• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Dydi Penderfyniad I Stopio Pob Ac Unrhyw Fath O Driniaeth Ddim Yn Benderfyniad I Ladd Claf

Extracts from this document...

Introduction

Dydi Penderfyniad I Stopio Pob Ac Unrhyw Fath O Driniaeth Ddim Yn Benderfyniad I Ladd Claf M r Cadeirydd a Chyfeillion, Rwyf i yma heddiw i s�n am bwnc sydd wedi bod yn y newyddion llawer yn ddiweddar. Y pwnc yna ydi'r berthynas rhwng hawliau cleifion, hawliau meddygon a thriniaeth. Wrth gwrs, yr achos amlycaf yng Nghymru o'r rhain yw achos Luke Winston-Jones, ond i ddechrau rwyf i am siarad � chi ynglyn a hawliau oedolion. Mae yna ddynes, nid yw yn gallu cael ei henwi, yn gofyn i'r Uchel Lys Prydeinig am ganiat�d i ddifodd ei pheiriant anadlu. Mae'r ddynes yma'n hollol ymwybodol, ond mae hi wedi'i pharlysu ers iddi torri bibell waed yn asgwrn ei chefn flwyddyn yn �l. Mae ei chyflwr yn sefydlog, ond rhoddir ei chyfle am welliant o dan 1%. Mae bargyfreithiwr y ddynes hon yn dweud bod ei gyflogydd yn meddu ar ei meddwl yn iawn ac yn gallu gwneud penderfyniadau. Ond mae ei meddygon yn dweud na fuasai eu hyfforddiant moesegol yn caniat�u iddynt ddiffodd y peiriant, a ni all y claf wneud penderfyniad deallol am ei safon o fyw. Yn gyfreithlon, mae gan y ddynes berffaith hawl i gael ddiffodd y peiriant, ond nid yw'n gallu. ...read more.

Middle

Mae'r "effaith ddwbl" yn cael ei ystyried yn dderbyniol oherwydd y bwriad oedd, dim i ladd y claf, ond ei boen, neu fel mae'r sais yn dweud "the right to a pain-free, dignified death." Yn fy marn i, y broblem gyda'r enw "effaith ddwbl" yw ei fod yn cyfleu fod y ddau beth wedi'u bwriadu. Er hyn, mae cyffuriau lladd-poen yn lleihau bywyd claf mewn dim ond 1 achos o 1000. Achos enwog arall yw achos Tony Bland yn 1989. Roedd yn gefnogwr yn nhrychineb Stadiwm Hillsborough, a dioddefodd niwed difrifol i'w ymenydd pan oedd dim ond yn 17 mlwydd oed. Aeth i c�ma o'r enw PVS, neu Persistant Vegetative State oedd yn golygu ei fod yn gallu anadlu drosto'i hun, ond dim byd arall. Dywedodd y barnwr yn yr achos buasai hwyhau ei fywyd yn niweidiol, fel ei fwydo drwy diwb i lawr ei drwyn a defnyddio llawer o wrthfiotig, ac felly gall cael ei ystyried fel cyrch. Rwyf i yn credu gyda'r dyfarniad yma, oherwydd nid wyf i yn teimlo dylid hwyhau bywyd rhywun os nad ydynt yn gallu gwneud dim drosto'i hun, neu wrth gwrs os yw'r claf yn gofyn am gael diffodd unrhyw beiriant sydd yn eu cadw'n fyw. ...read more.

