• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Beth ydych chi’n ceisio darganfod?

Extracts from this document...

Introduction

1. Beth ydych chi'n ceisio darganfod? Rydym yn ceisio darganfod os ydy silindrau tatws yn ennill mas mewn toddiant cryf ac yn colli mas mewn toddiant gwan. Rydym am ffeindio allan pa effaith y mae newid crynodiad y doddiant halen yn ei gael ar fas y tatws. 2. Rhestrwch y ffactorau sy'n effeithio ar eich ymchwiliad. * Offer. * Crynodiad y toddiant halen. * Tymheredd. * Amser * Arwynebedd y tatws. 3. Pa ffactor ydych chi'n mynd i newid? Bwriadwn i newid crynodiad y toddiant halen. 4. Sut byddwch yn gwneud eich prawf yn deg? I sicrhau prawf teg, byddwn yn cadw'r un offer, yr un tymheredd, yr un amser ac yn cadw'r un arwynebedd ar bob tatws. 5. Beth ydych yn meddwl bydd yn digwydd? Wrth rhoi'r tatws mewn toddiant halen gwan-hypotonic, dywedwn bydd mas y tatws yn cynyddu oherwydd bydd y dwr yn symud o ardal crynodedig i ardal llai crynodedig. Ar y llaw arall, wrth rhoi'r tatws mewn toddiant halen cryf-hypertonic, rydym yn meddwl bydd mas y tatws yn lleihau wrth i'r dwr symud allan i ardal llai crynodedig. ...read more.

Middle

Yn disgl petri C,does dim halen felly dydy Osmosis ddim yn cymryd lle. Osmosis yw symudiad dwr o doddiant gwan i doddiant cryf ar draws pilen lledathraidd. Y mae'r gyfradd y mae'r dwr yn mynd mewn cell trwy Osmosis yn dibynnu ar maint y deunydd yn y nodd,h.y cryfder y toddiant. Gryfaf y toddiant hwn o'i gymharu a hylif tu allan i'r cell, cyflymaf y gyfradd Osmosis neu mwyaf yw gwasgedd y dwr. Gwasgedd Osmotig-gwasgedd sydd ei angen i atal Osmosis. Ar y gwasgedd hwn mae dwr yn cael ei wasgu nol trwy'r bilen mor gyflym ag y mae'n ddod i fewn trwy Osmosis. Bydd cynnwys ychwanegol y gell yn chwyddo'r gell ac yn pwyso tuag allan yn erbyn y cellfur. Mae celloedd llawn chwydd-dynn yn rhoi cynhaliaeth i phlanhigion sydd ddim yn pren. TODDIANT HYPOTONIC:Crynodiad dwr yn uchel, crynodiad y toddyn yn isel= toddiant gwan. TODDIANT HYPERTONIC:Crynodiad y ddwr yn isel, crynodiad y toddyn yn uchel= toddiant gryf. Y mae dwr yn symud o doddiant HYPOTONIC i'r toddiant HYPERTONIC. Cell planhigyn yn ymddwyn yn wahanol i un anifail Bydd cell anifail mewn toddiant hypertonic, wrth edrych arnynt o dan microsgop yn crebachu. ...read more.

Conclusion

7. Sut byddwch yn gwneud yn siwr bod eich arbrawf yn ddiogel? Byddwn yn sicrhau arbrawf ddiogel trwy rhoi y stolion o dan y ddesgiau, cymeryd sylw ofalus gyda'r offer e.e scalpwl,torrwr tatws. 8.MESURIADAU (i) Ffactor annibynnol ( dyma'r ffactor byddwch yn newid) Beth byddwch yn ei newid? Crynodiad y toddiant. Pa offer byddwch yn ei ddefnyddio i'w fesur? Biwred. Fy mesur lleiaf fydd 0.0m Fy mesur fwyaf fydd 1m. Mi fyddaf yn cynyddu fy mesuriadau mewn camau o 0.1m. Mi gymraf 11 ddarlleniad. (ii) Ffactor dibynnol (dyma'r ffactor bydd yn newid o ganlyniad i amrywio'r ffactor annibynnol.) Pa ganlyniadau byddwch yn eu mesur? Y mas. Pa offer byddwch yn ei ddefnyddio i'w fesur? Clorian. 9.Gwnewch restr o'r offer sydd angen arnoch. * Biwred. * 11 ddisgl petri. * Tatws. * Dwr * Toddiant halen * Torrwr tatws. * Scalpwl. * Teilsen. * Bicer. * Clorian * Stondyn a chlamp. 10. Cynlluniwch eich ymchwiliad. 1.Casglwch yr holl offer. 2. Mesurwch y toddiannau. 3. Torrwch y tatws yn hafal i sicrhau prawf teg. 4. Rhannwch y tatws mewn grwpiau ac rhowch nhw mewn 6 disgl petri gyda'r toddiant gan dechrau gyda'r toddiant 0 molar. 5. Dechreuwch y cloc ?? ?? ?? ?? Gwaith Cwrs Medi'r 7fed, 2001 Ymchwiliad Osmosis ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ...

