• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Beth ydych chi’n ceisio darganfod?

Extracts from this document...

Introduction

1. Beth ydych chi'n ceisio darganfod? Rydym yn ceisio darganfod os ydy silindrau tatws yn ennill mas mewn toddiant cryf ac yn colli mas mewn toddiant gwan. Rydym am ffeindio allan pa effaith y mae newid crynodiad y doddiant halen yn ei gael ar fas y tatws. 2. Rhestrwch y ffactorau sy'n effeithio ar eich ymchwiliad. * Offer. * Crynodiad y toddiant halen. * Tymheredd. * Amser * Arwynebedd y tatws. 3. Pa ffactor ydych chi'n mynd i newid? Bwriadwn i newid crynodiad y toddiant halen. 4. Sut byddwch yn gwneud eich prawf yn deg? I sicrhau prawf teg, byddwn yn cadw'r un offer, yr un tymheredd, yr un amser ac yn cadw'r un arwynebedd ar bob tatws. 5. Beth ydych yn meddwl bydd yn digwydd? Wrth rhoi'r tatws mewn toddiant halen gwan-hypotonic, dywedwn bydd mas y tatws yn cynyddu oherwydd bydd y dwr yn symud o ardal crynodedig i ardal llai crynodedig. Ar y llaw arall, wrth rhoi'r tatws mewn toddiant halen cryf-hypertonic, rydym yn meddwl bydd mas y tatws yn lleihau wrth i'r dwr symud allan i ardal llai crynodedig. ...read more.

Middle

Yn disgl petri C,does dim halen felly dydy Osmosis ddim yn cymryd lle. Osmosis yw symudiad dwr o doddiant gwan i doddiant cryf ar draws pilen lledathraidd. Y mae'r gyfradd y mae'r dwr yn mynd mewn cell trwy Osmosis yn dibynnu ar maint y deunydd yn y nodd,h.y cryfder y toddiant. Gryfaf y toddiant hwn o'i gymharu a hylif tu allan i'r cell, cyflymaf y gyfradd Osmosis neu mwyaf yw gwasgedd y dwr. Gwasgedd Osmotig-gwasgedd sydd ei angen i atal Osmosis. Ar y gwasgedd hwn mae dwr yn cael ei wasgu nol trwy'r bilen mor gyflym ag y mae'n ddod i fewn trwy Osmosis. Bydd cynnwys ychwanegol y gell yn chwyddo'r gell ac yn pwyso tuag allan yn erbyn y cellfur. Mae celloedd llawn chwydd-dynn yn rhoi cynhaliaeth i phlanhigion sydd ddim yn pren. TODDIANT HYPOTONIC:Crynodiad dwr yn uchel, crynodiad y toddyn yn isel= toddiant gwan. TODDIANT HYPERTONIC:Crynodiad y ddwr yn isel, crynodiad y toddyn yn uchel= toddiant gryf. Y mae dwr yn symud o doddiant HYPOTONIC i'r toddiant HYPERTONIC. Cell planhigyn yn ymddwyn yn wahanol i un anifail Bydd cell anifail mewn toddiant hypertonic, wrth edrych arnynt o dan microsgop yn crebachu. ...read more.

Conclusion

7. Sut byddwch yn gwneud yn siwr bod eich arbrawf yn ddiogel? Byddwn yn sicrhau arbrawf ddiogel trwy rhoi y stolion o dan y ddesgiau, cymeryd sylw ofalus gyda'r offer e.e scalpwl,torrwr tatws. 8.MESURIADAU (i) Ffactor annibynnol ( dyma'r ffactor byddwch yn newid) Beth byddwch yn ei newid? Crynodiad y toddiant. Pa offer byddwch yn ei ddefnyddio i'w fesur? Biwred. Fy mesur lleiaf fydd 0.0m Fy mesur fwyaf fydd 1m. Mi fyddaf yn cynyddu fy mesuriadau mewn camau o 0.1m. Mi gymraf 11 ddarlleniad. (ii) Ffactor dibynnol (dyma'r ffactor bydd yn newid o ganlyniad i amrywio'r ffactor annibynnol.) Pa ganlyniadau byddwch yn eu mesur? Y mas. Pa offer byddwch yn ei ddefnyddio i'w fesur? Clorian. 9.Gwnewch restr o'r offer sydd angen arnoch. * Biwred. * 11 ddisgl petri. * Tatws. * Dwr * Toddiant halen * Torrwr tatws. * Scalpwl. * Teilsen. * Bicer. * Clorian * Stondyn a chlamp. 10. Cynlluniwch eich ymchwiliad. 1.Casglwch yr holl offer. 2. Mesurwch y toddiannau. 3. Torrwch y tatws yn hafal i sicrhau prawf teg. 4. Rhannwch y tatws mewn grwpiau ac rhowch nhw mewn 6 disgl petri gyda'r toddiant gan dechrau gyda'r toddiant 0 molar. 5. Dechreuwch y cloc ?? ?? ?? ?? Gwaith Cwrs Medi'r 7fed, 2001 Ymchwiliad Osmosis ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ...

