• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Beth oedd effaith yr Ail Ryfel Byd ar fywyd gartref yng Nghymru a Lloegr?

Extracts from this document...

Introduction

Beth oedd effaith yr Ail Ryfel Byd ar fywyd gartref yng Nghymru a Lloegr? Roedd yr Ail Ryfel Byd (1939-45) yn 'rhyfel llwyr'. Golygai hyn yr achosodd y rhyfel newid ym mywyd pob Cymro a Sais. Cafodd effaith ar y bobl gartre e.e. plant, menywod a'r oedrannus, yn ogystal ag aelodau'r fyddin Prydeinig oedd yn brwydro'n erbyn yr Almaen yn Ffrainc a Gwlad Belg. Ymgiliwyd plant i'u diogelu, cyflwynwyd doni i sicrhau bwyd i bawb a gorfodwyd menywod rhwng 19-30 oed i ymuno a'r lluoedd arfog neu i weithio yn y dywidiant rhyfel e.e. mewn ffatri arfau. Felly, roedd yr Ail Ryfel Byd yn cael canlyniad uniongyrchol ar bawb. Mae hyn yn atgyfnerthu'r faith y nid y fyddin yn unig oedd yn cymryd rhan yn yr ymgyrch rhyfel, ond bod rhaid i bawb cydweithio a chyd-dynnu i sicrhau eu bd yn goroesi ac yn goresgyn Hitler a'r Almaen. Newidiodd pob agwedd o fywyd pobl Cymru a Lloegr i ryw raddau. Yn ystod cyfnod y Blitz (Medi 1940 hyd at Fai 1941) gorchmynnodd Hitler i'r Luftwaffe gollwng bomiau ar ddinasoedd Cymru a Lloegr e.e. Llundain ac Abertawe, yn fwriadol er mwyn ceisio effeithio ar ysbryd y bobl gartre, creu anrhefn yn y wlad a dinistrio ffatrioedd arfau a phorthladdoedd. Roedd rhai dinasoedd wedi cael eu difetha'n llwyr gan ymosodiadau'r Blitzkrieg. ...read more.

Middle

Llundain). Roedd yr ardaloedd yma'n debygol o fod yn targedau o fomio Almaenig. Cafodd yr ymgilwyr eu danfon i ardaloedd derbyniad lle roedd bomio yn annhebygol e.e. cefn gwlad ac enwedig yng Nghymru. Mae llyfr 'Carrie's War' (gan Nina Bowen, 1973) yn cadarnhau hyn oherwydd mae'n nofel am frawd a chwaer yn cael eu ymgilio i Gymru. Er nad yw'n ddibynadwy oherwydd cafodd ei ysgrifennu i dreu adloniant ac nid yw'n ffeithiol gywir mae'n creu naws ac awyrgylch y cyfnod. Cafodd yr ymgiliad effaith gwahanol ar yr ymgilwyr a'r teuluoedd yr oeddynt yn aros gyda. Profiadau negyddol iawn y gafodd rhai. Mae'r ffynhonnell yn dweud y cafodd nifer o ymgilwyr problemau i gartrefu yn y wlad. Mae'n dweud hefyd bod y teuluoedd a derbyniodd y plant wedi syfrdanu o weld eu hymddygiad. Mae'n ffynhonnell ysgrifenedig a ysgrifenwyd gan David Taylor (Hanesydd modern) yn ei lyfr ' Mastering Economic and Social History' (1988). Mae'r ffynhonnell yn ddibynadwy oherwydd mae'r awdur yn hanesydd proffesiynol sydd wedi casglu cryn dipyn o dystiolaeth cynradd ac wedi dod i gasgliad ar sail y dystiolaeth honno. Ond dyw'r darn bach yma o dystiolaeth ddim yn ddigonol i wybod popeth am yr ymgilwyr. Mae'n pwysleisio ochr dywyll yr ymgiliad ac nid yn s�n am unrhyw profiadau da. Ar yr ochr arall cafodd rhai ymgilwyr a'r teuluoedd proiadau positif, fel mae ffynhonnell A6 yn cyfleu. ...read more.

