• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Eglyrwch anghenion cyfathrebu penodol o eiddo claf lle gall fod angen cefnogaeth, yn cynnwys defnyddio technoleg

Extracts from this document...

Introduction

Anghenion Math o gymorth Anawsterau gweledol Gwisgo Sbectol, Newid maint a lliw'r ffont, Gwydr Chwyddol, Braille, text ffon. e.e. Mae James yn 8 mlwydd oed yn hoffi darllen ond mae'n cael problemau gweledol, gall helpu trwy roi sbectol I James I allu darllen llyfrau yn haws Anawsterau Clyw Cymorth Clust, Codi Llaes, Text dros y ffon, Mini com, Llehai'r swn, Bsl, Cyffeithydd. e.e. Mae Mrs Thomas yn hoffi gwylio rhaglenni sebonau ar y teledu ond mae Mrs Thomas wedi dioddef o broblemau clyw, gall helpu Mrs Thomas trwy roi mini com i helpu hi clywed swn. Anabledd corfforol Cadair olwyn, Symbolau, Peiriannau, Therapyddion iaith, Maes parcio, Badge. e.e. Mae Mrs John yn meindio'n anodd dod i'r cwr i'r ysbyty oherwydd eu hanabledd, gall helpu Mrs John ai gwr gan ddefnyddio maes parcio agos at yr ysbyty. ...read more.

Middle

e.e. Mae Emma yn dioddef o isel-ysbryd ac yn teimlo'n drist dros amser, i helpu Emma gall Emma fynd i siarad � seicolegwyr neu cownselwr i helpu gyda'r teimladau neu broblemau. C2)Eglyrwch anghenion cyfathrebu penodol o eiddo claf lle gall fod angen cefnogaeth, yn cynnwys defnyddio technoleg Pa fath o gymorth technegol sydd ar gael? 1. Mini Com 2. Text a'r ffon 3. Peiriannau sydd yn wneud posteri& symbolau 4. Sgwter 5. Peiriannau Beth mae pob un yn gwneud? Mini com am y bobl sydd yn cael problemau clyw, mae'n cael eu defnyddio i helpu pobl clywed yn well. Text ar ffon Mae hyn yn gallu helpu pobl sydd ddim yn gallu gweld text sydd ar ffon, Mae'r peiriant yma yn darllen y text i chi gan siarad. Symbolau& arwyddion Mae'r rhain yn cael eu gwneud gan beiriannau technegol, ac yn wneud �n hawsach i bobl i ddeall neges gan edrych ar luniau a lliwiau, gan drosglwyddo neges yn gyflymach. ...read more.

Conclusion

Gall cael eu defnyddio i glywed yn lle na defnyddio i ddarllen. Symbolau&Arwyddion - Gall y rhain cael eu defnyddio gan bawb sef pobl gydag anabolaeth neu fyddar neu ddall neu oes angen help. Bydd symbolau ac arwyddion yn cael eu defnyddio gan bawb os mae'r cyfathrebiad o'r person yn anllwyddianus. Sgwter - Gall y rhain cael eu defnyddio gan bobl hyn sydd yn cael anadlu byr ac yn cael trafferth cerdded. Hefyd bydd y rhain yn cael eu defnyddio gan bobl anabl sydd ddim yn gallu cerdded ac i wneud g�n hawsach i fynd o gwmpas ar eu pen ai hunain. Peirannau - Mae'r rhain yn cael eu defnyddio i feindio pethau sydd yn bod am bobl. Pobl sydd yn dost ac yn cael eu defnyddio i wneud posteri& arwyddion hefyd i gael eu defnyddio i siarad � phobl sydd ddim yn gallu gweld. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ...

  cyfrinachedd a bod pob aelod o staff yn cadw barnau eu hunain, a ddim yn trafod unrhyw ddigwyddiadau gydag unrhyw aelodau o staff arall. Mae angen parchu eu crefydd, lliw, dewisiadau ac iaith gan dangos diddordeb a chyfathrebu sydd yn gallu gwneud perthynas rhwng y meddyg, mamgu a'r teulu a

 2. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Roedd hi'n gwisgo ei gwn nos ac roedd ei gwallt gwyn yn hongian i lawr. Roedd Jini wedi bod yn sal yn y nos. Dyma'r tro cyntaf i Mam gael ei gwahodd i mewn i'r ty. Doedd gan ei thy hi ddim personoliaeth o gwbl, roedd fel pin mewn papur.

 1. A1) Dadansoddwch sut mae cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn cynorthwyo cleifion ...

  Hefyd arol amser bydd Billy yn gwybod beth sydd yn mynd ymlaen a thyfu lan. Gwendidau ydy bydd Billy yn yset am y tro ond gall wneud eu hunain yn s�l ac ym mhoen eisiau eu mam. Oherwydd mae g�n fach dydy Billy ddim yn gwybod neu sylweddoli bod y fam ddim ond yn mynd i'r gwaith.

 2. Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

  Roedd yr holl ardal yng Ngorllewin Cymru fel bom-amserol. Mae darn arall o bapur newydd 'The Times' yn s�n am y nifer o toll-byrth yn y gorllewin Cymru ym 1843. Mae'n o'n dweud ei bod tollbyrth pob tair milltir. " fel rheol nid oes unrhyw ffordd yn fwy na 3

 1. Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ...

  Gall y lleoliad darparu maes parcio arbennig ar gyfer eu Mam-gu a darparu cymorth a help gyda chadair olwyn i wneud eu mam-gu teimlo'n gyffyrddus yn mynd i mewn i'r ysbyty. Gall wneud yn siwr bod yna dewis gan eu mam-gu am beth i fwyta, gan ddod a bwydlenni i'r gwely Iddi hi bigo.

 2. Eglurwch sut gallech chi fod wedi defnyddio sgiliau cyfathrebu eich hunain i wneud y ...

  teganau, llyfrau lliwio a chadair Iddo fe i wneud eu hunain yn brysur ac i helpu'r claf cael dim o straen pan delio gyda'r sefyllfa yma ac i wneud yr ystafell yn dawel. Hefyd wnes i ddarparu paned o de i'r claf i wneud hi'n meddwl gall trafod un rhywbeth a gobeithio arno I I ddelio gyda'r sefyllfa yn breifat.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work