• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Gwaith Cwrs: Mynegi barn

Extracts from this document...

Introduction

Gwaith Cwrs: Mynegi barn Enw'r ymgeisydd: Julia Harbinson Rhif yr ymgeisydd: 1040 Enw'r Ysgol: Ysgol Gyfun Aberaeron Rhif yr Ysgol: 68201 Annwyl Gyfeillion, Heddiw rwyf yma i siarad iddoch chi am Llafur Caethwesion. Dewisaf siarad am y pwnc yma oherwydd mae'n pwnc yr wyf yn teimlo yn gryf iawn amdano. I ddechrau rydym i gyd wedi clywed am y nifer o'r pobl a plant bach sy'n gweithio cymaint o oriau ac yn cael ei thalu yn cyfran. Yn fy marn i nid ddyle unrhyw un gorfod mynd trwyddo beth mae'r pobl yma yn mynd trwy yn enwedig plant. Mae gan pawb hawliau, pam nad yw'r pobl yma yn cael yr un hawliau a ni? Ni fydd llawer o llafur caethweision byth yn rhwystro, ond rwyf am i chi dychmygu sut y maer'r pobl a'r plant bach yma yn teimlo ac ystyried beth y maent yn mynd trwyddo pob dydd, yn enwedig y rhai tlawd sy'n byw mewn gwledydd tlawd fel Asia a De America.......Ydych yn dychmygu? ...read more.

Middle

Mae plant bach sydd mor ifanc a phum mlwydd oed yn gweithio yn galed iawn pob dydd o'i fywydau bach nhw. Ydy hyn yn deg? Nac ydy. Mae pobl fel fi a chi yn gweithio ond nid hanner mor galed yn gyson efo'r plant yma ac rydym yn cael ein thalu dros 10 waith mwy 'na nhw. Mae'r plant bach yn gweithio'n galed er mwyn gwneud rhywbeth mor fach a par o esgidiau i ni. Mae'r plant yma yn gwneud gwadnau a mae'r rheolwyr ffatrioed neu beth Enw'r ymgeisydd: Julia Harbinson Rhif y'r ymgeisydd: 1040 bynnag yn thorri ei gwadnau. Mae'r plant yn cael ei throi mewn i peiriannau. Mae ei fywydau yn cahel ei thynnu a'i ddinistrio, a rhai weithiau nid oes bywyd ar �l. Dim ond cysgod o beth roeddent arfer fod fel. Os byddem yn gofyn i plentyn o'r wlad yma beth oeddent yn meddwl am ysgol, bidden siwr o fod yn ddweud rhywbeth negyddol amdano, ond petai i ni ofyn i plentyn o gwlad tlawd byddai'r gair ysgol byth wedi mynd i mwen i ei chlustiau. ...read more.

Conclusion

Nid dim ond cwmnioedd dillad sy'n defnyddio'r polisi yma, ond cwmnioedd fel co-op a Gold Blend hefyd. Felly yn lle prynnu coffi Nescaf� o siop cornel, ewch i'r Co-Op a prynnwch coffi Gold Blend. Mae yna un cwmni o'r enw 'Camre Cymru' sydd yn anfon grwpiau o pobl ifanc dros cymru allan i gwledydd trydydd byd er mwyn helpu u caethweision llafur yma. Mae'r grwpiau yn mynd allan i gwlad am tua mis, ac o fewn mis yn gwneud gwahaniaeth mawr. Galle'r grwp dewis prosiect cymuned ac yna mynd allan i gwneud e. Nid ydynt yn cael ei thalu am wneud y gwaith yma, gwaith gwirfoddol yw e, i fod yn onest mae'r grwp yn rhoi arian ar gyfer helpu'r pobl. Er bod sut gymaint o cwmnioedd yn ymdrechu yn galed, dim ond swm fach iawn o'r caethweision yma sy'n manteisio allan ohonyn nhw. Nid yr wyf wedi ddod yma heddiw i rhoi darlith iddoch, ond rwyf yma i gwneud iddoch yn ymwybodol o sefyllfa pobl y nein byd ni. Diolch am gwrando, a gobeithio y fyddech yn gwneud ymdrechiad er mwyn newid bywydai. Diolch. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Mae'r ansoddeiriau hyn yn dangos i ni wir bersonoliaeth y dyn dierth. Dyn slei a milain ydyw go iawn. Mae'r ansoddeiriau hyn yn effeithiol gan ei bod yn cyferbynnu llais y dyn a llais y ferch i ddangos pa mor whanol yw'r ddau.

