• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Gwaith Cwrs Llenyddiaeth

Free essay example:

Gwaith Cwrs Llenyddiaeth Cymraeg

Tasg yn Seiliedig a’r y ddrama ‘Tair’

Alys Griffiths

Ionawr 2009

Ysgrifennwch gofnodion dyddiaduron y tri chymeriad – Y Nain, Y Fam a’r Ferch.

Dyddiadur Nain :

 Dwi di cael digon ar y ddau ohonyn nhw yn ochri e'i gilydd a fy ngadael i a’r ben fy hun. Tybed os ydyn nhw yn meddwl na ddoe cefais fy ngeni, wel maen nhw angen meddwl eto.  Maen nhw’n meddwl fy mod yn dwp ddim yn gallu ysgrifennu llythyr i gydymdeimlo gydag Emrys hefo colled o’i wraig. Mae fy wyres angen aeddfedu, dwi methu dallt pam ei bod yn mynd gyda’r Dyncan, mae’n ddigon hen i fod yn dad iddi. Gaiff sioc yn gweld faint o’i hamser y mae hi’n gwastraffu ar y Duncan.

  Dwi ddim yn gwybod beth mae fy wyres yn son am na dyn hen y mae hi eisiau yn lle un ifanc. Dwi ddim yn meddwl ei bod wedi deall bod priodi a chael plant yn un o’r pethau pwysig yn eich bywyd ar ôl ffeindio'r dyn cywir. Dydi merch fy hun fawr well, pwy odd hi’n meddwl oedd hi yn dweud wrthyf am ddefnyddio’r ffôn i gydymdeimlo ag Emrys gyda cholled o’i wraig yn lle ysgrifennu llythyr byr. Ni fedrwn goelio fy nghlustiau pan glywais fod fy wyres yn disgwyl gyda dyn sydd yn ddarlithydd Celf. Ondy peth gwaethaf yw bod ganddo wraig yn barod a does ganddi hi ddim syniad beth sydd yn mynd ymlaen rhwng y ddau ohonyn nhw.

 Ddudish i wrth y ddwy ohonyn nhw am yr adeg pan es am drip ysgol Sul blynyddoedd yn ôl, a son am hwyl cawsom ni hefo’r hogiau, dim-ond ffrindiau oeddwn i. Nid oedd fy wyres yn gwrando dwi ddim yn meddwl, ond o leiaf rŵan y mae hi’n gwybod sut fath o fywyd yr oeddwn i yn ei gael yn ei hoed hi. Doeddwn i ddim yn gwneud y fath bethau y mae hi yn eu gwneud.. sef, yfed a meddwi. Dwi ddim yn gweld pwrpas cael cariad ag yna dweud dim wrth neb amdano. Mae hi mor annymunol yn mynd gyda rhywun sydd gyda gwraig yn barod, a dim syniad beth sydd yn mynd ymlaen.  Os ydy’r Duncan yn meddwl gadael Sylvia druan a dod yma i fyw wel dwi am symud allan a mynd i chwilio am dŷ yn bell oddi wrthyn nhw.

   Tybed os yw fy wyres yn colli ei cho’ yn gofyn imi fynd i wrando ar hen arferion Cefn Gwlad ar y weirles! Dydi hi ddim yn cofio fy mod wedi eu gollwng ar lawr y gegin ar ddamwain. Mae ei phersonoliaeth yn warthus! Pa hawl yr oedd ganddi i ddweud wrthyf am fynd i roid bag plastic am fy mhen i fy helpu i dynnu’r cwlwm gan fy mod wedi gollwng y weirles ar y llawr?!  Yn waethaf oll, mai’n rhegi yn fy ngwyneb am ddim rheswm.    

