• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Annwyl Mr Jones, Yn ystod y seremoni agoriadol Gemau Olympaidd Sydney 2000, ychwanegwyd cymal newydd at yr athletwyr sef byddai'r athletwyr yn ymdrechu hyd at gallu hunain heb gymorth cyffuriau.

Extracts from this document...

Introduction

39 Pant Yr Helyg Fforestfach Abertawe SA5 4BJ 29/10/03 The Sun, London house 34, Colton, Llundain, LD23 LB3 Annwyl Mr Jones, Yn ystod y seremoni agoriadol Gemau Olympaidd Sydney 2000, ychwanegwyd cymal newydd at yr athletwyr sef byddai'r athletwyr yn ymdrechu hyd at gallu hunain heb gymorth cyffuriau. Mae cymryd cyffuriau i wella gamp athletwyr wedi dod yn llawer mwy gyffredin dros y blynyddoedd dwethaf, yn rhi gyffredin felly bod angen i bron bob athletwyr cael eu brofi cyn cystadlu yn y gamp. Mae'n dechrau i ddod yn fwy anodd i athletwr oherwydd mae rhai ohonynt yn dieithrio eu ddawn gwir trwy cymryd cyffuriau-Ydyn ni'n gallu dibynnu ar dderbynwyr cyffuriau i gynrychioli ein wlad? Ychwanegwyd cymal newydd at iw`r athletwyr, sef byddai'r athletwyr yn ymdrechu hyd at eithaf eu gallu yn eu meysydd heb gymorth cyffuriau-Pam oedd cymaint o athletwyr yn colli eu fedalau os oedden nhw am aros i reolau ac egwyddorion Gemau Olympaidd y flwyddyn hyn?: Os ydym yn edrych ar y ddadl o ddwy safbwynt (a yw cymryd cyffuriau'n deg) byddwn yn gweld llawer o resymau teg ac anheg. Mae llawer o resymau o blaid h.y-Maent yn helpu berson i wneud eu orau, stopio nhw rhag boeni am gael eu trechu, rhoi mwy o hyder a gymhelliant a gryfau'r corff. ...read more.

Middle

Mae'r pwnc hwn wedi dod yn mwy arwyddocaol dros y flynyddoedd diwethaf. Mae'r canlyniadau wedi dod yn llawer mwy llym ac effeithiol. Heddiw mae rhaid i bob athletwr meddwl cyn cymryd y perygl a feddwl o beth yw'r canlyniadau. Mae cyffuriau hyd yn oed yn gallu bod yn peryglys o rhan iechyd. Yn 1980, roedd fenyw o'r enw Petrashneider wedi twyllo ei ffordd i lwyddiant wrth cymryd cyffuriau. Nawr mae'r canlyniadau wedi effeithio gweddill ei fywyd. Collodd y siawns o gael babi wrth twyllo. Yn ol prynnu y 'The Sun', dywedwyd fod llawer o athletwyr ar gyffuriau ond fwy sydd ddim. "Cyflymach, uwch a cryfach" oedd unwaith arwyddair gemau'r Olympaidd. Nawr mae'n twyllo a ddim yn cael cosb neu bai sydd mewn meddyliau rhai athletwyr. Blwyddyn yma, ond 361 o athletwyr cafodd ei brofi am cyffuriau yn ystod y pythefnos y gemau Olympaidd. Ydy hwn yn syniad da? Yn fy marn i, dyle pob athletwr cael eu brofi, dydy ni ddim yn mynd i fod yn siwr o'r canlyniadau ond mae e ddim ond yn deg i brofi pawb. Ydy ni'n gallu ymddiried yn yr athletwyr i beidio twyllo a ddangos y wir a beidio cymryd cyffuriau a cymryd y prawf. ...read more.

