• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Beth sy'n effeithio ar ddargludiad cerrynt mewn gwifren?

Extracts from this document...

Introduction

Emma Walker Rhif arholiad: 9178 Gwaith Cwrs Ffiseg Beth sy'n effeithio ar ddargludiad cerrynt mewn gwifren? Cyflwyniad Rydw I wedi bod yn ymchwilio I ddarganfod beth sy'n effeithio ar ddargludiad cerrynt mewn gwifren. Rydw I wedi ddarganfod bod gwthiant y wifren medru mesur pa mor dda mae gwifren yn dargludo cerrnyt. Gwrthiant yw unrhyw beth yn y gylched sy'n arafu'r llif. Mae arbrofion yn y labordy yn dangos bod 4 peth yn effeithio'r gwrthiant; o Hyd y wifren. o Trwch y wifren. o Deunydd y wifren. o Tymheredd y wifren. Rydw I wedi ddewis amrywio hyd y gwifren yn yr ymchwiliad yma. Rydw I wedi dewis amrywio hyd y wifren yn yr ychwiliad yma oherwydd mae hawdd I newid a mesur y wifren. Ond mae'n rhaid gwneud yn siwr fy mod I yn cadw'r un trwch, deunydd a tymheredd yn gyson. Rhagfynegiad Rydw I yn credu bydd Ohm cyfartalog yn dwblu pryd maint yn ddwywaith hyd y gwifren. Er engraifft, os fydd 20cm o wifren yn 5? bydd 40cm o wifren yn cynhyrchu o gwmpas 10?. ...read more.

Middle

o Agor y swits o Gwneud yr arbrawf 5 gwaith newid 2 Ar ol gorffen y cylched a gwneud yn siwr maent yn gywir, byddaf yn dechrau'r arbrawf a defnyddio'r foltmedr ar amedr i roi'r canlyniadau i mi felly ar ´┐Żl, gallaf gweithio allan y Ohm cyfartalog, gwrthiant cyfartalog a'r cyfeiliornad canrannol. Diagram o'r arbrawf; Ar ol I mi derbyn y canlyniadau o'r foltedd a cerrynt am yr holl hydoedd, gallaf mynd yn syth mewn I gweithio mas yr ohm cyfartalog gan ddefnyddio fformiwla George Simon Ohm sef- R = V/ I R= Gwrthiant (?) V= Foltedd I = Amps Canlyniadau'r Arbrawf Rhediad 1 Hyd (cm) Foltedd Cerrynt (A) Gwrthiant (?) 20 1.65 0.42 3.9 30 1.71 0.29 5.9 40 1.74 0.22 7.9 50 1.76 0.18 9.8 60 1.78 0.15 11.32 70 1.80 0.13 17.7 80 1.82 0.12 15.2 Rhediad 2 Hyd (cm) Foltedd Cerrynt (A) Gwrthiant (?) 20 1.68 0.40 4.2 30 1.72 0.30 5.7 40 1.76 0.23 7.7 50 1.77 0.18 9.8 60 1.78 0.15 11.9 70 1.78 0.13 13.7 80 1.80 0.11 16.4 Rhediad 3 Hyd (cm) ...read more.

Conclusion

30cm 1 2 3 4 5 Cyfeiliad Canrannol (%) 40cm 1 2 3 4 5 Cyfeiliad Canrannol (%) 50cm 1 2 3 4 5 Cyfeiliad Canrannol (%) 60cm 1 2 3 4 5 Cyfeiliad Canrannol (%) 70cm 1 2 3 4 5 Cyfeiliad Canrannol (%) 80cm 1 2 3 4 5 Cyfeiliad Canrannol (%) Sut I wella Bysaf wedi gallu gwneud yr arbrawf ym a yn gwell trwy cymryd mwy o ofal wrth mesur hydoedd y gwifren ac gwneud yn siwr nid ydy'r gwifren gyda unrhyw cincs gall effeithio ar y canlyniadau. Fyswn I wedi gallu gwella'r arbrawf trwy cymryd mwy nag 5 darlleniad I gael amcan gwell o'r gwrthiant cyfartalog ac fel yn y Theori Ohm, dwedwn mae tymheredd yn effeithio ar y canlyniadau yr holl arbrawf. Gallaf wedi oeri'r gwifren ar ol pob darlleniad er mwyn cael canlyniadau mwy cywir. Gwerthusiad Wrth edrych ar fy ganlyniadau cyfeliad canrannol. Rydw I'n hapus gyda'r canrannau sydd gennyf am fod nhw yn canrannau isel. Aeth yr arbrawf yn dda ac mae'r canlyniadau yn cefnogi beth a ddwedwyd yn fy rhagfynegiad. Dywedais I yn fy rhagfynegiad byddai gwrthiant cyfartalog yn dwblu of yddech yn dwblu hyd y wifren ac fel gwelwch ar fy nghraff gwasgariad, mae'n dangos bod fy rhagfynegiad yn eithaf gywir. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Hanes-Gwaith Cwrs.

