• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Grampa - Dyn yn wreiddiol o Sir Benfro yw Frederick Fred James Scourfield neu Grampa i fi.

Extracts from this document...

Introduction

Grampa Dyn yn wreiddiol o Sir Benfro yw Frederick 'Fred' James Scourfield neu 'Grampa' i fi. Mae'n 83 mlwydd oed ac yn byw ym Margam ym Mhort Talbot. Roedd wedi'i magu i deulu mawr a 7 o blant. Felly doedd dim problem edrych ar ol fi, fy mrawd am chwech o gefndryd. Mae'n dwli edrych ar ol ni'r wyron. Dydw i ddim yn gweld Gramapa yn aml iawn er ei bod dim ond yn byw ym Mhort Talbot a fi yng Nghastell-nedd. ...read more.

Middle

Os byddem yn galw ar y ffon i weld os oedd yn iawn i fynd draw, yr ateb bob nos iau 'Sori, ymarfer c�r heno!' Un peth arall yw'r capel. Mae'n un o ddiaconiaid a trysorydd capel Gibeon ym Margam. Mae yno pob dydd Sul. Byddai'i yn mynd i'r capel gyda fe ambell waith. Byddai'n credded lawr yn browd i'w sedd yn y set fawr ym mlaen y capel, croesi'i goesau a aros yn amyneddgar i'r gwasaneath i ddechrau. ...read more.

Conclusion

Mae ganddo wallt tywyll mwen siap U o gwmpas ei ben fel pedol cyffyl. Er bod Grampa yn 83 erbyn hyn mae ei wallt dal yn dywyll. Does dim gwallt llwyd ganddo o gwbl. Dydy Grampa ddim yn edrych nag yn ymddwyn fel dyn 83 mlwydd oed. Weithiau mew'n ymddwyn fel plentyn. Mae ganddo sbectol mawr ac mae'n gwisgo nhw trwy'r amser. Hefyd mae ganddo declun i'w helpu i glywed ond dydy e byth yn ei wisgo oherwydd yn �l Grampa s'dim angen ei wisgo am ei fod yn gallu clywed yn iawn. Mae Grampa wedi bod trwy ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  hwyr yn y nos, mae hyn yn gwneud i ni feddwl efallai ei fod yn gwneud hyn gan nad yw e eisau bod adref gyda'i fam ar ei ben ei hyn, oherwydd fod ganddo ofn iddi weiddi arno neu ei gamdrin.

 2. Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

  Mae Daniel Williams a oedd yn byw ger Milford yn 1828 yn s�n am drais gwahanol i'r dystiolaeth arall. Mae'r trais yma yn erbyn pobl yn lle eiddo. Mae o'n s�n am ei brofiad efo'r 'Ceffyl Pren'. Roedd hyn yn ble mae unigolion sydd wedi cythruddo y gymdeithas yn cael eu cario o gwmpas ar geffyl pren a'u bychanu.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work