• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Dydi Penderfyniad I Stopio Pob Ac Unrhyw Fath O Driniaeth Ddim Yn Benderfyniad I Ladd Claf

Extracts from this document...

Introduction

Dydi Penderfyniad I Stopio Pob Ac Unrhyw Fath O Driniaeth Ddim Yn Benderfyniad I Ladd Claf M r Cadeirydd a Chyfeillion, Rwyf i yma heddiw i s�n am bwnc sydd wedi bod yn y newyddion llawer yn ddiweddar. Y pwnc yna ydi'r berthynas rhwng hawliau cleifion, hawliau meddygon a thriniaeth. Wrth gwrs, yr achos amlycaf yng Nghymru o'r rhain yw achos Luke Winston-Jones, ond i ddechrau rwyf i am siarad � chi ynglyn a hawliau oedolion. Mae yna ddynes, nid yw yn gallu cael ei henwi, yn gofyn i'r Uchel Lys Prydeinig am ganiat�d i ddifodd ei pheiriant anadlu. Mae'r ddynes yma'n hollol ymwybodol, ond mae hi wedi'i pharlysu ers iddi torri bibell waed yn asgwrn ei chefn flwyddyn yn �l. Mae ei chyflwr yn sefydlog, ond rhoddir ei chyfle am welliant o dan 1%. Mae bargyfreithiwr y ddynes hon yn dweud bod ei gyflogydd yn meddu ar ei meddwl yn iawn ac yn gallu gwneud penderfyniadau. Ond mae ei meddygon yn dweud na fuasai eu hyfforddiant moesegol yn caniat�u iddynt ddiffodd y peiriant, a ni all y claf wneud penderfyniad deallol am ei safon o fyw. Yn gyfreithlon, mae gan y ddynes berffaith hawl i gael ddiffodd y peiriant, ond nid yw'n gallu. ...read more.

Middle

Mae'r "effaith ddwbl" yn cael ei ystyried yn dderbyniol oherwydd y bwriad oedd, dim i ladd y claf, ond ei boen, neu fel mae'r sais yn dweud "the right to a pain-free, dignified death." Yn fy marn i, y broblem gyda'r enw "effaith ddwbl" yw ei fod yn cyfleu fod y ddau beth wedi'u bwriadu. Er hyn, mae cyffuriau lladd-poen yn lleihau bywyd claf mewn dim ond 1 achos o 1000. Achos enwog arall yw achos Tony Bland yn 1989. Roedd yn gefnogwr yn nhrychineb Stadiwm Hillsborough, a dioddefodd niwed difrifol i'w ymenydd pan oedd dim ond yn 17 mlwydd oed. Aeth i c�ma o'r enw PVS, neu Persistant Vegetative State oedd yn golygu ei fod yn gallu anadlu drosto'i hun, ond dim byd arall. Dywedodd y barnwr yn yr achos buasai hwyhau ei fywyd yn niweidiol, fel ei fwydo drwy diwb i lawr ei drwyn a defnyddio llawer o wrthfiotig, ac felly gall cael ei ystyried fel cyrch. Rwyf i yn credu gyda'r dyfarniad yma, oherwydd nid wyf i yn teimlo dylid hwyhau bywyd rhywun os nad ydynt yn gallu gwneud dim drosto'i hun, neu wrth gwrs os yw'r claf yn gofyn am gael diffodd unrhyw beiriant sydd yn eu cadw'n fyw. ...read more.

Conclusion

eu plant, ond mae'r achosion yma wedi dangos i llawer o bobl fod gan meddygon yr hawl i wrthod triniaeth i glaf os ydynt yn credu nad yw'r driniaeth � digon o werth, neu bod safon byw y claf yn cael ei ystyried mor isel nid yw er lles y claf i barhau. Ond, os yw'r rhieni a'r meddygon yn anghytuno, mae'n rhaid i'r Uchel Lys penderfynu. Rwyf yn gallu cydweld � rhieni'r plant yma, ac mae gen i bechod drostynt, a'r plant wrth gwrs. Ond rwy'n siwr y bydd y rhan fwyaf ohonoch yn cytuno gyda mi pan ddywedaf, er y dylai rhieni cael rhan fawr i chwarae ynglyn � thriniaeth eu plant, dylai fod yr meddyg yn cael y penderfyniad olaf, oherwydd mae'n siwr bydd barn y rhieni wedi'i ddallu gan emosiwn a'r penderfynoldeb i cadw eu plant yn fyw, a fod y meddygon yn gwneud eu penderfyniad ar sail blynyddoedd o brofiad a gwybodaeth yn gyntaf ag emosiwn yn ail. Felly, gyfeillion diolchaf am eich sylw, a gobeithiaf fy mod wedi newid meddyliau rhai ohonoch ynglyn �'r pwnc difrifol iawn yma. Gwaith Cwrs Cymraeg- Tasg llunio araith yn trafod a mynegi barn ar sail gwybodaeth a gasglwyd. Sh�n Prebble Ysgol Dyffryn Nantlle 10D Set1 Cymraeg 1/4 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Free essay

