• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Gwaith Cwrs Effaith cyfaint Asid Hydroclorig ar stribed o Magnesiwm Cyflwyniad.

Extracts from this document...

Introduction

Gwaith Cwrs Effaith cyfaint Asid Hydroclorig ar stribed o Magnesiwm Cyflwyniad Yn y dosbarth rydym wedi bod yn ymchwilio i fewn i cyfradd adwaith sef mesur pa mor gyflym / araf mae rhywbeth yn digwydd e.e. haearn yn rhydu Yn yr arbrawf yma rwyf am newid cyfaint yr Asid Hydroclorig i weld os mae'n effeithio ar cyfaint yr Hydrogen sy'n cael ei cynnhyrhu bob munud gan adwaith Magnesiwm ac asid hydroclorig. Dyma'r hafaliad am yr adwaith:- Magnesiwm +Asid Hydroclorig ��� Magnesiwm Clorid + Hydrogen 2Mg + 2HCl ��� 2MgCl + H2 Rhagfyegiad Credaf wrth i cyfaint asid hydroclorig cynyddu, bydd cyfradd adwaith o greu hydrogen hefyd yn cynyddu nes adeg lle fydd gormodedd o Asid Hydroclorig yn y fflasg gonigol ac ni fydd yr adwaith yn cynnyddu ond yn lleihau. Rheswm Gwyddonol Y rheswm gwyddonol am hyn yw oherwydd wrth i mwy o Asid Hydroclorig cael ei adio mae mwy o molecylau asid yn y tiwb profi ac felly mae yna fwy o siawns i'r molecylau asid gwrthdaro ar stribed o magnesiwm ac felly fydd y cyfradd adwaith yn cynnyddu. ...read more.

Middle

49.0 20 0.0 32.0 55.0 69.0 74.0 75.0 75.0 75.0 30 0.0 32.0 56.0 70.0 74.0 74.0 74.0 74.0 40 0.0 24.0 39.0 54.0 65.0 66.5 70.0 70.0 50 0.0 31.0 54.0 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 Ail Tro Cyfaint Asid (cm3) H2 sy'n cael ei rhyddhau(cm3) pob hanner munud 0 1/2 1 1 1/2 2 21/2 3 31/2 10 0.0 25.0 35.5 43.0 48.0 51.0 53.5 54.5 20 0.0 39.0 57.5 66.0 70.5 73.0 74.5 74.5 30 0.0 33.0 50.0 65.0 71.0 72.5 72.5 73.0 40 0.0 23.0 44.0 63.0 68.0 68.5 68.5 69.0 50 0.0 33.0 55.0 65.0 65.5 65.5 65.5 65.5 Trydydd Tro Cyfaint Asid (cm3) H2 sy'n cael ei rhyddhau(cm3) pob hanner munud 0 1/2 1 1 1/2 2 21/2 3 31/2 10 0.0 24.0 34.0 38.0 40.0 43.0 44.0 46.0 20 0.0 30.0 50.0 58.0 61.0 66.0 72.0 72.0 30 0.0 32.0 54.0 70.0 72.0 72.0 72.0 72.0 40 0.0 30.0 52.5 67.5 69.5 69.5 70.0 70.0 50 0.0 34.0 59.0 75.0 75.5 75.5 75.5 75.5 Cyfartaledd y tri arbrawf Cyfaint Asid (cm3) ...read more.

Conclusion

Hefyd wrth i'r corcyn cael ei rhoi ar y tiwb profi wnaeth rhai aer cael ei sianneli trwy'r tiwb i'r chwistrell nwy felly roedd rhai nwy wedi mynd i'r chwistrell yn gynt nag fel arfer. "Anomalies" Yn y graffiau mae nifer o pwyntiau sydd ddim yn dilyn y llinell ffit orau gall hyn fod am nifer o rhesymau fel wnaeth yr tymheredd codi ac cyflymu'r proses dydi rhain ddim yn effeithio ar y casgliad. Sut i wella'r arbrawf I wella'r arbrawf fyddaf yn trio lleihau'r amser rhwng rhoi'r daten i fewn i'r tiwb profi ac rhoi'r corcyn ar y tiwb profi fyddaf yn wneud hyn trwy cael corcyn a dau twll ac gallau'r Asid Hydroclorig cael ei fewnbynnu trwy un o'r tyllau gyda syringe. Pryd mae'r Asid Hydroclorig i gyd yn y tiwb profi mae'r syringe yn blocio'r Hydrogen rhag dianc trwy'r twll ac felly mae'n mynd i'r chwistrll nwy yn lle. Ni fydd unrhyw Hydrogen yn dianc ac felly mi fydd ganddof canlyniadau mwy dibynadwy. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Hanes-Gwaith Cwrs.

