• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Beth Sy’N Effeithio Ar Gwrthiant Gwifren?

Extracts from this document...

Introduction

Beth sy'n effeithio ar gwrthiant gwifren? Cyflwyniad Yn yr arbrawf yma rydyn ni yn mynd i ymchwilio i weld beth sy'n effeithio ar gwrthiant wifren. Dyma rhai ffactorau sy'n newid gwrthiant wifren. 1. Deunydd: mae deunydd yn effeithio ar gwrthiant oherwydd mae wahanol deunyddiau yn rhoi wahanol niferoedd o electronau rhydd. Y fwyaf o electronnau rhydd sydd mewn deunydd y fwyaf o cerrynt fydd yn cael ei creu. Hefyd os yw'r atomau mewn wahanol deunydd yn agosach at ei gilydd fydd hyn yn creu fwy o gwrthdrawiadau llwyddianus gan greu fwy o wrthiant. 2. Trwch y wifren: Os ydych yn cynnyddu trwch y wifren mae'r gwrthiant yn lleihau. Mae hyn yn digwydd oherwydd gyda wifren gyda fwy o trwch mae gan yr electronau fwy o le i deithio ac felly fydd llai o wrthiant ond os oes llai o trwch gan y wifren fydd llai o le ir electronau teithio gan creu fwy o gwrthiant (maer diagram isod yn dangos hyn.) 3. Tymheredd: wrth cynyddu tymheredd mewn wifren mae hyn yn gwneud ir electronau dirgrynnu yn gyflymach gan creu fwy o gwrthdrawiadau, mae hyn yna yn gwneud ir gwrthiant cynyddu. 4. Hyd y wifren: os ydych yn cynnyddu hyd y wifren fe fydd gwrthiant yn cynnyddu hefyd. ...read more.

Middle

ar gyfer pob hyd. Er mwyn sicrhau fod yr arbrawf yn un teg fe fydd yr arbrawf yn cael ei wneud 3 gwaith ac hefyd yn ystod yr arbrawf bydd person 1 yn defnyddio ffan batri i oerir gwifren fel ei bod e ddim yn twymo ac effeithio ar yr arbrawf. George ohm Fe wnaeth George Ohm darganfod fod yna cyfranedd union rhwng voltedd a cerrynt pryd wnaeth e gwneud union yr yn arbrawf a wnaethom ni. Fe wnaeth e ddarganfod fod os ydych yn cynnyddu voltedd rhywbeth fe fydd y cerrynt hefyd yn cynnyddu. Rhoddod ei data mewn tabl ac dechreuodd defeisio fformwla oedd yn cysylltu gwrthiant, voltedd a cerrynt y fformwla yw: R= V/I (neu gwrthiant= voltedd ? cerrynt). Ond darganfyddodd fod ei theori sef bod yna cyfranedd union rhwng voltedd a cerrynt dim ond yn gweithio os yw tymhereth y gwrthydd yn cael ei chadw yn cyson. Os nid yw tymheredd yn cael ei cadw'n cyson fe fydd y gwrthiant yn codi gan effeithio ar y canlyniadau Fe ddefnyddiais fformla George Ohm R= V/I ar pob graff i ddarganfod gwrthiant pob hyd. Yna fe wnes i rhoi'r canlyniadau mewn i graff arall sef "gwrthiant yn erbyn hyd." Tabl hyd yn erbyn gwrthiant Hyd (cm) Gwrthiant (?) 20 3.85 40 6.5 60 9.8 80 13.3 100 16 Dadansoddiad or graffiau voltedd yn erbyn cerrynt. ...read more.

