• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Gwaith Cwrs Effaith cyfaint Asid Hydroclorig ar stribed o Magnesiwm Cyflwyniad.

Extracts from this document...

Introduction

Gwaith Cwrs Effaith cyfaint Asid Hydroclorig ar stribed o Magnesiwm Cyflwyniad Yn y dosbarth rydym wedi bod yn ymchwilio i fewn i cyfradd adwaith sef mesur pa mor gyflym / araf mae rhywbeth yn digwydd e.e. haearn yn rhydu Yn yr arbrawf yma rwyf am newid cyfaint yr Asid Hydroclorig i weld os mae'n effeithio ar cyfaint yr Hydrogen sy'n cael ei cynnhyrhu bob munud gan adwaith Magnesiwm ac asid hydroclorig. Dyma'r hafaliad am yr adwaith:- Magnesiwm +Asid Hydroclorig ��� Magnesiwm Clorid + Hydrogen 2Mg + 2HCl ��� 2MgCl + H2 Rhagfyegiad Credaf wrth i cyfaint asid hydroclorig cynyddu, bydd cyfradd adwaith o greu hydrogen hefyd yn cynyddu nes adeg lle fydd gormodedd o Asid Hydroclorig yn y fflasg gonigol ac ni fydd yr adwaith yn cynnyddu ond yn lleihau. Rheswm Gwyddonol Y rheswm gwyddonol am hyn yw oherwydd wrth i mwy o Asid Hydroclorig cael ei adio mae mwy o molecylau asid yn y tiwb profi ac felly mae yna fwy o siawns i'r molecylau asid gwrthdaro ar stribed o magnesiwm ac felly fydd y cyfradd adwaith yn cynnyddu. ...read more.

Middle

49.0 20 0.0 32.0 55.0 69.0 74.0 75.0 75.0 75.0 30 0.0 32.0 56.0 70.0 74.0 74.0 74.0 74.0 40 0.0 24.0 39.0 54.0 65.0 66.5 70.0 70.0 50 0.0 31.0 54.0 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 Ail Tro Cyfaint Asid (cm3) H2 sy'n cael ei rhyddhau(cm3) pob hanner munud 0 1/2 1 1 1/2 2 21/2 3 31/2 10 0.0 25.0 35.5 43.0 48.0 51.0 53.5 54.5 20 0.0 39.0 57.5 66.0 70.5 73.0 74.5 74.5 30 0.0 33.0 50.0 65.0 71.0 72.5 72.5 73.0 40 0.0 23.0 44.0 63.0 68.0 68.5 68.5 69.0 50 0.0 33.0 55.0 65.0 65.5 65.5 65.5 65.5 Trydydd Tro Cyfaint Asid (cm3) H2 sy'n cael ei rhyddhau(cm3) pob hanner munud 0 1/2 1 1 1/2 2 21/2 3 31/2 10 0.0 24.0 34.0 38.0 40.0 43.0 44.0 46.0 20 0.0 30.0 50.0 58.0 61.0 66.0 72.0 72.0 30 0.0 32.0 54.0 70.0 72.0 72.0 72.0 72.0 40 0.0 30.0 52.5 67.5 69.5 69.5 70.0 70.0 50 0.0 34.0 59.0 75.0 75.5 75.5 75.5 75.5 Cyfartaledd y tri arbrawf Cyfaint Asid (cm3) ...read more.

