• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month
Page
 1. 1
  1
 2. 2
  2
 3. 3
  3
 4. 4
  4
 5. 5
  5
 6. 6
  6
 7. 7
  7
 8. 8
  8
 9. 9
  9
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
 • Word count: 1864

Gwaith Cwrs Daearyddiaeth

Extracts from this document...

Introduction

Richard Roberts 11'1 Gwaith Cwrs Daearyddiaeth Cefndir Dros y blynyddoedd diwetha rwyf wedi dysgu bod egni sydd yn cael ei gynhyrchu gan felinau gwynt yn adnewyddol ac yn egni glan. Rwyf hefyd wedi dysgu bod llawer o bobl yn erbyn y syniad o rhoi rhagor o felinau gwynt ar yr ynys oherwydd eu bont yn swnllyd, aneffeithiol ac yn diffethar olygfa sydd genom yma ar Sir F�n. Ar �l iddyf wneud y gwaith maes yn Wylfa a yng Nghemaes ym mlwyddyn deg, darganfyddais fwy am yr melinau gwynt ac am bwer niwclear. Er engraifft dysgais pa mor effeithiol yw'r egni sydd yn cael ei gynhyrchu gan y melinau gwynt, ond hefyd darganfyddais eu bont yn swnllyd ac yn diffethar olygfa. Pan oeddaf yn Wylfa yn llenwi asesiad amgylchedd I fewn darganfyddais bod Wylfa yn swnllyd, perygl I fywyd gwyllt ac yn hull. Ymholiad Yn fy ngwaith cwrs rwyf wedi penderfynnu darganfod y gwahaniaeth rhwng melinau gwynt a pwer niwclear. Yn fy marn I nid oes angen fwy o felinau gwynt ar Sir F�n oherwydd maent yn diffethar olygfa hardd sydd genym yma, rwyf ynmeddwl y dylsant roi y melinau gwynt yn y m�r. Hefyd nid ydwyf yn meddwl bod pwer niwclear yn effeithiol oherwydd mae yn creu llawer o niwed ir amgylchedd ac hefyd mae yn creu perygl ir bywyd gwyllt sydd oamgylch y safle. ...read more.

Middle

Mae'r map yma yn dangos lleoliad fferm wynt trysglwyn ar yr ynys, mae hefyd yn dangos ble mae Llyn Alaw a gorsaf bwer Wylfa. Fel yr ydych yn gweld mae Trysglwyn a Llyn Alaw yn agos at ei gilydd sydd yn dweud wrthyf bod rhan yma or ynys yn uchel, felly yn fan hyn mae mwyaf o wynt I gael. Ffynhonell: www.natwindpower.co.uk Ar �l darllen y graff uchod rwyf wedi darganfod bod y gwybodaeth a gasglwyd wedi dod o pob man ar hyd Sir F�n. Mae hyn yn dangos bod llawer iawn o bobl gyda gwahanol farn am melinau gwynt. Ar �l darllen y graff hwn rwyf wedi darganfod mai benywod oedd rhan fwyaf or pobl a lenwodd y holiaduron. Mae hyn yn dangos bod benywod yn fwy parod I lenwi holiaduron. Yn �l y graff hwn roedd mwyafrif y pobl a lenwodd yr holiadur yn 16-24. Mae hyn yn dweud wrthyf bod ddaru mwyafrif or plant wedi llenwi yr holiadur I fewn ei hunain. Mae'r graff hwn yn dangos bod mwyafrif y bobl yn meddwl weithiau am lygredd yn yr amgylchedd. Mae llawer hefyd yn meddwl yn aml am lygredd yn ein amgylchedd, a dim ond lleiafrif or bobl sydd byth yn meddwl am lygredd. Mae hyn yn dda, oherwydd mae hyn yn golygu bod pawb yn meddwl am lygredd yn ein amgylchedd. Yn �l y graff hwn y llygredd syn poeni y bobl leol fwyaf yw sbwriel a ceir. ...read more.

