• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Dadl yr iaith gymraeg

Extracts from this document...

Introduction

Annwyl Gyfeillion, Rwyf yma heno i drafod yr effaith o mewnfudo i cefn gwlad Cymru. Fel aelod o gymdeithas cefn gwlad fy hunan, credaf eu bod hi'n bwysig trafod y mater pwysig yma oherwydd mae hi'n cael effaith ar bywyd cyffredinol rhai ohonom. Ar ddechrau'r 20fed ganrif, roedd bron i hanner poblogaeth Cymru yn siarad Cymraeg. Cofnododd cyfrifiad 1911 fod bron i filiwn o bobl yn eu ystyried eu hunain yn siaradwyr Cymraeg. Ers hynny, syrthiodd i nifer o siaradwyr Cymraeg yn gyson. Heddiw, dim ond 40.8% o blant rhwng 5 a 15 blwydd oed yn gallu siarad Cymraeg, a 37.4% o bobl ifanc rhwng 5 a 19 mlwydd oed. Beth yw effaith o'r mewnfudwyr yn dod i'r ardal gwledig? A oes angen ei reoli? Wel, mae llawer o resymau pam mae pobl yn symud yma. Fel y gwelsom ar y fideo 'Croeso i Gymru,' fe wnaeth teulu'r Kirk symud i Bontsenni ger Aberhonddu, a prynnu fferm am �650 000, dau gant thri deg erw. Roedd y teulu yn arfer dod o'r ddinas fawr, ac wedi disgyn mewn cariad gyda'r ardal. ...read more.

Middle

Ond pwy ydy'r dyn yma, does dim clem ganddo am hanes ein pentref, dim clem am hanes y bobl sy'n byw yma. Mae pawb yn gwybod pawb, ac yn siarad ein iaith, yn ceisio cadw'r iaith yn fyw. Pwy a wyr pa fath o bobl wneuth y cynllun yma denu. Mae angen rhyw fath o gyfraith ar hyn yn fy marn i, neu mae angen barn y pentref / cymdeithas cyn ddechrau unrhyw adeiladwaith, mae angen rheoli syniadau y pobl yma! Mae yna hefyd rhai bobl yn prynnu tai yma, a'i ail-werthu yn syth i gael fwy o arian! Ystyriwch yr elw mae'r bobl hynny yn gwneud. Wrth gwrs mae prysiau tai rhan fwyaf o'r llefydd yn Lloegr yn llawer fwy na'r prysiau yma yng Nghymru, felly mae'r pobol o'r ardaloedd hynny yn disgwyl talu pris tua yr un faint a gwerth eu ty nhw am ty yn y wlad hyn, ond be fydd yn digwydd ar �l i hynny ddigwydd tro ar �l tro? Fe fydd y cymdeithasau fach wedi troi yn ardaloedd llawn pobl diethr, ond yn wath na hynny, troi yn ardaloedd saesneg, dim ond ychydig o gymraeg yn cael ei siarad. ...read more.

Conclusion

Eto mae angen cadw ein iaith yn fyw. Ond serch hynny wrth gwrs yn bendat nid oes modd gorfodi'r unrhyw un i feistroli iaith , ond fel pob iaith mae modd eu gorfodi yn gymdeithasol. Wedi'r cwbwl, mae'r Cymry sydd yn mynd i wlad arall yn siarad iaith y wlad honno am nad yw'r brodorion yn siarad Cymraeg a Saesneg nol iddynt. Dylai'r rhai nad ydynt yn fodlon dysgu'r iaith neu ei ddefnyddio fod o dan anfantais. Dylid troi fantol yn erbyn y di-Gymraeg mewn ardal felly, a ffafrio'r rhai Cymraeg eu iaith. Neu syniad arall yw gosod telerau ffafriol fydd yn annog pobl i'w dysgu a creu amgylchiadau sy'n ei gwneud yn atyniadol neu yn angenrheidiol iddynt ddysgu. Dylid annog a datgan beth yw'r manteision o ddysgu'r iaith. I gloi fy marn i am y mater rwyf wedi trafod am heno, hoffwn ddiolch am eich gwrandawiad a atgoffa pawb, yn ardaloedd fel hyn yma yng nghefn gwlad Cymru mae yna traddodiadau, hanes a iaith cryf yn bodoli sydd angen heb os nad oni bai cael ei gadw yn fyw!! ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ...

