• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Cystig Fibrosis. Beth yw Ffibrosis Codennog?

Extracts from this document...

Introduction

Beth yw Ffibrosis Codennog? Ffibrosis Codennog (Cystic Fibrosis CF) yw un o?r clefydau angaeol etifeddol mwyaf cyffredin yn y Daernas Unedig. Mae?n effeithio dros 9000 o bobl yn y Daernas Unedig. Mae dros dwy filiwn o bobl yn y Daernas Unedig yn cludo?r genyn sy?n achosi Ffibosis Codennog ? tua 1 ym mhob 25 o?r boblogaeth. Os yw dau gludydd yn cael plentyn mae gan y babi siawns o 1 mewn 4 o gael Ffibrosis Codennog. Mae Ffibrosis Codennog yn effeithio ar yr organnau mewnol, yn enwedig yr ysgyfaint a?r system druelio, gan eu llenwi a mwcws gludiog. Mae hyn yn ei gwneud hi?n annodd i anadlu a threulio bwyd. Bob wythnos mae pump babi yn cael ei eni gyda?r cyflwr. Bob wythnos mae dau fywyd ifanc yn cael ei golli i?r cyflwr. Dim on hanner y rhai sydd efo?r cyflwr sy?n debygol o fyw yn hŷn na 30 mlwydd oed. ...read more.

Middle

Sgrinio babanod newydd-anedig Yn dilyn ymgyrch gan yr Ymddiredolaeth Ffibrosis Codennog, fe argymhellodd fod pob babi yn cael ei sgrinio am Ffibrosis Codennog. Mae hyn nawr yn cael ei weithredu dros y Daeyrnas Unedig i gyd. Pigiad bychan yn sawdl y babi yw?r prawf gwaed. Y cyntaf y bydd y clefyd yn cael ei adnabod y cyntaf y gall triniaeth addas ddechrau. Profi am gludwyr Gall prawf golch?ceg syml ddewud os ydych yn gludwr a?i peidio. Mae hyn yn bwysig os os gennych berthynas sy?n dioddef o?r cyflwr neu os yw?n gludwr. Mae?n bwysig iawn i gael y prawf os yw eich partner yn gludwr. Sgrinio cyn geni. Mae?r prawf yn cael ei ddefnyddio yn gynnar yn ystod beichiogrwydd i ddewud os oes Ffibrosis Codennog ar y babi. Fel arfer mae?r prawf yn cael ei gynnig i famau sy?n cael eu hadnabod o fod gyda risg uchel o gael plentyn gyda Ffibrosis Codennog. ...read more.

Conclusion

Mae ensymau yn cynyddu yn y pancreas sy’n cael ei niweidio dros gyfnod o amser. Mae effaith Ffibrosis Codennog ar y pancreas yn amrywio o berson i berson gyda 5 i 10% o bobl gyda’r cyflwr yn cael peth defnydd o’u pancreas. Mae’n rhaid i ran fwyaf gymeryd meddiginiaeth i helpu treulio bwyd. Mae diet addas yn bwysig iawn i bobl gyda Ffibrosis Codennog. Gall pwysau corff da helpu i ymladd yn erbyn llid ar yr ysgyfaint a helpu’r corff petaent yn colli pwysau yn ystod salwch. Mae diet cywir mewn dioddefwyr yn uchel mewn caloriau ond mae faint yn amrywio yn dibynnu ar oedran o berson i berson. Ymarfer corff Mae ymarfer corff yn bwysig iawn fel rhan o driniaeth dioddefwyr. Mae annog ymarfer corff yn helpu gan ei fod yn atal dirywiad ac yn helpu gyda chryfder. Dylai plant sy’n dioddef gael eu hannog i wneud gymait o ymarfer corfforol ag sydd yn bosib- y math o ymarfer yw: rhedeg, nofio, pêl-droed a thenis – unrhyw ymarfer sy’n eich gwneud yn fyr eich anadl. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. A1) Dadansoddwch sut mae cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn cynorthwyo cleifion ...

  eu mam ac yn teimlo'n llai yn upset o'r dyddiau fynd heibio. Bydd Billy yn tyfu lan ac wedyn yn deall y sefyllfa sydd fynd ymlaen ac yn cael yr hyder i'r fam gadael. Anfanteision ydy bydd Billy yn debygol o grio am amser a gwneud eu hunain yn dost,

 2. Eglurwch sut gallech chi fod wedi defnyddio sgiliau cyfathrebu eich hunain i wneud y ...

  Wnes I gadw'n broffesiynol ac wedi ymddangos yn emosiynol i'r bobl oedd yn uset ac wedi darparu lawer o gymorth i helpu. Wnes I siarad yn glir ac yn araf ac wedi defnyddio geiriau bach i drafod yn fwy haws i wneud pobl i deall y ystadegau pwysig sydd yn cael eu trafod .

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  hwyr yn y nos, mae hyn yn gwneud i ni feddwl efallai ei fod yn gwneud hyn gan nad yw e eisau bod adref gyda'i fam ar ei ben ei hyn, oherwydd fod ganddo ofn iddi weiddi arno neu ei gamdrin.

 2. Bwriad yr ymchwiliad hon yw i darganfod crynodiad yr hydoddiant halen o fenw celloedd ...

  Ffactorau Newidyn Mewnbwn (ffactorau annibynnol) * Bydd angen newid crynodiad yr hydoddiant halen yn unig Newidyn Allbwn (ffactorau dibynnol) * Fyddwn yn mesur m�s y tatws cyn ei rhoi yn yr hydoddiant * Fyddwn yn mesur m�s y tatws ar �l tynnu o'r hydoddiant * Fyddwn yn cadw nifer y disgiau tatws yn cyson *

 1. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd y Rhyfel Byd Cyntaf ar fywydau’r pobl gartref?

  Mae ffynhonnell B3 yn cefnogi beth mae B2 yn eu ddweud. Mae'n profi bod y llywodraeth yn cosbi'n llym am dorri rheolau dogni, efallai gafodd y ffynhonnell yma ei ddefnyddio fel propaganda i ofni ac i rhybuddio pobl eraill I beidio torri'r rheolau dogni.

 2. Beth ydych chi’n ceisio darganfod?

  Ni all molecylau siwgr dryledu fel hyn achos eu bod nhw'n rhy fawr i lifo trwy'r bilen. Pan fydd pilen lledathraidd yn gwahanu toddiant gwan oddi wrth toddiant cryf, mae dwr pob amser yn llifo o'r toddiant gwan i'r toddiant cryf.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work