• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month
Page
 1. 1
  1
 2. 2
  2
 3. 3
  3
 4. 4
  4
 5. 5
  5
 6. 6
  6
 7. 7
  7
 8. 8
  8
 9. 9
  9
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
 • Word count: 1864

Gwaith Cwrs Daearyddiaeth

Extracts from this document...

Introduction

Richard Roberts 11'1 Gwaith Cwrs Daearyddiaeth Cefndir Dros y blynyddoedd diwetha rwyf wedi dysgu bod egni sydd yn cael ei gynhyrchu gan felinau gwynt yn adnewyddol ac yn egni glan. Rwyf hefyd wedi dysgu bod llawer o bobl yn erbyn y syniad o rhoi rhagor o felinau gwynt ar yr ynys oherwydd eu bont yn swnllyd, aneffeithiol ac yn diffethar olygfa sydd genom yma ar Sir F�n. Ar �l iddyf wneud y gwaith maes yn Wylfa a yng Nghemaes ym mlwyddyn deg, darganfyddais fwy am yr melinau gwynt ac am bwer niwclear. Er engraifft dysgais pa mor effeithiol yw'r egni sydd yn cael ei gynhyrchu gan y melinau gwynt, ond hefyd darganfyddais eu bont yn swnllyd ac yn diffethar olygfa. Pan oeddaf yn Wylfa yn llenwi asesiad amgylchedd I fewn darganfyddais bod Wylfa yn swnllyd, perygl I fywyd gwyllt ac yn hull. Ymholiad Yn fy ngwaith cwrs rwyf wedi penderfynnu darganfod y gwahaniaeth rhwng melinau gwynt a pwer niwclear. Yn fy marn I nid oes angen fwy o felinau gwynt ar Sir F�n oherwydd maent yn diffethar olygfa hardd sydd genym yma, rwyf ynmeddwl y dylsant roi y melinau gwynt yn y m�r. Hefyd nid ydwyf yn meddwl bod pwer niwclear yn effeithiol oherwydd mae yn creu llawer o niwed ir amgylchedd ac hefyd mae yn creu perygl ir bywyd gwyllt sydd oamgylch y safle. ...read more.

Middle

Mae'r map yma yn dangos lleoliad fferm wynt trysglwyn ar yr ynys, mae hefyd yn dangos ble mae Llyn Alaw a gorsaf bwer Wylfa. Fel yr ydych yn gweld mae Trysglwyn a Llyn Alaw yn agos at ei gilydd sydd yn dweud wrthyf bod rhan yma or ynys yn uchel, felly yn fan hyn mae mwyaf o wynt I gael. Ffynhonell: www.natwindpower.co.uk Ar �l darllen y graff uchod rwyf wedi darganfod bod y gwybodaeth a gasglwyd wedi dod o pob man ar hyd Sir F�n. Mae hyn yn dangos bod llawer iawn o bobl gyda gwahanol farn am melinau gwynt. Ar �l darllen y graff hwn rwyf wedi darganfod mai benywod oedd rhan fwyaf or pobl a lenwodd y holiaduron. Mae hyn yn dangos bod benywod yn fwy parod I lenwi holiaduron. Yn �l y graff hwn roedd mwyafrif y pobl a lenwodd yr holiadur yn 16-24. Mae hyn yn dweud wrthyf bod ddaru mwyafrif or plant wedi llenwi yr holiadur I fewn ei hunain. Mae'r graff hwn yn dangos bod mwyafrif y bobl yn meddwl weithiau am lygredd yn yr amgylchedd. Mae llawer hefyd yn meddwl yn aml am lygredd yn ein amgylchedd, a dim ond lleiafrif or bobl sydd byth yn meddwl am lygredd. Mae hyn yn dda, oherwydd mae hyn yn golygu bod pawb yn meddwl am lygredd yn ein amgylchedd. Yn �l y graff hwn y llygredd syn poeni y bobl leol fwyaf yw sbwriel a ceir. ...read more.

