• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Beth Sy’N Effeithio Ar Gwrthiant Gwifren?

Extracts from this document...

Introduction

Beth sy'n effeithio ar gwrthiant gwifren? Cyflwyniad Yn yr arbrawf yma rydyn ni yn mynd i ymchwilio i weld beth sy'n effeithio ar gwrthiant wifren. Dyma rhai ffactorau sy'n newid gwrthiant wifren. 1. Deunydd: mae deunydd yn effeithio ar gwrthiant oherwydd mae wahanol deunyddiau yn rhoi wahanol niferoedd o electronau rhydd. Y fwyaf o electronnau rhydd sydd mewn deunydd y fwyaf o cerrynt fydd yn cael ei creu. Hefyd os yw'r atomau mewn wahanol deunydd yn agosach at ei gilydd fydd hyn yn creu fwy o gwrthdrawiadau llwyddianus gan greu fwy o wrthiant. 2. Trwch y wifren: Os ydych yn cynnyddu trwch y wifren mae'r gwrthiant yn lleihau. Mae hyn yn digwydd oherwydd gyda wifren gyda fwy o trwch mae gan yr electronau fwy o le i deithio ac felly fydd llai o wrthiant ond os oes llai o trwch gan y wifren fydd llai o le ir electronau teithio gan creu fwy o gwrthiant (maer diagram isod yn dangos hyn.) 3. Tymheredd: wrth cynyddu tymheredd mewn wifren mae hyn yn gwneud ir electronau dirgrynnu yn gyflymach gan creu fwy o gwrthdrawiadau, mae hyn yna yn gwneud ir gwrthiant cynyddu. 4. Hyd y wifren: os ydych yn cynnyddu hyd y wifren fe fydd gwrthiant yn cynnyddu hefyd. ...read more.

Middle

ar gyfer pob hyd. Er mwyn sicrhau fod yr arbrawf yn un teg fe fydd yr arbrawf yn cael ei wneud 3 gwaith ac hefyd yn ystod yr arbrawf bydd person 1 yn defnyddio ffan batri i oerir gwifren fel ei bod e ddim yn twymo ac effeithio ar yr arbrawf. George ohm Fe wnaeth George Ohm darganfod fod yna cyfranedd union rhwng voltedd a cerrynt pryd wnaeth e gwneud union yr yn arbrawf a wnaethom ni. Fe wnaeth e ddarganfod fod os ydych yn cynnyddu voltedd rhywbeth fe fydd y cerrynt hefyd yn cynnyddu. Rhoddod ei data mewn tabl ac dechreuodd defeisio fformwla oedd yn cysylltu gwrthiant, voltedd a cerrynt y fformwla yw: R= V/I (neu gwrthiant= voltedd ? cerrynt). Ond darganfyddodd fod ei theori sef bod yna cyfranedd union rhwng voltedd a cerrynt dim ond yn gweithio os yw tymhereth y gwrthydd yn cael ei chadw yn cyson. Os nid yw tymheredd yn cael ei cadw'n cyson fe fydd y gwrthiant yn codi gan effeithio ar y canlyniadau Fe ddefnyddiais fformla George Ohm R= V/I ar pob graff i ddarganfod gwrthiant pob hyd. Yna fe wnes i rhoi'r canlyniadau mewn i graff arall sef "gwrthiant yn erbyn hyd." Tabl hyd yn erbyn gwrthiant Hyd (cm) Gwrthiant (?) 20 3.85 40 6.5 60 9.8 80 13.3 100 16 Dadansoddiad or graffiau voltedd yn erbyn cerrynt. ...read more.

Conclusion

x 100= 0% Hyd (cm) Voltedd Canlyniad 1 V I Canlyniad 2 V I Canlyniad 3 V I 60 2 1.88 0.20 1.87 0.20 1.86 0.20 Gwahaniaeth mwyaf yn y cerrynt = 0.0 I Cyfeiliornad canranol= (0.0?0.20) x 100= 0% Hyd (cm) Voltedd Canlyniad 1 V I Canlyniad 2 V I Canlyniad 3 V I 80 2 1.90 0.15 1.85 0.15 1.85 0.15 Gwahaniaeth mwyaf yn y cerrynt = 0.0 I Cyfeiliornad canranol= (0.0?0.15) x 100= 0% Hyd (cm) Voltedd Canlyniad 1 V I Canlyniad 2 V I Canlyniad 3 V I 100 2 1.93 0.12 1.90 0.12 1.89 0.12 Gwahaniaeth mwyaf yn y cerrynt = 0.0 I Cyfeiliornad canranol= (0.0?0.12) x 100= 0% Mae'r ffaith bod cyfeiliornad canranol pob hyd am y cerrynt yn meddwl fod pob cnlyniad yn dibynadwy ac fod yna 0% siawns o chael canlyniad wahanol. Llyfryddiaeth 1. Gwybodaeth am George Ohm o "Dictionary of scince" gan C Stockley, C Oxlade a J Wertheim. 2. Diagram o electronau yn mynd trwy gwifren a beth sy'n effeithio ar gwrthiant o BBC Byte size "http://www.bbc.co.uk/education/revision/" 3. Diagram o'r cylched o "Ffiseg y llyfr Adolygu" 4. Gwybodaeth eraill am George Ohm e.e y fformwla "http://ns.headroyce.org/~edavidoff/physics/ohm.html" 5. Gwybodaeth eraill o fy nodiadau dosbarth Ffiseg 6. 7. 8. 9. Gareth Morgan Gwaith Cwrs Ffiseg TGAU Rhif arholiad: 7109 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Hanes-Gwaith Cwrs.

