• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Gwerthfawrogi Cerdd Mae Gen i Freuddwyd

Extracts from this document...

Introduction

Gwerthfawrogi Cerdd ‘Mae Gen i Freuddwyd’ Gan Gwyn Thomas Arweinydd hawliau sifil i bobl ddu oedd Martin Luther King. Un o’r arweinyddion mwyaf llwyddianus erioed. Sa’in gwybod un person sy’ ddim yn adnabod King ac ei araith enwog ‘I have a dream’. Yn y 60au roedd yna llawer o broblemau gyda hawliau pobl du a daeth y problem yma i’r amlygrwydd ar ôl i King darllen ei araith allan yn y flwyddyn 1963. Dangosir yr araith beth hoffwn King i’r byd i fod fel, sef byd gyda gwerddon o ryddid a chyfiawnder. Yn y gerdd yma, mae Gwyn Thomas yn rhoi ddehongliad ei hun o araith Martin Luther King. Yn debyg i Martin Luther King mae Gwyn Thomas hefyd yn breddwydio o ei wlad ddelfrydol lle bydd heddwch a tegwch rhwng pob math o bobl. ...read more.

Middle

Mae?r bardd yn ddweud ei fod ef eisiau llai o ymladd, dadlau a bradychiadau rhwng pobl o bob gefndir yn y llinell nesaf, ?Lle na fydd cynnen, trais ,na brad?. Mae?r llinell yn nesaf yn pwyntio tuag at pobl du ac araith Martin Luther King, sef ? na fydd ofn cadwynau? Sy?n siarad ambwti cathweision a does dim ofn byth o droi?n caethwais. Ddisgrifiad o nefoedd yw?r pennill nesaf. Dim walydd yn stopio pobl i?w cyfathrebu gyda?i gilydd sy?n cael ei ddisgrifio yn y llinell cyntaf, ? A disglair ydyw?r muriau mawr?. Mae?r trydydd llinell yn ddweud bod giatiau i?r nefoedd ar agor i bawb. ?A?r pyrth a egyr yn y wawr.? Mae?r pennill olaf yn wneud i?r darllenwyr i feddwl os ydy?r pobl gwyn wedi fod yn trin pobl du yn deg ac yn hafal i ein hun, trwy ddweud ?Mae ...read more.

Conclusion

Wrth gwrs mae’r cerdd yma’n bwysig i hanes pobl du ond yn fy marn i defnyddia’r bardd odli i rhoi effaith creadigol ar y gerdd i wneud i rhywun moyn darllen am y greadigrwydd nid y hanes ffeithiol yn unig, dyma ychydig o esiamplau o odli ‘Wlad, brad, nacad’. Yn debyg i odli, defnyddia’r bardd ansoddeiriau i rhoi effaith creadigol ar y gerdd ond ceir ansoddeiriau hefyd ei ddefnyddio i ddisgrifio cynnwys y nefoedd, ‘disglair, hardd.’ Mwynhaeais i’r gerdd yma nid yn unig oherwydd y greadigrwydd a’r holl nodweddion arddul yn y gerdd ond oherwydd y hanes tu ôl y gerdd sef hawliau sifil ddu. Oherwydd fy mod i’n ddawnswyr stryd, mae hanes pobl ddu yn bwysig iawn i mi gan fod dawnsiau stryd gwreiddiol fel ‘locking, popping a waacking’ wedi cael ei greu gan bobl ddu ag os nad oedd Martin Luther King wedi newid pethau fyddai ddim yn ddawnsio heddiw. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd yr ail rhyfel byd ar fywydau pobl yn Nghymru ...

  A3 yn son yn unig am dlodi yn Nghymru,ac mae hyn yn anghytuno a A2 oherwydd mae A2 yn son yn fwy cyffredinol am Brydain ar y cyfan,ac felly yn unig Cymru fel A1.Mae ffynhonnell A2 felly yn mwy defnyddiol I'r hanesydd sydd eisiau darganfod am Brydain yn yr 1930'au.

 2. Ym mha fodd yr oedd y chwechdegau yng Nghymru yn gyfnod o brotest wleidyddol ...

  hefyd yn dangos ymladd yn erbyn tueddiadau traddodiad. Mae'r 'hipis' neu plant y blodau wedi casglu yn Hyde Park i ganu, dawnsio, a protestio'n di-drais dros pethau fel rhyfel Vietnam a hawliau merched a pobl du. Roedd pethau syml fel geiriau caneuon yn gallu gwneud dylanwad enfawr ar ieuenctid.

 1. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd y Rhyfel Byd Cyntaf ar fywydau’r pobl gartref?

  Gafodd Dedf Amdiffyn y wladwriaeth 1914 ei gyhoeddi oedd yn gwneud ym siwr bod gan y Llywodraeth bwer dros popeth yn cynnwys propaganda, papurau newydd ac dros y pobl. Y syniad oedd i beidio gadael pobl Prydain gwybod fodllawer o'i milwyr ynmarw ac felly roeddent yn ceisios amddiffyn y pobl

 2. Golau’r Stryd

  14 mlynnedd yn wneud gwaith cachi. Oh dwi wedi trafeili, ym mhobman, on nid fel gwyliau ydy nhw. Mae nhw fel hyn, ar to trwy'r nos, a glanhau trwy'r dydd. Gad i mi weld, ble dwi wedi bod.....Twrci, Belize, Tunisia, yr Aifft, y Ffindir, Ffrainc, Almaen, America, Iwerddon, Columbia, de

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Mae'r ansoddair 'hyfryd' yn disgrifio llais y ferch. Dyma ansoddair diniwad ac pleserus, sydd yn effeithiol i ddangos y gwahaniaeth rhwng ei llais hi a llais y dyn. Mae'r ansoddeiriau hyn yn cael ei defnyddio i ddisgrifio llais y llofrydd, 'Milain' a 'Sur'.

 2. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Gwelaf o'r ffynhonellau fod ffynhonell Ch1, sef erthygl a ysgrifennwyd yn y Cambrian News ar 19 o Ebrill 1901 yn rhoi dehongliad gwahanol ac yn cydymdeimlo a'r Argwlydd Penrhyn. Credaf fod y ffynhonell yn ddefnyddiol gan ei fod yn dangos fod y 'Cambrian News' a llawer o geidwadwyr yn credo fod y chwarelwyr eisiau cymrud drosodd y chwarel.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work