  cael eu rhoi ble bydd y teulu yn gallu deall beth sydd yn cael eu gwneud o gwmpas. Pwysigrwydd hyrwyddo cydraddoldeb(equality(Impartial, reasonable and fair) wrth gefnogi'r fam-gu ydy mai angen i wneud yn siwr bod y fam-gu a theulu yn cael eu trin yr un peth ac yn gyfartal a

 2. Adroddiad ar sut i cludo cemegolion a sylweddau yn ddiogel

  Deunydd Ymbelydrol Mae rhaid bod yna tystysgrif ar y pecyn er mwyn rhoi gwybodaeth i'r cludwyr am beth mae'n cludo a hefyd y perygl. Hefyd cyn iddi becyn cael ei symud mae angen iddo basio 'drop test' sef gollwng y pecyn o uchder o 9 metr i weld os yw pecyn yn gallu gwrthsefyll unrhyw drawiadau sydd yn gallu digwydd.

 1. Eglurwch sut gallech chi fod wedi defnyddio sgiliau cyfathrebu eich hunain i wneud y ...

  y cyfathrebu gyda diddordeb, canolbwyniad a llawer o ystadegau a gwybodaeth am problemau iechyd mae pawb yn mynd trwy yn ei bywydau pob dydd. Anllwyddianau Roedd y cyfathrebiad yn anllwyddianus oherwydd roedd rhai pobl yn mynd yn emosiynol ac yn upset oherwydd roedd lawer o ddigwyddiadau difrifol wedi digwydd yn eu bywydau nhw, am beth oeddem ni'n trafod.

 2. A1) Dadansoddwch sut mae cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn cynorthwyo cleifion ...

  Hefyd arol amser bydd Billy yn gwybod beth sydd yn mynd ymlaen a thyfu lan. Gwendidau ydy bydd Billy yn yset am y tro ond gall wneud eu hunain yn s�l ac ym mhoen eisiau eu mam. Oherwydd mae g�n fach dydy Billy ddim yn gwybod neu sylweddoli bod y fam ddim ond yn mynd i'r gwaith.

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  fer hon ac mae'n bwysig trwy gydol y stori, ond serch hynnu mae llawer o themau eraill wedi ei cysylltu gyda'r stori er engraifft, llofruddiaeth, marwolaeth, trosedd a camdriniaeth. Mae'n amlwg o'r dechrau bod y bachgen yn cael ei gam-drin ac mae'n themau sydd yn bwysig trwy gydol y stori,

 2. Free essay

  Gwaith Cwrs Llenyddiaeth

  Sut y gallai ddweud wrthyf mewn capel ei bod yn feichiog?!, Dynna'r lle olaf y buaswn eisiau gwybod am hynny. Hulpan wirion ydi hi, mynd yn feichiog ar �l bod allan yn yfed un noson. Gobeithio na dychmygu hyn yr ydw i.

 1. "We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd ...

  Nid yw'n defnyddiol achos rydyn ni'n gwybod bod o wedi'i sensori a falle mae'r pobl wedi'i wneud i cerdded mas o'r ty a'r ol i'r bomio stopio jest i rhoi neges da i'r pobl pan yn wirionnedd mae nhw wedi colli rhai o'r teulu h.y wedi ei rhagfarni ar gyfer ymgyrch propaganda.

 2. Cyfradd adwaith yw; pa mor gyflum mae adwaith yn digwydd. Pan mae dau gronnyn

  Canlyniadau 45cm3 o asid (100%) Amser (Eiliadau) 1 (cm3 o Hydrogen) 2 (cm3 o Hydrogen) Cyfartaledd (cm3 o Hydrogen) 0 0 0 0 5 15.0 15.0 15.0 10 31.0 32.0 31.5 15 47.0 47.0 47.0 20 53.0 55.0 54.0 25 53.0 55.0 54.0 35 cm3 o asid a 10 cm3 o ddwr (78%)

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work