• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Datganiad Personol

Extracts from this document...

Introduction

Datganiad Personol Yn yr ysgol rydw i'n hoffi astudiathau Busnes ac Addysg Grefyddol, dwi'n hoffi Busnes yn bennaf oherwydd dwi'n hoffi edrych ar wahanol agweddau y byd busnes ac Addysg Grefyddol oherwydd fy niddordeb yn wahanol grefyddau. Dwi'n debygol o wneud yn dda yn Y Cyfryngau oherwydd fy mod wedi canolbwyntio yn galed i wneud yn dda y flwyddyn yma ac hefyd Busnes oherwydd fy ddealltwriaeth o'r pwnc. ...read more.

Middle

Rwyf wedi bod yn pysgota rhan fwyaf o fy mywyd gyda fy nhad fel fy mentor ac rwyf wedi dysgu llawer yn y blynyddoedd diwethaf ac rwyf yn bwriadu parhau tan fy mod yn rhy hen I wneud felly. Dwi'n aelod o glwb ieuenctid Eryrys ond mae hynny yn gorfod stopio rwan oherwydd fod rygbi ar yr un dydd, rwyf yn bwriadu helpu clwb ieuenctid yn fy ardal pan yr wyf yn hyn, rwyf yn credu ei fod yn helpu pobl ifanc deall pethau a dysgu lawer o bethau newydd. ...read more.

Conclusion

Mae gen I ychydig o wybodaeth ar y tu mewn I gyfrifiadur ac fedrai trwsio ychydig o broblemau sy'n aml yn digwydd ar cyfifiadur. Mae hefyd gennyf y ddawn I weithio mewn tim drwy weithio neu mewn chwaraeon. Bysaf yn dweud fy mod yn berson dibynadwy, cyfrifol a chyfrifol sy'n gallu gweithio gyda phobl eraill y hawdd. Rwyf wedi codi arian I achosion da yn fy amser yn cynnwys y capel lleol ac yr clwb ieuenctid lleol. Drwy wneud hyn rwyf wedi ennill gwobreuon o gymuned y capel ac y 'Denbighshire Youth society' ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Rydym yn gweld drwy hyn, er fod Jini yn swil ac yn ddirgel, ei bod hi'n berson eithaf clen a charedig. Un diwrod aeth Mam i gnocio ar ei drws i weld a oedd hi eisiau rhywbeth o'r pentre. Roedd hi'n disgwyl yno am amser maith tan ddaeth Jini i ateb y drws.

 2. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd y Rhyfel Byd Cyntaf ar fywydau’r pobl gartref?

  Gafodd y ffynhonnell yma ei wneud yn 1918 felly mae'n wreiddiol. Mae'r brif teitl yn dweud 'Defence of the Realm', o ffynhonnell B1 mae'n bosib weld bod y llywodraeth wedi ymyryd ac felly nid yw'r ffynhonnell yma'n ddibynadwy nag yn ddefnyddiol iawn oherwydd D.O.R.A. Gafodd y deddf arfau ei gyflwyno.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work