   Well i’r hen Dyncan yna ddim gadael fy wyres i rŵan ar ôl iddo ddifetha ei bywyd hi drwy ei chael yn feichiog. Maswr yn ôl at ei wraig a wneith o rŵan gan ei fod wedi cael cyfle gyda dynnes arall. Well iddo ddweud wrthi beth sydd wedi bod yn mynd ymlaen rhwng y fo a fy wyres i, mae’n iawn i’w wraig gael gwybod beth sydd wedi digwydd. Dwi methu deall pam fy mod i ddim wedi cael gwybod bod fy wyres yn feichiog hyd at y munud olaf. Tydi o ddim fel fy mod yn mynd i ffonio pawb a dweud wrthyn nhw ei bod yn feichiog, hyd yn oed os na ddoe clywodd hi dylai hi dal wedi dweud wrthyf. Pam na fedrai fy merch ateb un cwestiwn syml a dweud wrthyf ydi fy wyres am gadw’r babi yma neu ddim, mae gen i hawl gwybod y pethau yma?! Sut gallai fy wyres gysgu gyda’r nos hefo'r babi, mi fydd hi wedi gorflino ei hun?! Ifanc ydi hi a maswr does ganddi ddim clem sut i edrych ar ôl babi yn iawn. Dyna ddigon o gwyno am heddiw. Buasai’n well mi'w throi hi, cyn i'r hogan ma ddechrau cwyno yn fwy fyth.

Dyddiadur Mam :

Hen bryd i’r ddau arall yna aeddfedu, maen nhw fatha plant bach yn cega o hyd am ddim rheswm. Dwi ddim gwybod be y gwnaf gyda… naill mynd i angladd gwraig Emrys gyda mam neu mynd i barti a chael hwyl gyda fy merch a chael cyfle i ddod o hyd i gariad newydd. Buasai’n llawer iawn hawsach i mam ffonio Emrys i gydymdeimlo gyda cholled o’i wraig yn lle ysgrifennu llythyr, mae o gyn hawsaf a gyflymach. Neu hyd yn oed ysgrifennu cerdyn gyda neges barod ac enw o danodd fel y buasai pawb arall yn ei gwneud. Rhywbeth i drafod ydi o, ddim rhywbeth i sgwennu ar ddarn o bapur a dyna fo. Ni welodd hi lawer ar wraig Emrys yn y blynyddoedd ola’ ma’ felly dwi ddim yn deall beth yw’r holl ffwdan am ysgrifennu llythyr iddo. Dwi ddim yn deall pam mae fy merch wedi mynd hefo’r Dyncan yna, siawns y buasai wedi deall sut fywyd cefais i gyda’i thad. Dwi wedi cael digon o fod yn sengl, buaswn yn gwneud rhywbeth i gael cariad newydd.

  Dwi wedi cael llond bol ar fy merch yn dweud pethau cas am ei nain! Dweud ei bod yn siarad drwy e’u thin ac yn dweud iddi fynd i wrando ar Gefn Gwlad ar y weirles yn lle eu bod hi’n cael sgwrs gyda ni. Wrth gwrs mae gen i hawl dweud bod mam yn siarad drwy ei thin gan ei bod yn fam i mi, does gan fy merch ddim hawl o gwbl gan na nain iddi yw hi. Dwi wedi cael digon o drio plesio pawb, dydi o ddim yn gweithio dim mwy oherwydd y fi sydd yn dod allan waethaf yn diwedd, rwyn teimlo fel canolbwynt I’r ddwy ohonyn nhw! Rwyf yn cael fy nhynu bob ffordd a methu plesio neb yn y diwedd.  Dwi eisiau fy merch dyfu yn hyn a chanlyn rwy’n sydd yn ei charu a mynd i aros hefo hi am byth. Dydw I ddim eisiau iddi droi allan fel dwi a mam wedi, yn unig heb ŵyr. Dwi eisiau gwybod beth ddigwyddodd yn iawn rhwng mam a dad, dwi wedi cael digon o gael hanner storeuon gan bawb.