Conclusion

� Mae menywod yn cymryd testosteron i'w wneud yn cryfach- Eto mae hwn yn sefyllfa lle dyle chi dibynnu ar eich corff naturiol, nid rhywbeth ffug sydd dim ond yn mynd i effeithio'n dda am tymor byr ond yn drwg am hir dymor. � Ennill sy'n bwysig dim ots beth yw'r cost-Mae'r agwedd hyn yn anghywir. Eto mae cystadlu am ddangos eich medr a gallu personol chi a wynebu'r ffaith bod pawb yn wahanol. Yn fy marn i mae cyffuriau mewn y gemau Olympaidd yn anghywir,hyd yn oed ar undrew gem felly mae`n anheg ac yn anfanteisiol. Ond mae`n hefyd yn anheg I`r person sy`n cymrud y cyffir am rhesymau meddygol oherwydd bydd nhw ddim gallu cymrud rhan mewn y gem,felly dwi wedi casglu gyd o wybodaeth hyn a wedi dod I ateb o cael gampau gwahanol am y pobol sydd rhaid cymrud cyffuriau ond bydd rhaid I nhw gael llythur o`r meddyg. Dyma gair personol fi o'r gemau Olympaidd yn lle "cyflymach,uwch a gryfach": "Dyle chi ddim twyllo eich ffordd i lwyddiant, mae'r effeithiau'n gwael hir dymor, i lwyddo mae angen bod yn person eich hyn nid person ffug". Gallaf chi ysgrifennu nol neu ysgrifennu erthygl arall yn defnyddio syniadau fi, rwyf yn edrych ymlaen I clywed wrthom. Yr Eiddoch yn gywir LEE THOMAS ........................... Lee Thomas Ysgol Gyfun Gwyr Gwaith Cwrs Cymraeg ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ...

  Mae angen i hyrwyddo cydraddoldeb(equality) (Impartial, reasonable and fair) Ein bod i gyd yn gyfartal o dan y gyfraith, waeth beth yw ein statws dinasyddiaeth, yw'r hyn yn ein galluogi i fwynhau ein hawliau(upheld by law and moral values)

 2. Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ...

  Gall yr aelodau'r staff yn gallu cael eu profiad neu gall dysgu am angenion gwahanol a helpu eu swydd gan gael profiadau gwahanol o ddelio gyda sefyllfaoedd ble dydyn nhw ddim wedi gwneud o blaen, gan asesu eu hunain ar eu perfformiad a chredydau nhw os mae angenion y person wedi cael eu cwrdd.

 1. Eglurwch sut gallech chi fod wedi defnyddio sgiliau cyfathrebu eich hunain i wneud y ...

  yn �l oherwydd roedd hi yn upset ac roedd hi'n teimlo'n anghyffyrddus yn siarad o flaen eu plentyn. Roedd y claf yn meddwl am bethau ac yn colli canolbwyntied o beth oedd yn digwydd yn y sefyllfa. Doedd y claf ddim yn gallu siarad lawer o Saesneg oherwydd roedd hi

 2. A1) Dadansoddwch sut mae cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn cynorthwyo cleifion ...

  eu mam ac yn teimlo'n llai yn upset o'r dyddiau fynd heibio. Bydd Billy yn tyfu lan ac wedyn yn deall y sefyllfa sydd fynd ymlaen ac yn cael yr hyder i'r fam gadael. Anfanteision ydy bydd Billy yn debygol o grio am amser a gwneud eu hunain yn dost,

 1. Mae symboliaeth yn nodwedd holl bwysig iw gael mewn dramau a gwelir hyn yn ...

  Hoffais y defnydd o raffau metel rhydlyd yn y dociau oedd nid yn unig yn dangos dirywiad yn iechyd George ond hefyd yn dangos y dirywiad oedd wedi bod ym myd gwaith y dociau ac yn pwysleisio'r ffaith nad oedd neb yno dim mwy.

 2. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Nid ydym yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd nesaf, ac mae'r tro ar y diwedd yn effeithiol a dramatig iawn. Rydwi'n hoffi'r ffordd mae'r awdur wedi clymu'r dechrau ar diwedd gyda'i gilydd, yn fy marn i mae'n effeithiol iawn.

 1. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Roedd yn dweud fod yr Arglwydd Penrhyn yn perthyn i'r canol oesoedd, mae'r awdur yn dweud hyn oherwydd fod ffyrdd yr Argwlydd Penrhyn yn ffyrdd hen fashiwn iawn ac ei fod yn greulon tuag at ei weithwyr. Mae'r ffynhoell hon yn ddefnyddiol i ddangos i ni sut oedd y gweithwyr

 2. A Ddylai Iddewon Priodi genedl ddynion?

  Bydd hwn yn cymhlethu bywyd llawer i gwpl Iddewig. Problem arall sydd rhaid ystyried wrth meddwl am priodas cymysg yw addysg y plentyn. Bydd y plentyn yn cael addysg Iddewig, ac yn dod yn Iddew llawn?

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work