  cael eu rhoi ble bydd y teulu yn gallu deall beth sydd yn cael eu gwneud o gwmpas. Pwysigrwydd hyrwyddo cydraddoldeb(equality(Impartial, reasonable and fair) wrth gefnogi'r fam-gu ydy mai angen i wneud yn siwr bod y fam-gu a theulu yn cael eu trin yr un peth ac yn gyfartal a

 2. Free essay

  Gwaith Cwrs Llenyddiaeth

  Dwi ddim yn gweld pam bod mam yn dweud wrthyf stopio bod yn gas fo nain, hi sydd yn cychwyn o i gyd yn meddwl ei bod yn gwybod the lot. Mae hi mor childish yn ignorio fi pan dwi'n deud sori iddi, siarad drwy ei thin, na cwbl main neud.

 1. Bwriad yr ymchwiliad hon yw i darganfod crynodiad yr hydoddiant halen o fenw celloedd ...

  Mae'r diagram uchod yn dangos symudiad y molecylau o dwr os yw hyddodiant gyda crynodiad uchel o halen yn cael ei ddefnyddio. Os yw'r crynodiad tu fewn i gell-nodd cell planhigyn a'r crynodiad tu f�s i'r gell yn hafal, mae'r pwynt ecwilibriwm yn cael ei chyraedd.

 2. Adroddiad ar sut i cludo cemegolion a sylweddau yn ddiogel

  mawr o solid carbon deuocsid yn y cerbyd er mwyn diogelwch y gyrrwr gan fod cyfeintiau mawr o nwy carbon deuocsid hefyd yn gallu bod yn beryglus i iechyd. Felly mae'n bwysig bod gan y gyrrwr cyflenwad cyson o aer glan a bod solidau Carbon deuocsid yn cael ei chadw ar wahani'r gyrrwr.

 1. Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ...

  Mae gwerth gofal sylfaenol yn wneud yn siwr bod buddion amrywiaeth a credodau yn cael eu parchu ac yn wneud yn siwr dydy unrhywun yn cynnwys y fam-gu yn cael eu trin yn wahanol ac mae eu angenion yn cael eu parchu.

 2. A1) Dadansoddwch sut mae cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn cynorthwyo cleifion ...

  Bydd hefyd gallu meindio mas pam fod ddim yn deall hefyd e.e. ddim clywed, anawsterau cyfathrebu. Bydd yr ymgynghorydd yn cael fwy o barch hefyd at Mr Donelly am fod yn onest gyda'r sefyllfa. Anfanteision o'r sefyllfa yw mai'r claf angen i'r neges cael eu trosglwyddo eto a hefyd bydd

 1. Eglurwch sut gallech chi fod wedi defnyddio sgiliau cyfathrebu eich hunain i wneud y ...

  effeithiol ac wedi cael eu trafod am barnau iechyd e.e cymryd cyffuriau, ysmygu, alcohol yn effeithiol gan ddefnyddio lawer o farnau, ystadegau a rhifau. Roedd pawb wedi cwrdd � phobl newydd ac wedi adeiladu perthynas gyda gilydd ac wedi ateb i bob cwestiwn.

 2. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Gwelaf o'r ffynhonellau fod ffynhonell Ch1, sef erthygl a ysgrifennwyd yn y Cambrian News ar 19 o Ebrill 1901 yn rhoi dehongliad gwahanol ac yn cydymdeimlo a'r Argwlydd Penrhyn. Credaf fod y ffynhonell yn ddefnyddiol gan ei fod yn dangos fod y 'Cambrian News' a llawer o geidwadwyr yn credo fod y chwarelwyr eisiau cymrud drosodd y chwarel.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work