Conclusion

Hefyd wrth i'r corcyn cael ei rhoi ar y tiwb profi wnaeth rhai aer cael ei sianneli trwy'r tiwb i'r chwistrell nwy felly roedd rhai nwy wedi mynd i'r chwistrell yn gynt nag fel arfer. "Anomalies" Yn y graffiau mae nifer o pwyntiau sydd ddim yn dilyn y llinell ffit orau gall hyn fod am nifer o rhesymau fel wnaeth yr tymheredd codi ac cyflymu'r proses dydi rhain ddim yn effeithio ar y casgliad. Sut i wella'r arbrawf I wella'r arbrawf fyddaf yn trio lleihau'r amser rhwng rhoi'r daten i fewn i'r tiwb profi ac rhoi'r corcyn ar y tiwb profi fyddaf yn wneud hyn trwy cael corcyn a dau twll ac gallau'r Asid Hydroclorig cael ei fewnbynnu trwy un o'r tyllau gyda syringe. Pryd mae'r Asid Hydroclorig i gyd yn y tiwb profi mae'r syringe yn blocio'r Hydrogen rhag dianc trwy'r twll ac felly mae'n mynd i'r chwistrll nwy yn lle. Ni fydd unrhyw Hydrogen yn dianc ac felly mi fydd ganddof canlyniadau mwy dibynadwy. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Er ei bod hi'n bwnc difrifol, mae'r awdur wedi llwyddo i ddod a ychydig o hiwmor i mewn i'r stori. Y stori nesaf rwyf am ei thrafod yw 'Jini'. Canolbwyntia'r stori hon ar Jini, dynas unig, ryfedd mewn oed. Rydym yn gallu gweld fod Jini yn gymeriad rhyfedd iawn.

 2. Clod - Sicirhau cywirdeb o fewn y technegau a ddefnyddiwyd dadansoddiad maintiol.

  i fod y mwy rydw i wedi gwneud yr arbrawf y mwyaf tebyg bydd y canlyniadau ar batrwm. O ddalen y cyfarwyddiadau wnes i ddarganfod roedd �n darllen y geiriau "Tua" ond doeddwn i ddim angen cael canlyniadau manwl oherwydd doedd e ddim yn hydoddiant safonol roedd �n ditradu gydag asid hydrocsid.

 1. "We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd ...

  Roedd dogni yn effeithio'n wahanol ar bawb, i bobl dlawd roedd o'n peth da h.y. derbyniad cyson o fwyd, pan i'r cyfoethog roedd o'n peth ddim mor da achos roedd o'n lleihad ar y bwyd a'r safon ohono, ond ar y cyfan roedd dogni wedi gwella iechyd pawb.

 2. Adwaith rhwng asid hydroclorig - sodiwm thiosylffad

  * Rwy'n credu fod fy rhagfynegiad yn gywir oherwydd y theori gwrthdaro. Pan mae fwy o grynodiad o sodiwm thiosylffad mae fwy o siawns i'w folecylau gwrthdaro wyneb yn wyneb a'r molecylau asid. Mae hyn oherwydd fod yna fwy o folecylau felly mewn ffordd mwy o egni i wrthdaro a felly y cyfeiriant cywir.

 1. Gwaith Cwrs Iddewiaeth

  yn ogystal a paratoi tuag at y gwasnaeth, bydd y rabbi yn dysgu ei ddisgybl i wisgo a defnyddio y Teffilin a'r Tallit yn bwrpasol ac yn effeithiol. Wth rhoi cyfrifoldebau pwysig i blant Iddewig, maent yn debygol o fod yn fwy cyfrifol dros eu gweithredoedd.

 2. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd y Rhyfel Byd Cyntaf ar fywydau’r pobl gartref?

  Ond yn ystod ac ar oly Rhyfel roedd y iaith Gymraeg yn ddirywio. Roedd y iaith yn dirywio felly nid oedd opsiwn ganddynt ond newid y bapur I fod yn un saesneg. Yn ystod y Rhyfel gafodd llawer o C ymru Cymraeg ei lladd a dyna'r rheswm am fod rhaid

 1. Tasg Asesu Bioleg; Disgrifiad o daith moleciwl o garbohydrad drwyr

  tryledu allan yn ol i?r gwaed yn y gweithiennau a?i gario yn ol i?r ysgyfaint, lle mae?r broses yn digwydd eto er iddynt allu dianc drwy?r organeb yn anadlu allan. Cant yna eu cynnwys mewn ffotosynthesis mewn planhigion, sef yr union wrthwyneb i?r hafaliad uchod, gan baratoi ocsigen ar gyfer

 2. Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd ...

  Ei llygaid a wnaeth fy nhrywanu o ochr arall ystafell brysur. Ei gwefusau lliw coch fel rhosyn yn gwahodd perygl. Fel cwmwl mae?n hedfan o le i le yn anwybodol o bob llygad yn ei dilyn. Mae ei chyffyrddiad yn danfon ias i lawr fy nghefn a hynny?n unig y cymerau i fy ngwneud yn gaeth i?w phrydferthwch.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work