  Mae ffynhonnell A2 yn honni mai y teledu sydd yn rhannol gyfrifol, a gan rheolwyd y teledu gan Americaniaid a Saeson fyddai y teledu yn cyflwyno llawer o Saesneg i'r ifanc. Eto o law Gareth Wyn Jones mae ffynhonnell A3 yn disgrifio y newid yma, honnwyd bod y newid wedi

 2. Free essay

  Gwaith Cwrs Llenyddiaeth

  Neu hyd yn oed ysgrifennu cerdyn gyda neges barod ac enw o danodd fel y buasai pawb arall yn ei gwneud. Rhywbeth i drafod ydi o, ddim rhywbeth i sgwennu ar ddarn o bapur a dyna fo. Ni welodd hi lawer ar wraig Emrys yn y blynyddoedd ola' ma' felly

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Mae hyn yn effeithiol iawn gan ei fod yn gwneud i ni feddwl ac ystyried beth ddigwyddodd go iawn. Mae'r tro annisgwyl i'r stori yn effeithiol gan ei fod yn chwarae ar ei'n hemosiynau.. Agoriad uniongyrchol sydd i'r stori fer hon ac rydym yn cael darlun cryf a clir iawn o fywyd yr hogyn bach yn syth ar ddechrae'r stori.

 2. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Ni chafodd y chwarelwyr ddim byd o'r streic gan fod yr Arglwydd Penrhyn yn rhy gyfoethog ac ddim angen cadw'r chwarel ar agor. Roedd y geiriau 'ymosodiadau o greulondeb a bygythiadau' yn cyferirio at y ffrae rhwng y contractwyr a'r gweithwyr, ac oherwydd hyn mae'n cau'r ffactri am 14 diwrnod.

 1. Gwaith Cwrs Effaith cyfaint Asid Hydroclorig ar stribed o Magnesiwm Cyflwyniad.

  H2 sy'n cael ei rhyddhau(cm3) pob hanner munud 0 1/2 1 1 1/2 2 21/2 3 31/2 10 0.0 23.0 33.5 37.5 42.0 46.0 49.0 50.0 20 0.0 33.5 54.0 64.5 68.5 71.5 74.0 74.0 30 0.0 32.5 53.5 68.5 72.5 73.0 73.0 73.0 40 0.0 25.5 45.0 61.5 67.5

 2. Ym mha fodd yr oedd y chwechdegau yng Nghymru yn gyfnod o brotest wleidyddol ...

  Mae ffynhonell A5 yn dangos geiriau can gan Mick Jagger a Keith Richard, ac mae'r can yn son am anhapusrwydd pobl efo'u bywydau, oherwydd nid oedd ganddyn nhw ddigon o ddychymig, a fod eu rhieni yn anghytuno efo'u ffordd o fyw.

 1. Gwaith Cwrs Daearyddiaeth

  yn y dosbarth ac yna rhoddwyd tri holiadur I pob aelod or dosbarth. Ar ol gwneud hyn roedd cant o holiaduron wedi cael ei casglu, felly roedd genom llawer o wybodaeth o beth mae y pobl leol yn feddwl o felinau gwynt.

 2. Gwrthiant mewn Gwifren

  Rwy’n credu bydd gan wifren 40cm dwbl y gwthiant sydd mewn gwifren 20cm hynny yw rwy’n rhagfynegi perthynas cyfranedd union rhwng hyd y wifren a maint y gwrthiant. Mae’r electronnau sy’n llifo trwy wifren 40cm â dwbl y pellter i deithio i gymharu a gwifren 20cm ac felly yn gwrthdaro dwywaith yn fwy cyson gan achosi dwywaith cymaint o wrthiant.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work