• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Dydi Penderfyniad I Stopio Pob Ac Unrhyw Fath O Driniaeth Ddim Yn Benderfyniad I Ladd Claf

Extracts from this document...

Introduction

Dydi Penderfyniad I Stopio Pob Ac Unrhyw Fath O Driniaeth Ddim Yn Benderfyniad I Ladd Claf M r Cadeirydd a Chyfeillion, Rwyf i yma heddiw i s�n am bwnc sydd wedi bod yn y newyddion llawer yn ddiweddar. Y pwnc yna ydi'r berthynas rhwng hawliau cleifion, hawliau meddygon a thriniaeth. Wrth gwrs, yr achos amlycaf yng Nghymru o'r rhain yw achos Luke Winston-Jones, ond i ddechrau rwyf i am siarad � chi ynglyn a hawliau oedolion. Mae yna ddynes, nid yw yn gallu cael ei henwi, yn gofyn i'r Uchel Lys Prydeinig am ganiat�d i ddifodd ei pheiriant anadlu. Mae'r ddynes yma'n hollol ymwybodol, ond mae hi wedi'i pharlysu ers iddi torri bibell waed yn asgwrn ei chefn flwyddyn yn �l. Mae ei chyflwr yn sefydlog, ond rhoddir ei chyfle am welliant o dan 1%. Mae bargyfreithiwr y ddynes hon yn dweud bod ei gyflogydd yn meddu ar ei meddwl yn iawn ac yn gallu gwneud penderfyniadau. Ond mae ei meddygon yn dweud na fuasai eu hyfforddiant moesegol yn caniat�u iddynt ddiffodd y peiriant, a ni all y claf wneud penderfyniad deallol am ei safon o fyw. Yn gyfreithlon, mae gan y ddynes berffaith hawl i gael ddiffodd y peiriant, ond nid yw'n gallu. ...read more.

Middle

Mae'r "effaith ddwbl" yn cael ei ystyried yn dderbyniol oherwydd y bwriad oedd, dim i ladd y claf, ond ei boen, neu fel mae'r sais yn dweud "the right to a pain-free, dignified death." Yn fy marn i, y broblem gyda'r enw "effaith ddwbl" yw ei fod yn cyfleu fod y ddau beth wedi'u bwriadu. Er hyn, mae cyffuriau lladd-poen yn lleihau bywyd claf mewn dim ond 1 achos o 1000. Achos enwog arall yw achos Tony Bland yn 1989. Roedd yn gefnogwr yn nhrychineb Stadiwm Hillsborough, a dioddefodd niwed difrifol i'w ymenydd pan oedd dim ond yn 17 mlwydd oed. Aeth i c�ma o'r enw PVS, neu Persistant Vegetative State oedd yn golygu ei fod yn gallu anadlu drosto'i hun, ond dim byd arall. Dywedodd y barnwr yn yr achos buasai hwyhau ei fywyd yn niweidiol, fel ei fwydo drwy diwb i lawr ei drwyn a defnyddio llawer o wrthfiotig, ac felly gall cael ei ystyried fel cyrch. Rwyf i yn credu gyda'r dyfarniad yma, oherwydd nid wyf i yn teimlo dylid hwyhau bywyd rhywun os nad ydynt yn gallu gwneud dim drosto'i hun, neu wrth gwrs os yw'r claf yn gofyn am gael diffodd unrhyw beiriant sydd yn eu cadw'n fyw. ...read more.

Conclusion

eu plant, ond mae'r achosion yma wedi dangos i llawer o bobl fod gan meddygon yr hawl i wrthod triniaeth i glaf os ydynt yn credu nad yw'r driniaeth � digon o werth, neu bod safon byw y claf yn cael ei ystyried mor isel nid yw er lles y claf i barhau. Ond, os yw'r rhieni a'r meddygon yn anghytuno, mae'n rhaid i'r Uchel Lys penderfynu. Rwyf yn gallu cydweld � rhieni'r plant yma, ac mae gen i bechod drostynt, a'r plant wrth gwrs. Ond rwy'n siwr y bydd y rhan fwyaf ohonoch yn cytuno gyda mi pan ddywedaf, er y dylai rhieni cael rhan fawr i chwarae ynglyn � thriniaeth eu plant, dylai fod yr meddyg yn cael y penderfyniad olaf, oherwydd mae'n siwr bydd barn y rhieni wedi'i ddallu gan emosiwn a'r penderfynoldeb i cadw eu plant yn fyw, a fod y meddygon yn gwneud eu penderfyniad ar sail blynyddoedd o brofiad a gwybodaeth yn gyntaf ag emosiwn yn ail. Felly, gyfeillion diolchaf am eich sylw, a gobeithiaf fy mod wedi newid meddyliau rhai ohonoch ynglyn �'r pwnc difrifol iawn yma. Gwaith Cwrs Cymraeg- Tasg llunio araith yn trafod a mynegi barn ar sail gwybodaeth a gasglwyd. Sh�n Prebble Ysgol Dyffryn Nantlle 10D Set1 Cymraeg 1/4 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Adolygwch effeithiolrwydd eich sgiliau cyfathrebu o fewn y ddau ryngweithiad yma ...