  Mae angen i'r aelodau o staff cadw cyfrinachedd a thrin mam-gu yn gyfartal ac yr un peth a phobl arall. Mae'r staff y lleoliad angen gwneud yn siwr bod eu problemau personol ddim yn effeithio ar eu gwaith a chadw'n amddinegfa gyda mam-gu oherwydd mae hi'n hen ac yn araf.

 2. Y chwedegau yng Nghymru.

  'Liverpool Corporation's high-handedness'. Hefyd mae'n flin iawn ar fwriadau Lerpwl, sydd am werthu y dwr ymlaen.

 1. "We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd ...

  Gellir dweud nad yw'n defnyddiol achos nid oes unrhyw son am person neu rhan o llywodraeth yn cefnogi hyn a dweud bod o'n wir. Roedd propaganda yn cael ei ddefnyddio mewn sawl ffordd yn y rhyfel byd cyntaf. Roedd propaganda i ddechrau yn hybu pawb i gefnogi'r rhyfel, y dynion

 2. Cyfradd adwaith yw; pa mor gyflum mae adwaith yn digwydd. Pan mae dau gronnyn

  Canlyniadau 45cm3 o asid (100%) Amser (Eiliadau) 1 (cm3 o Hydrogen) 2 (cm3 o Hydrogen) Cyfartaledd (cm3 o Hydrogen) 0 0 0 0 5 15.0 15.0 15.0 10 31.0 32.0 31.5 15 47.0 47.0 47.0 20 53.0 55.0 54.0 25 53.0 55.0 54.0 35 cm3 o asid a 10 cm3 o ddwr (78%)

 1. Dydi Penderfyniad I Stopio Pob Ac Unrhyw Fath O Driniaeth Ddim Yn Benderfyniad I ...

  * Mae'r claf yn mynd i farw, ac nid yw'n driniaeth i leihau dioddefaint; * Neu mae'r claf yn ofyn am stopio'r driniaeth. Rhai rhesymau am osgoi neu oedi gyda thriniaeth; Osgoi: * Nid oes rheswm i gredu fydd yn helpu * Efallai fydd yn helpu ond gall achosi niwed

 2. Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ...

  cyfrinachedd a bod pob aelod o staff yn cadw barnau eu hunain, a ddim yn trafod unrhyw ddigwyddiadau gydag unrhyw aelodau o staff arall. Mae angen parchu eu crefydd, lliw, dewisiadau ac iaith gan dangos diddordeb a chyfathrebu sydd yn gallu gwneud perthynas rhwng y meddyg, mamgu a'r teulu a

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Unigrwydd yw prif themau'r stori ac mae hyn yn amlwg drwy gydol y stori. Does dim llawer o nodweddion arddull yn y stori fer hon, mae'r arddull yn foel iawn. Mae hyn yn symboleiddio pa mor ddiflas a phlaen yw'r ddynes yn y stori, rydym yn gallu gweld ri bod hi'n ddynes ddi-gyffro ac syml iawn.

 2. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Roedd ychwarelwyr angen yr arian i hlepu dalu rent ac i brynu bwyd. Ysgrifennodd awdur ffynhonell B3 (ii) lythyr i'w gyd weithwyr yn erfyn arnynt i gefnogi cor chwarelwyr Beshesda. Mae'n dweud fod yr Arglwydd Penrhyn yn 'Obstinate feudal relic', golygir hyn fod yr Arglwydd Penrhyn yn styfnig.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work