• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Beth sy'n effeithio ar ddargludiad cerrynt mewn gwifren?

Extracts from this document...

Introduction

Emma Walker Rhif arholiad: 9178 Gwaith Cwrs Ffiseg Beth sy'n effeithio ar ddargludiad cerrynt mewn gwifren? Cyflwyniad Rydw I wedi bod yn ymchwilio I ddarganfod beth sy'n effeithio ar ddargludiad cerrynt mewn gwifren. Rydw I wedi ddarganfod bod gwthiant y wifren medru mesur pa mor dda mae gwifren yn dargludo cerrnyt. Gwrthiant yw unrhyw beth yn y gylched sy'n arafu'r llif. Mae arbrofion yn y labordy yn dangos bod 4 peth yn effeithio'r gwrthiant; o Hyd y wifren. o Trwch y wifren. o Deunydd y wifren. o Tymheredd y wifren. Rydw I wedi ddewis amrywio hyd y gwifren yn yr ymchwiliad yma. Rydw I wedi dewis amrywio hyd y wifren yn yr ychwiliad yma oherwydd mae hawdd I newid a mesur y wifren. Ond mae'n rhaid gwneud yn siwr fy mod I yn cadw'r un trwch, deunydd a tymheredd yn gyson. Rhagfynegiad Rydw I yn credu bydd Ohm cyfartalog yn dwblu pryd maint yn ddwywaith hyd y gwifren. Er engraifft, os fydd 20cm o wifren yn 5? bydd 40cm o wifren yn cynhyrchu o gwmpas 10?. ...read more.

Middle

o Agor y swits o Gwneud yr arbrawf 5 gwaith newid 2 Ar ol gorffen y cylched a gwneud yn siwr maent yn gywir, byddaf yn dechrau'r arbrawf a defnyddio'r foltmedr ar amedr i roi'r canlyniadau i mi felly ar ´┐Żl, gallaf gweithio allan y Ohm cyfartalog, gwrthiant cyfartalog a'r cyfeiliornad canrannol. Diagram o'r arbrawf; Ar ol I mi derbyn y canlyniadau o'r foltedd a cerrynt am yr holl hydoedd, gallaf mynd yn syth mewn I gweithio mas yr ohm cyfartalog gan ddefnyddio fformiwla George Simon Ohm sef- R = V/ I R= Gwrthiant (?) V= Foltedd I = Amps Canlyniadau'r Arbrawf Rhediad 1 Hyd (cm) Foltedd Cerrynt (A) Gwrthiant (?) 20 1.65 0.42 3.9 30 1.71 0.29 5.9 40 1.74 0.22 7.9 50 1.76 0.18 9.8 60 1.78 0.15 11.32 70 1.80 0.13 17.7 80 1.82 0.12 15.2 Rhediad 2 Hyd (cm) Foltedd Cerrynt (A) Gwrthiant (?) 20 1.68 0.40 4.2 30 1.72 0.30 5.7 40 1.76 0.23 7.7 50 1.77 0.18 9.8 60 1.78 0.15 11.9 70 1.78 0.13 13.7 80 1.80 0.11 16.4 Rhediad 3 Hyd (cm) ...read more.

Conclusion

30cm 1 2 3 4 5 Cyfeiliad Canrannol (%) 40cm 1 2 3 4 5 Cyfeiliad Canrannol (%) 50cm 1 2 3 4 5 Cyfeiliad Canrannol (%) 60cm 1 2 3 4 5 Cyfeiliad Canrannol (%) 70cm 1 2 3 4 5 Cyfeiliad Canrannol (%) 80cm 1 2 3 4 5 Cyfeiliad Canrannol (%) Sut I wella Bysaf wedi gallu gwneud yr arbrawf ym a yn gwell trwy cymryd mwy o ofal wrth mesur hydoedd y gwifren ac gwneud yn siwr nid ydy'r gwifren gyda unrhyw cincs gall effeithio ar y canlyniadau. Fyswn I wedi gallu gwella'r arbrawf trwy cymryd mwy nag 5 darlleniad I gael amcan gwell o'r gwrthiant cyfartalog ac fel yn y Theori Ohm, dwedwn mae tymheredd yn effeithio ar y canlyniadau yr holl arbrawf. Gallaf wedi oeri'r gwifren ar ol pob darlleniad er mwyn cael canlyniadau mwy cywir. Gwerthusiad Wrth edrych ar fy ganlyniadau cyfeliad canrannol. Rydw I'n hapus gyda'r canrannau sydd gennyf am fod nhw yn canrannau isel. Aeth yr arbrawf yn dda ac mae'r canlyniadau yn cefnogi beth a ddwedwyd yn fy rhagfynegiad. Dywedais I yn fy rhagfynegiad byddai gwrthiant cyfartalog yn dwblu of yddech yn dwblu hyd y wifren ac fel gwelwch ar fy nghraff gwasgariad, mae'n dangos bod fy rhagfynegiad yn eithaf gywir. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Free essay

