• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Eglurwch sut gallech chi fod wedi defnyddio sgiliau cyfathrebu eich hunain i wneud y rhyngwthion fwy Un Un Claf yn dioddef o cancr

Extracts from this document...

Introduction

C3 Eglurwch sut gallech chi fod wedi defnyddio sgiliau cyfathrebu eich hunain i wneud y rhyngwthio'n fwy Un - Un Claf yn dioddef o cancr Llwyddiannau Mae'r llwyddiannau o'r cyfathrebiad oedd y claf wedi rhoi adborth yn �l y sefyll i dangos roedd hi wedi deall, ac wedi ymateb yn ddiolchgar wrtho i dangos bod y cyfathrebu wedi gwneud iddi hi ffeindio hyder i weithio gyda pob newydd ac agor lan am eu teimladau a dewisiadau. Oherwydd hyn wnes i brofi bod gall adeiladu perthynas a dangos agwedd proffesiynol a sensitif oddi wrth eu claf a'r plentyn. Roedd angen i'r claf dod ar plenty i'r cyfarfod oherwydd doedd neb yn gallu edrych ar eu ol. Ar �l iddi'r plentyn y claf twymo lawr a chwarae gyda'r teganau wnes i ddosbarthu roedd y cyfathrebu dechrau yn fwy dwfn ac yn fwy difrifol, oherwydd roedd y claf yn teimlo'n fwy cyffurddus yn siarad heb eu plentyn yn crio ac yn wneud y sefyllfa yn wath, hefyd roedd y cyfathrebiad yn fynd yn dwfnach oherwydd roedd angen i fi feindio mas gwybodaeth am y claf ac sut roedd hi'n teimlo'n am cael eu dioddef o gancr. Wnes I siarad yn glir a defnyddio geiriau roedd y claf yn gallu deall. Wnes I siarad yn glir ac yn araf i wneud i'r cyfathrebiad yn deall, wnes i edrych ar y claf bob tro'n sensitif ac wedi darparu cymorth wrth gyffwrdd eu hysgwydd pan wnes i adeiladu ychydig o berthynas. ...read more.

Middle

yn lle na ofyn amdano'r claf fel e.e eu sefyllfa, eu enw, pa mor difrifol oedd eu sefyllfa, oes unrhywbeth mae'r claf eishiau siarad amdano neu angen gwybod. Roedd y claf yn teimlo'n anghyfforddus yn edrych arno i oherwydd roedd eu llygaid yn brifo oherwydd crio. Hefyd yn y sefyllfa roedd y claf yn teimlo'n upset gan siarad am eu problemau yn teimlo'n embarrass. Dydw I ddim wedi cadw'n naturiol pan siarad ag ddim wedi cadw'n syth oherwydd roedd y claf ddim yn teimlo'n gyfforddus o siarad gydag i a wnes i deimlo'n flin am y claf a wnes i eistedd Garawys hi ac roedd tensiwn wedi codi a doedd hi ddim yn siarad yn ddwfn iawn arel hynny. Roedd y claf yn ofnus o bigo eu dewisiadau a thriniaeth ar eu hunain oherwydd roedd hi ofnus o ddweud y pethau anghywir. Wnes I ddim rhoi lawer o amser i feddwl am bethau a thrafod y penderfyniadau'r claf. C3 Eglurwch sut gallech chi fod wedi defnyddio sgiliau cyfathrebu eich hunain i wneud y rhyngwthio'n fwy Grwp Llwyddiannau Roedd y cyfathrebiad yn llwyddiannus, oherwydd yn gyntaf wnes i groesawi bawb i'r ystafell dawel. Hefyd wnes i gyflwyno fy hunain gan sefyll a wnes i wneud i bawb teimlo'n gyfforddus trwy wneud Iddyn nhw eistedd ar bwys ei gilydd yn gylch i gwrdd ei gilydd a thrafod pethau cyn dechrau'r cyfarfod a cyflwyno eu hunain i'r person drws nesaf. ...read more.

