• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd (Act 1)

Extracts from this document...

Introduction

Beca Dafydd Tasg Ddrama Creadigol Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd (Act 1) Dim ond morgrug yn y pellter yw Llew a Gwydion bellach. Eu meirch a oedd fel tarannau cynt, yn awr mor ddistaw â chwymp plu eira. Mi ddylwn eu casáu, y ddau ohonynt. Fe’m rhwygwyd o’m cynefin gan Gwydion a’m gosod mewn byd anghyfarwydd. Fe ddylai Gwydion ddeall fy nheimladau anesmwyth, wedi’r cyfan, fe dreuliodd ef amser o dan rym y byd natur. Ond y mae ef yn rhy brysur yn cywilyddio am ei orffennol i boeni am deimladau brau “campwaith” ei “hudolaeth oll” . A Llew, fy ngwr, a aeth a’m gadael er i mi bledio arno i aros, yr unig ffafr a geisiais erioed. Pam na wnaeth ef roi i mi beth ofynnais amdano? Nid yw’n gais afresymol. Nid yw fel gofyn i aderyn i beidio â chanu neu ofyn i’r haul i beidio â gwawrio. Na, gwraig yn pledio i’w gwr i pheidio â’i gadael ydwyf. Mi wn yn f’esgyrn na ddaw da o hyn. Ai fy mai i yw’r ffaith na all fy ngwr weld sicrwydd yn fy ngeiriau? Mae geiriau Gwydion yn atsain yn ogof fy meddwl. Ai ffôl y bûm i beidio â disgyblu Llew? Ar y dydd fe’m crëwyd roedd ei lygaid mawr dwfn yn llawn llonder a gobaith. ...read more.

Middle

Rwy’n cael fy rhwygo ddwy ffordd. Mae’n bris uchel i’w dalu am gariad ond gallaf anwybyddu fy euogrwydd pan mae ein gwefusau yn cwrdd. Rwy’n ysu i gael bod yn ei phresenoldeb unwaith eto, i gael cyfle i fyw unwaith eto. Rwyf yn anghofio am bopeth arall pan rwyf yn ei chwmni, dim ond hi a welaf. Rwyf wedi fy hudo a’m swyno ac rwy’n hapus am hynny. Dim ond un dewis sydd. Rhaid i ni ladd Llew. Mi fydd yn beryglus ac efallai yn amhosib ond mae rhaid i ni drio. Nid dyna rwy’n dymuno ond dyna sydd raid gwneud. Curo ei dynged a threchu ei fam yw ei unig ofid mewn bywyd. Nid yw’n poeni am hapusrwydd ac anghenion Blodeuwedd! Pe bai’n poeni amdani hi, ni fyddai ef wedi ei gadael hi, er iddi erfyn arno i aros. Nid yw Llew yn gwerthfawrogi pa mor lwcus ydyw ef i gael Blodeuwedd yn cysgu wrth ei ochr. Fe wnaeth ef ei rhwymo hi’n gaeth mewn carchar, tywyll du. Rhoddais i oleuni a gobaith iddi a dangosodd hi ryddid a bywyd gwell i mi. Ni wn pryd y gwelaf i hi eto ond wrth i mi edrych i fyny ar y sêr a ddisgleiriai fel gemau ar flanced tywyll y nos, meddyliaf amdani hi hefyd yn edrych ar yr un sêr a welaf i. ...read more.