  Does gennyf i ddim clem be dwi am neud gyda fy merch, mae ei hagwedd tuag ataf i a phobl eraill yn warthus, lle mae hin cael y geiriau anweddus hyn o, dydw i ddim yn gwybod! Be mae mam yn ffysian fod Emrys am fynd a hi i'r angladd, mae hi mond angen mynd hefo fo gan ei fod gyda char mawr braf, Dydi hynny ddim yn esgus o gwbl, y fi y bydd yn mynd a hi i’r angladd a dyna ddiwedd arni. Does dim iws i mam gynhyrfu ei hun gan fod dad wedi marw, mae yna gannoedd o flynyddoedd wedi bod ers hynny. Arnyn nhw oedd y bai gan yfedodd ormod ond dydi hynny ddim yn esgus iddi hi ddigio twll iddi hun. A does dim pwynt iddi drio dweud na doedd o ddim yn alcoholig pan yr oedd y go wir. Rwyf wedi cael llond bol o ymwneud gyda'r ddwy ohonyn nhw, dydw i byth yn cael gwneud be rydw i eisiau gwneud. Dwi angen bywyd newydd, dwi wedi bod yn forwyn dros y blynyddoedd i dad fy merch a dwi wedi cael digon o hynny felly dwi angen symud ymlaen a dechrau fy mywyd i gyd eto drwy gael dyn sydd yn fy ngharu.

    Merch fy hun sydd yn ei gychwyn o i gyd, ond dydi fy mam fawr well yn dal arni. Dwi methu deall be mae fy merch yn neud gyda’r Dyncan yna! Mae’r creadur hen ddigon i fod yn dad iddi heb son am fod yn gariad. Pam na fedrith hi fod fatha llawer iawn o blant eraill yn ei hoed hi yn mynd am hogiau'r un oed?! Rwyf wedi synnu tuag at fy merch, dydi’r perthynas rhyngddi hi a Dyncan ddim am bara dim, a sut y gallai’r bitsh bach ddweud wrth mam bod ganddi gariad o’r enw Dyncan, ei thiwtor dosbarth hi. Sut y gallai ddweud wrthyf mewn capel ei bod yn feichiog?!, Dynna’r lle olaf y buaswn eisiau gwybod am hynny. Hulpan wirion ydi hi, mynd yn feichiog ar ôl bod allan yn yfed un noson.

    Gobeithio na dychmygu hyn yr ydw i. Petai ei bod hi yn cael babi, well i’r Dyncan roi cyfraniad o bres tuag at ei blentyn i helpu fy merch gan ei fod wedi difetha ei bywyd. Perv yr oedd o yn ddiwedd maswr, eisiau cael fy merch yn feichiog ac yna symud ymlaen at hogan newydd. Mae mam yn byw ar blaned wahanol weithiau! Dweud lol am y busnes hi yn ffrindiau gyda’r hogiau ar drip ysgol Sul blynyddoedd yn ôl. Tydi huna ddim am newid meddwl fy merch gyda gorffen ag Dyncan. Ond ta-waeth am hynny, buasai'n well mi fynd i ddechrau cwcio'r swper, ne fu mam yn cwyno fy mod i ddim yn trio coginio neu helpu yn y ty ar ferch isio mynd i rw barti yn rhywle neu'i gilydd i chwilio am hogyn newydd maswr.

Dyddiadur Ferch :

 Dwi ddim yn gwybod be syn bod efo Nain these days, ma hi’n meddwl bod hin gwybod the lot pan dydi hi ddim. So what os dwi’n mynd hefo Dyncan, dwi’n gwybod man ddigon hen i fod yn dad i fi, ond dwi’n loveio fo ac mae o yn loveio fi.  Buasai'n hawsach cydymdeimlo gydag Emrys dros y ffon yn lle sgwennu ar ddarn o bapur, dio'm actually am gadw'r darn o bapur yna am byth. Dwi methu dallt pam mae nain yn cymryd popeth mor serious, mond cael tipyn o hwyl yr oedden ni pan ddywedodd mam fod ei thad yn alcoholig. Dwi ddim yn gwybod pam dwi’n goro mynd am young man fel mae nain yn dweud, does 'na ddim bud yn bod gyda chanlyn dyn sydd yn hyn na chi.

