• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Golau’r Stryd

Extracts from this document...

Introduction

Golau'r Stryd. Dyma fi, un noson arall ar y to uffernol yma. Mae mor oer yma. Jest fi a'r hen ddryll yma. O oes, mae tri cyd-filwr gen i ar y to yma hefyd, ond "rhaid cadw golwg trwy'r amser." Does dim hawl siarad. Does ddim i siarad am beth bynnag. Does dim yn digwydd ar hyn o bryd, ag nid oes dim yn digwydd unrhywbryd yn yr hen ardal yma. Yr hen DWLL yma. Mae pob noson yr un peth, dod lan i'r to yma hefo'r dryll, cadw golwg ar y stryd am "unrhyw beth anarferol," ac yna, nol i'r gwely am 7 o'r gloch y bore. Does dim i wneud yma. Jest syllu, a syllu ar yr hen stryd. Yr hen stryd ag un lamp. Golau'r stryd. Clywaf pobl lawr star yn siarad. Siarad am beth, meddyliaf. Menywod? 'Booze'? Does gen i ddim syniad i fod yn onest. Does gen i ddim ots chwaith. ...read more.

Middle

Beth galla i brynnu am yr arian hynna? Ty newydd? Car? Beth am 'consiance'? Efallai byddai hynny'n helpu. Efallai byddaf yn gallu byw hefo fy hyn wedyn. Ond roedd rhaid, roedd hi yn gallu rhoi fi lan. Gallu eich cael mi di dal. Roedd rhaid. Ond roedd ffyrdd arall allan ohony. Gallaf wedi eu dal a'u clymu hi lan nes i pobl eu ddarganfod. Gadael hi i fynd a gwneud 'runner.' Neu eu saethu. Merch 10 mlwydd oed. A beth wnes i? Blydy hell. Ro ni ar y run yn y Sudan am 9 diwrnod, nes cyrraedd yr Aifft. Roedd pawb allan yn chwilio. A finnau yn rhedeg i ffwrdd.....plentyn 10 mlwydd oed.... Does dim yn digwydd unwaith eto. Yn un o ardaloedd mwyaf ffrwydradig yn y byd, ac am blydy 8 noson, does dim o gwbl wedi digwydd. Dim o gwbl. Neb wedi dod, neb wedi ceisio ein saethu, neb wedi sefyll o dan y golau'r styd. ...read more.

Conclusion

Nydd blydy tanks gyda nhw nesaf. BANG! Beth uffern oedd hwnna? Mae rhywun wedi saethu? Mae'r dyn yn rhedeg o'r golau ac yn saethu atom. "Saethwch nol!" "Na, aroswch" "NAWR RHAID SAETHU!" Mae pawb wedi dechrau saethu, mae'r stryd wedi goleuo efo'r 'muzzle flashes' yma. Gwelaf popeth, mae bron 10 o ddynion ar y stryd, lle roedd y dywyllwch. Sut wnaeth nhw cyrraedd yno. Dim ots am hynny, mae nhw'n ymosod. Mae un ohonynt wedi cwympo, wedi eu anafu. Pwy wnaeth eu saethu? Nid y fi, dwi heb tynnu'r 'trigger' eto. Rhaid mun. Nhw neu fi.....Mae plentyn yna. Mae pobl yn dod o bob man. Yn dechrau saethu atom yn syth. "3 o'r chwith!" "Rwy'n eu gweld" "Saetha nhw te!" Mae'n rhaid, mae pawb yn dibynnu arnaf. Ond.....ARGHH! "BETH SYDD WEDI DIGWYDD?" "Dwi di...saethu." "Beth?! Ble?" "Ys..ys....ysgwydd" "Rwy'n dod nawr." Mae popeth mor wyn. Y to. Y bobl. Y stryd. Mae fel golau enfawr ar y stryd. Ac rwy'n cwympo mewn iddi. Mae popeth yn mynd yn wyn. Dyma yw fy nhgosb am y Sudan rwy'n credu. Cael i saethu oherwydd rwy'n rhy ofnus i saethu. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Unigrwydd yw prif themau'r stori ac mae hyn yn amlwg drwy gydol y stori. Does dim llawer o nodweddion arddull yn y stori fer hon, mae'r arddull yn foel iawn. Mae hyn yn symboleiddio pa mor ddiflas a phlaen yw'r ddynes yn y stori, rydym yn gallu gweld ri bod hi'n ddynes ddi-gyffro ac syml iawn.

