• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Cystig Fibrosis. Beth yw Ffibrosis Codennog?

Extracts from this document...

Introduction

Beth yw Ffibrosis Codennog? Ffibrosis Codennog (Cystic Fibrosis CF) yw un o?r clefydau angaeol etifeddol mwyaf cyffredin yn y Daernas Unedig. Mae?n effeithio dros 9000 o bobl yn y Daernas Unedig. Mae dros dwy filiwn o bobl yn y Daernas Unedig yn cludo?r genyn sy?n achosi Ffibosis Codennog ? tua 1 ym mhob 25 o?r boblogaeth. Os yw dau gludydd yn cael plentyn mae gan y babi siawns o 1 mewn 4 o gael Ffibrosis Codennog. Mae Ffibrosis Codennog yn effeithio ar yr organnau mewnol, yn enwedig yr ysgyfaint a?r system druelio, gan eu llenwi a mwcws gludiog. Mae hyn yn ei gwneud hi?n annodd i anadlu a threulio bwyd. Bob wythnos mae pump babi yn cael ei eni gyda?r cyflwr. Bob wythnos mae dau fywyd ifanc yn cael ei golli i?r cyflwr. Dim on hanner y rhai sydd efo?r cyflwr sy?n debygol o fyw yn hŷn na 30 mlwydd oed. ...read more.

Middle

Sgrinio babanod newydd-anedig Yn dilyn ymgyrch gan yr Ymddiredolaeth Ffibrosis Codennog, fe argymhellodd fod pob babi yn cael ei sgrinio am Ffibrosis Codennog. Mae hyn nawr yn cael ei weithredu dros y Daeyrnas Unedig i gyd. Pigiad bychan yn sawdl y babi yw?r prawf gwaed. Y cyntaf y bydd y clefyd yn cael ei adnabod y cyntaf y gall triniaeth addas ddechrau. Profi am gludwyr Gall prawf golch?ceg syml ddewud os ydych yn gludwr a?i peidio. Mae hyn yn bwysig os os gennych berthynas sy?n dioddef o?r cyflwr neu os yw?n gludwr. Mae?n bwysig iawn i gael y prawf os yw eich partner yn gludwr. Sgrinio cyn geni. Mae?r prawf yn cael ei ddefnyddio yn gynnar yn ystod beichiogrwydd i ddewud os oes Ffibrosis Codennog ar y babi. Fel arfer mae?r prawf yn cael ei gynnig i famau sy?n cael eu hadnabod o fod gyda risg uchel o gael plentyn gyda Ffibrosis Codennog. ...read more.

Conclusion

Mae ensymau yn cynyddu yn y pancreas sy’n cael ei niweidio dros gyfnod o amser. Mae effaith Ffibrosis Codennog ar y pancreas yn amrywio o berson i berson gyda 5 i 10% o bobl gyda’r cyflwr yn cael peth defnydd o’u pancreas. Mae’n rhaid i ran fwyaf gymeryd meddiginiaeth i helpu treulio bwyd. Mae diet addas yn bwysig iawn i bobl gyda Ffibrosis Codennog. Gall pwysau corff da helpu i ymladd yn erbyn llid ar yr ysgyfaint a helpu’r corff petaent yn colli pwysau yn ystod salwch. Mae diet cywir mewn dioddefwyr yn uchel mewn caloriau ond mae faint yn amrywio yn dibynnu ar oedran o berson i berson. Ymarfer corff Mae ymarfer corff yn bwysig iawn fel rhan o driniaeth dioddefwyr. Mae annog ymarfer corff yn helpu gan ei fod yn atal dirywiad ac yn helpu gyda chryfder. Dylai plant sy’n dioddef gael eu hannog i wneud gymait o ymarfer corfforol ag sydd yn bosib- y math o ymarfer yw: rhedeg, nofio, pêl-droed a thenis – unrhyw ymarfer sy’n eich gwneud yn fyr eich anadl. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  fer hon ac mae'n bwysig trwy gydol y stori, ond serch hynnu mae llawer o themau eraill wedi ei cysylltu gyda'r stori er engraifft, llofruddiaeth, marwolaeth, trosedd a camdriniaeth. Mae'n amlwg o'r dechrau bod y bachgen yn cael ei gam-drin ac mae'n themau sydd yn bwysig trwy gydol y stori,

 2. Eglurwch sut gallech chi fod wedi defnyddio sgiliau cyfathrebu eich hunain i wneud y ...

  y cyfathrebu gyda diddordeb, canolbwyniad a llawer o ystadegau a gwybodaeth am problemau iechyd mae pawb yn mynd trwy yn ei bywydau pob dydd. Anllwyddianau Roedd y cyfathrebiad yn anllwyddianus oherwydd roedd rhai pobl yn mynd yn emosiynol ac yn upset oherwydd roedd lawer o ddigwyddiadau difrifol wedi digwydd yn eu bywydau nhw, am beth oeddem ni'n trafod.

 1. A1) Dadansoddwch sut mae cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn cynorthwyo cleifion ...

  Bydd y cyfathrebiad wedyn yn anllwyddianus oherwydd does ddim gwybodaeth yn cael eu rhannu gyda'r Mrs Bernstein a'i mab ac yn wneud �n anodd i wneud g�n anodd i ddelio gyda. Does ddim cymorth technegol yn cael eu defnyddio yn y sefyllfa yma oherwydd mae'n rhan o gyfathrebu.

 2. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd y Rhyfel Byd Cyntaf ar fywydau’r pobl gartref?

  Ond yn ystod ac ar oly Rhyfel roedd y iaith Gymraeg yn ddirywio. Roedd y iaith yn dirywio felly nid oedd opsiwn ganddynt ond newid y bapur I fod yn un saesneg. Yn ystod y Rhyfel gafodd llawer o C ymru Cymraeg ei lladd a dyna'r rheswm am fod rhaid

 1. Beth ydych chi’n ceisio darganfod?

  Osmosis yw'r trylediad dwr hyn. Trwy Osmosis y mae dwr yn symud o gell i gell mewn planhigion. Mae cellbilen cell planhigyn yn lledathraidd. Felly mae Osmosis yn cymryd lle. Gallwn hefyd dangos bod Osmosis yn cymeryd lle mewn meinwe byw drwy arbrofi ar daten e.e mewn ddisgl petri A

 2. Bwriad yr ymchwiliad hon yw i darganfod crynodiad yr hydoddiant halen o fenw celloedd ...

  Fyddwn yn defnyddio'r un offer trwy'r arbrawf Newidyn Rheoledig * Fydd rhaid cadw'r tymheredd ystafell yn gyson am yr arbrawf i gyd * Fydd rhaid defnyddio'r un cyfaint o hydoddiant (40cm ) * Fydd rhaid cadw maint y tatws yr un peth (0.3cm)

 1. Beth Sy’N Effeithio Ar Gwrthiant Gwifren?

  ar voltedd, ond oherwydd mae tymhereth yn effeithio ar gwrthiant y wifren, (ac fy y wifren yn cynhesu wrth ir electronau fynd trwyddo) efallai fydd rhai or pwyntiau ar y graff allan o le ychydig. Fe ddylai fy graff gwrthiant yn erbyn hyd cael cydberthyniad posotif ac fod mwy na

 2. Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd ...

  Gwydion sydd gennyf i ddiolch am hyn i gyd. Y mae ef wedi bod fel tad i mi dros y blynyddoedd. Y fe a?m helpodd i guro fy nhynged. Ac y nawr y caf fi'r siawns i fod yn dad ac mi fydd Blodeuwedd yn fam. Mi fyddaf yn dad da a chariadus.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work