I wonder os d nain yn gwybod be mai’n son am hanner yr amser yn dweud rhaid priodi i gael plant, asif! Mae hi’n neud gymaint o ffwdan gan fy mod i yn canlyn Duncan, tydi o ddim yn end of the world, jelous ydi hi maswr! Dwi ddim yn gweld pam bod mam yn dweud wrthyf stopio bod yn gas fo nain, hi sydd yn cychwyn o i gyd yn meddwl ei bod yn gwybod the lot.  Mae hi mor childish yn ignorio fi pan dwi’n deud sori iddi, siarad drwy ei thin, na cwbl main neud. God, mae mam mor debyg i nain weithiau! Deud i fi beidio dweud wrth nain fy mod yn disgwyl. Mae mam mor childish yn mynd i gladdu Grace yn lle dod i barti hefo fi, gadodd hi y buasai'n dod hefo fi i'r parti… ond o na cafodd nain ffordd ei hun, once again! Nes i ddeud wrth mam fy mod yn feichiog mewn capel. Dwi ddim yn gwybod beth sydd ddim i ddallt, mae yna ddyn ac mae ne ddynes, dyna cwbl ydi o, tydi o ddim yn anodd. Be mae mam on about yn deud i fi siarad yn gall pan nes i ddweud fy mod ym metio Duncan yn y parti?! Mae o yn gariad i fi, a dwi’n meddwl bo gen i'r fi hawl ei weld o.

     Bach yn obvious fy mod yn pissed i neud rhywbeth mor disgusting hefo Duncan, Stupid question! Mae mam mor stupid yn meddwl na dychmygu’r perthynas rhwng y fi a Duncan ydw I, os na fedrith hi fy nghefnogi wel ei phroblem hi ydi honno. Gobeithio bod Duncan wedi dweud wrth ei slag o wraig beth sydd yn mynd ymlaen rhwng y fo a fi, well iddo ddweud neu dwi am ddweud wrthi fy hun. Dwi ddim yn gwybod be mae mam on about yn deud neith y perthynas rhwng y fi a Dyncan ddim gweithio allan, Excusez-Moi?  gweithiodd o allan yn iawn i dad, felly dwi ddim yn gweld pam y gwneith o ddim gweithio allan rhwng y ni dau.

    Ma’ rywun wedi bod yn siarad hefo Dog Breath Duncan ac wedi bod yn llenwi ei ben o fynnu hefo rybish. Rhyw fastard neu slag sydd wedi bod wrthi. Dwi ddim yn gwybod pwy mae nain yn meddwl ydi hi yn gofyn a ydi Dyncan wedi fy ngadael. Y peth gore iddi neud buasai mynd i wrando ar ymarferion Cefn Gwlad ar y radio yn lle busnesa yn fy mywyd i. Dwi ddim yn gwybod pam mae mam yn meddwl nad ydw’i yn meddwl y pethau dwi’n deud i nain pan dwi fuckin wel yn.

 God! Mae nain mor ddramatig yn dweud fod fy ngwymp yn gyflawn gan fod y bastard Dog -breath Duncan wedi fy ngadael i ac wedi mynd yn nol at ei wraig fatha ci bach. Mi cai’i o yn ôl am hyn, geith o dalu am hyn.  Gawn ni weld be’ ddeudith y cwd hyll pan landith o adra a babi yno yn disgwyl amdano. Mae Nain mor hen ffasiwn, main meddwl bod y gorffenol union fel ei bywyd hi pan yr oedd hi yn ei harddegau. Dwi mor fed up o fyw gartre, dwisho symud o ma yn bell o bawb. Maen nhw mor fusneslyd isio gwybod popeth amdanaf i a Duncan. Maswr ma nhw yn hapus wan gan fod y bastard wedi fy ngadael. Be ydi bwys i nain sut y byddaf yn cysgu gyda’r nos hefo’r babi yma, dydi o ddim bud o’i busnes hi. Well I’r bastard ddod yn ol yma I gael cyfarfod ei blentyn bach cyn iddo gymryd ei “extended leave” ar wylie gyda’I wraig. Big Shit! Anyway, dwi’n mynd i neud fy hun yn barod wan i gael mynd i tŷ met fi er mwyn i mi gael bach o laugh since dwi’m di cal un o gwbl heddiw.

