• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month
Page
 1. 1
  1
 2. 2
  2
 3. 3
  3
 4. 4
  4
 5. 5
  5
 6. 6
  6
 7. 7
  7
 8. 8
  8
 9. 9
  9
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
 • Word count: 1864

Gwaith Cwrs Daearyddiaeth

Extracts from this document...

Introduction

Richard Roberts 11'1 Gwaith Cwrs Daearyddiaeth Cefndir Dros y blynyddoedd diwetha rwyf wedi dysgu bod egni sydd yn cael ei gynhyrchu gan felinau gwynt yn adnewyddol ac yn egni glan. Rwyf hefyd wedi dysgu bod llawer o bobl yn erbyn y syniad o rhoi rhagor o felinau gwynt ar yr ynys oherwydd eu bont yn swnllyd, aneffeithiol ac yn diffethar olygfa sydd genom yma ar Sir F�n. Ar �l iddyf wneud y gwaith maes yn Wylfa a yng Nghemaes ym mlwyddyn deg, darganfyddais fwy am yr melinau gwynt ac am bwer niwclear. Er engraifft dysgais pa mor effeithiol yw'r egni sydd yn cael ei gynhyrchu gan y melinau gwynt, ond hefyd darganfyddais eu bont yn swnllyd ac yn diffethar olygfa. Pan oeddaf yn Wylfa yn llenwi asesiad amgylchedd I fewn darganfyddais bod Wylfa yn swnllyd, perygl I fywyd gwyllt ac yn hull. Ymholiad Yn fy ngwaith cwrs rwyf wedi penderfynnu darganfod y gwahaniaeth rhwng melinau gwynt a pwer niwclear. Yn fy marn I nid oes angen fwy o felinau gwynt ar Sir F�n oherwydd maent yn diffethar olygfa hardd sydd genym yma, rwyf ynmeddwl y dylsant roi y melinau gwynt yn y m�r. Hefyd nid ydwyf yn meddwl bod pwer niwclear yn effeithiol oherwydd mae yn creu llawer o niwed ir amgylchedd ac hefyd mae yn creu perygl ir bywyd gwyllt sydd oamgylch y safle. ...read more.

Middle

Mae'r map yma yn dangos lleoliad fferm wynt trysglwyn ar yr ynys, mae hefyd yn dangos ble mae Llyn Alaw a gorsaf bwer Wylfa. Fel yr ydych yn gweld mae Trysglwyn a Llyn Alaw yn agos at ei gilydd sydd yn dweud wrthyf bod rhan yma or ynys yn uchel, felly yn fan hyn mae mwyaf o wynt I gael. Ffynhonell: www.natwindpower.co.uk Ar �l darllen y graff uchod rwyf wedi darganfod bod y gwybodaeth a gasglwyd wedi dod o pob man ar hyd Sir F�n. Mae hyn yn dangos bod llawer iawn o bobl gyda gwahanol farn am melinau gwynt. Ar �l darllen y graff hwn rwyf wedi darganfod mai benywod oedd rhan fwyaf or pobl a lenwodd y holiaduron. Mae hyn yn dangos bod benywod yn fwy parod I lenwi holiaduron. Yn �l y graff hwn roedd mwyafrif y pobl a lenwodd yr holiadur yn 16-24. Mae hyn yn dweud wrthyf bod ddaru mwyafrif or plant wedi llenwi yr holiadur I fewn ei hunain. Mae'r graff hwn yn dangos bod mwyafrif y bobl yn meddwl weithiau am lygredd yn yr amgylchedd. Mae llawer hefyd yn meddwl yn aml am lygredd yn ein amgylchedd, a dim ond lleiafrif or bobl sydd byth yn meddwl am lygredd. Mae hyn yn dda, oherwydd mae hyn yn golygu bod pawb yn meddwl am lygredd yn ein amgylchedd. Yn �l y graff hwn y llygredd syn poeni y bobl leol fwyaf yw sbwriel a ceir. ...read more.