  Gwaith Cwrs Llenyddiaeth

  Dwi methu dallt pam mae nain yn cymryd popeth mor serious, mond cael tipyn o hwyl yr oedden ni pan ddywedodd mam fod ei thad yn alcoholig. Dwi ddim yn gwybod pam dwi'n goro mynd am young man fel mae nain yn dweud, does 'na ddim bud yn bod gyda chanlyn dyn sydd yn hyn na chi.

 2. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd yr ail rhyfel byd ar fywydau pobl yn Nghymru ...

  fenywod I adael eu cartrefi oedd trwy briodi.Newidiodd y rhyfel hyn yn gyfangwbl.Roedd menywod nawr yn ennill cyflogau mawr",mae'r hyn yn profi bod y rhyfel wedi rhoi mwy o cyfleoedd I nid yn unig weithwyr ond hefyd menywod. Er hyn mae ffynhonnell C2 yn son am profiadau negyddol er enghraifft:

 1. Adolygwch effeithiolrwydd eich sgiliau cyfathrebu o fewn y ddau ryngweithiad yma ...

  Yn y dyfodol mae angen gwneud ychydig o newidiadau er mwyn wella'r cyfathrebiad trwy ddefnyddio llaes diddorol ac yn hwyl. Mae'n bosib gwneud y newidiadau yma trwy drefnu a ofyn cwestiynau cyn dechrau'r cyfarfod i helpu'r neges cael eu trafod gan darparu holidaur cyn dechrau i wneud yn siwr mae popeth yn iawn.

 2. Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ...

  gwneud i'r fam-gu teimlo bod hin gallu roi gallu ney bwer i(To give ability or power to)bod yn rhydd o hiliaeth(abusive or agressive language or behaviour based on the beilef that some races are superior to others). Pwysigrwydd cydnabod amrywiaeth(diffrence)

 1. Mae natur yn cael eu galwn Nature mae natur yn ddigwyddiad rydym ni fel ...

  Os ydych yn gallu gweld mae'r nature magwraeth yn sefydlu yn eu stori�u bywyd pob dydd, ond pa un ydy'r fwy effeithiol? "One twin study found that genetic have a much stronger influence on attitudes to alcohol than attitudes to cigarettes or coffee" ond gall ysmygu cael eu pasio ymlaen

 2. A1) Dadansoddwch sut mae cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn cynorthwyo cleifion ...

  Ddim ond (fever) sydd gan y claf a does ddim angen cymorth technegol. Mae'r dulliau galluogi yn cael eu defnyddio gan Mrs Smith oherwydd mae Mrs Smith wedi gwneud mas mae gen i'r bobl o gwmpas hi'r pwer a doedd hi ddim wedi gwneud un rhywbeth am y sefyllfa ac

 1. Eglurwch sut gallech chi fod wedi defnyddio sgiliau cyfathrebu eich hunain i wneud y ...

  Gwendidau Wnes i ofyn cwestiynau agored, ond doedd dim lawer o adborth oherwydd roedd y claf yn upset ac yn rhi drist i roi lawer o adborth yno ac roedd hynny yn wneud y cyfathrebiad yn anodd delio gyda. Mae angen i fi wneud yn siwr bydd y cwestiwnau yn

 2. Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd ...

  hi oddef fod hebddai, y daeth newyddion hapusaf fy mywyd, ei bod wedi cyflawni ei phwrpas ac yn disgwyl plentyn. O?r dydd ddychwalais roedd Blodeuwedd fel person newydd. Ni ffeindiais i hi allan yn oerfel y nos yn dawnsio yn y gwynt nac yn ysu am gael dianc o gaethiwed y castell.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work