Conclusion

Dywedaf hyn oherwydd mae Sir F�n yn ardal o brydferthwch a maer melinnau gwynt yn gwneud y lle yn hull. Yn fy marn I nid yw pwer niwclear yn effeithiol oherwydd mae yn creu gormodedd o lygredd, gwneud yr ardal yn hull ac hefyd yn effeithio ar y bywyd gwyllt yn yr ardal. Mae gorsafoedd niwclear ere engraifft Wylfa yn creu llygredd aer, llygredd dwr a llygredd swn, nid yw hyn yn dda oherwydd mae yn effeithio ar yn economy leol. Nid yw gorsaf bwer Wylfa wedi ei gorchuddio yn dda oherwydd gallwch ei gweld o bell, oherwydd maer adeilad yn enfawr. Mae yn effeithio ar y bywyd gwyllt lleol oherwydd mae gymaint o lygredd yn cael ei gynhyrchu ac yn lladd y bywyd gwyllt. Felly erbyn diwedd y gwaith cwrs rwyf wedi penderfynnu mai ynni gwynt sydd fwya effeithiol, oherwydd mae yn rhatach na ynni niwclear, glanach ac yn ynni adnewyddol. Gwerthuso Erbyn cyraedd diwedd y gwaith cwrs rwyf wedi mwynhau ei wneud, ond hefyd rwyf wedi dysgu llawer mwy am ynni gwynt a ynni niwclear. Os buaswn yn ail wneud y gwaith cwrs busef yn gwneud ambell I beth yn wahanol. Er engraifft buaswn yn ail ddylunio y holiadur oherwydd roedd rhai pobl ddim wedi ateb rhai cwestiynnau, buaswn yn trio cael pobl o pob oedran iw ateb yn lle dim ond pobl ifanc iw ateb. Hefyd buasef yn trio casglu mwy o wybodaeth, ar gyfer cael mwy o ddata eilaidd. Ond fel arall rwyf yn hapus gyda canlyniad y holiadur, a gyda canlyniad fy ngwaith cwrs. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ...

  Gofyn cwestiynau ar sut ydy'r diet cytbwys, elyrgedd, bwydydd ddim yn hoffi neu ddiet arbennig e.e. ddim bwyta cig, caws neu laeth, i wneud yn siwr mae eu hanghenion yn cael eu cwrdd. Gall aelodau o staff cynnig paned o de tra bod yr aelodau o'r teulu yn aros yn

 2. Mae natur yn cael eu galwn Nature mae natur yn ddigwyddiad rydym ni fel ...

  Dydyn ddim yn gallu dewis, neu briodasau sydd wedi digwydd trwy ddewisiadau. Gasgliad ynglyn ar ddadl natur magwraeth yng nghyswllt yr unigolyn dewisol Yn fy marn i mae'r ddadl natur-magwraeth yn ddadl sydd yn anodd i ddadl i oherwydd mae'n anodd deall sut mae'r bywyd yn gweithio ac mae'r ddau

 1. Eglurwch sut gallech chi fod wedi defnyddio sgiliau cyfathrebu eich hunain i wneud y ...

  Hefyd yn y cyfathrebiad wnes i ddefnyddio posteri ac arwyddion a gwneud gemau bach i wneud i'r bobl dysgu pethau newydd am y ffordd rydyn nhw'n byw, eu agweddau tuag at y sefyllfa. Roedd pawb yn ymddangos yn emosiynol ac wedi meddwl am bethau yn fawr ac yn fanwl.

 2. A1) Dadansoddwch sut mae cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn cynorthwyo cleifion ...

  ond mae'r cryfderau yw bod Mrs Bernstein yn cael eu hedrych ar �l gan eu mab ac mae'r mab yn fodlon helpu Mrs Bernstein i feindio mas sut mae'r bag wedi cael eu dwyn. Mae yna lawer o wendidau yn y sefyllfa yma oherwydd mae gan Mrs Bernstein orddryswch ac

 1. Mae symboliaeth yn nodwedd holl bwysig iw gael mewn dramau a gwelir hyn yn ...

  mor wirioneddol sal ydi o a rhai mwy dwys megis yr olygfa lle mae George a'i wraig yn eu gwely a ceir siot o olau ar y nenfwd, awgryma hyn fod y diwedd yn agos ac y bydd George yn symud tuag at y golau unwaith iddo farw.

 2. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  'Bore dydd mercher a does neb wedi meddwl canslo'r archeb papur newydd'. O beth yr ydym ni'n ei weld, does neb i weld yn colli'r fenyw, na hyd yn oed sylwi ei bod hi wedi marw. Mae'r prif bennawd papur newydd mewn llythrennau bras, 'Sixth woman slain: When will it end?'

 1. Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd ...

  Mi fyddaf yn dad da a chariadus. Dysgaf iddo fabolgampau’i dad. Dysgaf iddo i daflu gwayw ac ymladd â chleddyf. Ni chodaf fyth fy llaw ato ond ei gysuro a’i werthfawrogi a diolchaf bob dydd amdano. Ni anghofia i fyth ei fod yn anrhydedd i’w gael yn fy mywyd.

 2. Tasg Asesu Bioleg; Disgrifiad o daith moleciwl o garbohydrad drwyr

  drwy?r broses o drylediad ? diffiniad hon yw symudiad gronynnau, yn yr achos yma molecylau gymharol fychain a hydawdd megis glwcos, o ardal o grynodiad uchel i ardal o grynodiad is. Felly, oherwydd fod yna llawer o glwcos yn ardal y coluddyn fach, a chyn lleied yn y llif gwaed,

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work