• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Gwerthfawrogi Cerdd Mae Gen i Freuddwyd

Extracts from this document...

Introduction

Gwerthfawrogi Cerdd ‘Mae Gen i Freuddwyd’ Gan Gwyn Thomas Arweinydd hawliau sifil i bobl ddu oedd Martin Luther King. Un o’r arweinyddion mwyaf llwyddianus erioed. Sa’in gwybod un person sy’ ddim yn adnabod King ac ei araith enwog ‘I have a dream’. Yn y 60au roedd yna llawer o broblemau gyda hawliau pobl du a daeth y problem yma i’r amlygrwydd ar ôl i King darllen ei araith allan yn y flwyddyn 1963. Dangosir yr araith beth hoffwn King i’r byd i fod fel, sef byd gyda gwerddon o ryddid a chyfiawnder. Yn y gerdd yma, mae Gwyn Thomas yn rhoi ddehongliad ei hun o araith Martin Luther King. Yn debyg i Martin Luther King mae Gwyn Thomas hefyd yn breddwydio o ei wlad ddelfrydol lle bydd heddwch a tegwch rhwng pob math o bobl. ...read more.

Middle

Mae?r bardd yn ddweud ei fod ef eisiau llai o ymladd, dadlau a bradychiadau rhwng pobl o bob gefndir yn y llinell nesaf, ?Lle na fydd cynnen, trais ,na brad?. Mae?r llinell yn nesaf yn pwyntio tuag at pobl du ac araith Martin Luther King, sef ? na fydd ofn cadwynau? Sy?n siarad ambwti cathweision a does dim ofn byth o droi?n caethwais. Ddisgrifiad o nefoedd yw?r pennill nesaf. Dim walydd yn stopio pobl i?w cyfathrebu gyda?i gilydd sy?n cael ei ddisgrifio yn y llinell cyntaf, ? A disglair ydyw?r muriau mawr?. Mae?r trydydd llinell yn ddweud bod giatiau i?r nefoedd ar agor i bawb. ?A?r pyrth a egyr yn y wawr.? Mae?r pennill olaf yn wneud i?r darllenwyr i feddwl os ydy?r pobl gwyn wedi fod yn trin pobl du yn deg ac yn hafal i ein hun, trwy ddweud ?Mae ...read more.

Conclusion

Wrth gwrs mae’r cerdd yma’n bwysig i hanes pobl du ond yn fy marn i defnyddia’r bardd odli i rhoi effaith creadigol ar y gerdd i wneud i rhywun moyn darllen am y greadigrwydd nid y hanes ffeithiol yn unig, dyma ychydig o esiamplau o odli ‘Wlad, brad, nacad’. Yn debyg i odli, defnyddia’r bardd ansoddeiriau i rhoi effaith creadigol ar y gerdd ond ceir ansoddeiriau hefyd ei ddefnyddio i ddisgrifio cynnwys y nefoedd, ‘disglair, hardd.’ Mwynhaeais i’r gerdd yma nid yn unig oherwydd y greadigrwydd a’r holl nodweddion arddul yn y gerdd ond oherwydd y hanes tu ôl y gerdd sef hawliau sifil ddu. Oherwydd fy mod i’n ddawnswyr stryd, mae hanes pobl ddu yn bwysig iawn i mi gan fod dawnsiau stryd gwreiddiol fel ‘locking, popping a waacking’ wedi cael ei greu gan bobl ddu ag os nad oedd Martin Luther King wedi newid pethau fyddai ddim yn ddawnsio heddiw. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd yr ail rhyfel byd ar fywydau pobl yn Nghymru ...

  oedd pobl yn cael ei dogni.Yna yr ail rhan yn son am y cig a cafodd ei dogni,ac hefyd yn son am rhai fwydydd eraill a cafodd ei dogni yn hwyrach.Mae'r trydydd rhan wedyn yn son am hawliau sylfaenol bob person a y llywodraeth yn rhoi I bob teulu llyfr

 2. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Ond nid yw'r themau hyn yn dod yn amlwg tan y diwedd pan rydym yn gweld y pennawd papur newydd ac yn sylwi beth dydd wedi digwydd i'r ddynes. Mae'n rhaid i ni dychmygu'r sefyllfa erchyll yn hunain. Mae marwolaeth y ddynes yn droad mawr ar y diwedd nad ydym yn ei ddisgwyl.

 1. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Mae'r ffynhonell yn ddefnydddiol iawn gan ei fod yn dangos ymateb yr uchelwyr i'r streic. Ond ar y llaw arall niallaf ddibynnu'n hollol ar C5 gan fod W.W. Vivian yn ffrindiau a'r Argwlydd Penrhyn ac felly eisau ei annog i beidio a gadael i'r chwarelwyr ennill a cael eu ffordd eu hunain.

 2. A Ddylai Iddewon Priodi genedl ddynion?

  Er fod hyn yn safbwynt eithafol, mae'n dangos pwysigrwydd priodas Iddewig i Iddewon. Efyllai y safbwynt pwysicaf i ystyried yw safbwynt y gwr neu'r gwraig. Mae ganddyn nhw'r hawl i briodi pwy mae nhw eisiau, pwy ydyn ni i gwestiynu pwy mae rhywun arall yn priodi.

 1. Ym mha fodd yr oedd y chwechdegau yng Nghymru yn gyfnod o brotest wleidyddol ...

  hefyd yn dangos ymladd yn erbyn tueddiadau traddodiad. Mae'r 'hipis' neu plant y blodau wedi casglu yn Hyde Park i ganu, dawnsio, a protestio'n di-drais dros pethau fel rhyfel Vietnam a hawliau merched a pobl du. Roedd pethau syml fel geiriau caneuon yn gallu gwneud dylanwad enfawr ar ieuenctid.

 2. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd y Rhyfel Byd Cyntaf ar fywydau’r pobl gartref?

  a cadw ei morale i fyny ymysg pethau a oedd yn amddifyn a helpu ymgyrch y Rhyfel. Numbers of U Boats destroyed 1914 - 16 46 1917 63 1918 69 Number of allied ships sunk by u boats 1914 03 1915 396 1916 964 1917 2439 1918 1035 Key Battles

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work