• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Dydi Penderfyniad I Stopio Pob Ac Unrhyw Fath O Driniaeth Ddim Yn Benderfyniad I Ladd Claf

Extracts from this document...

Introduction

Dydi Penderfyniad I Stopio Pob Ac Unrhyw Fath O Driniaeth Ddim Yn Benderfyniad I Ladd Claf M r Cadeirydd a Chyfeillion, Rwyf i yma heddiw i s�n am bwnc sydd wedi bod yn y newyddion llawer yn ddiweddar. Y pwnc yna ydi'r berthynas rhwng hawliau cleifion, hawliau meddygon a thriniaeth. Wrth gwrs, yr achos amlycaf yng Nghymru o'r rhain yw achos Luke Winston-Jones, ond i ddechrau rwyf i am siarad � chi ynglyn a hawliau oedolion. Mae yna ddynes, nid yw yn gallu cael ei henwi, yn gofyn i'r Uchel Lys Prydeinig am ganiat�d i ddifodd ei pheiriant anadlu. Mae'r ddynes yma'n hollol ymwybodol, ond mae hi wedi'i pharlysu ers iddi torri bibell waed yn asgwrn ei chefn flwyddyn yn �l. Mae ei chyflwr yn sefydlog, ond rhoddir ei chyfle am welliant o dan 1%. Mae bargyfreithiwr y ddynes hon yn dweud bod ei gyflogydd yn meddu ar ei meddwl yn iawn ac yn gallu gwneud penderfyniadau. Ond mae ei meddygon yn dweud na fuasai eu hyfforddiant moesegol yn caniat�u iddynt ddiffodd y peiriant, a ni all y claf wneud penderfyniad deallol am ei safon o fyw. Yn gyfreithlon, mae gan y ddynes berffaith hawl i gael ddiffodd y peiriant, ond nid yw'n gallu. ...read more.

Middle

Mae'r "effaith ddwbl" yn cael ei ystyried yn dderbyniol oherwydd y bwriad oedd, dim i ladd y claf, ond ei boen, neu fel mae'r sais yn dweud "the right to a pain-free, dignified death." Yn fy marn i, y broblem gyda'r enw "effaith ddwbl" yw ei fod yn cyfleu fod y ddau beth wedi'u bwriadu. Er hyn, mae cyffuriau lladd-poen yn lleihau bywyd claf mewn dim ond 1 achos o 1000. Achos enwog arall yw achos Tony Bland yn 1989. Roedd yn gefnogwr yn nhrychineb Stadiwm Hillsborough, a dioddefodd niwed difrifol i'w ymenydd pan oedd dim ond yn 17 mlwydd oed. Aeth i c�ma o'r enw PVS, neu Persistant Vegetative State oedd yn golygu ei fod yn gallu anadlu drosto'i hun, ond dim byd arall. Dywedodd y barnwr yn yr achos buasai hwyhau ei fywyd yn niweidiol, fel ei fwydo drwy diwb i lawr ei drwyn a defnyddio llawer o wrthfiotig, ac felly gall cael ei ystyried fel cyrch. Rwyf i yn credu gyda'r dyfarniad yma, oherwydd nid wyf i yn teimlo dylid hwyhau bywyd rhywun os nad ydynt yn gallu gwneud dim drosto'i hun, neu wrth gwrs os yw'r claf yn gofyn am gael diffodd unrhyw beiriant sydd yn eu cadw'n fyw. ...read more.

