• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Datganiad O'r Broblem A Dadansoddiad

Extracts from this document...

Introduction

Technoleg Gwybodaeth TGAU CYWAITH NELSON NEWSAGENTS Enw:- Nathan Thomas Charles Rees Rhif Arholiad:- Canolfan:- Ysgol Gyfun Rhydywaun Rhif Canolfan:- 68513 Datganiad O'r Broblem A Dadansoddiad Cefndir Rydw i wedi penderfynu wneud fy cywaith ar siop lleol, mae'r siop yn angen systemau newydd ar gyfer rhenti fideos / gemau, cadw nodiad o pa stoc sydd ganddyn ar �l . Hefyd mae angen system newydd o cadw trefn ar eu aelodau. Mae Angen ffordd o hysbysebu arnyn e.e. posteri, y we, pamffledu ac yn y blaen. Hefyd mae angen ffordd o cyflwyno wybodaeth sy'n edrych yn proffesiynol . Dadansoddiad o'r System Gyfredol System Llythyrau Mae'r siop yn anfon llawer o llythyron at ei aelodau pob mis felly mae'n cymryd llawer o amser i ysgrifennu at pob aelod a wneud llawer o cop�au o'r un llythyr at aelodau wahanol. ...read more.

Middle

System Aelodaeth Mae'r perchennog yn cadw wybodaeth am yr aelodau ar cardiau ac yn eu cadw mewn bocs yn nhrefn y wyddor. Dyma enghraifft o un o'r cardiau : Enw : Nathan Rees Dyddiad Geni : 09/04/1987 Cyfeiriad : 20 Heol Mabon Trafalgar Park Nelson C�d Post : CF46 6JG Rhif Ff�n : 01443 451 883 Rhif Aelodaeth : 21 Mae'r cardiau aelodaeth yn dal wybodaeth am yr aelodau fel :- Enw ,Dyddiad Geni, Cyfeiriad, C�d Post, Rhif Ffon, Rhif Aelodaeth ac unrhyw wybodaeth arall mae'r aelodau yn meddwl mae angen i'r perchennog gwybod. Problemau gyda'r system gyfredol neu ei chyfyngiadau System Llythyrau Mae yna llawer o problemau gyda'r system llythyrau gyfredol. Y problem fwyaf yw fod rhaid i'r perchennog ysgrifennu pob llythyr wrth law gan newid pob enw a chyfeiriad ar y llythyr. ...read more.

Conclusion

Amcanion a Nodau System Llythyrau Fe fyddwn yn gwneud y proses o ysgrifennu llythyron i aelodau. Fydd modd o newid wybodaeth yr aelod heb gorfod ailysgrifennu'r llythyr. Fydd y system newydd yn cyflymu'r proses araf o ailysgrifennu llawer o llythyron. System Rhenti Fydd y system newydd yn alluogi i'r perchennog cadw cofnod o pwy sydd wedi rhenti fideo/gem a weld pris y fideo/gem ac gweld os yw'n hwyr yn dod nol yn hawdd. Hefyd fydd modd o gweld wybodaeth ar pob aelod sydd wedi rhenti fideo/gem o fewn yr dau wythnos diwethaf. System Aelodaeth Fydd y system newydd yn alluogi'r perchennog i cadw cofnod o pob aelod a'i wybodaeth. Fydd y system newydd hefyd yn alluogi'r perchennog newid wybodaeth am aelodau yn hawdd iawn. Cywaith TGAU Ysgol Gyfun Rhydywaun ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Clod - Sicirhau cywirdeb o fewn y technegau a ddefnyddiwyd dadansoddiad maintiol.

  Wnes i ddefnyddio'r offer yn gywir gan fesur a phwyso'r sylweddau. Roedd angen i fi defnyddio'r offer e.e. clorian gan amseru'r'r un amser neu ddefnyddio'r un maint o gemegau rydw i wedi defnyddio, gan fesur gan bured mesur meintiau bach a silindr mesur.

 2. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Mae'r ansoddair 'hyfryd' yn disgrifio llais y ferch. Dyma ansoddair diniwad ac pleserus, sydd yn effeithiol i ddangos y gwahaniaeth rhwng ei llais hi a llais y dyn. Mae'r ansoddeiriau hyn yn cael ei defnyddio i ddisgrifio llais y llofrydd, 'Milain' a 'Sur'.

 1. Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

  Felly oes oedd problem gan y ffermwyr am y ffordd oeddynt yn cael ei drin nid oeddynt yn gallu defnyddio'r llys. Felly roedd y tirfeddianwyr yn gallu trin y ffermwyr fel anifeiliaid ac nid oedd unrhyw beth i stopio nhw'n gwneud hyn.

 2. Ym mha fodd yr oedd y chwechdegau yng Nghymru yn gyfnod o brotest wleidyddol ...

  Er hyn i gyd, roedd rhai traddodiadau dal i bara, fel yr eisteddfod. Mae yna s�n am lwyddiant yr eisteddfod yn 1964 yn ffynhonell A1. mae'n son am y niferoedd o bobl a wnaeth troi i fynu a cymryd rhan, yn glynnu at traddodiad ac yn cael hwyl yn y mwd a'r glaw.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work