• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Beth oedd effaith yr Ail Ryfel Byd ar fywyd gartref yng Nghymru a Lloegr?

Extracts from this document...

Introduction

Beth oedd effaith yr Ail Ryfel Byd ar fywyd gartref yng Nghymru a Lloegr? Roedd yr Ail Ryfel Byd (1939-45) yn 'rhyfel llwyr'. Golygai hyn yr achosodd y rhyfel newid ym mywyd pob Cymro a Sais. Cafodd effaith ar y bobl gartre e.e. plant, menywod a'r oedrannus, yn ogystal ag aelodau'r fyddin Prydeinig oedd yn brwydro'n erbyn yr Almaen yn Ffrainc a Gwlad Belg. Ymgiliwyd plant i'u diogelu, cyflwynwyd doni i sicrhau bwyd i bawb a gorfodwyd menywod rhwng 19-30 oed i ymuno a'r lluoedd arfog neu i weithio yn y dywidiant rhyfel e.e. mewn ffatri arfau. Felly, roedd yr Ail Ryfel Byd yn cael canlyniad uniongyrchol ar bawb. Mae hyn yn atgyfnerthu'r faith y nid y fyddin yn unig oedd yn cymryd rhan yn yr ymgyrch rhyfel, ond bod rhaid i bawb cydweithio a chyd-dynnu i sicrhau eu bd yn goroesi ac yn goresgyn Hitler a'r Almaen. Newidiodd pob agwedd o fywyd pobl Cymru a Lloegr i ryw raddau. Yn ystod cyfnod y Blitz (Medi 1940 hyd at Fai 1941) gorchmynnodd Hitler i'r Luftwaffe gollwng bomiau ar ddinasoedd Cymru a Lloegr e.e. Llundain ac Abertawe, yn fwriadol er mwyn ceisio effeithio ar ysbryd y bobl gartre, creu anrhefn yn y wlad a dinistrio ffatrioedd arfau a phorthladdoedd. Roedd rhai dinasoedd wedi cael eu difetha'n llwyr gan ymosodiadau'r Blitzkrieg. ...read more.

Middle

Llundain). Roedd yr ardaloedd yma'n debygol o fod yn targedau o fomio Almaenig. Cafodd yr ymgilwyr eu danfon i ardaloedd derbyniad lle roedd bomio yn annhebygol e.e. cefn gwlad ac enwedig yng Nghymru. Mae llyfr 'Carrie's War' (gan Nina Bowen, 1973) yn cadarnhau hyn oherwydd mae'n nofel am frawd a chwaer yn cael eu ymgilio i Gymru. Er nad yw'n ddibynadwy oherwydd cafodd ei ysgrifennu i dreu adloniant ac nid yw'n ffeithiol gywir mae'n creu naws ac awyrgylch y cyfnod. Cafodd yr ymgiliad effaith gwahanol ar yr ymgilwyr a'r teuluoedd yr oeddynt yn aros gyda. Profiadau negyddol iawn y gafodd rhai. Mae'r ffynhonnell yn dweud y cafodd nifer o ymgilwyr problemau i gartrefu yn y wlad. Mae'n dweud hefyd bod y teuluoedd a derbyniodd y plant wedi syfrdanu o weld eu hymddygiad. Mae'n ffynhonnell ysgrifenedig a ysgrifenwyd gan David Taylor (Hanesydd modern) yn ei lyfr ' Mastering Economic and Social History' (1988). Mae'r ffynhonnell yn ddibynadwy oherwydd mae'r awdur yn hanesydd proffesiynol sydd wedi casglu cryn dipyn o dystiolaeth cynradd ac wedi dod i gasgliad ar sail y dystiolaeth honno. Ond dyw'r darn bach yma o dystiolaeth ddim yn ddigonol i wybod popeth am yr ymgilwyr. Mae'n pwysleisio ochr dywyll yr ymgiliad ac nid yn s�n am unrhyw profiadau da. Ar yr ochr arall cafodd rhai ymgilwyr a'r teuluoedd proiadau positif, fel mae ffynhonnell A6 yn cyfleu. ...read more.

