• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Gwaith Cwrs Iddewiaeth

Extracts from this document...

Introduction

Gwaith Cwrs Iddewiaeth "Bendithied yr un sydd wedi fy rhyddhau o gyfrifoldeb dros bechodau fy mab" "Pam, O Arglwydd, yr wyt wedi gosod baich arnaf gyda'r cyfrifoldebau hyn mewn oed mor dyner" Mae Prydain yn wlad Gristnogol, a'r mwyafrif o'r boblogaeth yn gatholigion neu'n brotestaNiaid. Mae yna hefyd garfanoedd ethNig yn eu lleiafrif, megis mwslemiaid, hindwiaid ac Iddewon. Mae pob uNigolyn yn y wlad hon, yn dilyn deddfau a holl reolau'r llywodraeth, boed yn boblogaedd neu'n amhoblogaedd. Ac mae gan grefyddau hefyd eu rheolau hwy, a'u ffyrdd hwy o fyw. Ond gan taw gwlad fwyafrif Gristnogol yw Prydain, mae rhai crefyddau eraill yn eu gweld hi yn anodd i ymdopi a deddfau y wlad, gan fod syNiadau eu crefydd yn wahanol neu eu bod hi'n anodd derbyn deddfau y wlad Mae'r wladwriaeth yn ystyried person deunaw mlwydd oed, boed yn ferch neu'n fachgen, yn oedolyn cyfrifol ac aeddfed. Rhoddi'r yr hawl i unrhyw berson sydd ddeunaw neu'n hyn i bleidleisio mewn etholiadau cenhedlaethol. C�nt yr hawl i yfed alcahol, a gyrru a berchen modur. Yn y wlad hon bydd trethi yn daladwy pan yn ddeunaw, ac bydd llawer yn ystyried magi teulu a cael plant. Mae Iddewon yn credu bod plant yn eiddfedu yn gynharach nag yr ydym Ni fel Prydeinwyr. ...read more.

Middle

Gan fod y mab Iddewig bellach yn oedolyn, gall gymeryd rhan mewn seremoNiau ac achlysuron pwysig. Ond mae llawer yn dadlau bod rhoi cyfrifoldebau oedolyn o fewn y grefydd Iddewig i blant mor ifanc, yn beth an-oeth. Credant bod rhoi cyfrifoldebau i blant yn eu harddegu yn straen enfawr i'r plant, ac yn gallu achosi rhywfaint o wrthdaro. Gan fod Prydain yn wlad Gristnogol, byddau modd i Iddew ifanc achosi casineb wrth eu ffrindiau cristnogol, os ydyw e yn cael eu ystyried yn oedolyn, a hwythau ddim. Nid pawb sy'n eiddfedu mor gynnar. Mae rhai yn eiddfedu yn gorfforol yn gyflymach, ac eraill yn eiddfedu yn emosiynol adegau gwahanol. Nid pob Iddew sydd ddigon cyfrifol pan yn 12 neun 13 i benderfynu eu dyfodol crefyddol a moesol o fewn y grefydd. Mae'n holl bosib y bydd anrhydeddu plant yn oedolion, pan yn ifanc iawn, yn lleihau eu plentyndod ac yn creu rhwyg rhyngddynt a'u ffrindiau cristnogol. Ar y llaw arall, mae'r defodau bar a Bat mitzvah yn rhyddhau rheiNi o gyfrifoldebau a phechodau eu plant. Cyn y defodau tyfiant yma, rhieNi fyddau'n derbyn y faech o sicrhau bod eu plant yn byw bywyd gl�n a chywrain. Bydd Iddewon yn derbyn parch o bob cornel o'r gymuned, ac bydd modd i fechgyn ymuno a'r minyan. ...read more.

