• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Dyma hysbyseb ar gyfer persawr gan y cwmni ‘Givenchy’.

Extracts from this document...

Introduction

Dyma hysbyseb ar gyfer persawr gan y cwmni 'Givenchy'. Mae'r hysbyseb yn rhoi wybodaeth am cynnig newydd sydd gan y cwmni. Y cynnig yw 'fe gewch chi cael anrheg o boteli persawr bach o phersawr am ddim wrth i chi brynu unrgyw persawr gan Givenchy. ...read more.

Middle

Fel arfer, mae cynnigion fel hyn yn llwyddianus. Mae cefndir y poster yn un syml ond ddeiniadol iawn. Glas tywyll yw'r lliw pennaf, ac ar ben hyn mae cylchoedd mawr mewn lliwiau llachar fel melyn oren a pinc. ...read more.

Conclusion

Mae pob llythyren gyda bwlch go fawr rhyngddynt. Mae'r gair 'Givenchy' yn eich taro chi'n gyntaf ac mae'r llythrennau gwyn yn sefyll allan yn dda ar cefndir tywyll. Mae'r poster yn pwysleisio fwyaf ar enw'r cwmni, gan ei fod yn cwmni persawr enwog iawn. Buaswn i'n feddwl fydd y hysbyseb yn apelio at oedolion sydd hefo llawer o bres i wario ar persawr drud fel Givenchy ?? ?? ?? ?? ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Mae ychydig o ddeialog yn y stori hon. Mae deialog rhwng y bachgen a'r fam, ac mae hyn yn galluogi i ni weld sut mae'r fam yn trin y bachgen ac yn siarad gydag ef. Rydym yn gallu gweld ei fod yn cael ei gam drin.

 2. Y chwedegau yng Nghymru.

  'Liverpool Corporation's high-handedness'. Hefyd mae'n flin iawn ar fwriadau Lerpwl, sydd am werthu y dwr ymlaen.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work