• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Es i ar brofiad gwaith ym mis Mai Mai un deg saith. Es i gydar ysgol am wythnos. Mr Davies, yr athro gyrafoedd oedd yn trefnur wythnos. Es i Ysgol gynradd Sageston yn Sir Benfro

Extracts from this document...

Introduction

ADRODDIAD PROFIAD GWAITH Es i ar brofiad gwaith ym mis Mai - Mai un deg saith. Es i gyda'r ysgol am wythnos. Mr Davies, yr athro gyrafoedd oedd yn trefnu'r wythnos. Es i Ysgol gynradd Sageston yn Sir Benfro - ysgol hapus iawn. ...read more.

Middle

Mae staff yr ysgol yn garedig ac yn barod i helpu bob amser. Ces i amser da yno. I fod yn onest, roedd yn ffantastig!! Doedd dim ysgol a dim gwaith cartref - Paradwys!! Roeddwn i'n helpu gyda blwyddyn pedwar. Roeddwn i'n helpu plant bach gyda darllen a mathemateg. ...read more.

Conclusion

Dysgais i lawer o sgiliau newydd. Wrth gwrs, ces i hwyl ac roedd pawb yn fy nhrin i fel oedolyn. Roedd yn ardderchog. Hoffwn i fynd ar brofiad gwaith bob mis. Yn y dyfodol, hoffwn i fynd i'r coleg ac astudio mathemateg. Wedyn, hoffwn i fod yn athro ysgol gynradd - dw i'n credu. Bydd yn dda ac yn her. Bydd rhaid imi weithio'n galed nawr felly - gwaetha'r modd! Mae'n well gyda fi gymdeithasu ar hyn o bryd!! ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. nigolyn un ar un cyfarfod am unigolyn gyda phroblemau a symptomau clefyd y galon.

  Ar y diwedd roedd y neges wedi cael eu trosglwyddo a wnes i adeiladu perthynas bach gyda'r claf. Roedd y cyfathrebiad o'r diwedd wedi bod yn llwyddiant wnaeth y claf gadael gyda gwen a dwedodd "gweld ti tro nesaf" mae hynny wedi rhoi adborth i fi bod y claf wedi deall ac wedi mwynhau'r cyfathrebiad.

 2. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Ond ni ddywedodd Jini ei chyfrinach wrth Mam hyd yn oed ar ol iddynt ddod yn ffrindiau. Gan mai agoriad uniongyrchol sydd ir stori hon, rydym yn cael gwybodaeth am Jini yn syth ac felly mae'n amlwg i in ar bwy mae'r stori yn canolbwyntio arno.

 1. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd y Rhyfel Byd Cyntaf ar fywydau’r pobl gartref?

  Mae'r ffynhonnell yma'n cyd-fynd gyda ffynhonnell Ch2, Mae'n dangos bod cyflogi gweision yn ystod y Rhyfel yn mynd yn anoddach. Mae'r ffynhonnell Ch4 yn son am y Capeli. Fe aeth Lloyd George ir Capeli ac dweud iddynt danfon y dynion i ffwrdd i ryfela, a bydde'r Rhyfel yn golygu llwyddiant

 2. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol ...

  Roedd dros hanner o'r plant o Ysgol Gynradd Pantglas, ac pump o'i athrawon, wedi marw.Mor dychrynllyd yr oedd y trychineb roedd pawb eisau helpu. Wnaeth canoedd o pobl wedi stopio beth bynnag yr oeddent yn wneud, rhoi shofel yn ei char ac gyrru i Aberfan i trio helpu gyda'r achubiad.

 1. Ym mha fodd yr oedd y chwechdegau yng Nghymru yn gyfnod o brotest wleidyddol ...

  Mae'n ddibynadwy oherwydd barn Mick Jagger yw'r geiriau, a fe ysgrifennodd nhw ar y pryd. Roedd llawer iawn o bobl yn hoff o'r Rolling Stones , ond nid oedd pawb yn eu hoffi. Efallai fod 'na ychydig o rhagfarn oherwydd roedd Mick Jagger yn ifanc ac yn gwrthrhyfela yn rbyn hen arferion.

 2. Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

  Dyma ddarn o dystiolaeth sydd wedi cael ei ysgrifennu gan 'The Carmarthen Journal' ym 1843. Credaf fod y ffynhonnell yma yn ddibynnol oherwydd mae'n enghraifft arall o drais difrifol. Hefyd rydym yn gwybod bod y bobl yn cas´┐Żu yr wyrcws oherwydd yr amodau llym.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work