Conclusion

Ond ar ôl i mi ddweud celwydd wrth Llew, rhoddodd Blodeuwedd ei holl ffydd ynof i. Aeth ias i lawr fy nghefn pan clywais bod Llew yn fyw. Mae hynny’n teimlo fel oriau yn ôl yn awr. Credais i mai efe gladdodd y Llew ond gwadu hyn a wnaeth Penteulu Penllyn. Rydwyf yn teimlo mor ffôl. Nid wyf wedi gweld y bedd a fel y dywedodd Penteulu Penllyn “mae cysur mewn bedd”. Dadleuais i a dadleuais i â Phenteulu Penllyn ond yr oedd rhaid i mi wynebu’r gwirionedd. Yna cyn i’r newyddion gael siawns i suddo mewn cyrhaeddodd Blodeuwedd. Roeddwn yn disgwyl iddi fod wedi synnu ond na, dywedodd he ei bod yn disgwyl hyn! Flwyddyn yn ôl taflodd ei hun ar y llawr yn wylo am fod ei gwr wedi ei gadael ond yn awr, ar ôl clywed bod y dyn y cynllwyniodd hi ei ladd yn fyw, nid oedd tamaid o emosiwn ar ei wyneb. Rhaid mai dod am frwydr y mae Llew. Dod i adennill yr hyn a gollodd. Nid oes siawns gennym i ennill. Mae gan LLew dri chant o wyr a nid oes deugain o wyr yn brwydro ar ein hochr ni. Mi fydd Llew yn fy lladd, nid oes amheuaeth am hynny. Nid wyf yn dymuno marw. Nid wyf eisiau teimlo poen. Mae poen yn fy ofni. Mae’r afon yn disgleirio yn yr haul o fy mlaen. Mae’n fy ngalw i. Nid wyf yn gwybod beth arall i wneud. Nid oes gennyf ddewis. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Mae natur yn cael eu galwn Nature mae natur yn ddigwyddiad rydym ni fel ...

  Mae'n dweud "Between 30 and 50 per cent of the variation between people's measures on these characteristics can be attributed to genetics" Mae hyn yn dweud, credodd hanner ohonynt fod natur yn fwy effeithiol na magwraeth. Mae hefyd yn dweud mai'r crefyddau yn cael eu dylanwadu trwy ffactorau geneteg, e.e"Attitudes

 2. A1) Dadansoddwch sut mae cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn cynorthwyo cleifion ...

  help ac am hynny bydd yr ymgynghorydd yn gallu parchu eu hunain parch ac adeiladu perthynas gyda'r claf i helpu eu sefyllfa yn fwy hawsach. Sefyllfa Billy Mae'r sefyllfa pedwar sef Billy mae'n 3 mlwydd oed ac Rydych yn cael eu gofalu amdano yn y feithrinfa.

 1. Gronw Cerddaf fy ngham cyntaf a chollaf fy anadl. Mor ...

  Syrthia ei gwallt ar ei hysgwyddau ,edau o aur yn llifo lawr ei chorff. Fedrycha fel brigau coedwig yn blethe yn ei gilydd.

 2. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Mae hi'n wahanol iawn i Jini. Mae Jini yn wraig sydd yn falch o fod ar ei phen ei hyn ac yn cadw draw o bobl gan fod ganddi'r gyfrinach. Mae Jini a'r ferch yn 'Y Rhif Anhywir' yn hollol wahanol i'w gilydd, ond eto mae rhywbeth yn debyg yn y ddwy.

 1. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Gallwn weld o'r tystiolaeth nad oedd gan y gweithwyr a rheolwyr y chwarel berthynas dda erioed. Y brif reswm am hyn oedd eu bod nhw mor wahanol i'w gilydd ac felly ddim yn cyd-weld. Rydym yn gweld trwy'r ffynhonell A2 nad oes gan y gweithwyr ar Arglwydd ddim byd yn gyffredin.

 2. A Ddylai Iddewon Priodi genedl ddynion?

  Bydd hwn yn cymhlethu bywyd llawer i gwpl Iddewig. Problem arall sydd rhaid ystyried wrth meddwl am priodas cymysg yw addysg y plentyn. Bydd y plentyn yn cael addysg Iddewig, ac yn dod yn Iddew llawn?

 1. Cystig Fibrosis. Beth yw Ffibrosis Codennog?

  Dylid dechrau ar y ffisiotherapi o?r adeg y mae?r cyflwr yn cael ei ddarganfod. Maethiad Mewn llawer o bobl sy?n dioddef o Ffibrosis Codennog mae?r siannelau bychain sy?n cludo y suddoedd treulio yn cael eu hatal gan fwcws gludiog.

 2. Tasg Asesu Bioleg; Disgrifiad o daith moleciwl o garbohydrad drwyr

  beth a dreuliwyd yn y stumog yw prodinau, gan yr ensym proteas, i asidau amino. Felly, ar ol gwario amser yn y stumog heb wneud dim yn gemegol, mae?r molecylau nawr yn teithio drwy?r dwodenwm, sy?n cysylltu?r stumog i?r goluddyn bach, er cyrraedd y diweddaraf.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work