Conclusion

Dywedaf hyn oherwydd mae Sir F�n yn ardal o brydferthwch a maer melinnau gwynt yn gwneud y lle yn hull. Yn fy marn I nid yw pwer niwclear yn effeithiol oherwydd mae yn creu gormodedd o lygredd, gwneud yr ardal yn hull ac hefyd yn effeithio ar y bywyd gwyllt yn yr ardal. Mae gorsafoedd niwclear ere engraifft Wylfa yn creu llygredd aer, llygredd dwr a llygredd swn, nid yw hyn yn dda oherwydd mae yn effeithio ar yn economy leol. Nid yw gorsaf bwer Wylfa wedi ei gorchuddio yn dda oherwydd gallwch ei gweld o bell, oherwydd maer adeilad yn enfawr. Mae yn effeithio ar y bywyd gwyllt lleol oherwydd mae gymaint o lygredd yn cael ei gynhyrchu ac yn lladd y bywyd gwyllt. Felly erbyn diwedd y gwaith cwrs rwyf wedi penderfynnu mai ynni gwynt sydd fwya effeithiol, oherwydd mae yn rhatach na ynni niwclear, glanach ac yn ynni adnewyddol. Gwerthuso Erbyn cyraedd diwedd y gwaith cwrs rwyf wedi mwynhau ei wneud, ond hefyd rwyf wedi dysgu llawer mwy am ynni gwynt a ynni niwclear. Os buaswn yn ail wneud y gwaith cwrs busef yn gwneud ambell I beth yn wahanol. Er engraifft buaswn yn ail ddylunio y holiadur oherwydd roedd rhai pobl ddim wedi ateb rhai cwestiynnau, buaswn yn trio cael pobl o pob oedran iw ateb yn lle dim ond pobl ifanc iw ateb. Hefyd buasef yn trio casglu mwy o wybodaeth, ar gyfer cael mwy o ddata eilaidd. Ond fel arall rwyf yn hapus gyda canlyniad y holiadur, a gyda canlyniad fy ngwaith cwrs. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Mae'r stori yn ddigalon iawn ond mae'n cynnig neges amlwg i ni. Nid ydym yn cael gwybod enw'r is-gymeriad, mae hyn yn effeithiol i bwysleisio'r ffaith nad ydi'r ddynes yn adnabod y dyn o gwbl, mai dieithryn yw e. Mae'n ddyn slei ofnadwy, nid yw'n rhoi unrhyw gwybodaeth amdano iddi hi.

 2. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd yr ail rhyfel byd ar fywydau pobl yn Nghymru ...

  clefyd crafu,ac roeddynt yn gwynto'n ofnadwy.Roedd dillad rhai mor wael fel rhaid oedd eu llosgi. Mae ffynonellau B2 a B3 yn cytuno ac yn anghytuno.Mae'r ddau yn cytuno am rhai rhesymau.Yn ffynhonnell B2 mae'n ddweud fod: "hylendid personol nifer o'r ifaciwis yn anghymdeithasol",tra fod ffynhonell B3 yn ddangos plant fach(ifaciwis)

 1. Mae natur yn cael eu galwn Nature mae natur yn ddigwyddiad rydym ni fel ...

  Dydyn ddim yn gallu dewis, neu briodasau sydd wedi digwydd trwy ddewisiadau. Gasgliad ynglyn ar ddadl natur magwraeth yng nghyswllt yr unigolyn dewisol Yn fy marn i mae'r ddadl natur-magwraeth yn ddadl sydd yn anodd i ddadl i oherwydd mae'n anodd deall sut mae'r bywyd yn gweithio ac mae'r ddau

 2. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Mae ffynhonell C2 wedi ei ysgrifennu gan A.E.Young ar Fai 20fed 1901. Pwrpas y rhybudd oedd i geisio gael y dynion yn �l i weithio yn y chwarel. Mae'n ceisio gwneud hyn drwy ddweud ei fod wedi newid y rheol ddisgyblaeth ac llacio'r rheolau.

 1. Eglurwch sut gallech chi fod wedi defnyddio sgiliau cyfathrebu eich hunain i wneud y ...

  Wnes I gadw amser yn y cyfathrebiad i'r bobl i gyfathrebu gyda gilydd ac i drafod problemau difrifol e.e marwolaeth, ariannol, ffordd o fyw pan rydych yn wneud dewisiadau iechyd. Wnes i ddim cyflymu'r cyfathrebiad ac roedd pawb wedi mwynhau ac yn hapus pan gadael oherwydd rydw i wedi cynnal

 2. Mae symboliaeth yn nodwedd holl bwysig iw gael mewn dramau a gwelir hyn yn ...

  yn trafod y Daily Mail sef papur ceidwadol sy'n cydfynd � grym Thatcher ac sy'n groes i'r hyn mae'r teulu yn gredu ynddo. Golygfa arall sy'n chwalu'r darlun o grefydd yw yn angladd George pan mae'r Offeiriad yn pregethu'n ddi-emosiwn a Chrissie yn torri ar ei draws; "He didn't do anything for no reward, not here nor in ...

 1. Beth oedd effaith yr Ail Ryfel Byd ar fywyd gartref yng Nghymru a Lloegr?

  oherwydd dogni, "Stockings were hard to get...to make up for this we made a liquid leg lotion." Mae hyn yn ddibynadwy oherwydd ei bod wedi byw yn ystod y cyfnod er, mae hi'n siarad yn yr amser gorffennol sy'n golygu ei bod hi wedi anghofio rhai pethau.

 2. Gwaith Cwrs Iddewiaeth

  O tua 6 mlwydd oed bydd y bechgyn yn mynychu'r Cheder. Ac ychydig misoedd cyn gwasnaeth y Bar mitzvah, bydd y bechgyn yn mynychu gwasanethau y nos wener yn y synagogue, gyda'i tadau. Mae misoedd o baratoi yn mynd tuag at bar neu Bat mitzvah.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work