• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, fel y credai bobl ar y pryd?

Extracts from this document...

Introduction

Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, fel y credai bobl ar y pryd? Roedd y teulu Penrhyn yn un o'r teuleuoedd mwyaf cyfoethog yn Gymru erbyn 1900. Roedd yr Argwlydd Penrhyn yn byw yn Castell Penrhyn, Bangor a gafodd ei adeiladu yn 1827. Mi wnaeth yr Arglwydd Penrhyn brynu chwarel yn Bethesda. Rydym yn dysgu fod y teulu Penrhyn yn deulu cyfoethog iawn, Mae ganddynt gastell mawr crand. Cafodd y castell ei adeiliadu yn 1827 gan yr arglwydd cyntaf, mae hyn yn dangos ei fod yn gastell eithaf newydd. Rydw i yn gweld o llun y llyfrgell eu bod nhw yn gyfoethog iawn, mae'r llyfrgell yn anferth ac hefo dodrefn newydd crand ynddo. Mae'r llyfrgell tua yr un maint a pedwar ty teras. Rydym yn gweld o'r llun fod pob dim yn y ty yn newydd ac mae'n rhoi'r argraff i ni eu bod ganddyn lawer o bres ac wedi gweud eu ffortiwn. Yn ffynhonell A2 mae Gareth Elwyn Jones yn cefnogi ffynhonell A1 gan ei fod yn dweud fod yr Argwlydd Penrhyn yn un o'r dynion cyfoethocaf yng Nghymru. Mae ffynhonell A1 yn dangos lluniau o'r castell mawr, ac llun o'r llyfrgell newydd crand. Mi rydym ni yn gallu gweld drwy edrych ar y lluniau, fod y teulu yn gyfoethog iawn ac yn hoffi gwario eu harian. ...read more.

Middle

Mae'r ffynhonell dim ond yn dangos ochr y gweithwyr ac ochr Will Mellor. Mae'r ffynhonell B4 yn dangos y chwerwedd a achoswyd gan streic fawr y Penrhyn wrthym yn amlwg, Egura R. Merfyn Jones sut cai'r cynffonwyr ru trin yn Bethesda gan y bobl. Roedd y bobl yn galw enwau ar y bobl, fel 'Bradwyr'. Dywedodd D.R. Daniel ar y dynion i beido a siarad ar bradwyr. Roedd gan y bobl a oedd ar streic sticeri are u tai yn dweud, 'Nid oes bradwr yn y ty hwn', roedd hyn yn gwenud y bradwyr yn haws i'w targedu. Roedd hyd yn oed y papurau newydd yn printio enwau'r gweithwyr ac ei cyfeiriadau fel bod pawb yn gallu gweld ble roeddant yn byw ac er mwyn i'r bobl wybod pwy oedd pwy. Roedd y bobl yn taflu cerrig arnynt ac yn gwneud eu bywydau yn galed iawn. Roedd y bradwyr yn cael amser caled, rydym yn gwled hyn trwy'r ffynhonell B4, mae'r ffynhonell yn dangos y chwerwedd yn glir. Y penderfyniad y mae s�n amdano yn ffynhonell B5 yw, y penderfyniad i orffen y streic. Mae'n dweud wrthym fod y gweithwyr yn mynd yn nol i'w gwaith, ac fod y streic wedi gorffen. Rydym yn gwybod hyn gan ei fod yn dweud yn y ffynhonnell, 'Nos Sadwrn, Tach. 14 1903, penderfynwyd yn swyddogol fod y frwydyr ar ben'. ...read more.

Conclusion

Mae ffynhonell Ch3 yn rhoi datganiad i'r Argwlydd Penrhyn gan 9 o Arglwyddi a bobl bwysig yn y wald. Mae'n ffynhonell defnyddiol gan ei fod yn dangos safbwynt bobl bwysig y wlad. Gwelaf eu bod yn meddwl fod yr Arglwydd Penrhyn yn ddewr am beidio ildio i'r gweithwyr. Hefyd maent yn beio'r gweithwyr a dweud fod gan neb yr hawl i ddweud wrthynt beth i wneud, ac mai dyma'r egwyddor. Ond, ni allwn ddibynu ar y ffynhonell hon oherwydd fod yr awduron eisiau cadw'r un egwyddor a peidio rhoi unrhyw fath o hawl i'r gweithwyr. Wedi astudio adranau A-Ch a materion ynglun a streic fawr y Penrhyn, credaf fod y cyfoeswyr yn gywir i feio'r Arglwydd Penrhyn am y streic. Y rheswn a ddywedaf hyn yw ar ol darllen ffynhonell Ch5 gwelaf fod Jean Lindsay, sef haneswr sydd wedi ysgrifennu ' A history of the North Wales slate industry' yn edrych ar y ddwy ochr o'r ddadl cyn dod i'r farn fod yr Arglwydd Penrhyn ar fai. Gwelaf y ffynhonell eilaidd gan Jean Lindsay yn ddefnyddiol, am ei bod yn dangos pam roedd yr Arglwydd Penrhyn heb stopio'r streic. Dywedai ei fod yn poeni fod y chwarelwyr ar Blaid Lafur yn ceisio cymryd drosodd y chwarel ac felly ddim yn gwybod beth i'w wneud ynglun a rhoi undeb iddyn nhw. Ond gwelwn mai Rhyddfrydwyr ydy'r chwarelwyr ac felly nid oes gan yr Argwlydd Penrhyn ddim byd i boeni amdano. Gwelaf fel Jean Lindsay fod yr Arglwydd Penrhyn yn 'paranoid' gan nad oedd e eisiau colli ei chwarel. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Ond nid yw'r ddynes yn ddigon call i wrando arni hi ei hyn. Mae hi wedi gwirioni gyda'r ffaith fod yna ddyn eisau ei chyfarfod ac yn cymryd diddordeb ynddi hi. Mewn rhyw ffordd mae'n ddyn clyfar iawn yn dewis ei ddioddefwyr yn gyfrwys ac yn arbennigol.