Conclusion

Wnes I ddefnyddio ychydig o gwestiynau caeedig ac roedd yn wneud y cyfathrebiad yn llai effeithiol ac yn ddiflas ac roedd hynny yn wneud i'r cyfathrebiad colli canolbwyntied. Roedd rhai pobl yn cael trafferth siarad a chlywed a dydyn nhw ddim yn deall y neges oedd yn cael eu trafod. Wnes I ddim gofyn digon o gwestiynau cyn dechrau ac roedd hynny yn achosi lawer o broblemau i sortio mas cyn dechrau'r cyfarfod. Doeddwn I ddim wedi dod i mewn person sydd yn gallu gwneud arwyddion iaith i bobl oedd yn fyddar oherwydd wnes i ddim gwybod y fath o bobl i ddelio gydag ac roedd fi wedi cael eu hyfforddi i wneud hynny. Roedd �n anodd i wneud pob person yn hapus ac yn trin nhw'n fel pobl bwysig oherwydd maen nhw'n cael teimladau a barnau gwahanol. Roedd rhai o bobl yn siarad ardraws ei gilydd ac roedd fi'n ffeindio yn anodd i glywed pawb ar y un tro. Roedd rhai yn swil oherwydd maen nhw'n ofnus am ddweud y pethau anghywir. Roedd ormod o bobl i siarad gydag ac roedd yn anodd trafod pethau gwahanol oherwydd roedd lawer o broblemau gwahanol yn cael eu trafod ar y un tro e.e. ysmygu, diet, alcohol. Roedd yn anodd cadw pawb yn drefn ac roedd lawer o bobl yn teimlo'n anghyfforddus yn adeiladu perthynas gyda phobl newydd a dweud eu barn. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ...

  Pwysigrwydd cydnabod amrywiaeth(diffrence) wrth gefnogi'r fam-gu ydy Mai gwahanol bobl yn cael anghenion gwahanol , er enghraifft, os yw'r nyrs neu feddyg yn paratoi'r bwyd i'r fam-gu, mae'n helpu i wybod os yw'r person wedi cyfyngiad yn erbyn y bwyd penodol o ganlyniad oherwydd eu credoau crefyddol neu arall (llysieuwyr ac ati).

 2. Adolygwch effeithiolrwydd eich sgiliau cyfathrebu o fewn y ddau ryngweithiad yma ...

  Mae angen darparu teganau i'r plenty sydd yn pedwar mlwydd oed, er mwyn i'r plentyn i chwarae tra bod y cyfathrebiad yn cael eu trafod, Os bydd y tegannau yn cael eu rhoi bydd y plenty yn stopio crio ac bydd eu fam yn gallu cyfathrebu yn haws.

 1. Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ...

  Mae gwerth gofal sylfaenol yn wneud yn siwr bod buddion amrywiaeth a credodau yn cael eu parchu ac yn wneud yn siwr dydy unrhywun yn cynnwys y fam-gu yn cael eu trin yn wahanol ac mae eu angenion yn cael eu parchu.

 2. Mae natur yn cael eu galwn Nature mae natur yn ddigwyddiad rydym ni fel ...

  Os ydych yn gallu gweld mae'r nature magwraeth yn sefydlu yn eu stori�u bywyd pob dydd, ond pa un ydy'r fwy effeithiol? "One twin study found that genetic have a much stronger influence on attitudes to alcohol than attitudes to cigarettes or coffee" ond gall ysmygu cael eu pasio ymlaen

 1. Eglyrwch anghenion cyfathrebu penodol o eiddo claf lle gall fod angen cefnogaeth, yn cynnwys ...

  Mae yna deulu sydd wedi colli perthynas mewn damwain car, gall helpu'r teulu trwy siarad yn bositif a rhoi cefnogaeth. Problemau seicolegol, iselder, tyndra Siarad, Seicolegwyr, Digwyddiad, Hunain Delwedd, Canslir.

 2. A1) Dadansoddwch sut mae cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn cynorthwyo cleifion ...

  Mrs Smith yn hapus, dydy Mrs Smith ddim wedi gwneud unrhyw beth am y sefyllfa a dyma pan mae wedi cymryd fwy o amser i'r plentyn cael eu hadolygu. Mae Mrs Smith yn teimlo'n grac a ddim yn gallu gwella'r sefyllfa ac yn gweithygu'r plentyn a ddim wedi gwneud unrhyw

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  wnes i fwynhau'r stori fer hon gan ei bod hi'n rhoi'r ochr arall i'r stori wir ac yn gadael i ni edrych yn ddwfn i mewn i'r cymeriad i ddeall pam y wnaeth yr hyn a wnaeth. Mae'r stori hon yn ddiddorol ac yn llawn nodweddion arddull.

 2. Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd ...

  Ni fyddwn i byth yn bradychu Blodeuwedd. Rydwyf i?n cofio Blodeuwedd yn ceisio fy lladd. Ceisiodd fy nhagu gyda fy ngwallt fy hun. Felly pam ydw i?n teimlo bod rhaff rhyngddom na ellir ei datod? Pam na fradychaf i yr un a geisiodd fy lladd? Nid oedd Blodeuwedd am gymryd fy ngair, roedd hi?n siwr mai ei

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work