• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Es i ar brofiad gwaith ym mis Mai Mai un deg saith. Es i gydar ysgol am wythnos. Mr Davies, yr athro gyrafoedd oedd yn trefnur wythnos. Es i Ysgol gynradd Sageston yn Sir Benfro

Extracts from this document...

Introduction

ADRODDIAD PROFIAD GWAITH Es i ar brofiad gwaith ym mis Mai - Mai un deg saith. Es i gyda'r ysgol am wythnos. Mr Davies, yr athro gyrafoedd oedd yn trefnu'r wythnos. Es i Ysgol gynradd Sageston yn Sir Benfro - ysgol hapus iawn. ...read more.

Middle

Mae staff yr ysgol yn garedig ac yn barod i helpu bob amser. Ces i amser da yno. I fod yn onest, roedd yn ffantastig!! Doedd dim ysgol a dim gwaith cartref - Paradwys!! Roeddwn i'n helpu gyda blwyddyn pedwar. Roeddwn i'n helpu plant bach gyda darllen a mathemateg. ...read more.

Conclusion

Dysgais i lawer o sgiliau newydd. Wrth gwrs, ces i hwyl ac roedd pawb yn fy nhrin i fel oedolyn. Roedd yn ardderchog. Hoffwn i fynd ar brofiad gwaith bob mis. Yn y dyfodol, hoffwn i fynd i'r coleg ac astudio mathemateg. Wedyn, hoffwn i fod yn athro ysgol gynradd - dw i'n credu. Bydd yn dda ac yn her. Bydd rhaid imi weithio'n galed nawr felly - gwaetha'r modd! Mae'n well gyda fi gymdeithasu ar hyn o bryd!! ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. nigolyn un ar un cyfarfod am unigolyn gyda phroblemau a symptomau clefyd y galon.

  Ar y diwedd roedd y neges wedi cael eu trosglwyddo a wnes i adeiladu perthynas bach gyda'r claf. Roedd y cyfathrebiad o'r diwedd wedi bod yn llwyddiant wnaeth y claf gadael gyda gwen a dwedodd "gweld ti tro nesaf" mae hynny wedi rhoi adborth i fi bod y claf wedi deall ac wedi mwynhau'r cyfathrebiad.

 2. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Dyma engraifft dda sy'n ddangos pa mor rhyfedd yr oedd Miss Blackburn-Jones, ac mae'n amlwg fod ganddi gyfrinachau yn cuddio o dan yr wyneb. Tua diwedd ei hoes, mi roedd hi'n hen a mysgrell iawn. Un diwrnod gwelodd Mam, Jini yn ymlwybro i nol ei neges, a cynigiodd i fynd i gael ei neges drosti.

 1. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Ond ar y llaw arall galai'r cynffonwyr fod yn gorddweud rhai pethau er mwyn cael cymorth gan y milwyr. Felly ni allwn ddibynu'n llwyr ar y ffynhonell hon. Cafodd fynhonel C4 ei ysgrifennu gan A.A. Ruck, def prif gwnstabl Sir Gaernarfon.

 2. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol ...

  Nid oedd neb wedi dos mas yn fyw ar ol 11:00am diwrnod y trychineb, ond yr oedd yn bron wythnos cyn i gyd o'r cyrff cael ei tynnu o'r slag yma. Roedd rhai pobl mor grac at y mwyngladd haearn wnaeth un dad o'r plentyn oedd wedi marw dweud "I want i put down on record.........killed by the mining industry".

 1. Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

  Yr unig ffordd o gael cig oedd i botsio a roedd hyn yn cael ei weld fel trosedd difrifon iawn gan yr ynad(a oedd yn dirfeddianwyr) Felly efallai roedd y tirfeddianwyr yn gwneud arian trwy wneud i'r ffermwyr talu dirwy.

 2. Ym mha fodd yr oedd y chwechdegau yng Nghymru yn gyfnod o brotest wleidyddol ...

  Yn rhan (ii) o ffynhonell A4, fe welwn enghraifft arall o ffasiwn yn newid. Daeth cyflwyniad y sgirt mini, sef darn o ddilledyn hollol anarferol i'r hen tueddiadau ffasiwn. Cymerodd menywod balchder yn eu ymddangosiad, ac aeth pethau'n dynach ac yn fyrach.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work