• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Annwyl Mr Jones, Yn ystod y seremoni agoriadol Gemau Olympaidd Sydney 2000, ychwanegwyd cymal newydd at yr athletwyr sef byddai'r athletwyr yn ymdrechu hyd at gallu hunain heb gymorth cyffuriau.

Extracts from this document...

Introduction

39 Pant Yr Helyg Fforestfach Abertawe SA5 4BJ 29/10/03 The Sun, London house 34, Colton, Llundain, LD23 LB3 Annwyl Mr Jones, Yn ystod y seremoni agoriadol Gemau Olympaidd Sydney 2000, ychwanegwyd cymal newydd at yr athletwyr sef byddai'r athletwyr yn ymdrechu hyd at gallu hunain heb gymorth cyffuriau. Mae cymryd cyffuriau i wella gamp athletwyr wedi dod yn llawer mwy gyffredin dros y blynyddoedd dwethaf, yn rhi gyffredin felly bod angen i bron bob athletwyr cael eu brofi cyn cystadlu yn y gamp. Mae'n dechrau i ddod yn fwy anodd i athletwr oherwydd mae rhai ohonynt yn dieithrio eu ddawn gwir trwy cymryd cyffuriau-Ydyn ni'n gallu dibynnu ar dderbynwyr cyffuriau i gynrychioli ein wlad? Ychwanegwyd cymal newydd at iw`r athletwyr, sef byddai'r athletwyr yn ymdrechu hyd at eithaf eu gallu yn eu meysydd heb gymorth cyffuriau-Pam oedd cymaint o athletwyr yn colli eu fedalau os oedden nhw am aros i reolau ac egwyddorion Gemau Olympaidd y flwyddyn hyn?: Os ydym yn edrych ar y ddadl o ddwy safbwynt (a yw cymryd cyffuriau'n deg) byddwn yn gweld llawer o resymau teg ac anheg. Mae llawer o resymau o blaid h.y-Maent yn helpu berson i wneud eu orau, stopio nhw rhag boeni am gael eu trechu, rhoi mwy o hyder a gymhelliant a gryfau'r corff. ...read more.

Middle

Mae'r pwnc hwn wedi dod yn mwy arwyddocaol dros y flynyddoedd diwethaf. Mae'r canlyniadau wedi dod yn llawer mwy llym ac effeithiol. Heddiw mae rhaid i bob athletwr meddwl cyn cymryd y perygl a feddwl o beth yw'r canlyniadau. Mae cyffuriau hyd yn oed yn gallu bod yn peryglys o rhan iechyd. Yn 1980, roedd fenyw o'r enw Petrashneider wedi twyllo ei ffordd i lwyddiant wrth cymryd cyffuriau. Nawr mae'r canlyniadau wedi effeithio gweddill ei fywyd. Collodd y siawns o gael babi wrth twyllo. Yn ol prynnu y 'The Sun', dywedwyd fod llawer o athletwyr ar gyffuriau ond fwy sydd ddim. "Cyflymach, uwch a cryfach" oedd unwaith arwyddair gemau'r Olympaidd. Nawr mae'n twyllo a ddim yn cael cosb neu bai sydd mewn meddyliau rhai athletwyr. Blwyddyn yma, ond 361 o athletwyr cafodd ei brofi am cyffuriau yn ystod y pythefnos y gemau Olympaidd. Ydy hwn yn syniad da? Yn fy marn i, dyle pob athletwr cael eu brofi, dydy ni ddim yn mynd i fod yn siwr o'r canlyniadau ond mae e ddim ond yn deg i brofi pawb. Ydy ni'n gallu ymddiried yn yr athletwyr i beidio twyllo a ddangos y wir a beidio cymryd cyffuriau a cymryd y prawf. ...read more.