Conclusion

eu plant, ond mae'r achosion yma wedi dangos i llawer o bobl fod gan meddygon yr hawl i wrthod triniaeth i glaf os ydynt yn credu nad yw'r driniaeth � digon o werth, neu bod safon byw y claf yn cael ei ystyried mor isel nid yw er lles y claf i barhau. Ond, os yw'r rhieni a'r meddygon yn anghytuno, mae'n rhaid i'r Uchel Lys penderfynu. Rwyf yn gallu cydweld � rhieni'r plant yma, ac mae gen i bechod drostynt, a'r plant wrth gwrs. Ond rwy'n siwr y bydd y rhan fwyaf ohonoch yn cytuno gyda mi pan ddywedaf, er y dylai rhieni cael rhan fawr i chwarae ynglyn � thriniaeth eu plant, dylai fod yr meddyg yn cael y penderfyniad olaf, oherwydd mae'n siwr bydd barn y rhieni wedi'i ddallu gan emosiwn a'r penderfynoldeb i cadw eu plant yn fyw, a fod y meddygon yn gwneud eu penderfyniad ar sail blynyddoedd o brofiad a gwybodaeth yn gyntaf ag emosiwn yn ail. Felly, gyfeillion diolchaf am eich sylw, a gobeithiaf fy mod wedi newid meddyliau rhai ohonoch ynglyn �'r pwnc difrifol iawn yma. Gwaith Cwrs Cymraeg- Tasg llunio araith yn trafod a mynegi barn ar sail gwybodaeth a gasglwyd. Sh�n Prebble Ysgol Dyffryn Nantlle 10D Set1 Cymraeg 1/4 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Adolygwch effeithiolrwydd eich sgiliau cyfathrebu o fewn y ddau ryngweithiad yma ...

  Ar y diwedd roedd y neges wedi cael eu trosglwyddo a wnes i adeiladu perthynas bach gyda'r claf. Roedd y cyfathrebiad o'r diwedd wedi bod yn llwyddiant wnaeth y claf gadael gyda gwen a dwedodd "gweld ti tro nesaf" mae hynny wedi rhoi adborth i fi bod y claf wedi deall ac wedi mwynhau'r cyfathrebiad.

 2. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Mae'n effeithiol iawn bod yr awdur wedi llwyddo i glymu'r dechrae gyda'r diwedd mor dda gan ddefnyddio'r penawdau papur newydd. Mae tro mawr ar y diwedd nad ydym yn ei ddisgwyl sydd yn effeithiol iawn ac yn chwarae ar ei'n hemosiynau.

 1. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd yr ail rhyfel byd ar fywydau pobl yn Nghymru ...

  fenywod I adael eu cartrefi oedd trwy briodi.Newidiodd y rhyfel hyn yn gyfangwbl.Roedd menywod nawr yn ennill cyflogau mawr",mae'r hyn yn profi bod y rhyfel wedi rhoi mwy o cyfleoedd I nid yn unig weithwyr ond hefyd menywod. Er hyn mae ffynhonnell C2 yn son am profiadau negyddol er enghraifft:

 2. Mae natur yn cael eu galwn Nature mae natur yn ddigwyddiad rydym ni fel ...

  " I gave you a chance i never had!" Mae mam i wedi magu fi ar eu pen eu hunain, ac mae hi'n berson llym a chredaf dyna sut rydw i wedi troi mas yn cael graddau da yn y TGAU.

 1. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Gwelaf o'r ffynhonellau fod ffynhonell Ch1, sef erthygl a ysgrifennwyd yn y Cambrian News ar 19 o Ebrill 1901 yn rhoi dehongliad gwahanol ac yn cydymdeimlo a'r Argwlydd Penrhyn. Credaf fod y ffynhonell yn ddefnyddiol gan ei fod yn dangos fod y 'Cambrian News' a llawer o geidwadwyr yn credo fod y chwarelwyr eisiau cymrud drosodd y chwarel.

 2. "We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd ...

  Roedd posteri fel yn y ffynhonnell (4b), yn cefnogi pobl i beidio cymryd rhan yn y farchnad ddu, roedd rhain yn trio cywilyddu'r pobl yma oedd yn man lladrata, dwyn a rhedeg y marchnad. Roedd erthyglau yn y papur newydd yn trio lliwio'r pethau drwg a wneud rhoi cywilydd arnyn

 1. Eglurwch sut gallech chi fod wedi defnyddio sgiliau cyfathrebu eich hunain i wneud y ...

  Gwendidau Wnes i ofyn cwestiynau agored, ond doedd dim lawer o adborth oherwydd roedd y claf yn upset ac yn rhi drist i roi lawer o adborth yno ac roedd hynny yn wneud y cyfathrebiad yn anodd delio gyda. Mae angen i fi wneud yn siwr bydd y cwestiwnau yn

 2. Unrhyw beth, unrhyw le am amser da - dyna fi mewn saith gair

  Rhaid taw bownsar newydd oedd e am nad oedd yn fy nghredu i. "ID?" fe ofynodd. Fe siglais fy mhen yn araf o ochr i ochr am fod dim byd gen i.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work