  Ar y diwedd roedd y neges wedi cael eu trosglwyddo a wnes i adeiladu perthynas bach gyda'r claf. Roedd y cyfathrebiad o'r diwedd wedi bod yn llwyddiant wnaeth y claf gadael gyda gwen a dwedodd "gweld ti tro nesaf" mae hynny wedi rhoi adborth i fi bod y claf wedi deall ac wedi mwynhau'r cyfathrebiad.

 2. Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ...

  Pwysigrwydd cydnabod amrywiaeth(diffrence) wrth gefnogi'r fam-gu ydy Mai gwahanol bobl yn cael anghenion gwahanol , er enghraifft, os yw'r nyrs neu feddyg yn paratoi'r bwyd i'r fam-gu, mae'n helpu i wybod os yw'r person wedi cyfyngiad yn erbyn y bwyd penodol o ganlyniad oherwydd eu credoau crefyddol neu arall (llysieuwyr ac ati).

 1. Mae natur yn cael eu galwn Nature mae natur yn ddigwyddiad rydym ni fel ...

  " I gave you a chance i never had!" Mae mam i wedi magu fi ar eu pen eu hunain, ac mae hi'n berson llym a chredaf dyna sut rydw i wedi troi mas yn cael graddau da yn y TGAU.

 2. Eglurwch sut gallech chi fod wedi defnyddio sgiliau cyfathrebu eich hunain i wneud y ...

  Gwendidau Wnes i ofyn cwestiynau agored, ond doedd dim lawer o adborth oherwydd roedd y claf yn upset ac yn rhi drist i roi lawer o adborth yno ac roedd hynny yn wneud y cyfathrebiad yn anodd delio gyda. Mae angen i fi wneud yn siwr bydd y cwestiwnau yn

 1. A1) Dadansoddwch sut mae cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn cynorthwyo cleifion ...

  mae hi wedi cael eu cam drin ac mae'r hunain barch Mrs Smith a'r claf yn risg oherwydd maen nhw wedi cadw'n dawel ac wedi cymryd eu hamser i gael eu gweld. Sefyllfa Mrs Bernstein Mae'r ail sefyllfa sef sefyllfa Mrs Bernstein yn dioddef o orddryswch.

 2. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Ond nid yw'r ddynes yn ddigon call i wrando arni hi ei hyn. Mae hi wedi gwirioni gyda'r ffaith fod yna ddyn eisau ei chyfarfod ac yn cymryd diddordeb ynddi hi. Mewn rhyw ffordd mae'n ddyn clyfar iawn yn dewis ei ddioddefwyr yn gyfrwys ac yn arbennigol.

 1. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Yr awdur a ysgrifennodd ffynhonell C5 oedd W.W. Vivian, cafodd ei ysgrifennu ar Fai 22, 1903. Mae'n ysgrifennu'r llythyr at grwp or enw 'Cynghrair er Amddiffyn Rhyddid ac Eiddo'. Mae'n son ei fod yn edmygu dyfalbarhad yr Arglwydd Penrhyn i beidio rhoi i mewn i'r chwarelwyr, mae'n credu ddylsai bobl

 2. Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd ...

  hi oddef fod hebddai, y daeth newyddion hapusaf fy mywyd, ei bod wedi cyflawni ei phwrpas ac yn disgwyl plentyn. O?r dydd ddychwalais roedd Blodeuwedd fel person newydd. Ni ffeindiais i hi allan yn oerfel y nos yn dawnsio yn y gwynt nac yn ysu am gael dianc o gaethiwed y castell.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work