Conclusion

Positif arall oedd bod deiet yn poblogaeth yn llawer fwy iach nag yr oed o'r blaen. Mae ffynhonnell B" sy'n hysbyseb ym mhapur newydd y Western Mail (1939) yn dweud wrthym pa fwydydd cafodd eu dogni. Yn ol yr hysbyseb rhain oedd: menyn, margarin, siwgr, brasterau coginio, cig yn cynnwys bacwn a ham. Mae rhain i gyd yn pethau gyda un ai llawer o siwgr, braster neu halen. Gan ddogni bwydydd fel hyn ac oherwydd roedd pobl yn tyfu mwy o lysiau, roedd ansawdd deiet pobl yn well. Ond, cafodd dogni effaith ddrwg ar bobl hefyd. Roedd byw gyda'r cyfyngiadau bwyd yn gallu mynd yn ddilas iawn, felly mi oedd pobl yn cael eu temptio i blygu'r gyfraith ychydig os oedd cyfle i gael tipyn o'r fwydydd a dognwyd fel cig neu siwgr. Felly, trwy gydol y rhyfel roedd y Farchnad Ddu yn lewyrchus iawn. Mae Megan Thomas, 10 oed, yn cyfeirio at y Farchnad Ddu yn paragreff olaf Ffynhonnell B5, "all through the war, things kept 'appearing' in our house...a seven pound tin of butter, which for some reason we had to keep in the bath." Sonoidd Megan bod y llywodraeth yn ddefnyddio posteri propaganda yn erbyn y Farchnad Ddu. Roedd ei thad wedi derbyn nwyddau oedd wedi cael eu dwyn ac mi oedd yn ymwybodol o hyn Cafodd y ffynhonnel ei greu ar ol y cyfnod. Cyfweliad a phlentyn yw hi ac maent yn bosib ei bod hi wedi gorliwio neu or-ddweud pethau. Felly oherwtdd hyn nid yw'r ffynhonnell yn gwbwl ddibynadwy. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Y chwedegau yng Nghymru.

  yr oedolion, roedd oedolion yn rheoli y clybiau ieuenctid y neuaddau dawns ar ffilmiau, roedd yr ifanc eisio gwrthryfela yn erbyn hyn felly sefydlwyd steil newydd. Hefyd roedd gan yr ifanc fwy o arian i dalu am setiau radio ayyb, golygir hyn bod mwy o gyfle i wrando ar gerddoriaeth felly datblygodd diwydiant cerddoriaeth i hybu y gweddnewidiad.

 2. A1) Dadansoddwch sut mae cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn cynorthwyo cleifion ...

  Bydd hefyd gallu meindio mas pam fod ddim yn deall hefyd e.e. ddim clywed, anawsterau cyfathrebu. Bydd yr ymgynghorydd yn cael fwy o barch hefyd at Mr Donelly am fod yn onest gyda'r sefyllfa. Anfanteision o'r sefyllfa yw mai'r claf angen i'r neges cael eu trosglwyddo eto a hefyd bydd

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Mae hi'n dechrau amau nad ydi hi'n gwybod dim byd amdano ar �l ycyhydig. 'Ymgripia amheuon i'w meddwl wrth iddi gyfaddef wrth ei hyn y gallai ei dyn 'hi' fod yn dad, yn wr, yn daid... ac nad yw hi'n ei adnabod o gwbl mewn difrif.'

 2. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Rydym yn gallu gweld hyn o'r ffynhonell A4. Nid oedd y ddwy ochr yn deall eu gilydd. Dim ond am arian roedd yr Arglwydd yn poeni amdan, ac roedd hyn yn gwylltio'r chwaelwyr. Rydym yn gweld o' r llun yn ffynhonell B1 fod aelodau'r pwyllgor streic yn rhai parchus sydd wedi gwisgo'n dda ac yn daclus mewn siwtiau.

 1. "We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd ...

  Wrth cyrraedd roedd y teuluoedd maeth yn dewis pa plant i gymryd, roedd hyn yn achosi i frodyr a chwiorydd cael ei wahanu. Yn ffynhonnell yma sef (1a) mae'n dangos dogfen swyddogol sydd yn dangos sut roedd y plant yn cael eu asesu ar sail ei iechyd.

 2. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol ...

  ac y ffilmiau James Bond fel Goldfinger ac Dr No. Roedd llyfrau yn poblogaedd yn y 1960au gan ei fod yn eithaf rhad yr llyfr mwyaf poblogaedd oedd Lord of the Rings gan J.R.R Tolkien roedd yn llyfr dda ac roedd yr hipis yn hoffi'r hobbits gan ei fod yn

 1. Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd ...

  Daeth fy nghartref i yn gartref iddi hi, a fy mhobl i yn bobl iddi hi. Y mae wedi bod yn gymdeithasol ac yn gariadus, yn glên ac yn gyfeillar. Y mae fy arglwyddes yn gofyn i mi adrodd hanes saethu’r dryw.

 2. Cystig Fibrosis. Beth yw Ffibrosis Codennog?

  Ffisiotherapi Ffisiotherapi yw ffordd o glirio y mwcws gludiog a thrwchus o?r ysgyfaint. Mae rhieni yn cael eu addysgu ar sut i wneud hyn ar gyfer eu plentyn mewn clinic Ffibosis Codennog. Gall oeolin ddysgu sut i wneud hyn iddynt eu hunain.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work