  Gwaith Cwrs Llenyddiaeth

  God, mae mam mor debyg i nain weithiau! Deud i fi beidio dweud wrth nain fy mod yn disgwyl. Mae mam mor childish yn mynd i gladdu Grace yn lle dod i barti hefo fi, gadodd hi y buasai'n dod hefo fi i'r parti...

 2. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  'Brecwast ydi cic yn fy nhin, coffi parod llwyd wedi ei daro'n wlyb wrrth ymyl fy ngwely, ei llais Hi yn fy nghlust'. Mae hyn yn agoriad cryf a pendant iawn i'r stori sydd yn effeithiol gan ei fod yn rhoi naws trist ac naws o anobaith i'r stori.

 1. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Yr awdur a ysgrifennodd ffynhonell C5 oedd W.W. Vivian, cafodd ei ysgrifennu ar Fai 22, 1903. Mae'n ysgrifennu'r llythyr at grwp or enw 'Cynghrair er Amddiffyn Rhyddid ac Eiddo'. Mae'n son ei fod yn edmygu dyfalbarhad yr Arglwydd Penrhyn i beidio rhoi i mewn i'r chwarelwyr, mae'n credu ddylsai bobl

 2. Gwaith Cwrs Effaith cyfaint Asid Hydroclorig ar stribed o Magnesiwm Cyflwyniad.

  H2 sy'n cael ei rhyddhau(cm3) pob hanner munud 0 1/2 1 1 1/2 2 21/2 3 31/2 10 0.0 23.0 33.5 37.5 42.0 46.0 49.0 50.0 20 0.0 33.5 54.0 64.5 68.5 71.5 74.0 74.0 30 0.0 32.5 53.5 68.5 72.5 73.0 73.0 73.0 40 0.0 25.5 45.0 61.5 67.5

 1. Ym mha fodd yr oedd y chwechdegau yng Nghymru yn gyfnod o brotest wleidyddol ...

  Tueddiadau ffasiwn eraith a wnaeth newid, oedd fod menywod yn gwisgo jins, sef trowsus gweithio dynion. Roedden nhw'n ffasiynol, yn para, ac yn ffordd arall o ennill yn erbyn tueddiadau traddodiad. Mae llun (iii) hefyd yn dangos ymladd yn erbyn tueddiadau traddodiad.

 2. Gwaith Cwrs Daearyddiaeth

  Hefyd darganfyddais fanteision o gael melinau gwynt er engraifft egni glan, adnewyddol ac hefyd nid ydynt yn creu unrhyw fath o lygredd ir amgylchedd. Data Cynradd Ddarum gasgly data mewn dwy wahanol ffordd. Y ffordd cyntaf o hel y gwybodaeth oedd drwy wneud asesiad amgylcheddol o'r melinau gwynt ac o Wylfa.

 1. Yn yr arbrawf yma, rydw i yn mynd i edrych os yw hyd gwifren ...

  Graff: ~ Casgliad: ~ Fy casgliad i yw, wrth i`r hyd gynyddu mae`r gwrthiant yn cynyddu hefyd, mae hyn yn cyd-fynd a fy rhagdybiaeth lle rydw i wedi dweud, wrth i`r hyd gynyddu fydd y gwrthiant yn cynyddu, rwyf wedi dweud hyn oherwydd fod llawer mwy o atomau yn y

 2. Gwrthiant mewn Gwifren

  Rwy’n credu bydd gan wifren 40cm dwbl y gwthiant sydd mewn gwifren 20cm hynny yw rwy’n rhagfynegi perthynas cyfranedd union rhwng hyd y wifren a maint y gwrthiant. Mae’r electronnau sy’n llifo trwy wifren 40cm â dwbl y pellter i deithio i gymharu a gwifren 20cm ac felly yn gwrthdaro dwywaith yn fwy cyson gan achosi dwywaith cymaint o wrthiant.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work