• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Gronw Cerddaf fy ngham cyntaf a chollaf fy anadl. Mor brydferth ei phrydferthwch,

Extracts from this document...

Introduction

Gronw Cerddaf fy ngham cyntaf a chollaf fy anadl. Mor brydferth ei phrydferthwch, ei harddwch mor brydferth a'r angylion. Anodd yw tynnu fy llygaid oddi ar e'i ffurf hylifol. Mae breichiau trachwantus ieuenctid yn aros amdanaf. Bronnau diwair megis calon lili sy'n sefyll o'm blaen.. O! Mor brydferth yw hi. O! Fy nghalon! Cura megis meirch yn carlamu �'i harddwch . Ond nid fy llei yw ei chymryd, mae gennyf ddyletswydd i Llew. Cusana ,fi , f'arglwyddes a'th wefusau llawn fel dail yr hydref, mae'n bris uchel i dalu ond byddwn yn rhoi fy mywyd am un eiliad arall yn ei chwmni. Dylwn i adael. Does dim lle i fi fan hyn,Mae fy nghariad Blodeuwedd wedi gwneud ei rhan, mae hi wedi dangos croeso i mi. ...read more.

Middle

Swyna fi i anghofio am bawb arall. Byddwn yn anghofio am bawb, fy nheulu, fy ffrindiau, i aroseich yn gwmni hi fy Mlodeuwedd. Rwyf am fwytho ei chroen esmwyth mor feddal � sidan ei gwn. A'i bochau pinc fel dau betal rhosyn. Nid � eiliad heibio heb imi brofi hedyn perffaith fy nghariad ati a'i chariad hi i mi. Tynnodd Gwydion Blodeuwedd allan o wreiddiau byd natur a'i rhoi yma i farw gan law trahaus heb un elfen garedig i'w chadw'n ifanc, does gan ddynion ddim gwraidd na daear fel sydd gan natur. Ymgollaf yn ei serch am maihi yw fy mreuddwydion .Rhydd hi ddau ddewis i mi , aros yn ddyn parchus tuag at Llew neu aros yn ei chwmni am byth. ...read more.

Conclusion

Mae'n gwrthod , oherwydd all hi ddim ymddiried mewn pobl fel y gallaf fi mae ganddi hi ofn pobl ddieithr. Symudaf yn agosach at ei chorff esmwyth a chusanaf ei gwefusau llyfn llawn fel bod fy ngwefusau yn toddiyn ei gwefusau, yn berffaith union gyda'i gilydd. Teimlaf fod y byd yn troelli o'm cwmpas. Dydw i ddim mynd i adael i Llew ei chymryd hi oddi wrthai, rhaid cael gwared ohono, rhaid ........... rhaid i mi ei ladd. Dywed Blodeuwedd fad arno dynged na all neb arall wybod sut i'w ladd. Dywedaf fod rhaid iddi hi gael y gyfrinach allan ohono a'r er mwyn i mi gael cadw Blodeuwedd i fy hun.Rhaid i fi fynd. Farweliaf � fy nghariad ac allan � fi i ddisgwyl am fanylion y gyfrinach fawr. ?? ?? ?? ?? Myfanwy Lewis ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Roeddwn i ar fy mhen fy hun.

  "Mam, roeddwn i ar fy mhen fy hun eto heddiw, dwi'n trio gwneud ffrindiau ond does neb eisiau fod yn ffrind i gan fy mod yn od!". Dyma oedd mam yn ddisgwyl pedwar ddiwrnod y wythnos, ond am faint o weithiau gwelodd mam fi'n crio roedd hi bob amser

 2. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd y Rhyfel Byd Cyntaf ar fywydau’r pobl gartref?

  a cadw ei morale i fyny ymysg pethau a oedd yn amddifyn a helpu ymgyrch y Rhyfel. Numbers of U Boats destroyed 1914 - 16 46 1917 63 1918 69 Number of allied ships sunk by u boats 1914 03 1915 396 1916 964 1917 2439 1918 1035 Key Battles

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Nid ydw hi'n gallu ymdduried yn unrhyw un gyda'i chyfrinachau. Tra mae'r ferch yn rhif anghywir yn ysu am gwmni. Rydym yn gweld ei fod yn gymeriad eithaf rhyfed, mae llawer o bethau od ynghylch Jini. Mae'r stori yn dangos hyn i ni.

 2. "We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd ...

  i fynd allan a ymladd a'r menywod i'w adael nhw fynd ac i helpu cynhyrchu nwyddau fel arfau. Roedd posteri fel yn y ffynhonnell (4a) yn trio hybu ysbryd y pobl i guro'r Almaen, roedd rhain yn apelio at bobl angerddol dros y wlad.

 1. Y chwedegau yng Nghymru.

  Mae'r holl luniau eraill yn profi hyn hefyd. Mae ffynhonnell A6, sef ystadegau, yn fy marn i dydy e ddim yn ddibynadwy, nid ydych yn gwybod pwy a ofynnwyd, nag faint, nid ydynt yn ganlyniadau Censws felly nid ydyn yn ddibynadwy.

 2. Adroddiad prac fy nghrwp.

  roedd yn rhaid i'r grwp ddechrau trafod eto i penderfynnu fel yr oedd y grwp yn mynd i gweithio gydai'n gilydd, ar y dechrau penderfynnon gwneud darnau bach rhwng monologau pawb ond ar ol i'r grwp dechrau trafod hyn ac adio'r darn yma i fewn doedd o ddim wedi gweithio

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work