• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Es i ar brofiad gwaith ym mis Mai Mai un deg saith. Es i gydar ysgol am wythnos. Mr Davies, yr athro gyrafoedd oedd yn trefnur wythnos. Es i Ysgol gynradd Sageston yn Sir Benfro

Extracts from this document...

Introduction

ADRODDIAD PROFIAD GWAITH Es i ar brofiad gwaith ym mis Mai - Mai un deg saith. Es i gyda'r ysgol am wythnos. Mr Davies, yr athro gyrafoedd oedd yn trefnu'r wythnos. Es i Ysgol gynradd Sageston yn Sir Benfro - ysgol hapus iawn. ...read more.

Middle

Mae staff yr ysgol yn garedig ac yn barod i helpu bob amser. Ces i amser da yno. I fod yn onest, roedd yn ffantastig!! Doedd dim ysgol a dim gwaith cartref - Paradwys!! Roeddwn i'n helpu gyda blwyddyn pedwar. Roeddwn i'n helpu plant bach gyda darllen a mathemateg. ...read more.

Conclusion

Dysgais i lawer o sgiliau newydd. Wrth gwrs, ces i hwyl ac roedd pawb yn fy nhrin i fel oedolyn. Roedd yn ardderchog. Hoffwn i fynd ar brofiad gwaith bob mis. Yn y dyfodol, hoffwn i fynd i'r coleg ac astudio mathemateg. Wedyn, hoffwn i fod yn athro ysgol gynradd - dw i'n credu. Bydd yn dda ac yn her. Bydd rhaid imi weithio'n galed nawr felly - gwaetha'r modd! Mae'n well gyda fi gymdeithasu ar hyn o bryd!! ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. nigolyn un ar un cyfarfod am unigolyn gyda phroblemau a symptomau clefyd y galon.

  Ar y diwedd roedd y neges wedi cael eu trosglwyddo a wnes i adeiladu perthynas bach gyda'r claf. Roedd y cyfathrebiad o'r diwedd wedi bod yn llwyddiant wnaeth y claf gadael gyda gwen a dwedodd "gweld ti tro nesaf" mae hynny wedi rhoi adborth i fi bod y claf wedi deall ac wedi mwynhau'r cyfathrebiad.

 2. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Mae'n amlwg fod W.J. Parry ar ochr y gweithwyr ac ei fod yn rhoi'r bai ar Arglwydd Penrhyn. Yn anffodus, nid ydym yn gallu dibynu ar y ffynhonell hon yn llwyr, oherwydd ei fod wedi cael ei ysgrifennnu gan aleod o'r undeb ac mae'n rhoi mwy o farn nac o ffeithiau.

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Roedd hi'n cerdded tuag atynt gyda'i chi. Ond pan gyfarchodd Mrs Edwards Jini, cerddodd y fenyw i ffwrdd gan ddweud rhywbeth yn ffraneg. Wrth gwrs, dywedodd pawb fod Mr a Mrs Edwards wedi gwneud cam-syniad, a'u bod nhw wedi gweld rhywun eithaf tebyg i Jini, ond nid hi.

 2. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol ...

  Boddwyd deuddeg fferm ac effeithiwyd ar diroedd pedair fferm arall. Enw'r Tir Sawl Erw a collwyd/efeithiwyd Perchennog 1 Tyucha a Thyddyn Bychan 3 D. Jones 2 Hafod Fadog 7 D. Jones 3 Garnedd Lwyd (rhan o Goed-y-Mynach) 45 J. W.

 1. Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

  Mae'r fynhoneel yn dweud ei bod o'n rhatach i'r ffermwyr cadw'r anifeiliaid gartref na'r fynd i'r farchnad oherwydd y toll-byrth Roedd y ddeddf helwriaeth yn golygu nid oedd y ffermwyr yn gallu lladd anifeiliaid a oedd yn byw ar ei wlad.

 2. Ym mha fodd yr oedd y chwechdegau yng Nghymru yn gyfnod o brotest wleidyddol ...

  Mae'n amlwg i wybod fod Y "Beatles" yn iconnau'r chwechdegau ac felly'n ddylanwadol or ieuenctid. Ond, nad oedden nhw wedi dylanwadi pawb. Mae'r llun yn ddibynnol oherwydd nid oedd gan lluniau or cyfnodyna y tueddiad o ddweud celwydd - er ei fod hi'n bosibl.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work