Conclusion

Dywedaf hyn oherwydd mae Sir F�n yn ardal o brydferthwch a maer melinnau gwynt yn gwneud y lle yn hull. Yn fy marn I nid yw pwer niwclear yn effeithiol oherwydd mae yn creu gormodedd o lygredd, gwneud yr ardal yn hull ac hefyd yn effeithio ar y bywyd gwyllt yn yr ardal. Mae gorsafoedd niwclear ere engraifft Wylfa yn creu llygredd aer, llygredd dwr a llygredd swn, nid yw hyn yn dda oherwydd mae yn effeithio ar yn economy leol. Nid yw gorsaf bwer Wylfa wedi ei gorchuddio yn dda oherwydd gallwch ei gweld o bell, oherwydd maer adeilad yn enfawr. Mae yn effeithio ar y bywyd gwyllt lleol oherwydd mae gymaint o lygredd yn cael ei gynhyrchu ac yn lladd y bywyd gwyllt. Felly erbyn diwedd y gwaith cwrs rwyf wedi penderfynnu mai ynni gwynt sydd fwya effeithiol, oherwydd mae yn rhatach na ynni niwclear, glanach ac yn ynni adnewyddol. Gwerthuso Erbyn cyraedd diwedd y gwaith cwrs rwyf wedi mwynhau ei wneud, ond hefyd rwyf wedi dysgu llawer mwy am ynni gwynt a ynni niwclear. Os buaswn yn ail wneud y gwaith cwrs busef yn gwneud ambell I beth yn wahanol. Er engraifft buaswn yn ail ddylunio y holiadur oherwydd roedd rhai pobl ddim wedi ateb rhai cwestiynnau, buaswn yn trio cael pobl o pob oedran iw ateb yn lle dim ond pobl ifanc iw ateb. Hefyd buasef yn trio casglu mwy o wybodaeth, ar gyfer cael mwy o ddata eilaidd. Ond fel arall rwyf yn hapus gyda canlyniad y holiadur, a gyda canlyniad fy ngwaith cwrs. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Hanes-Gwaith Cwrs.

  hun mae'r erthygl yma yn eithaf di-werth, ond pan darllenwyd ar bwys ffynhonnell A2, sef nodiadau am fygythiad teledu mae'n ddefnyddiol iawn, mae ffynhonnell A2 yn ormod o flaen gofid, pan fo ffynhonnell A1 yn rhy hyderus am gryfder diwylliant Cymru, os rydych yn darllen y ddau fedrwch weld llais o'r ddwy ochr o'r ddadl.

 2. Free essay

  Gwaith Cwrs Llenyddiaeth

  Doeddwn i ddim yn gwneud y fath bethau y mae hi yn eu gwneud.. sef, yfed a meddwi. Dwi ddim yn gweld pwrpas cael cariad ag yna dweud dim wrth neb amdano. Mae hi mor annymunol yn mynd gyda rhywun sydd gyda gwraig yn barod, a dim syniad beth sydd yn mynd ymlaen.

 1. Bwriad yr ymchwiliad hon yw i darganfod crynodiad yr hydoddiant halen o fenw celloedd ...

  * Fydd rhaid mesur y cyfaint o amser mae'r tatws yn yr hydoddiant am (2 awr) * Fydd rhaid defnyddio'r un cynhwysedd * Fydd rhaid sychu'r tatws am yr un cyfaint o amser (5 eiliad) Offer * Tatws * Bicer * Disgl Petri * Clorian * Stop Cloc * Hydoddiant

 2. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd y Rhyfel Byd Cyntaf ar fywydau’r pobl gartref?

  rhyddfreinio', dyfyniad o araith gan Mrs Pankhurst yn 1914, er mwyn helpu ennill y Rhyfel ac efallai ei deuluoedd', efallai y bydd y sieliau mae'r marched yn eu gwneud yn arbed bywydau eugwyr', oedd propaganda oedd yn ceisio gwneud i'r fenywod gweithio'n galetach.

 1. Beth ydych chi’n ceisio darganfod?

  Mae pilen lledathraidd yn cael ei chlymu wrth diwb ac yna ei lenwi gyda toddiant siwgr cryf. Mae'r bilen yn caelei osod mewn toddiant siwgr gwan ac mae'r hylif yn dechrau i codi fyny'rtiwb. Mae'r hylif yn codi oherwydd bod molecylau dwr yn tryledi trwy'r bilen o'r toddiant gwan i'r cryf.

 2. Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ...

  Gall y lleoliad darparu maes parcio arbennig ar gyfer eu Mam-gu a darparu cymorth a help gyda chadair olwyn i wneud eu mam-gu teimlo'n gyffyrddus yn mynd i mewn i'r ysbyty. Gall wneud yn siwr bod yna dewis gan eu mam-gu am beth i fwyta, gan ddod a bwydlenni i'r gwely Iddi hi bigo.

 1. Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd ...

  Mi fyddaf yn dad da a chariadus. Dysgaf iddo fabolgampau’i dad. Dysgaf iddo i daflu gwayw ac ymladd â chleddyf. Ni chodaf fyth fy llaw ato ond ei gysuro a’i werthfawrogi a diolchaf bob dydd amdano. Ni anghofia i fyth ei fod yn anrhydedd i’w gael yn fy mywyd.

 2. Tasg Asesu Bioleg; Disgrifiad o daith moleciwl o garbohydrad drwyr

  Mae?r ffaith fod y coluddyn fach wedi?i droi a?i gompactio yn ddwys hefyd yn helpu i gynnig mwy o arwynebedd arwyneb, gan ei fod yn amlwg yn hirach ?na y buasai gyda dim ond un pibell syth. Caiff y molecylau mono/deusacarid llai eu hamsugo i?r gwaed yn y modd uchod

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work