• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Es i ar brofiad gwaith ym mis Mai Mai un deg saith. Es i gydar ysgol am wythnos. Mr Davies, yr athro gyrafoedd oedd yn trefnur wythnos. Es i Ysgol gynradd Sageston yn Sir Benfro

Extracts from this document...

Introduction

ADRODDIAD PROFIAD GWAITH Es i ar brofiad gwaith ym mis Mai - Mai un deg saith. Es i gyda'r ysgol am wythnos. Mr Davies, yr athro gyrafoedd oedd yn trefnu'r wythnos. Es i Ysgol gynradd Sageston yn Sir Benfro - ysgol hapus iawn. ...read more.

Middle

Mae staff yr ysgol yn garedig ac yn barod i helpu bob amser. Ces i amser da yno. I fod yn onest, roedd yn ffantastig!! Doedd dim ysgol a dim gwaith cartref - Paradwys!! Roeddwn i'n helpu gyda blwyddyn pedwar. Roeddwn i'n helpu plant bach gyda darllen a mathemateg. ...read more.

Conclusion

Dysgais i lawer o sgiliau newydd. Wrth gwrs, ces i hwyl ac roedd pawb yn fy nhrin i fel oedolyn. Roedd yn ardderchog. Hoffwn i fynd ar brofiad gwaith bob mis. Yn y dyfodol, hoffwn i fynd i'r coleg ac astudio mathemateg. Wedyn, hoffwn i fod yn athro ysgol gynradd - dw i'n credu. Bydd yn dda ac yn her. Bydd rhaid imi weithio'n galed nawr felly - gwaetha'r modd! Mae'n well gyda fi gymdeithasu ar hyn o bryd!! ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. nigolyn un ar un cyfarfod am unigolyn gyda phroblemau a symptomau clefyd y galon.

  Ar y diwedd roedd y neges wedi cael eu trosglwyddo a wnes i adeiladu perthynas bach gyda'r claf. Roedd y cyfathrebiad o'r diwedd wedi bod yn llwyddiant wnaeth y claf gadael gyda gwen a dwedodd "gweld ti tro nesaf" mae hynny wedi rhoi adborth i fi bod y claf wedi deall ac wedi mwynhau'r cyfathrebiad.

 2. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Roedd hi'n gwisgo ei gwn nos ac roedd ei gwallt gwyn yn hongian i lawr. Roedd Jini wedi bod yn sal yn y nos. Dyma'r tro cyntaf i Mam gael ei gwahodd i mewn i'r ty. Doedd gan ei thy hi ddim personoliaeth o gwbl, roedd fel pin mewn papur.

 1. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Mae'r ffynhonell yn ddefnydddiol iawn gan ei fod yn dangos ymateb yr uchelwyr i'r streic. Ond ar y llaw arall niallaf ddibynnu'n hollol ar C5 gan fod W.W. Vivian yn ffrindiau a'r Argwlydd Penrhyn ac felly eisau ei annog i beidio a gadael i'r chwarelwyr ennill a cael eu ffordd eu hunain.

 2. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol ...

  45 J. W. Evans 4 Caefadog a Choedymynach 52.5 D. Roberts 5 Gelli Uchaf 51.5 Gth Evans 6 Gwerndelwau 46 J. Rowlands 7 Hafodwen 8.5 J. A. Jones 8 Ty Nant 2 R. E. Jones 9 Craigyronw, Weirglodd Ddu, Moelfyrn a Chaerwernog 80.5 M.

 1. Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

  Yr unig ffordd o gael cig oedd i botsio a roedd hyn yn cael ei weld fel trosedd difrifon iawn gan yr ynad(a oedd yn dirfeddianwyr) Felly efallai roedd y tirfeddianwyr yn gwneud arian trwy wneud i'r ffermwyr talu dirwy.

 2. Ym mha fodd yr oedd y chwechdegau yng Nghymru yn gyfnod o brotest wleidyddol ...

  Mae'r llun o'r dorf yn dangos fod y "beatles" yn boblogaidd er does ganddyn ni ddim tystiolaeth i ddangos y "beatles" yw achos yr holl cynhyrf. Gwelwn sefyllfa'r ffotograffydd yma, fe welwn ni beth mae'r ffotograffyd eisiau ni i weld.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work