• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Gwaith Cwrs Effaith cyfaint Asid Hydroclorig ar stribed o Magnesiwm Cyflwyniad.

Extracts from this document...

Introduction

Gwaith Cwrs Effaith cyfaint Asid Hydroclorig ar stribed o Magnesiwm Cyflwyniad Yn y dosbarth rydym wedi bod yn ymchwilio i fewn i cyfradd adwaith sef mesur pa mor gyflym / araf mae rhywbeth yn digwydd e.e. haearn yn rhydu Yn yr arbrawf yma rwyf am newid cyfaint yr Asid Hydroclorig i weld os mae'n effeithio ar cyfaint yr Hydrogen sy'n cael ei cynnhyrhu bob munud gan adwaith Magnesiwm ac asid hydroclorig. Dyma'r hafaliad am yr adwaith:- Magnesiwm +Asid Hydroclorig ��� Magnesiwm Clorid + Hydrogen 2Mg + 2HCl ��� 2MgCl + H2 Rhagfyegiad Credaf wrth i cyfaint asid hydroclorig cynyddu, bydd cyfradd adwaith o greu hydrogen hefyd yn cynyddu nes adeg lle fydd gormodedd o Asid Hydroclorig yn y fflasg gonigol ac ni fydd yr adwaith yn cynnyddu ond yn lleihau. Rheswm Gwyddonol Y rheswm gwyddonol am hyn yw oherwydd wrth i mwy o Asid Hydroclorig cael ei adio mae mwy o molecylau asid yn y tiwb profi ac felly mae yna fwy o siawns i'r molecylau asid gwrthdaro ar stribed o magnesiwm ac felly fydd y cyfradd adwaith yn cynnyddu. ...read more.

Middle

49.0 20 0.0 32.0 55.0 69.0 74.0 75.0 75.0 75.0 30 0.0 32.0 56.0 70.0 74.0 74.0 74.0 74.0 40 0.0 24.0 39.0 54.0 65.0 66.5 70.0 70.0 50 0.0 31.0 54.0 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 Ail Tro Cyfaint Asid (cm3) H2 sy'n cael ei rhyddhau(cm3) pob hanner munud 0 1/2 1 1 1/2 2 21/2 3 31/2 10 0.0 25.0 35.5 43.0 48.0 51.0 53.5 54.5 20 0.0 39.0 57.5 66.0 70.5 73.0 74.5 74.5 30 0.0 33.0 50.0 65.0 71.0 72.5 72.5 73.0 40 0.0 23.0 44.0 63.0 68.0 68.5 68.5 69.0 50 0.0 33.0 55.0 65.0 65.5 65.5 65.5 65.5 Trydydd Tro Cyfaint Asid (cm3) H2 sy'n cael ei rhyddhau(cm3) pob hanner munud 0 1/2 1 1 1/2 2 21/2 3 31/2 10 0.0 24.0 34.0 38.0 40.0 43.0 44.0 46.0 20 0.0 30.0 50.0 58.0 61.0 66.0 72.0 72.0 30 0.0 32.0 54.0 70.0 72.0 72.0 72.0 72.0 40 0.0 30.0 52.5 67.5 69.5 69.5 70.0 70.0 50 0.0 34.0 59.0 75.0 75.5 75.5 75.5 75.5 Cyfartaledd y tri arbrawf Cyfaint Asid (cm3) ...read more.

Conclusion

Hefyd wrth i'r corcyn cael ei rhoi ar y tiwb profi wnaeth rhai aer cael ei sianneli trwy'r tiwb i'r chwistrell nwy felly roedd rhai nwy wedi mynd i'r chwistrell yn gynt nag fel arfer. "Anomalies" Yn y graffiau mae nifer o pwyntiau sydd ddim yn dilyn y llinell ffit orau gall hyn fod am nifer o rhesymau fel wnaeth yr tymheredd codi ac cyflymu'r proses dydi rhain ddim yn effeithio ar y casgliad. Sut i wella'r arbrawf I wella'r arbrawf fyddaf yn trio lleihau'r amser rhwng rhoi'r daten i fewn i'r tiwb profi ac rhoi'r corcyn ar y tiwb profi fyddaf yn wneud hyn trwy cael corcyn a dau twll ac gallau'r Asid Hydroclorig cael ei fewnbynnu trwy un o'r tyllau gyda syringe. Pryd mae'r Asid Hydroclorig i gyd yn y tiwb profi mae'r syringe yn blocio'r Hydrogen rhag dianc trwy'r twll ac felly mae'n mynd i'r chwistrll nwy yn lle. Ni fydd unrhyw Hydrogen yn dianc ac felly mi fydd ganddof canlyniadau mwy dibynadwy. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Clod - Sicirhau cywirdeb o fewn y technegau a ddefnyddiwyd dadansoddiad maintiol.

