• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Grampa - Dyn yn wreiddiol o Sir Benfro yw Frederick Fred James Scourfield neu Grampa i fi.

Extracts from this document...

Introduction

Grampa Dyn yn wreiddiol o Sir Benfro yw Frederick 'Fred' James Scourfield neu 'Grampa' i fi. Mae'n 83 mlwydd oed ac yn byw ym Margam ym Mhort Talbot. Roedd wedi'i magu i deulu mawr a 7 o blant. Felly doedd dim problem edrych ar ol fi, fy mrawd am chwech o gefndryd. Mae'n dwli edrych ar ol ni'r wyron. Dydw i ddim yn gweld Gramapa yn aml iawn er ei bod dim ond yn byw ym Mhort Talbot a fi yng Nghastell-nedd. ...read more.

Middle

Os byddem yn galw ar y ffon i weld os oedd yn iawn i fynd draw, yr ateb bob nos iau 'Sori, ymarfer c�r heno!' Un peth arall yw'r capel. Mae'n un o ddiaconiaid a trysorydd capel Gibeon ym Margam. Mae yno pob dydd Sul. Byddai'i yn mynd i'r capel gyda fe ambell waith. Byddai'n credded lawr yn browd i'w sedd yn y set fawr ym mlaen y capel, croesi'i goesau a aros yn amyneddgar i'r gwasaneath i ddechrau. ...read more.

Conclusion

Mae ganddo wallt tywyll mwen siap U o gwmpas ei ben fel pedol cyffyl. Er bod Grampa yn 83 erbyn hyn mae ei wallt dal yn dywyll. Does dim gwallt llwyd ganddo o gwbl. Dydy Grampa ddim yn edrych nag yn ymddwyn fel dyn 83 mlwydd oed. Weithiau mew'n ymddwyn fel plentyn. Mae ganddo sbectol mawr ac mae'n gwisgo nhw trwy'r amser. Hefyd mae ganddo declun i'w helpu i glywed ond dydy e byth yn ei wisgo oherwydd yn �l Grampa s'dim angen ei wisgo am ei fod yn gallu clywed yn iawn. Mae Grampa wedi bod trwy ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Rydym yn tueddu i feddwl ei fod y bachgen yn y stori hon yn llawer hun na deg oherwydd ei iaith. Mae'r iaith y mae'n ei ddefnyddio i ddisgrifio'i fam, a Mandy, yn awgrymu ei fod yn tua 15. Iaith lafar, anffurfiol iawn sydd yn y darn yma, gan mai meddyliau bachgen deg mlwydd oed ydyw.

 2. Traethawd 'Pam Fi Duw'

  Mae rhyw hefyd gallu achosi'r problemau. Mae Sharon yn ddiggon aeddfed i gael rhyw ac mae Rhys a Llinos yn ddigon aeddfed yn gorfforol ond dyw Rhys ddim yn aeddfed yn emosiynol. Mae agwedd rhieni Rhys yn hollol wahanol i agwedd rhieni Llinos. Mae mam a tad Rhys yn gwneud yn siwr bod nhw'n cysgu yn

 1. Ym mha fodd yr oedd y chwechdegau yng Nghymru yn gyfnod o brotest wleidyddol ...

  gosod bom i ffwydro safle'r blaid a oedd o blaid y dewisiad o foddi'r cwm. Gall y ffynhonell yma gael ei gredu, ond ar y llaw arall mae teitl ei lyfr yn awgrymu safbwynt cryf iawn yn erbyn y saeson a 'u cynllyniadau.

 2. Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

  Mae o'n wybodaeth ddefnyddiol oherwydd mae'n s�n am fath arall o drais, hefyd rydym yn gwybod roedd dystiolaeth arall yn cefnogi'r dystiolaeth yma. Felly mae nifer o ffynonellau yn s�n am y trosedd roedd yn erbyn eiddo ac yn cael ei wneud mewn grwpiau.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work