 2. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd yr ail rhyfel byd ar fywydau pobl yn Nghymru ...

  Un o effeithiau'r bomio o'r awyr oedd yr ifaciwis.Y mae ffynhonnell B1 yn esbonio i ni sut yr ymatebodd pobl I'r ifaciwis.Enw'r awdur ffynhonnell yma ydy J.Stevenson,ac enw'r llyfr ydy: "British society 1914-1941".Roedd J.Stevenson yn hanesydd,ac roedd yn defnyddio adroddiadau gan y llywodraeth.Enw ffynhonnell B1 ydy : "ymateb y bobl

 1. Mae natur yn cael eu galwn Nature mae natur yn ddigwyddiad rydym ni fel ...

  y person i gael personoliaeth yn etifeddu o'r fam neu nad e.e. Os ydy'r tad yn dda am dynnu llun, gall y babi hefyd. Hefyd gall bod yn rhan o fagwraeth oherwydd gall yr amgylchedd a sut ydynt nhw wedi cael eu magi yn rhan o'r profiad personoliaeth nhw.

 2. Adroddiad ar sut i cludo cemegolion a sylweddau yn ddiogel

  Carbon Deuocsid solid a hylifau Cryogenig Wrth gludo Carbon deuocsid solid mae rhaid bod yna ffordd i nwy carbon deuocsid ddianc yn hawdd o'r deunydd pacio. Gan fod os nad ydi nwy yn dianc gall cyfeintiau mawr achosi ffrwydrad. Mae hefyd rhaid gwneud yn siwr bod nad oes yna gyfeintiau

 1. "We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd ...

  Mae sawl ffynhonnellau gennyf i gefnogi'r pethau hyn. Mae'r ffynhonnell yma, (2a) wedi cyhoeddi gan y weinidogaeth o gwybodaeth, maw hyn yn swnio'n swyddogol ac mae o felly gallwn ddweud bod o'n ddefnyddiol i weld beth oedd yn cael ei digwyl gan pob person i wneud yn ystod cyrchoedd.

 2. Eglurwch sut gallech chi fod wedi defnyddio sgiliau cyfathrebu eich hunain i wneud y ...

  effeithiol ac wedi cael eu trafod am barnau iechyd e.e cymryd cyffuriau, ysmygu, alcohol yn effeithiol gan ddefnyddio lawer o farnau, ystadegau a rhifau. Roedd pawb wedi cwrdd � phobl newydd ac wedi adeiladu perthynas gyda gilydd ac wedi ateb i bob cwestiwn.

 1. Mae symboliaeth yn nodwedd holl bwysig iw gael mewn dramau a gwelir hyn yn ...

  Y bennod olaf yw hon sy'n cloi cyfnod mewn hanes wedi i George farw. O ddechrau'r bennod hyd ei diwedd, gwelir arwyddocad symbolaeth. Mae'r ffaith fod George Malone yn gwisgo ei drwsus nos i fynd allan yn pwysleisio difrifwch ei salwch ac yn ennyn ein cydymdeimlad yn syth.

 2. Beth oedd effaith yr Ail Ryfel Byd ar fywyd gartref yng Nghymru a Lloegr?

  Nid oedd y llywodraeth am i brisiau codi yn rhy sydyn nac i unrhywun llwgu. Mae fynhonnell B1 yn dangos y rhesymau dros gyflwyno dogni mewn poster gan y llywodraeth. Mae'n ddibynadwy oherwydd ei fod yn tystiolaeth swyddogol. Mae'n dangos paratoadau'r llywodraeth a'u bod yn sylweddoli bod angen mynd i fanylder.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work