  Mae lluniau yn ffynonellau arferchog os mae ganddoch y ffeithiau, mae llun yn ffordd dda i ddangos yn syml tymer y foment, fedrwch weld y bobl a'i gwisgoedd, mae'r lyriciau can roc yn debyg i lun, fedrwch weld tymor y bobl, ac mae pa mor llwyddiannus mae can yn fesur o ba mor ddibynadwy mae'r lyriciau.

 2. Free essay

  Gwaith Cwrs Llenyddiaeth

  Yn waethaf oll, mai'n rhegi yn fy ngwyneb am ddim rheswm. Well i'r hen Dyncan yna ddim gadael fy wyres i rwan ar �l iddo ddifetha ei bywyd hi drwy ei chael yn feichiog. Maswr yn �l at ei wraig a wneith o rwan gan ei fod wedi cael cyfle gyda dynnes arall.

 1. Clod - Sicirhau cywirdeb o fewn y technegau a ddefnyddiwyd dadansoddiad maintiol.

  i fod y mwy rydw i wedi gwneud yr arbrawf y mwyaf tebyg bydd y canlyniadau ar batrwm. O ddalen y cyfarwyddiadau wnes i ddarganfod roedd �n darllen y geiriau "Tua" ond doeddwn i ddim angen cael canlyniadau manwl oherwydd doedd e ddim yn hydoddiant safonol roedd �n ditradu gydag asid hydrocsid.

 2. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Mae'r ffynhonell yn ddefnydddiol iawn gan ei fod yn dangos ymateb yr uchelwyr i'r streic. Ond ar y llaw arall niallaf ddibynnu'n hollol ar C5 gan fod W.W. Vivian yn ffrindiau a'r Argwlydd Penrhyn ac felly eisau ei annog i beidio a gadael i'r chwarelwyr ennill a cael eu ffordd eu hunain.

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  hwyr yn y nos, mae hyn yn gwneud i ni feddwl efallai ei fod yn gwneud hyn gan nad yw e eisau bod adref gyda'i fam ar ei ben ei hyn, oherwydd fod ganddo ofn iddi weiddi arno neu ei gamdrin.

 2. "We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd ...

  Mae sawl ffynhonnellau gennyf i gefnogi'r pethau hyn. Mae'r ffynhonnell yma, (2a) wedi cyhoeddi gan y weinidogaeth o gwybodaeth, maw hyn yn swnio'n swyddogol ac mae o felly gallwn ddweud bod o'n ddefnyddiol i weld beth oedd yn cael ei digwyl gan pob person i wneud yn ystod cyrchoedd.

 1. Cyfradd adwaith yw; pa mor gyflum mae adwaith yn digwydd. Pan mae dau gronnyn

  13 25 16 30 19 35 22 40 24 45 27 50 30 55 32 60 35 65 38 70 40 75 43 80 45 Ar �l edrych ar y canlyniadau yma rydyn ni wedi dewis defnyddio 4cm o fagnesiwm a 45 cm3 o asid.

 2. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol ...

  Hefyd fe newidiodd ffasiwn llawer yn y 1960au. Yn y 1950au, y ffasiwn a merched oedd sgyrtiau hir ac bwts bach. Roedd y bechgyn yn y 1960au y gwisgo siwtiau smart, crysau ty a jeans. Fe neidiodd hyn llawer yn y 1960au pan daeth pobl yn mwy rhywiol ac eisau fforio ei rhywoldeb. Felly newidiodd ffasiwn y merched.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work