• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Golau’r Stryd

Extracts from this document...

Introduction

Golau'r Stryd. Dyma fi, un noson arall ar y to uffernol yma. Mae mor oer yma. Jest fi a'r hen ddryll yma. O oes, mae tri cyd-filwr gen i ar y to yma hefyd, ond "rhaid cadw golwg trwy'r amser." Does dim hawl siarad. Does ddim i siarad am beth bynnag. Does dim yn digwydd ar hyn o bryd, ag nid oes dim yn digwydd unrhywbryd yn yr hen ardal yma. Yr hen DWLL yma. Mae pob noson yr un peth, dod lan i'r to yma hefo'r dryll, cadw golwg ar y stryd am "unrhyw beth anarferol," ac yna, nol i'r gwely am 7 o'r gloch y bore. Does dim i wneud yma. Jest syllu, a syllu ar yr hen stryd. Yr hen stryd ag un lamp. Golau'r stryd. Clywaf pobl lawr star yn siarad. Siarad am beth, meddyliaf. Menywod? 'Booze'? Does gen i ddim syniad i fod yn onest. Does gen i ddim ots chwaith. ...read more.

Middle

Beth galla i brynnu am yr arian hynna? Ty newydd? Car? Beth am 'consiance'? Efallai byddai hynny'n helpu. Efallai byddaf yn gallu byw hefo fy hyn wedyn. Ond roedd rhaid, roedd hi yn gallu rhoi fi lan. Gallu eich cael mi di dal. Roedd rhaid. Ond roedd ffyrdd arall allan ohony. Gallaf wedi eu dal a'u clymu hi lan nes i pobl eu ddarganfod. Gadael hi i fynd a gwneud 'runner.' Neu eu saethu. Merch 10 mlwydd oed. A beth wnes i? Blydy hell. Ro ni ar y run yn y Sudan am 9 diwrnod, nes cyrraedd yr Aifft. Roedd pawb allan yn chwilio. A finnau yn rhedeg i ffwrdd.....plentyn 10 mlwydd oed.... Does dim yn digwydd unwaith eto. Yn un o ardaloedd mwyaf ffrwydradig yn y byd, ac am blydy 8 noson, does dim o gwbl wedi digwydd. Dim o gwbl. Neb wedi dod, neb wedi ceisio ein saethu, neb wedi sefyll o dan y golau'r styd. ...read more.

Conclusion

Nydd blydy tanks gyda nhw nesaf. BANG! Beth uffern oedd hwnna? Mae rhywun wedi saethu? Mae'r dyn yn rhedeg o'r golau ac yn saethu atom. "Saethwch nol!" "Na, aroswch" "NAWR RHAID SAETHU!" Mae pawb wedi dechrau saethu, mae'r stryd wedi goleuo efo'r 'muzzle flashes' yma. Gwelaf popeth, mae bron 10 o ddynion ar y stryd, lle roedd y dywyllwch. Sut wnaeth nhw cyrraedd yno. Dim ots am hynny, mae nhw'n ymosod. Mae un ohonynt wedi cwympo, wedi eu anafu. Pwy wnaeth eu saethu? Nid y fi, dwi heb tynnu'r 'trigger' eto. Rhaid mun. Nhw neu fi.....Mae plentyn yna. Mae pobl yn dod o bob man. Yn dechrau saethu atom yn syth. "3 o'r chwith!" "Rwy'n eu gweld" "Saetha nhw te!" Mae'n rhaid, mae pawb yn dibynnu arnaf. Ond.....ARGHH! "BETH SYDD WEDI DIGWYDD?" "Dwi di...saethu." "Beth?! Ble?" "Ys..ys....ysgwydd" "Rwy'n dod nawr." Mae popeth mor wyn. Y to. Y bobl. Y stryd. Mae fel golau enfawr ar y stryd. Ac rwy'n cwympo mewn iddi. Mae popeth yn mynd yn wyn. Dyma yw fy nhgosb am y Sudan rwy'n credu. Cael i saethu oherwydd rwy'n rhy ofnus i saethu. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Y stori nesaf rwyf am ei thrafod yw 'Pam?'. Mae'r stori fer hon wedi cael ei selio ar stori wir a ddigwyddodd yn Lerpwl yn 1992. Ond yn y stori hon, mae'r awdur yn canolbwyntio ar ochr y bachgen a laddodd James Bulger ac yn ceisio gwneud i ni weld

 2. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd yr ail rhyfel byd ar fywydau pobl yn Nghymru ...

  must grow your own.Dig for victory" enghraifft a gawn yma o'r llywodreath yn ceisio anog menywod I tyfu llysiau eu hunain.Un waith eto mae ffynhonnell CH2 yn ddangos bod y llywodraeth yn dirgwyl llawer gan fenywod-gweithio yn y ffactrioedd arfau yn y dydd a tyfu lysiau yn y nos.

 1. "We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd ...

  Gellir dweud nad yw'n defnyddiol achos nid oes unrhyw son am person neu rhan o llywodraeth yn cefnogi hyn a dweud bod o'n wir. Roedd propaganda yn cael ei ddefnyddio mewn sawl ffordd yn y rhyfel byd cyntaf. Roedd propaganda i ddechrau yn hybu pawb i gefnogi'r rhyfel, y dynion

 2. A Ddylai Iddewon Priodi genedl ddynion?

  Ydy hi'n afresymol fod Iddewon yn pryderi am pwy mae unigolion yn a crefydd yn priodi? Os mae hyn yn parhau ni fydd Iddewiaeth ar �l. Roedd yn Iddew uniongred hyd yn oed wedi mynd mor bell i ddweud fod "intermarriage is accomplishing what Hitler could not: the destruction of the Jewish people."

 1. Unrhyw beth, unrhyw le am amser da - dyna fi mewn saith gair

  Pythefnos yn ddiweddarach fe agorais fy llygaid, a theimlais boen yn saethu trwy fy nghorff i. Mewn rhyw ffordd fe welais siap fy nhad yn sefyll wrth ymyl y gwely. Wedyn clywais llais mam yn galw fy enw. "Oh Lowri!!

 2. Traethawd 'Pam Fi Duw'

  Oherwydd maen nhw'n dangos problemau tyfu i fyny. Ond hefyd maen nhw'n creu hiwmor hefo ef. Yn y grwp mae llawer o gyfeillgarwch rhwng Rhys ac Ifs, Rhys a Llinos, Rhys a Sharron. Ddwedwn i bod Rhys y ffrind gorau yn y grwp. Ar �l i Sharron cymeryd tabledi mae Rhys yn gofyn os oes Dyw yn Bod sy'n gadael rhywbeth mor ddigalon � hyn i ddigwydd.

 1. A1) Dadansoddwch sut mae cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn cynorthwyo cleifion ...

  Mae'n yset oherwydd mae ei fam wedi gadael i fynd i waith. Cryfderau yw bydd eu mam yn dod 'n�l i ol o ar ol gwaith ac os bydd y staff yn edrych ar ol fo byddant nhw'n gallu cario Billy I lawr gyda chwarae gyda theganau neu ganu caneuon gyda fo.

 2. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd y Rhyfel Byd Cyntaf ar fywydau’r pobl gartref?

  Roedd dros 40% o fwyd Ewrop yn cael ei fewnforio. Oherwydd bod y Kaiser yn suddo'r llongau i gyd doedd dim digon o fwyd yn cyrraedd Ewrop. Roedd rhia i'r llywodraeth ymateb yn gyflym. Roedd y llywodraeth am ddefnyddio dogni, system o lle roedd pobl yn gallu cyfnewid tocynnau ac arian am nifer arbennig o fwyd.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work