Conclusion

Nid pob Iddew syn 13 oed neun 12 sydd wedi penderfynu, neu sy'n deall ddigon i benderfynu a ydynt am barhau i fod yn oedolyn o fewn y grefydd. Callach fyddau cynnal bar a Bat mitzvah yn ddeunaw mlwydd oed. Nid yw cynnal bar a Bat mitzvah yn 12 a 13 mlwydd oed yn y wlad hon, yn ymarferol iawn. Bydd rheolau crefydd yn gwrthdaro a rheolau seciwlar y wlad, ac yn creu cymhlethdod. Serch hynny, mae'r mwyafrif o'r Iddewon yn derbyn nad yw eu plant yn oedolion yn llygaid y wladwriaeth, ac meant yn deall nad oes unrhyw gyfrifoldebau neu reolau seciwlar pwysig gan eu plant i dderbyn, tan eu bod yn ddeunaw. Mae Iddewon yn sylweddoli bod cymhlethdod, mewn gwlad Gristnogol fel Prydain, i Iddewon a charfanoedd ethNig gwahnol. Ond os gall uNigolyn dderbyn y straen a'r gofyd sydd yn dod law yn llaw a defod tyfiant megis bar/Bat mitzvah, Nid oes unhyrw broblem a pharhau a'r wyl bwysig hwn. Mae cynnal defodau tyfiant yn bwysig i'r Iddew, ac yn berthnasol iw cymunedau a'u ffyrdd hwy o fyw o fewn eu crefydd, ac yn bwysicach oll, mae'n ran bwysig o'r grefydd, yn ol gai'r Duw. Dyna pam Ni fydd newidiadau yn y drefn am amser lawer, gan taw dyma ddymuNiad Duw, a chyn-deidiau yr Iddewon. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ...

  Mae angen iddyn nhw adeiladu perthynas gyda'r fam-gu i wneud eu gwaith yn welliant ac yn cael eu mwynhau. Oherwydd mae'r fam-gu ddim yn gallu siarad Saesneg gall y lleoliad cysylltu â chyfieithwr i ddatrys problemau siarad a chyfathrebu'r meddyg a'r teulu, ble bydd y cymorth, gwybodaeth a help yn

 2. Hanes-Gwaith Cwrs.

  Mae ffynhonnell A2 yn farn hanesydd, hanesydd sydd yn ysgrifennu gyda'r fantais o gael ffeithiau, gan ysgrifennodd 1988, hefyd roedd ganddo'r fantais o fod yn ffynhonnell cyntaf, gan roedd e yn ddyn o'r chwedegau, roedd wedi gweld ffordd oedd bywyd, ac mae wedi gweld y canlyniadau.

 1. Free essay

  Gwaith Cwrs Llenyddiaeth

  Dydi hi ddim yn cofio fy mod wedi eu gollwng ar lawr y gegin ar ddamwain. Mae ei phersonoliaeth yn warthus! Pa hawl yr oedd ganddi i ddweud wrthyf am fynd i roid bag plastic am fy mhen i fy helpu i dynnu'r cwlwm gan fy mod wedi gollwng y weirles ar y llawr?!

 2. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd yr ail rhyfel byd ar fywydau pobl yn Nghymru ...

  dogni.Ac yn olaf mae'r rhan olaf yn son am sut roedd dogni yn deg,ac hefyd yn son am trefnwr dogni sef Yr Arglwydd Woolton,mae'r awdur yn ddweud bod y system yn un "ardderchog."

 1. Clod - Sicirhau cywirdeb o fewn y technegau a ddefnyddiwyd dadansoddiad maintiol.

  mesur gyda silindr mesur, yn lle na defnyddio bicer gyda rhifau ar yr ochr, gan bwyso a mesur ac amseru'r arbrawf pob tro. Canlyniadau Profion Bwyd - Protein, Starts a siwgrau Hydoddiant 10% Ychwanegwch �odin Glwcos Albwmen Starts Top melyn ac gweddyll yn dryloyw Melyn Du

 2. Mae natur yn cael eu galwn Nature mae natur yn ddigwyddiad rydym ni fel ...

  yn ford rydym yn etifeddu o'r rheini e.e. si�p, lliw croen, lliw llygaid yn rhan fiolegol oherwydd mae'n dibynnu ar eu genynnau beth sydd gennym ni ac mae genynnau yn dod o dan fiolegol. Yn fy marn I, mae'r pethau da am hyn ydy mai'n gwneud pawb yn wahanol o'r edrychiad.

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Ond mae o'n llwyddo i ddwyn gwybodaeth ganddi hi yn slei iawn heb iddi wybod. 'Eglura hithau'n gryno ble yn union mae ei fflat'. Ond nid yw hi hyd yn oed yn cael gwybod ei enw ef, na faint oed ydi o.

 2. A Ddylai Iddewon Priodi genedl ddynion?

  unigolyn yn drist sut gall yr unigolyn gwneud Duw yn hapus os yr ydyn nhw'n drist eu hunan? O fewn Iddewiaeth mae priodas yn uno enaid dau person i wneud nhw'n hollol gyflawn. Sut mae'n bosib i ddau person uno os nad ydyn nhw'n gweithio fel cwpl?

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work