Conclusion

� Mae menywod yn cymryd testosteron i'w wneud yn cryfach- Eto mae hwn yn sefyllfa lle dyle chi dibynnu ar eich corff naturiol, nid rhywbeth ffug sydd dim ond yn mynd i effeithio'n dda am tymor byr ond yn drwg am hir dymor. � Ennill sy'n bwysig dim ots beth yw'r cost-Mae'r agwedd hyn yn anghywir. Eto mae cystadlu am ddangos eich medr a gallu personol chi a wynebu'r ffaith bod pawb yn wahanol. Yn fy marn i mae cyffuriau mewn y gemau Olympaidd yn anghywir,hyd yn oed ar undrew gem felly mae`n anheg ac yn anfanteisiol. Ond mae`n hefyd yn anheg I`r person sy`n cymrud y cyffir am rhesymau meddygol oherwydd bydd nhw ddim gallu cymrud rhan mewn y gem,felly dwi wedi casglu gyd o wybodaeth hyn a wedi dod I ateb o cael gampau gwahanol am y pobol sydd rhaid cymrud cyffuriau ond bydd rhaid I nhw gael llythur o`r meddyg. Dyma gair personol fi o'r gemau Olympaidd yn lle "cyflymach,uwch a gryfach": "Dyle chi ddim twyllo eich ffordd i lwyddiant, mae'r effeithiau'n gwael hir dymor, i lwyddo mae angen bod yn person eich hyn nid person ffug". Gallaf chi ysgrifennu nol neu ysgrifennu erthygl arall yn defnyddio syniadau fi, rwyf yn edrych ymlaen I clywed wrthom. Yr Eiddoch yn gywir LEE THOMAS ........................... Lee Thomas Ysgol Gyfun Gwyr Gwaith Cwrs Cymraeg ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ...

  Mae angen i hyrwyddo cydraddoldeb(equality) (Impartial, reasonable and fair) Ein bod i gyd yn gyfartal o dan y gyfraith, waeth beth yw ein statws dinasyddiaeth, yw'r hyn yn ein galluogi i fwynhau ein hawliau(upheld by law and moral values)

 2. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Nid oes ganddo neb yn ffrind iawn iddo, rydym yn gwybod nad yw Jo yn ffrind go iawn i'r bachgen trwy'r ffordd y mae'r bachgen yn siarad amdnao. 'Mae o'n gwybod na fi sy'n rhoi'r orders, mai fi ydi'r un sy'n cynllunio 'mlaen llaw.'

 1. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd yr ail rhyfel byd ar fywydau pobl yn Nghymru ...

  Mae ffynhonnell C4 sef: "Gwrthdaro rhwng y dosbarthiadau cymdeithasol yn ystod y rhyfel",detholiad o adroddiad cyfrinachol a gyhoeddwyd gan y swyddfa gartref a deitlwyd: "Merseyside."Mae'r ffynhonnell hyn yn son am y gweithwyr yn gwrthdaro yn erbyn y cyflogwyr,oherwydd roeddynt yn meddwl dylai nhw ddim cael ei orfodi I wneud y

 2. Unrhyw beth, unrhyw le am amser da - dyna fi mewn saith gair

  Galwodd 999 yn syth. Fe feindion nhw fi'n ar waelod allanfa dan 30 troedfedd o uchder. Roedd gwaed yn arllwys mas o'm mhen ac roedden wedi torri bron pob asgwrn yn fy nghorff. "Dydy'r doctoriaid ddim yn meddwl byddet ti'n cerdded eto." dywedodd mam wrthai yn anesmwyth.

 1. A oedd pobl Cymru yn frwd o blaid coroni Tywysog Siarl yng Nghaernarfon yn ...

  Mae'r ffynhonnell yma hefyd yn cefnogi ffynhonnell B4 yn galw y dau aelod o MAC - George Taylor a Alwyn Jones - yn "The Abergele Martyrs". Cymerir darn arall o wybodaeth o'r llyfr "To Dream Of Freedom" sef darn yn son am faint o bobla trodd i fynu pan gyrhaeddodd tren brenhinol Siarl.

 2. Beth Sy’N Effeithio Ar Gwrthiant Gwifren?

  Dadansoddi'r graff "Gwrthiant yn erbyn hyd" Wrth edrych ar y graff "Gwrthiant yn erbyn hyd" gwelaf ei fod yn yn mynd i fynu yn syth ac ei fod yn cydberthyniad posotif. Mae hyn yn profi rhan o fy rhagdybiaeth sef "wrth i hyd wifren cynnyddu fe ddylai gwrthiant y gwifren cynnyddu hefyd."

 1. Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ...

  ddim wedi cael eu gwahaniaethu oherwydd eu lliw croen, crefydd a rhyw. Mae hyrwyddo cydraddoldeb(equality) (Impartial, reasonable and fair) wrth gefnogi'r fam-gu yn bwysig oherwydd mae'n caniat�u twf a rhyddid mynegiant ar gyfer pob person. Mae hefyd yn wneud syniad bod pob person yn y byd yn cael gwahaniaethau a does dim person sydd yr un peth.

 2. Eglurwch sut gallech chi fod wedi defnyddio sgiliau cyfathrebu eich hunain i wneud y ...

  Wnes I ddim cyflymu'r sefyllfa i roi fy amser i helpu'r claf a dangos posteri ac arwyddion i wneud yn siwr mae'r claf wedi deall ac yn hapus bod hi'n gallu siarad gyda rhywun sydd yn gwybod beth rydyn nhw'n siarad am.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work