  digwydd oherwydd gormes yr oedolion, roedd oedolion yn rheoli y clybiau ieuenctid y neuaddau dawns ar ffilmiau, roedd yr ifanc eisio gwrthryfela yn erbyn hyn felly sefydlwyd steil newydd. Hefyd roedd gan yr ifanc fwy o arian i dalu am setiau radio ayyb, golygir hyn bod mwy o gyfle i

 2. Free essay

  Gwaith Cwrs Llenyddiaeth

  dwi ddim yn deall beth yw'r holl ffwdan am ysgrifennu llythyr iddo. Dwi ddim yn deall pam mae fy merch wedi mynd hefo'r Dyncan yna, siawns y buasai wedi deall sut fywyd cefais i gyda'i thad. Dwi wedi cael digon o fod yn sengl, buaswn yn gwneud rhywbeth i gael cariad newydd.

 1. A1) Dadansoddwch sut mae cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn cynorthwyo cleifion ...

  help ac am hynny bydd yr ymgynghorydd yn gallu parchu eu hunain parch ac adeiladu perthynas gyda'r claf i helpu eu sefyllfa yn fwy hawsach. Sefyllfa Billy Mae'r sefyllfa pedwar sef Billy mae'n 3 mlwydd oed ac Rydych yn cael eu gofalu amdano yn y feithrinfa.

 2. Eglurwch sut gallech chi fod wedi defnyddio sgiliau cyfathrebu eich hunain i wneud y ...

  Roedd rhai o bobl yn ffeindio'n anodd delio gyda sefyllfa ac yn teimlo'n anghyfforddus oherwydd doedd dim perthynas ddim wedi cael eu hadeiladu perthynas, oherwydd roedd nhw ddim eisiau rhannu gwybodaeth personol oherwydd cyfrinachedd, mae'r pobl eisiau amser ychwanegol i dod i nabod fi ac i wneud yn siwr bod nhw'n gallu ymddiriedolaeth fi gyda'r gwybodaeth personol nhw.

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Ond mewn gwirionedd, nid yw hyn yn wir o gwbl. Agoriad uniongyrchol sydd i'r stori hon, mae'r darllenwr yn cael ei sugno i mewn i'r stori yn syth. Mae'r stori yn agor gyda penawdau papur newydd ond yr un mwyaf pwysig i ni yw, "Fifth woman slain- man held" sef y cliw i ni ar y dechrau.

 2. Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd ...

  Ac yn bwysicach fyth byddaf yn ei garu â’m holl galon, rhywbeth na lwyddodd fy mam fyth i’w wneud. Gwyllt oedd fy mam, yn union fel oedd Blodeuwedd. Roeddwn yn gywilydd iddi o’r cychwyn cyntaf a rhoddodd ei holl nerth i geisio fy lladd a phan na weithiodd hynny ceisiodd wneud fy mywyd yn un truenus.

 1. Gwrthiant mewn Gwifren

  metel atom electron hyd = x hyd =2x gwrthiant = y gwrthiant = 2y Gwaith Rhagarweiniol Dyma fy nghanlyniadau i yn defnyddio 1V ar hyd gwifren nicrom o 50cm V I R V1 V2 V3 Vc I1 I2 I3 Ic R1 R2 R3 Rc 1.04 1.08 1.06 1.06 0.1 0.1

 2. Cystig Fibrosis. Beth yw Ffibrosis Codennog?

  yn cael eu darganfod yn dilyn salwch anesboniadwy. Mae tri math o sgrinio ar gyfer Ffibrosis Codennog : Sgrinio babanod newydd-anedig, Profi am gludwyr Sgrinio cyn geni.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work