• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Eglyrwch anghenion cyfathrebu penodol o eiddo claf lle gall fod angen cefnogaeth, yn cynnwys defnyddio technoleg

Extracts from this document...

Introduction

Anghenion Math o gymorth Anawsterau gweledol Gwisgo Sbectol, Newid maint a lliw'r ffont, Gwydr Chwyddol, Braille, text ffon. e.e. Mae James yn 8 mlwydd oed yn hoffi darllen ond mae'n cael problemau gweledol, gall helpu trwy roi sbectol I James I allu darllen llyfrau yn haws Anawsterau Clyw Cymorth Clust, Codi Llaes, Text dros y ffon, Mini com, Llehai'r swn, Bsl, Cyffeithydd. e.e. Mae Mrs Thomas yn hoffi gwylio rhaglenni sebonau ar y teledu ond mae Mrs Thomas wedi dioddef o broblemau clyw, gall helpu Mrs Thomas trwy roi mini com i helpu hi clywed swn. Anabledd corfforol Cadair olwyn, Symbolau, Peiriannau, Therapyddion iaith, Maes parcio, Badge. e.e. Mae Mrs John yn meindio'n anodd dod i'r cwr i'r ysbyty oherwydd eu hanabledd, gall helpu Mrs John ai gwr gan ddefnyddio maes parcio agos at yr ysbyty. ...read more.

Middle

e.e. Mae Emma yn dioddef o isel-ysbryd ac yn teimlo'n drist dros amser, i helpu Emma gall Emma fynd i siarad � seicolegwyr neu cownselwr i helpu gyda'r teimladau neu broblemau. C2)Eglyrwch anghenion cyfathrebu penodol o eiddo claf lle gall fod angen cefnogaeth, yn cynnwys defnyddio technoleg Pa fath o gymorth technegol sydd ar gael? 1. Mini Com 2. Text a'r ffon 3. Peiriannau sydd yn wneud posteri& symbolau 4. Sgwter 5. Peiriannau Beth mae pob un yn gwneud? Mini com am y bobl sydd yn cael problemau clyw, mae'n cael eu defnyddio i helpu pobl clywed yn well. Text ar ffon Mae hyn yn gallu helpu pobl sydd ddim yn gallu gweld text sydd ar ffon, Mae'r peiriant yma yn darllen y text i chi gan siarad. Symbolau& arwyddion Mae'r rhain yn cael eu gwneud gan beiriannau technegol, ac yn wneud �n hawsach i bobl i ddeall neges gan edrych ar luniau a lliwiau, gan drosglwyddo neges yn gyflymach. ...read more.

Conclusion

Gall cael eu defnyddio i glywed yn lle na defnyddio i ddarllen. Symbolau&Arwyddion - Gall y rhain cael eu defnyddio gan bawb sef pobl gydag anabolaeth neu fyddar neu ddall neu oes angen help. Bydd symbolau ac arwyddion yn cael eu defnyddio gan bawb os mae'r cyfathrebiad o'r person yn anllwyddianus. Sgwter - Gall y rhain cael eu defnyddio gan bobl hyn sydd yn cael anadlu byr ac yn cael trafferth cerdded. Hefyd bydd y rhain yn cael eu defnyddio gan bobl anabl sydd ddim yn gallu cerdded ac i wneud g�n hawsach i fynd o gwmpas ar eu pen ai hunain. Peirannau - Mae'r rhain yn cael eu defnyddio i feindio pethau sydd yn bod am bobl. Pobl sydd yn dost ac yn cael eu defnyddio i wneud posteri& arwyddion hefyd i gael eu defnyddio i siarad � phobl sydd ddim yn gallu gweld. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ...

  cyfrinachedd a bod pob aelod o staff yn cadw barnau eu hunain, a ddim yn trafod unrhyw ddigwyddiadau gydag unrhyw aelodau o staff arall. Mae angen parchu eu crefydd, lliw, dewisiadau ac iaith gan dangos diddordeb a chyfathrebu sydd yn gallu gwneud perthynas rhwng y meddyg, mamgu a'r teulu a

 2. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Rydym yn gweld drwy hyn, er fod Jini yn swil ac yn ddirgel, ei bod hi'n berson eithaf clen a charedig. Un diwrod aeth Mam i gnocio ar ei drws i weld a oedd hi eisiau rhywbeth o'r pentre. Roedd hi'n disgwyl yno am amser maith tan ddaeth Jini i ateb y drws.

 1. Dydi Penderfyniad I Stopio Pob Ac Unrhyw Fath O Driniaeth Ddim Yn Benderfyniad I ...

  Y broblem gyda datblygiadau meddygol yn digwydd mor gyflym ydi rydym yn cadw babanod yn fwy pan fo dros 50% ac anawsterau niwrolegol. Mae'n rhaid i ni gofio hefyd, deng mlynedd yn �l, buasai llawer o'r plant yma yn marw o fewn ychydig fisoedd, wythnosau, dyddiau efallai ar �l cael eu geni.

 2. Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ...

  Mae angen iddyn nhw adeiladu perthynas gyda'r fam-gu i wneud eu gwaith yn welliant ac yn cael eu mwynhau. Oherwydd mae'r fam-gu ddim yn gallu siarad Saesneg gall y lleoliad cysylltu � chyfieithwr i ddatrys problemau siarad a chyfathrebu'r meddyg a'r teulu, ble bydd y cymorth, gwybodaeth a help yn

 1. Eglurwch sut gallech chi fod wedi defnyddio sgiliau cyfathrebu eich hunain i wneud y ...

  teganau, llyfrau lliwio a chadair Iddo fe i wneud eu hunain yn brysur ac i helpu'r claf cael dim o straen pan delio gyda'r sefyllfa yma ac i wneud yr ystafell yn dawel. Hefyd wnes i ddarparu paned o de i'r claf i wneud hi'n meddwl gall trafod un rhywbeth a gobeithio arno I I ddelio gyda'r sefyllfa yn breifat.

 2. A1) Dadansoddwch sut mae cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn cynorthwyo cleifion ...

  Hefyd bod Mrs Bernstein yn gallu dibynnu ar eu mab i ddelio gyda sefyllfa yn lle ac wedi gallu meindio mas beth oedd wedi digwydd. Mae'r anfanteision ydy mai Mrs Bernstein wedi dibynnu ar y staff gyda gwybodaeth bersonol ac maen nhw wedi gadael iddi lawr.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work