Conclusion

eu plant, ond mae'r achosion yma wedi dangos i llawer o bobl fod gan meddygon yr hawl i wrthod triniaeth i glaf os ydynt yn credu nad yw'r driniaeth � digon o werth, neu bod safon byw y claf yn cael ei ystyried mor isel nid yw er lles y claf i barhau. Ond, os yw'r rhieni a'r meddygon yn anghytuno, mae'n rhaid i'r Uchel Lys penderfynu. Rwyf yn gallu cydweld � rhieni'r plant yma, ac mae gen i bechod drostynt, a'r plant wrth gwrs. Ond rwy'n siwr y bydd y rhan fwyaf ohonoch yn cytuno gyda mi pan ddywedaf, er y dylai rhieni cael rhan fawr i chwarae ynglyn � thriniaeth eu plant, dylai fod yr meddyg yn cael y penderfyniad olaf, oherwydd mae'n siwr bydd barn y rhieni wedi'i ddallu gan emosiwn a'r penderfynoldeb i cadw eu plant yn fyw, a fod y meddygon yn gwneud eu penderfyniad ar sail blynyddoedd o brofiad a gwybodaeth yn gyntaf ag emosiwn yn ail. Felly, gyfeillion diolchaf am eich sylw, a gobeithiaf fy mod wedi newid meddyliau rhai ohonoch ynglyn �'r pwnc difrifol iawn yma. Gwaith Cwrs Cymraeg- Tasg llunio araith yn trafod a mynegi barn ar sail gwybodaeth a gasglwyd. Sh�n Prebble Ysgol Dyffryn Nantlle 10D Set1 Cymraeg 1/4 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Adolygwch effeithiolrwydd eich sgiliau cyfathrebu o fewn y ddau ryngweithiad yma ...

  Ar y diwedd roedd y neges wedi cael eu trosglwyddo a wnes i adeiladu perthynas bach gyda'r claf. Roedd y cyfathrebiad o'r diwedd wedi bod yn llwyddiant wnaeth y claf gadael gyda gwen a dwedodd "gweld ti tro nesaf" mae hynny wedi rhoi adborth i fi bod y claf wedi deall ac wedi mwynhau'r cyfathrebiad.

 2. Free essay

  Gwaith Cwrs Llenyddiaeth

  Mae mam yn byw ar blaned wahanol weithiau! Dweud lol am y busnes hi yn ffrindiau gyda'r hogiau ar drip ysgol Sul blynyddoedd yn �l. Tydi huna ddim am newid meddwl fy merch gyda gorffen ag Dyncan. Ond ta-waeth am hynny, buasai'n well mi fynd i ddechrau cwcio'r swper, ne

 1. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd y Rhyfel Byd Cyntaf ar fywydau’r pobl gartref?

  Fe ddaeth y pobl tlawd allan yn well yn y diwedd. Mae ffynhonnell Ch1 yn dweud cyn y hyfel roedd llawer o bobl yn siarad gymraeg ac felly roedd y papur newydd yn y iaith Gymraeg er mwyn sicrhau llwyddiant y papur.

 2. Beth ydych chi’n ceisio darganfod?

  Yn disgl petri A, gwelwn bod yr halen yn aros yr un peth, oherwydd mae'r holl celloedd wedi'i ddinistrio wrth ei ferwi. Yn disgl petri B,mae'r dwr yn tryledi o'r daten i'r halen gan doddi'r halen ar yr un pryd.

 1. Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ...

  cyfrinachedd a bod pob aelod o staff yn cadw barnau eu hunain, a ddim yn trafod unrhyw ddigwyddiadau gydag unrhyw aelodau o staff arall. Mae angen parchu eu crefydd, lliw, dewisiadau ac iaith gan dangos diddordeb a chyfathrebu sydd yn gallu gwneud perthynas rhwng y meddyg, mamgu a'r teulu a

 2. Mae natur yn cael eu galwn Nature mae natur yn ddigwyddiad rydym ni fel ...

  Os ydych yn gallu gweld mae'r nature magwraeth yn sefydlu yn eu stori�u bywyd pob dydd, ond pa un ydy'r fwy effeithiol? "One twin study found that genetic have a much stronger influence on attitudes to alcohol than attitudes to cigarettes or coffee" ond gall ysmygu cael eu pasio ymlaen

 1. Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd ...

  hi oddef fod hebddai, y daeth newyddion hapusaf fy mywyd, ei bod wedi cyflawni ei phwrpas ac yn disgwyl plentyn. O?r dydd ddychwalais roedd Blodeuwedd fel person newydd. Ni ffeindiais i hi allan yn oerfel y nos yn dawnsio yn y gwynt nac yn ysu am gael dianc o gaethiwed y castell.

 2. Tasg Asesu Bioleg; Disgrifiad o daith moleciwl o garbohydrad drwyr

  coluddyn fach, ni dreuliwyd hwy yn sylweddol yn bellach ? nid oes gennym yr ensym cellwlas i ddiraddio bondiau beta 1,4 cellwlos.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work