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

(?)
Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Related GCSE Welsh Skills and Knowledge Essays

See our best essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Adolygwch effeithiolrwydd eich sgiliau cyfathrebu o fewn y ddau ryngweithiad yma ...

  Os roedd y problemau'r bobl yn anodd iawn e.e os mae aelod o teulu wedi marw o cymryd cyffuriau, bydd angen fwy o promptio a fwy o canolbwyntiad i wneud y person o'r grwp teimlo'n well. wnes i siarad gyda nhw ar wah�n neu yn grwp gyda thon y laes

 2. Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ...

  Mae gwerth gofal sylfaenol yn wneud yn siwr bod buddion amrywiaeth a credodau yn cael eu parchu ac yn wneud yn siwr dydy unrhywun yn cynnwys y fam-gu yn cael eu trin yn wahanol ac mae eu angenion yn cael eu parchu.

 1. Mae natur yn cael eu galwn Nature mae natur yn ddigwyddiad rydym ni fel ...

  Mae'r taldra i wedi cael eu hetifeddu gan fam hefyd "You'r short like you'r mother eint you?" Ond hefyd rydw i wedi cael profiad o fagwraeth a natur gyda gilydd sef dechrau ysgol o ddewis, neu gwrdd � ffrindiau newydd yn naturiol a theulu.

 2. Eglurwch sut gallech chi fod wedi defnyddio sgiliau cyfathrebu eich hunain i wneud y ...

  Roedd y cyfathrebu hefyd yn llwyddiannus oherwydd wnes i siarad yn glir ac yn uchel ac roedd pawb yn gallu clywed ac ymateb yn gywir. Wnes I egluro'r neges trwy ailadrodd i wneud yn siwr mae'r pethau pwysig wedi cael eu clywed ac wedi cael eu defnyddio tu fewn y cyfathrebiad.

 1. A1) Dadansoddwch sut mae cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn cynorthwyo cleifion ...

  ar y staff i edrych ar �l eu mam ac maen nhw wedi dwyn y fag. Does ddim lawer o fanteision am y sefyllfa yma ond un yw bod y sefyllfa wedi cael eu delio gyda gan feindio mas sut oedd y bad wedi cael eu dwyn.

 2. Gronw Cerddaf fy ngham cyntaf a chollaf fy anadl. Mor ...

  Gofynnaf a oes tric neu ffordd o dwyllo'r Llew? Mae'n rhaid i ni gael gwared ohono. Dydy o ddim yn cymryd sylw o'i beth sydd o flaen .Byddwn i yn ei thrin hi fel gem amhrisiadwy. Dywedaf " dianc gyda mi'r bore hwn.

 1. Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd ...

  Storm a fydd yn syfyrdanu?r bobl o?m hamgylch ond rwy?n gwybod ei bod yn dod. Bydd y gwynt yn rhuo a?r glaw yn curo, y dail yn dawnsio a?r afon yn rhuthro, a ni all ddim ei rwystro am mai natur ydyw.

 2. Gwerthfawrogi Cerdd Mae Gen i Freuddwyd

  Rhestrwyd ychydig o bethau yn y gerdd. ?Na fydd cynnen, trais na brad.? Defnyddia?r bardd rhestri i bwysleisio cynnwys ei wlad delfrydol yn ei freuddwyd. Mae?n rhoi pwyslais ar ddim ymladd, dadlau a fradychu. Nodwedd arddull arall ceir ei ddefnyddio yn y gerdd yw odli.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work