Conclusion

Positif arall oedd bod deiet yn poblogaeth yn llawer fwy iach nag yr oed o'r blaen. Mae ffynhonnell B" sy'n hysbyseb ym mhapur newydd y Western Mail (1939) yn dweud wrthym pa fwydydd cafodd eu dogni. Yn ol yr hysbyseb rhain oedd: menyn, margarin, siwgr, brasterau coginio, cig yn cynnwys bacwn a ham. Mae rhain i gyd yn pethau gyda un ai llawer o siwgr, braster neu halen. Gan ddogni bwydydd fel hyn ac oherwydd roedd pobl yn tyfu mwy o lysiau, roedd ansawdd deiet pobl yn well. Ond, cafodd dogni effaith ddrwg ar bobl hefyd. Roedd byw gyda'r cyfyngiadau bwyd yn gallu mynd yn ddilas iawn, felly mi oedd pobl yn cael eu temptio i blygu'r gyfraith ychydig os oedd cyfle i gael tipyn o'r fwydydd a dognwyd fel cig neu siwgr. Felly, trwy gydol y rhyfel roedd y Farchnad Ddu yn lewyrchus iawn. Mae Megan Thomas, 10 oed, yn cyfeirio at y Farchnad Ddu yn paragreff olaf Ffynhonnell B5, "all through the war, things kept 'appearing' in our house...a seven pound tin of butter, which for some reason we had to keep in the bath." Sonoidd Megan bod y llywodraeth yn ddefnyddio posteri propaganda yn erbyn y Farchnad Ddu. Roedd ei thad wedi derbyn nwyddau oedd wedi cael eu dwyn ac mi oedd yn ymwybodol o hyn Cafodd y ffynhonnel ei greu ar ol y cyfnod. Cyfweliad a phlentyn yw hi ac maent yn bosib ei bod hi wedi gorliwio neu or-ddweud pethau. Felly oherwtdd hyn nid yw'r ffynhonnell yn gwbwl ddibynadwy. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Ond mae rhai nodweddion arddull, er engraifft, ansoddeiriau: 'Sur' , 'Milain', 'Hyfryd'. Mae'r ansoddeiriau hyn i gyd yn disgrifo lleisau y ddau brif gymeriad pan maent ar y ff�n. Mae hyn yn effeithiol gan ein bod ni'n gallu gweld personoliaethau'r ddau trwy hyn.

 2. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd yr ail rhyfel byd ar fywydau pobl yn Nghymru ...

  dlawd,a Chymru yn y cyfnod hyn.Er hyn mae yn ddangos I mi fod pobl Cymru a Lloegr wedi'u paratoi'n wael ar gyfer y rhyfel. Mae'r tair ffynhonnell yn cytuno a'I gilydd oherwydd meant i gyd son am dlodi ym Mhrydain.Mae'r ffynonellau yn anghytuno a'I gliydd oherwydd mae'r ffynonellau A1 a

 1. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Roedd ychwarelwyr angen yr arian i hlepu dalu rent ac i brynu bwyd. Ysgrifennodd awdur ffynhonell B3 (ii) lythyr i'w gyd weithwyr yn erfyn arnynt i gefnogi cor chwarelwyr Beshesda. Mae'n dweud fod yr Arglwydd Penrhyn yn 'Obstinate feudal relic', golygir hyn fod yr Arglwydd Penrhyn yn styfnig.

 2. "We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd ...

  Wrth cyrraedd roedd y teuluoedd maeth yn dewis pa plant i gymryd, roedd hyn yn achosi i frodyr a chwiorydd cael ei wahanu. Yn ffynhonnell yma sef (1a) mae'n dangos dogfen swyddogol sydd yn dangos sut roedd y plant yn cael eu asesu ar sail ei iechyd.

 1. A1) Dadansoddwch sut mae cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn cynorthwyo cleifion ...

  wedi cael eu bag eu dwyn a hefyd gyda'r sefyllfa mae hi wedi dod ar draws dydy hi ddim yn gallu cofio beth sydd wedi digwydd. Hefyd Mae eu mab yn teimlo'n grac oherwydd mae e wedi cyhuddo staff o dwyn eu mag a theimlo'n yset fod e wedi dibynnu

 2. A oedd pobl Cymru yn frwd o blaid coroni Tywysog Siarl yng Nghaernarfon yn ...

  Mae'r ffynhonnell yma'n ddilys oherwydd roedd yr hanesydd, K.O. Morgan, wedi gorfod ymchwilio i mewn i'w bwnc, a gan mai llyfr saesneg yw hi does dim safbwynt na rhagfarn gymreid ganddo. Er hyn, mae rhai wedi geisio cofio Llywelyn ap Gruffydd gan godi garreg goffa yng Nghilmeri fel dangosir yn

 1. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd y Rhyfel Byd Cyntaf ar fywydau’r pobl gartref?

  Gafodd Dedf Amdiffyn y wladwriaeth 1914 ei gyhoeddi oedd yn gwneud ym siwr bod gan y Llywodraeth bwer dros popeth yn cynnwys propaganda, papurau newydd ac dros y pobl. Y syniad oedd i beidio gadael pobl Prydain gwybod fodllawer o'i milwyr ynmarw ac felly roeddent yn ceisios amddiffyn y pobl

 2. Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd ...

  Rhaid i mi ddarganfod pwy sy?n canu?r corn hela. Mi allwn garu heliwr. Ymson Gronw Pebr (Act 2) Gyda phob carlam a wna fy ngheffyl i ffwrdd o Blodeuwedd mae fy nghalon yn fy mrifo ychydig yn fwy. Y boen dros yr hiraeth sydd yn llenwi fy nghorff am Blodeuwedd a?r dyddiau a fu.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work