  i fod y mwy rydw i wedi gwneud yr arbrawf y mwyaf tebyg bydd y canlyniadau ar batrwm. O ddalen y cyfarwyddiadau wnes i ddarganfod roedd �n darllen y geiriau "Tua" ond doeddwn i ddim angen cael canlyniadau manwl oherwydd doedd e ddim yn hydoddiant safonol roedd �n ditradu gydag asid hydrocsid.

 2. Adwaith rhwng asid hydroclorig - sodiwm thiosylffad

  * Rwy'n credu fod fy rhagfynegiad yn gywir oherwydd y theori gwrthdaro. Pan mae fwy o grynodiad o sodiwm thiosylffad mae fwy o siawns i'w folecylau gwrthdaro wyneb yn wyneb a'r molecylau asid. Mae hyn oherwydd fod yna fwy o folecylau felly mewn ffordd mwy o egni i wrthdaro a felly y cyfeiriant cywir.

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Er ei bod hi'n bwnc difrifol, mae'r awdur wedi llwyddo i ddod a ychydig o hiwmor i mewn i'r stori. Y stori nesaf rwyf am ei thrafod yw 'Jini'. Canolbwyntia'r stori hon ar Jini, dynas unig, ryfedd mewn oed. Rydym yn gallu gweld fod Jini yn gymeriad rhyfedd iawn.

 2. Gwaith Cwrs Iddewiaeth

  yn ogystal a paratoi tuag at y gwasnaeth, bydd y rabbi yn dysgu ei ddisgybl i wisgo a defnyddio y Teffilin a'r Tallit yn bwrpasol ac yn effeithiol. Wth rhoi cyfrifoldebau pwysig i blant Iddewig, maent yn debygol o fod yn fwy cyfrifol dros eu gweithredoedd.

 1. "We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd ...

  Ond gellir dweud nad yw'n ddefnyddiol i weld sut roedd pobl Cymru gorfod wneud mewn cyrch achos nid oedd Cymru'n cael ei targedu'n aml, a cyfarwyddiadau i llefydd sydd yn targed aml yw rhain. Mae'r ffynhonnell yma sef (2b) yn dangos pa mor llym a hir oedd cyfnodau'r "blackout", mae'r amserau yn amrywio a mor specifig i'r munud e.e.

 2. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol ...

  Roberts 10 Maesydail 85 I. Jones 11 Bochyrhaeadr 44.5 W. H. Pugh 12 Brynifan 10.5 J. M. Jones 13 Gwerngenau 68 C. O. Jones 14 Penbryn Mawr a Thynybont 79 J. J. Edwards 15 Penbryn Bach a Dolfawr 65 I.

 1. Ym mha fodd yr oedd y chwechdegau yng Nghymru yn gyfnod o brotest wleidyddol ...

  Mae ffynhonell A5 yn dangos geiriau can gan Mick Jagger a Keith Richard, ac mae'r can yn son am anhapusrwydd pobl efo'u bywydau, oherwydd nid oedd ganddyn nhw ddigon o ddychymig, a fod eu rhieni yn anghytuno efo'u ffordd o fyw.

 2. Free essay

  Gwaith Cwrs Llenyddiaeth

  Doeddwn i ddim yn gwneud y fath bethau y mae hi yn eu gwneud.. sef, yfed a meddwi. Dwi ddim yn gweld pwrpas cael cariad ag yna dweud dim wrth neb amdano. Mae hi mor annymunol yn mynd gyda rhywun sydd gyda gwraig yn barod, a dim syniad beth sydd yn mynd ymlaen.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work