 2. A Ddylai Iddewon Priodi genedl ddynion?

  Bydd anghytuno rhwn y gwraig a'r gwr yn torri shalom bayit. Os mae Iddew yn priodi tu allan i'r crefydd efyllai bydd partner yr Iddew yn barnu fod y brit milah yn greulon, ac yn achosi poen dianghenraid i'r babi.

 1. "We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd ...

  Mae ffynhonnell (1ch) hefyd yn defnyddiol wrth ystyried sut roedd ymgilo i'r plant. Mae'r rhestr o "Beth i gymryd" yn dda i weld sut math o amgylchiadau oedd ar y daith i'r cefn wlad, ond gellir bod yn anefnyddiol achos nad oedd gan llawer o'r plant y pethau yna i gymryd felly nid yw'n dangos eu hamgylchiadau nhw.

 2. Unrhyw beth, unrhyw le am amser da - dyna fi mewn saith gair

  poerodd yn fy ngwyneb Wrth sychu fy ngwyneb fe atebais "18". Doedd hyn byth wedi digwydd o'r blaen. Iawn roeddwn dal yn 17 ond dim ond pythefnos oedd i fynd tan fy mhenblwydd a meddylais pa wahaniaeth neiff pythefnos.

 1. RHYFEL a’r ymosodiad a’r Irac.

  Ar �l Rhyfel y Gwlff doedd Irac ddim yn cael prynu a gwerthu gyda gwledydd eraill fel roedden nhw ac roedd y wlad yn dlawd iawn. Hefyd ar �l y rhyfel, fe gafodd t�m o swyddogion y Cenhedloedd Unedig y gwaith o chwilio am arfau peryglus iawn yno, ond ymhen amser, fe gawson nhw eu hanfon o 'na.

 2. Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

  Felly rydym yn gallu weld bod amrywiaeth o drais ym gweld yn y cyfnod. Gwelwyd arswn yn yr ardaloedd gwledig. Mae 'The Rebecca riots' gan y cyngor sir Dyfed a'r munudau o lyfr y gwarchodwyr yn wyrcws Narbeth yn dystiolaeth ddefnyddiol i ddangos fod arswn wedi cael ei defnyddio, llosgwyd eiddo, adeiladau a'r tir comin a'r wyrcwsau.

 1. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd yr ail rhyfel byd ar fywydau pobl yn Nghymru ...

  ni bod y teulu yma wedi byw'n tlawd iawn,ond er hyn dydy'r ffynhonnell ddim yn cyfeirio at Brydain I gyd. Y mae fynhonnel A2,sef N.Lowe yn cyfeirio mwy at brofiadau pobl Prydain.Y mae'n dangos I ni bod Brydain yn dlawd yn y cyfnod hyn,ond dydy Prydain I gyd ddim mor

 2. Gwerthfawrogi Cerdd Mae Gen i Freuddwyd

  Pwysleisiwyd y bardd bod ganddo freuddwyd pwysig trwy ailadrodd y llinell ?Mae gen i freuddwyd? ar y tri pennill cyntaf. Mae?r defnydd o?r ailadrodd hefyd yn wneud i?r ddarllenwyr ddeall bod gan Gwyn Thomas breuddwyd pwysig iawn. Rhestrwyd ychydig o bethau yn y gerdd.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work