 2. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd yr ail rhyfel byd ar fywydau pobl yn Nghymru ...

  y tridegau o hyd yn byw yn Lerpwl.Mae'r ffynhonnell hyn yn ddangos nad oedd y rhyfel wedi bod yn amser positif I gyd o'r gweithwyr. Y mae ffynhonnell C1 yn dangos I ni cynnydd menywod mewn rhai diwydiannau.Gwelwyd y cynnydd mwyaf yn y diwydiannau Banc,ac hefyd cynhyrchu ceir ag awyrennau.Er

 1. Gwaith Cwrs Iddewiaeth

  Bydd plant yn eiddfedu ac yn ymddwyn mewn ffordd dderbyNiol i'r gymdeithas, ac yn magu hunan barch. Yn ogystal a rhoi cyfrifoldebau i blant Iddewig, mae llawer o ddyletswyddau a straen yn dod law wrth law. Unwaith y mae bachgen wedi derbyn eu Bar mitzvah, bydd yn cael eu ystyried yn ddyn, ac bydd yn mynychu y synagogue yn amlach.

 2. A1) Dadansoddwch sut mae cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn cynorthwyo cleifion ...

  help ac am hynny bydd yr ymgynghorydd yn gallu parchu eu hunain parch ac adeiladu perthynas gyda'r claf i helpu eu sefyllfa yn fwy hawsach. Sefyllfa Billy Mae'r sefyllfa pedwar sef Billy mae'n 3 mlwydd oed ac Rydych yn cael eu gofalu amdano yn y feithrinfa.

 1. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd y Rhyfel Byd Cyntaf ar fywydau’r pobl gartref?

  Doedd ei swyddi ddim yn caniatau iddytn wisgo sgertiau hir ac hetiau,roedd rhaid iddynt gwisgo trowsus ac crysau t fel y dynion. Nid yn unig yn ystod gwaith y byddai'r fenywod yn gwisgo trowsus ond yn ystod ei amser hamdden hefyd.

 2. Hanes-Gwaith Cwrs.

  Mae ffynhonnell A2 yn farn hanesydd, hanesydd sydd yn ysgrifennu gyda'r fantais o gael ffeithiau, gan ysgrifennodd 1988, hefyd roedd ganddo'r fantais o fod yn ffynhonnell cyntaf, gan roedd e yn ddyn o'r chwedegau, roedd wedi gweld ffordd oedd bywyd, ac mae wedi gweld y canlyniadau.

 1. Gwaith Cwrs Daearyddiaeth

  Yn fy marn I mae gwynt yn effeithiol I wneud egni oherwydd mae yna wynt ar hyd y dydd, felly mae egni yn cael ei greu drwyr dydd ar nos. Dull Er mwyn cael gwybod beth oedd y bobl leol yn feddwl or syniad o gael melinau gwynt, darparwyd holiadur

 2. Free essay

  Gwaith Cwrs Llenyddiaeth

  Doeddwn i ddim yn gwneud y fath bethau y mae hi yn eu gwneud.. sef, yfed a meddwi. Dwi ddim yn gweld pwrpas cael cariad ag yna dweud dim wrth neb amdano. Mae hi mor annymunol yn mynd gyda rhywun sydd gyda gwraig yn barod, a dim syniad beth sydd yn mynd ymlaen.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work