• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Grampa - Dyn yn wreiddiol o Sir Benfro yw Frederick Fred James Scourfield neu Grampa i fi.

Extracts from this document...

Introduction

Grampa Dyn yn wreiddiol o Sir Benfro yw Frederick 'Fred' James Scourfield neu 'Grampa' i fi. Mae'n 83 mlwydd oed ac yn byw ym Margam ym Mhort Talbot. Roedd wedi'i magu i deulu mawr a 7 o blant. Felly doedd dim problem edrych ar ol fi, fy mrawd am chwech o gefndryd. Mae'n dwli edrych ar ol ni'r wyron. Dydw i ddim yn gweld Gramapa yn aml iawn er ei bod dim ond yn byw ym Mhort Talbot a fi yng Nghastell-nedd. ...read more.

Middle

Os byddem yn galw ar y ffon i weld os oedd yn iawn i fynd draw, yr ateb bob nos iau 'Sori, ymarfer c�r heno!' Un peth arall yw'r capel. Mae'n un o ddiaconiaid a trysorydd capel Gibeon ym Margam. Mae yno pob dydd Sul. Byddai'i yn mynd i'r capel gyda fe ambell waith. Byddai'n credded lawr yn browd i'w sedd yn y set fawr ym mlaen y capel, croesi'i goesau a aros yn amyneddgar i'r gwasaneath i ddechrau. ...read more.

Conclusion

Mae ganddo wallt tywyll mwen siap U o gwmpas ei ben fel pedol cyffyl. Er bod Grampa yn 83 erbyn hyn mae ei wallt dal yn dywyll. Does dim gwallt llwyd ganddo o gwbl. Dydy Grampa ddim yn edrych nag yn ymddwyn fel dyn 83 mlwydd oed. Weithiau mew'n ymddwyn fel plentyn. Mae ganddo sbectol mawr ac mae'n gwisgo nhw trwy'r amser. Hefyd mae ganddo declun i'w helpu i glywed ond dydy e byth yn ei wisgo oherwydd yn �l Grampa s'dim angen ei wisgo am ei fod yn gallu clywed yn iawn. Mae Grampa wedi bod trwy ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Ni wnaith y fam byth rhoi mythau i'w mhab. Mae hyn yn gwneud i'r bachgen deimlo fel nad ydi o ddigon da i gael mwythau gan ei fam, a beth sy'n gwneud hyn yn waeth yw'r faith ei bod hi'n fwy na bodlon i roi mwythau i'r babi bach drws nesaf.

 2. Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

  Mae o'n dweud roedd torf o bobl wedi eu dieithrio yn dilyn y ceffyl ac nid oedd y cwnstabliaid yn atal y dorf. Does dim tystiolaeth arall yn cefnogi y ffynhonnell yma. Felly efallai fod hyn ffynhonnell wael. Ond ar y llaw arall rydym yn gwybod roedd y bobl yn grac a roedd yn enghraifft o drais arall.

 1. Ym mha fodd yr oedd y chwechdegau yng Nghymru yn gyfnod o brotest wleidyddol ...

  Mae'r ffynhonell yn ddibynadwy oherwydd ysgrifennwyd yr erthygl yn y cyfnod. Ond, ar y llaw arall mae erthyglau papur newydd yn tueddu plygu'r gwir fel bod eu safbwynt nhw'n medru cael ei profi, au pwynt yn cael ei cymryd i'r eithaf.

 2. Traethawd 'Pam Fi Duw'

  Mae cymeriad Sharon yn marw yn y nofel. Er mae'n datblygu yn y gyfres deledu, felly ma nhw'n cadw'r cymeriad. Trwy'r gyfres mae Sharon yn cael llawer o broblemau fel Bernard yn ei churo, mae'n feichiog ond yn colli'r babi. Mae ffrind gorau arall Rhys o'r enw Ifs hefyd yn fachgen dosbarth cannol. Mae ei dad yn ddoctor.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work