae ffynhonell Ch3 yn rhoi datganiad i'r Argwlydd Penrhyn gan 9 o Arglwyddi a bobl bwysig yn y wald. Mae'n ffynhonell defnyddiol gan ei fod yn dangos safbwynt bobl bwysig y wlad. Gwelaf eu bod yn meddwl fod yr Arglwydd Penrhyn yn ddewr am beidio ildio i'r gweithwyr. Hefyd maent yn beio'r gweithwyr a dweud fod gan neb yr hawl i ddweud wrthynt beth i wneud, ac mai dyma'r egwyddor. Ond, ni allwn ddibynu ar y ffynhonell hon oherwydd fod yr awduron eisiau cadw'r un egwyddor a peidio rhoi unrhyw fath o hawl i'r gweithwyr. Wedi astudio adranau A-Ch a materion ynglun a streic fawr y Penrhyn, credaf fod y cyfoeswyr yn gywir i feio'r Arglwydd Penrhyn am y streic. Y rheswn a ddywedaf hyn yw ar ol darllen ffynhonell Ch5 gwelaf fod Jean Lindsay, sef haneswr sydd wedi ysgrifennu ' A history of the North Wales slate industry' yn edrych ar y ddwy ochr o'r ddadl cyn dod i'r farn fod yr Arglwydd Penrhyn ar fai. Gwelaf y ffynhonell eilaidd gan Jean Lindsay yn ddefnyddiol, am ei bod yn dangos pam roedd yr Arglwydd Penrhyn heb stopio'r streic. Dywedai ei fod yn poeni fod y chwarelwyr ar Blaid Lafur yn ceisio cymryd drosodd y chwarel ac felly ddim yn gwybod beth i'w wneud ynglun a rhoi undeb iddyn nhw. Ond gwelwn mai Rhyddfrydwyr ydy'r chwarelwyr ac felly nid oes gan yr Argwlydd Penrhyn ddim byd i boeni amdano. Gwelaf fel Jean Lindsay fod yr Arglwydd Penrhyn yn 'paranoid' gan nad oedd e eisiau colli ei chwarel. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd yr ail rhyfel byd ar fywydau pobl yn Nghymru ...

  Un o effeithiau'r bomio o'r awyr oedd yr ifaciwis.Y mae ffynhonnell B1 yn esbonio i ni sut yr ymatebodd pobl I'r ifaciwis.Enw'r awdur ffynhonnell yma ydy J.Stevenson,ac enw'r llyfr ydy: "British society 1914-1941".Roedd J.Stevenson yn hanesydd,ac roedd yn defnyddio adroddiadau gan y llywodraeth.Enw ffynhonnell B1 ydy : "ymateb y bobl

 2. Adroddiad ar sut i cludo cemegolion a sylweddau yn ddiogel

  Mae rhaid bod y pecyn gyda solidau heintiol ynddynt wedi cael ei gosod mewn cynhwysydd arall sydd o gryfder synhwyrol a hefyd gydag ochrau sydd o leiaf 100mm�. mae'n bwysig hefyd bod y cynhwysydd yn wrth dwr a gyda deunydd amsugnol o'i amgylch.

 1. Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ...

  Mae angen i'r aelodau o staff cadw cyfrinachedd a thrin mam-gu yn gyfartal ac yr un peth a phobl arall. Mae'r staff y lleoliad angen gwneud yn siwr bod eu problemau personol ddim yn effeithio ar eu gwaith a chadw'n amddinegfa gyda mam-gu oherwydd mae hi'n hen ac yn araf.

 2. Mae natur yn cael eu galwn Nature mae natur yn ddigwyddiad rydym ni fel ...

  Mae rhai yn dweud " Psychologists now belive that personality can be devided into dimensions" mae hyn yn golygu mae yna gwahanol fathau o bersonoliaeth sydd yn cael eu rhannu mewn i un, Mae hyn yn gallu dod o dan y ddau sef natur a magwraeth oherwydd gall natur wneud

 1. A1) Dadansoddwch sut mae cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn cynorthwyo cleifion ...

  ar y staff i edrych ar �l eu mam ac maen nhw wedi dwyn y fag. Does ddim lawer o fanteision am y sefyllfa yma ond un yw bod y sefyllfa wedi cael eu delio gyda gan feindio mas sut oedd y bad wedi cael eu dwyn.

 2. Eglyrwch anghenion cyfathrebu penodol o eiddo claf lle gall fod angen cefnogaeth, yn cynnwys ...

  bobl gweld eu cymorth clyw byddant nhw'n defnyddio mini com i guddio yn eu clustiau. Gall defnyddio gan blant, oedolion, pobl hyn. Text ar ffon - Bydd text ar ffon yn cael eu defnyddio gan bobl sydd yn cael problemau gweledol neu bobl ddall sydd ddim yn gallu gweld text fach neu ddim yn gallu gweld o gwbl.

 1. Eglurwch sut gallech chi fod wedi defnyddio sgiliau cyfathrebu eich hunain i wneud y ...

  Wnes I ddefnyddio sgiliau cyfathrebu addas oherwydd wnes i gadw'n broffesiynol trwy'r cyfarfod ac wedi cadw canolbwyntio ar bawb a thrin pawb gyda'r un agwedd, hefyd gan ddefnyddio promptio i dangos rydym wedi deall a thalu sylw bod rydw i'n gwrando ar y person sydd yn siarad e.e os mae'r

 2. Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd ...

  Ond ni fydda i fyth yn rhydd tra bod croen a gwaed yn gadwyn amdanaf. Dieithryn heb gynefin ydwyf yn ofni fy rhyddid. A ddylwn deimlo hiraeth? Hiraeth am y gwr a gysagu wrth fy ochr, hiraeth am y gwr y’m gorfodwyd i’w garu hiraeth am y gwr a’m crëwyd fel arf yn erbyn ei dynged?

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work