Conclusion

x 100= 0% Hyd (cm) Voltedd Canlyniad 1 V I Canlyniad 2 V I Canlyniad 3 V I 60 2 1.88 0.20 1.87 0.20 1.86 0.20 Gwahaniaeth mwyaf yn y cerrynt = 0.0 I Cyfeiliornad canranol= (0.0?0.20) x 100= 0% Hyd (cm) Voltedd Canlyniad 1 V I Canlyniad 2 V I Canlyniad 3 V I 80 2 1.90 0.15 1.85 0.15 1.85 0.15 Gwahaniaeth mwyaf yn y cerrynt = 0.0 I Cyfeiliornad canranol= (0.0?0.15) x 100= 0% Hyd (cm) Voltedd Canlyniad 1 V I Canlyniad 2 V I Canlyniad 3 V I 100 2 1.93 0.12 1.90 0.12 1.89 0.12 Gwahaniaeth mwyaf yn y cerrynt = 0.0 I Cyfeiliornad canranol= (0.0?0.12) x 100= 0% Mae'r ffaith bod cyfeiliornad canranol pob hyd am y cerrynt yn meddwl fod pob cnlyniad yn dibynadwy ac fod yna 0% siawns o chael canlyniad wahanol. Llyfryddiaeth 1. Gwybodaeth am George Ohm o "Dictionary of scince" gan C Stockley, C Oxlade a J Wertheim. 2. Diagram o electronau yn mynd trwy gwifren a beth sy'n effeithio ar gwrthiant o BBC Byte size "http://www.bbc.co.uk/education/revision/" 3. Diagram o'r cylched o "Ffiseg y llyfr Adolygu" 4. Gwybodaeth eraill am George Ohm e.e y fformwla "http://ns.headroyce.org/~edavidoff/physics/ohm.html" 5. Gwybodaeth eraill o fy nodiadau dosbarth Ffiseg 6. 7. 8. 9. Gareth Morgan Gwaith Cwrs Ffiseg TGAU Rhif arholiad: 7109 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Iaith Estron: 'Fifth woman slain- man held' Mae'r geiriau saesneg yn y darn yn pwysleisio estroniaeth y sefyllfa ym mywyd y ferch. Nid yw'r ferch erioed wedi delio gyda sefyllfa yn debyg u hyn or blaen, does dim byd fel hyn eioed wedi digwydd iddi, mae'r iaith estron yn dangos hyn yn effeithiol.

 2. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Mae'n amlwg fod W.J. Parry ar ochr y gweithwyr ac ei fod yn rhoi'r bai ar Arglwydd Penrhyn. Yn anffodus, nid ydym yn gallu dibynu ar y ffynhonell hon yn llwyr, oherwydd ei fod wedi cael ei ysgrifennnu gan aleod o'r undeb ac mae'n rhoi mwy o farn nac o ffeithiau.

 1. "We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd ...

  Nid yw'n defnyddiol achos rydyn ni'n gwybod bod o wedi'i sensori a falle mae'r pobl wedi'i wneud i cerdded mas o'r ty a'r ol i'r bomio stopio jest i rhoi neges da i'r pobl pan yn wirionnedd mae nhw wedi colli rhai o'r teulu h.y wedi ei rhagfarni ar gyfer ymgyrch propaganda.

 2. A Ddylai Iddewon Priodi genedl ddynion?

  Mae'r pwysau sydd ar ddynion Iddewig yn glir o fewn Iddewiaeth, mae'r Talmud yn dweud fod dyn yn meddwl am pechod trwy'r amser os nad oes ganddo gwraig. Dylai'r pwyslais fod ar dod o hyd i'r gwraig gorau i'r gwr, nid y gwraig gorau Iddewig.

 1. Unrhyw beth, unrhyw le am amser da - dyna fi mewn saith gair

  Doedd hi ddim wedi croesi fy meddwl bod dringo mewn esgidiau gyda sawdl o 3 modfedd yn beryglus. Wrth edrych o gwmpas i weld nad oedd neb yn gwylio fe ddechreiais i ddringo. Ni gyrrhaeddais i'r top. Fe gollais fy ngydbwysedd rhyw hanner ffordd lan a chwympo syth i'r llawr.

 2. Traethawd 'Pam Fi Duw'

  Mae'r rhan fwyaf ohonyn yn digwydd hefo Sharon. Er enghraifft mae Sharon yn cymryd tabledi, yn colli ei babi ac yn cael i churo sawl gwaith. Mae'r nofel wedi cael i ysgrifennu ar ffurf dyddiadur. Ond yn yr gyfres mae Rhys yn siarad �'r camerau llawer i rhoi effaith i fod e'n siarad a'i hun.

 1. Gwaith Cwrs Iddewiaeth

  Pam felly mae'r grefydd yn ystyried oedolion yn 12, yn achos y merched, a 13 yn achos y bechgyn, a'r llywodraeth yn ystyried oedolion yn ddeunaw oed? Mater o farn ydyw'r cwestiwn hwn. Dros ganrifoedd lawer, mae'r awdurdodau Iddewig megis rabbiNiaid ac swyddogion, wedi dod i gasgliad bod merched a

 2. Gwrthiant mewn Gwifren

  metel atom electron hyd = x hyd =2x gwrthiant = y gwrthiant = 2y Gwaith Rhagarweiniol Dyma fy nghanlyniadau i yn defnyddio 1V ar hyd gwifren nicrom o 50cm V I R V1 V2 V3 Vc I1 I2 I3 Ic R1 R2 R3 Rc 1.04 1.08 1.06 1.06 0.1 0.1

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work